Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять icon

Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять


НазваниеМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
страница1/14
Дата публикации05.07.2013
Размер1.78 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ (ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ

З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»


для студентів університету

(в рамках проведення педагогічного експерименту

щодо впровадження кредитно-модульної системи)


Київ НТУ 2009


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
^

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ (ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ

З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


^ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»


для студентів університету денної та заочної форм навчання


Затверджено

на засіданні навчально-методичної Ради

^ Національного транспортного університету

протокол № ___від__ _____ 2009р.


Київ – 2009Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С.Т. Сусло, Г.Ф. Гусєв. – К. НТУ, 2009. – 110.с


Методичні вказівки схвалені і рекомендовані до друку на засіданні кафедри "Екологія та безпека життєдіяльності" __________ 2009 року протокол № ___


Укладачі: Степан Тітович Сусло, доцент,

Геннадій Феліксович Гусєв, доцент,


Відповідальний за випуск В.П. Матейчик, професор, д.т.н.

ВСТУП


На зорі людства, небезпечними були тільки стихійні негативні явища, тобто явища природного характеру. З часом еволюції біосфери, суспільства стали виникати небезпечні катастрофічні явища, творцем яких стала людина. Демографічний вибух та бурхливий розвиток науково-технічного прогресу на сучасному етапі розвитку біосфери привів до того, що людина більше всього потерпає від небезпечних ситуацій, створених саморуч. Ризик небезпеки постійно супроводжує людину. Виникає гостра необхідність мінімізувати цей негативний вплив на життєдіяльність людини, суспільства. Є загальновідомим, що поряд з Істиною крокує наука БЖД, яка здатна визначати доцільні і найбільш правильні шляхи вирішення тих чи інших негараздів та проблем щодо їх запобігання виникненню та мінімізації негативного впливу на людину та довкілля.

Потрібні нові, підвищені індивідуальні і колективні якості та властивості, здібності і здатності, нові комплексні і цілісні мислення і розуміння її щодо досягнення БЖД в сучасних умовах повсякденного життя. Тобто, повинен бути, не обмежений (нормативними актами) і неупереджений, а науковій підхід до вирішення пробле­м БЖД.

Задамося питанням: - чи є більш важливі проблемні питання ніж безпеки життєдіяльності, для кожного із нас? Отримаємо відповідь: ні, мабуть немає.

Набуті в Університеті знання, уміння, навички, а згодом і досвід, будуть слугувати надійним захисним бар’єром у повсякденному бурхливому інколи буреломному житті.

^ Мета практичних занять:

забезпечити студентів відповідними до сучасних вимог знаннями про основи безпеки людини у оточуючому середовищі та особливості виникнення і розвиток небезпек – надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини, запобігання виникненню та особливості захисту і порятунку людей у зоні лиха.

Сформувати необхідні у майбутній практичній діяльності спеціаліста, уміння та практичні навички по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, захисту людей та навколишнього середовища.

^ МІСЦЕ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У СТРУКТУРІ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗМ


Назва змістового

модулю (ЗМ)

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні (лаб-торні)

Самостійна робота

^ Семестр І . Модуль І. Безпека життєдіяльності людини в системі ″Людина – життєве середовище″

ЗМ 1

Теоретичні положення безпеки життєдіяльності.

10

4

2

4

ЗМ 2

Людина як елемент системи ″Людина – життєве середовище″

20

6

8

6

^ Семестр 1. Модуль ІІ. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних і екстремальних ситуацій

ЗМ 3

Надзвичайні і екстремальні ситуації мирного часу.

12

6

4

2

ЗМ 4

Способи та засоби захисту і допомоги населенню в умовах надзвичайних і екстремальних ситуацій

12

2

4

6

Всього

54

18

18

18

^ Всього за семестр

54

18

18

18

Форма модульного контролю – письмова робота

^ Форма підсумкового контролю – залікПримітка. *Формування структури дисципліни здійснюється по всіх семестрах, в яких вивчається ця дисципліна, у відповідності до навчального плану.

** Кількість аудиторних годин визначається за семестрами:

І семестр – 36 годин: лекції 18, практика 18;

ІІ семестр – 34 години: лекції 18, практика 14 (знімається тема-15. Поведінка людини в екстремальних ситуаціях)


^ 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ ЗМ

Теми та план лекцій, практичних, семінарських або лабораторних занять

Кількість годин

Форма контролю поточної успішності

Усьго

Лекцій

Лаб/Пр

Самост

Семестр 1. Модуль І. Безпека життєдіяльності людини в системі ″Людина – життєве середовище″

ЗМ 1.

Теоретичні положення безпеки життєдіяльності.

10

Письмова контрольна робота
Тема-1. Теоретичні основи та правове забезпечення безпеки життєдіяльності
2Тема-2. Ризик як фактор оцінки небезпеки середовища життєдіяльності людини2
Тема-3. Біоритми, їх значення для безпеки людини.

Фізіологічні основи життєдіяльності людини.
2
4

ЗМ 2

Людина як елемент системи ″Людина – життєве середовище″

20
Тема-4. Життєве середовище людини, його структура. Природне середовище, його небезпеки.
2Тема-5. Побутові небезпеки урбанізованого середовища

Заняття 1. Дорожньо-транспортний травматизм, перша медична допомога потерпілим.2

2

Заняття 2. Опіки, ураження електричним струмом, утоплення, перша медична допомога потерпілим.2

2

Заняття 3. Гострі побутові отруєння, основні принципи першої медичної допомоги.2

2

Тема-6. Основи професійної діяльності, загальні вимоги безпеки до умов праці
2Тема-7. Соціально-політичні небезпеки, закономірності їх виникнення та алгоритм поведінки людини
2Семестр 2. Модуль ІІ. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних і екстремальних ситуацій

ЗМ 3

Надзвичайні і екстремальні ситуації мирного часу

12

Письмова контрольна робота
Тема-8. Надзвичайні ситуації мирного часу, характеристика осередків масового ураження.
2Тема-9. Радіаційна безпека, принципи оцінки радіаційної обстановки.
2Тема-10. Оцінка радіаційної обстановки. Визначення розмірів зон радіоактивного забруднення2

1

Тема-11. Зараження навколишнього середовища хімічними речовинами, принципи оцінки хімічної обстановки
2Тема-12. .Принципи оцінки хімічної обстановки. Способи знезаражування.4

1

ЗМ 4

Способи та засоби захисту і допомоги населенню в умовах надзвичайних і екстремальних ситуацій

12
Тема-13. Засоби індивідуального захисту, захисні споруди, евакуаційні заходи2
Тема-14. Екстремальні стани для життя людини в умовах надзвичайних ситуацій, перша медична допомога
2
2

Тема-15. Поведінка людини в екстремальних ситуаціях2

4

Разом:

54

18

18

18

Форма контролю: залік
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Похожие:

Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconМетодичні вказівки до проведення лабораторних занять
Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів всіх напрямів денної форми...
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconМетодичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconМетодичні вказівки до практичних занять з англійської мови за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» для студентів II курсу
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconМетодичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю. н. Полтавський О. В. та інші. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. с
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconІнструктивно-методичні матеріали
Психологія організацій. Інструктивно-методичні матеріали до практичних І лабораторних занять, тематика самостійної та індивідуальної...
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист»
Методичні вказівки допоможуть студентам набути практичних знань з розв’язання типових задач з оцінки хімічної обстановки, вміння...
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Методичні вказівки рекомендовані до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № від р.)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы