Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна icon

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна


Скачать 62.32 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна
Дата публикации22.09.2014
Размер62.32 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Державний департамент України з питань виконання покарань

Чернігівський юридичний коледж


Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Дисципліна: «Філософія»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник циклу Гуманітарних та

соціально-економічних дисциплін

канд. екон. наук., полковник

внутрішньої служби

Гончаренко О.Г.


« » 2011 р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Теми 1 – 9.

Форма навчання: заочна

І курс, І семестр, 3 кредити.


ПІДГОТУВАВ

Викладач циклу

Співак В.В.


Розглянуто та схвалено

на засіданні циклу Г та СЕД

« » 2011 р.

Протокол № « »


Чернігів 2011


Методологічні рекомендації до написання контрольної роботи

(для слухачів заочного відділення).


Виконання контрольної роботи з філософії є обов’язковим компонентом навчального процесу. Контрольна робота є однією з творчих форм самостійної роботи слухачів, вона передбачає поглиблене опанування окремих тем навчальної дисципліни, сприяє закріпленню раніше пройденого матеріалу, формуванню навичок роботи з літературними джерелами, теоретичного мислення. У процесі підготовки контрольної роботи слухачі повинні провести старанний аналіз, узагальнення і систематизацію відповідного матеріалу, порівняння поглядів різних авторів, викласти і обґрунтувати власну позицію щодо розглянутих питань. При виникненні запитань чи труднощів при виконанні контрольної роботи, слухачу слід звернутися до викладача по методичну допомогу.

Тема контрольної роботи обирається за номером у списку групи. Роботу над темою слід розпочинати з ознайомлення з її суттю та рекомендованою літературою. Після узгодження з викладачем слухач має право запропонувати свій варіант плану контрольної роботи, використовуючи додаткові джерела, нормативні акти та інші матеріали.

У процесі ознайомлення з літературою, доцільно конспектувати основні положення матеріалу у логічній послідовності згідно плану контрольної роботи. При цьому необхідно чітко фіксувати назву джерела, прізвище автора, вихідні дані, сторінки. Це необхідно для остаточного оформлення роботи.

Контрольна робота має бути завершеною працею, тобто тема вважається розкритою тоді, коли в ній послідовно і правильно, з використанням рекомендованої літератури, нормативних актів, інших джерел висвітлені всі питання плану. Безпосередньому викладенню змісту теми повинен передувати стислий вступ, в котрому слід відзначити актуальність, теоретичне і практичне значення проблеми, що розглядається. Сформульовані в роботі висновки і визначення понять повинні відрізнятися ясністю, бути чіткими, логічними, взаємопов’язаними. Наведені в роботі факти, статистичні дані та інші матеріали повинні бути достовірними, актуальними (не застарілими), систематизованими, сприяти розкриттю змісту поставленої проблеми.

Контрольна робота повинна бути написана грамотно, охайно, чітким почерком. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати обсяг 15 – 24 сторінок учнівського зошита. На початку роботи слід обов’язково подати номер і формулювання всіх питань варіанту. Сторінки необхідно пронумерувати.

При виконанні в роботі цитат з літератури необхідно у виносці внизу аркуша вказати автора та назву джерела, вихідні дані (місто, видавництво, рік) та номер сторінки. В кінці роботи, після висновків, обов’язково вказується перелік використаної літератури, дата виконання роботи та ставиться особистий підпис слухача. Критеріями оцінки контрольної роботи буде не лише правильність відповідей, а й вміння аналізувати матеріал, робити самостійні висновки, правильність та охайність оформлення.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

ОСНОВНА:

1. Бичко А.К., Бичко І.В. Історія філософії – К., 2001.

2. Горський В.С. Історія української філософії. – Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2001.

3. Історія філософії України. / М.Ф.Тарасенко та ін. - К., 1994.

4. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів. – К., 2008.

5. Пазенок В.С. Філософія. – К., 2008.

6. Причепій Є.М. та ін. Філософія. – К., 2000.

7. Філософія./ ред. Горлача М.І., Кременя В.Г. – Харків., 2001.

8. Філософія/ ред. І.Ф. Надольного. – К., 2002.

9. Філософія. Курс лекцій/ ред. І.В. Бичко та ін. – К., 1991.

10. Філософія/ ред.Г.А. Заїченка. – К., 1995.

ДОДАТКОВА:

  1. Александрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К., 2002.

  2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 2001.

  3. В.Вундт. Введение в философию. Под ред. А.Л.Субботина. – М., 1998.

  4. Введение в философию. В 2-х т. / И.Т.Фролов и др. – М., 1989.

  5. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки. – К., 1999.

  6. Горак Г.І. Філософія. Курс лекцій – К., 1998.

  7. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

  8. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 2001.

  9. Шашкевич Я. Світогляд українського народу. – К., 1993.

  10. История китайской философии. / Общ. ред. М.Л.Титаренко. – М., 1989.

  11. История философии в кратком изложении / Пер. И.И.Богута – М., 1991.

  12. История философии./ А.Н.Волкова и др. – М., 1997.

  13. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І. та ін. – К., 2002.

  14. Краткий очерк истории философии. – М., 1971.

  15. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. Посібник. – Львів, 2001.

  16. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В. и др. Западноевропейская философия XVIII века. – М., 1986.

  17. Лазарев В.В. Становление философского сознания Нового времени. –М., 1987.

  18. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 1995.

  19. Пивоев В.М. История философии: Учебное пособие для гуманитарных факультетов. – СПб., 2002.

  20. Рассел Б. Історія західної філософії. (пер. з англ.) – К., 1995.

  21. Світогляд і духовна культура. – К., 1993.

  22. Соколов В.В. Введение в классическую философию. – М., 1999.

  23. Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVІІ векав. – М.,2003.

  24. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 2001.

  25. Философский знциклопедический словарь. – М., 1997.

  26. Філософія. Курс лекцій./ За ред. І.В.Бичка та ін. – К., 1993.

  27. Філософія. Курс лекцій/ Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К., 1994.

  28. Хамітов Н. Гармаш Л. Історія філософії: проблема людини. – К., 2000.

  29. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

  30. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира: Учеб. Для вузов. – М., 1999.

  31. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов. – М., 1991.

  32. Чижевський Д.І. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992.

  33. Ярошевець В.І. Людина в системі пізання. – К., 1996.


Тематика контрольних робіт з курсу «Філософія»

Варіант 1

1) Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції.

2) Основні етапи розвитку філософії Античності: загальна характеристика.

3) Діалектика та її історичні форми.


Варіант 2

1) Історичні типи світогляду.

2) Філософія Стародавнього Китаю.

3) Гносеологія – вчення про пізнання.


Варіант 3

1) Філософія, її предмет та функції.

2) Філософія Стародавньої Індії.

3) Філософський зміст категорії буття.


Варіант 4

1) Роль філософії в житті суспільства.

2) Суперечка про універсалії в філософії Середньовіччя.

3) Матеріалізм та ідеалізм: загальна характеристика.


Варіант 5

1) Філософія Сократа.

2) Філософська думка Київської Русі.

3) Закони діалектики.


Варіант 6

1) Вчення Платона про ідеї.

2) Українські гуманісти епохи Відродження.

3) Методи пізнання.


Варіант 7

1) Етика Аристотеля.

2) Філософія Інокентія Гізеля.

3) Істина та її критерії.


Варіант 8

1) Європейська філософія епохи Відродження.

2) Філософія Феофана Прокоповича.

3) Поняття практики та її функції.


Варіант 9

1) Емпіризм та раціоналізм Нового Часу.

2) Філософія Григорія Сковороди.

3) Альтернативи діалектики.


Варіант 10

1) Філософія Просвітництва: загальна характеристика.

2) Філософія мови О. Потебні.

3) Емпіричне та теоретичне знання.


Варіант 11

1) Етика І. Канта

2) «Філософія серця» П. Юркевича.

3) Лінійна та нелінійна модель історії.


Варіант 12

1) Ідеалістична діалектика Г. Гегеля.

2) Теорія ноосфери В. Вернадського.

3) Цивілізація: сутність та історія поняття.


Варіант 13

1) Філософія Л. Фейєрбаха.

2) Конкордизм В. Винниченка.

3) Філософська антропологія – вчення про людину.


Варіант 14

1) «Надлюдина» Ф. Ніцше.

2) Українська філософія в працях Д. Чижевського.

3) Особливості духовної культури суспільства.


Варіант 15

1) Філософія екзистенціалізму.

2) Філософськи погляди Д. Донцова.

3) Філософський вимір глобальних проблем сучасності.


Викладач циклу ГСЕД,

Канд. філ. наук, Співак В.В.Похожие:

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconМетодичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна
...
Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconМетодичні рекомендації до них завдання контрольної роботи
Теми і питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них
Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconОформлення рефератів
Завчасний вибір теми реферату дозволить отримати консультацію викладача. Після вибору завдання для полегшення написання контрольної...
Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconВимоги до написання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання) дисципліна «Психологічна служба»
Контрольна робота передбачає комплексний підхід для її написання та має декілька варіантів (за вибором студента). Варіанти не повинні...
Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи навчальної дисципліни «трудове право»
Згідно з вимогами Державного стандарту України курсові роботи є відповідальним науковим дослідженням і їх необхідно оформлювати відповідно...
Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України»
Чюк ддупвп (очна та заочна форми навчання), які навчаються на базі базової загальної середньої освіти. Курс історії України спрямований...
Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы