«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013


Скачать 231.61 Kb.
Название«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
страница2/8
Размер231.61 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

-

;

-

;

-

.
^ 29. Вплив фактору "а" у факторній моделі Р=а(b-с) на зміну результативного показника (Р) можна визначити:

-

;

-

;

-

;

-

.^ 30. Індекси не використовують для визначення впливу факторів на зміну результативного показника в моделях:

-

мультиплікативних;

-

кратних;

-

змішаних типу а:(b+с);

-

немає правильної відповіді.^ 31. До основних принципів організації економічного аналізу не входить:

-

чіткий розподіл зобов’язань з комплексного аналізу діяльності між окремими підрозділами, службами і працівниками;

-

забезпеченість економічності та ефективності аналітичної роботи;

-

регламентація і стандартизація аналітичної роботи;

-

планування виробничої програми підприємства.^ 32. Принцип уніфікації (стандартизації) організації аналітичної роботи передбачає створення типових форм і таблиць, стандартних програм, що забезпечує:

-

співставність результатів аналізу на усіх рівнях аналізу;

-

можливість виявлення недоліків в організації виробництва;

-

своєчасність і повноту надання необхідної інформації керівництву підприємства;

-

вивчення причин невиконання плану виробництва.^ 33. Процес підготовки економічної інформації до аналізу не включає:

-

перевірку вихідної інформації на достовірність;

-

приведення показників у співставний вигляд;

-

виявлення факторів, що впливають на окремі показники;

-

спрощення цифрових даних.^ 34. При оформленні результатів аналізу, як правило, не використовують:

-

звіт;

-

довідку;

-

пояснювальну записку;

-

заключення.

^ 35. При використанні результатів аналізу внутрі підприємства складають:

-

звіт;

-

пояснювальну записку;

-

довідку;

-

заключення.^ 36. У випадках, коли результати аналізу надаються вищестоящим органам управління, то для їх оформлення складають:

-

звіт;

-

довідку;

-

пояснювальну записку;

-

заключення.^ 37. Результати аналізу, який проводиться вищестоящою організацією або іншими органами, оформлюють у вигляді:

-

звіт;

-

довідки;

-

пояснювальної записки;

-

заключення.38. Усю сукупність інформації, яка використовується в економічному аналізі й забезпечує управлінську систему та зацікавлених сторонніх користувачів, можна розподілити на:

-

внутрішню та зовнішню групи;

-

планово-обліку та поза облікову;

-

оперативну та підсумкову;

-

усі відповіді вірні.39. Теза: «інформація повинна надходити до користувача, перш ніж застаріє або повністю втратить свою корисність» - характеризує одну з вимог до інформації в економічному аналізі:

-

повнота і різноманітність даних;

-

оперативність, своєчасність і безперервність надходження даних;

-

якість і вірогідність даних;

-

доступність, гласність даних.^ 40. До джерел зовнішньої інформації не входять:

-

наукові публікації;

-

аналітичні журнали;

-

дані аналітичних заключень підприємства;

-

довідники та інструкції.

^ 41. До джерел внутрішніх даних не входять:

-

планово-нормативні інформація;

-

дані бухгалтерського, статистичного, оперативного обліку;

-

звітні дані споріднених підприємств і матеріали галузевих видань;

-

дані особистих спостережень аналітика.^ 42. При аналізі структури площі сільськогосподарського призначення враховують таки види земельних угідь:

-

рілля, пасовища, ліси, чагарники, багаторічні насадження:

-

рілля, перелоги, багаторічні насадження, пасовища, сіножаті:

-

рілля, багаторічні насадження, пасовища, землі під водою;

-

рілля, багаторічні насадження, землі під водою.^ 43. Трудомісткість 1 ц кормових одиниць визначають як:

-

затрати праці на 1 га поділити на урожайність;

-

затрати праці на 1 ц корму помножити на урожайність;

-

затрати праці на 1 ц корму поділити на вміст в 1 ц кормових одиниць;

-

затрати праці на 1 ц корму помножити на вміст в 1 ц кормових одиниць.^ 44. З метою оцінки ступеню інтенсивності використання земель в господарстві необхідно:

-

розрахувати структуру посівних площ підприємства;

-

розглянути показники питомої ваги кожного виду угідь в площі с.-г. угідь і їх зміну по роках;

-

розрахувати показник виробництва валової продукції на 100 га с.-г. угідь;

-

розглянути динаміку площ окремих видів земельних угідь.^ 45. При аналізі структури посівних площ оптимальною вважається структура, яка дозволяє підприємству:

-

забезпечити всі внутрігосподарські потреби в продукції рослинництва;

-

виконати усі договірні зобов'язання, забезпечити внутрігосподарські потреби при умові мінімальних затрат праці і отримати максимум чистого прибутку;

-

отримати максимум виручки від реалізації продукції рослинництва;

-

виконати усі договірні зобов'язання підприємства по продукції рослинництва.^ 46. З метою оцінки економічної ефективності вирощування товарних культур необхідно розрахувати групу таких показників:

-

отримано доходу з 1 га, собівартість 1 ц, середня ціна реалізації 1 ц;

-

отримано з 1 га прибутку, затрати праці на 1 ц, урожайність;

-

отримано з 1 га кормових одиниць, доходу і трудомісткість;

-

отримано прибутку з 1 га і на 1 люд.-годину, затрати праці на 1 га, рівень рентабельності.^ 47. Для оцінки економічної ефективності виробництва кормових культур обчислюють такі показники:

-

одержано прибутку, чистого доходу з розрахунку на 1 ц кормових одиниць;

-

вихід кормових одиниць, перетравного протеїну, кормопротеїнових одиниць з 1 га, собівартість 1 ц кормових одиниць, затрати праці на 1 ц кормових одиниць;

-

вихід з 1 га кормових одиниць, прибутку, собівартість 1 ц кормів, затрати праці на 1 ц кормів;

-

урожайність, собівартість 1 ц кормових одиниць, затрати праці на 1 ц кормових одиниць;^ 48. При оцінці економічної ефективності товарних с.-г. культур рівень рентабельності визначається як:

-

добуток урожайності на ціну;

-

часне від ділення грошово-матеріальних витрат на 1 га на урожайність;

-

добуток ціни на затрати праці на 1 га;

-

часне від ділення прибутку на 1 га на матеріально-грошові витрати на 1 га.^ 49. При оцінці економічної ефективності вирощування товарних с.-г. культур прибуток на 1 га визначається як:

-

добуток урожайності на різницю між ціною і собівартістю 1 ц;

-

добуток урожайності на собівартість;

-

часне від ділення витрат на 1 га на урожайність;

-

сума виручки від реалізації і витрат.^ 50. З метою оцінки економічної ефективності вирощування кормових культур необхідно взяти вихідні дані:

-

за планом звітного року;

-

фактичні за звітний період;

-

фактичні за попередній рік;

-

в середньому за 3-5 років.^ 51. При аналізі заходів поліпшення земель ефективними вважають ті, коли:

-

вартість додатково одержаної продукції покриває або перевищує додаткові витрати;

-

сума додаткових витрат збільшується при зниженні урожайності;

-

виручка від реалізації не покриває загальних витрат на виробництво продукції;

-

сума додаткових витрат змінюється пропорційно зміні вартості продукції.

^ 52. Комплексна оцінка ефективності використання с.-г. угідь проводиться за допомогою:

-

системи натуральних показників;

-

показників обсягу виробництва валової продукції рослинництва і рівня рентабельності;

-

системи узагальнюючих, натуральних (або часткових) та відносних показників;

-

системи відносних показників.^ 53. До активної частини основних виробничих засобів не входять:

-

будівлі, споруди і передавальне устаткування;

-

робочі машини і устаткування;

-

робоча і продуктивна худоба;

-

багаторічні насадження.^ 54. При аналізі складу основних засобів необхідно обчислити:

-

показники руху;

-

структурні показники;

-

показники якісного стану;

-

рівень фондооснащеності підприємства.^ 55. До показників руху при аналізі основних засобів відносять наступну групу:

-

коефіцієнти оновлення, зносу, придатності;

-

коефіцієнти росту, оновлення, фондоозброєності;

-

коефіцієнти росту, оновлення, вибуття;

-

коефіцієнти зносу, вибуття, забезпеченості.^ 56. Аналіз якісного стану основних виробничих засобів проводять за допомогою групи показників:

-

коефіцієнтів фондовіддачі і фондозабезпеченості;

-

коефіцієнтів зносу і придатності;

-

коефіцієнтів фондооснащеності;

-

коефіцієнтів фондовіддачі і фондомісткості.^ 57. Економічний показник, який відображає вартість основних виробничих засобів з розрахунку на одного працюючого, називається:

-

фондовіддача;

-

фондозабезпеченість підприємства;

-

фондоозброєність праці;

-

матеріалонасиченість.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТема 2 Методика комплексного економічного аналізу
Усі об’єкти економічного аналізу, економічні процеси виробництва відображають за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників....
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПрограма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит»
Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Зміни бухгалтерського балансу, зумовлені господарськими операціями
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы