«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013


Скачать 231.61 Kb.
Название«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
страница7/8
Размер231.61 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 160. Маржинальний дохід визначається як:

-

різниця виручки і витрат;

-

сума змінних витрат і прибутку;

-

сума постійних витрат і прибутку;

-

різниця прибутку і постійних витрат.^ 161. Точку беззбитковості обсягів реалізації обчислюють шляхом ділення:

-

суми постійний витрат на ставку маржинального доходу;

-

суми змінних витрат на ставку маржинального доходу;

-

суми маржинального доходу на ціну реалізації;

-

суми загальних витрат на прибуток.162. Система показників, що відображає стан капіталу у процесі його кругообігу та спроможності суб’єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований термін часу, характеризує:

-

платоспроможність підприємства;

-

ліквідність підприємства;

-

фінансовий стан підприємства;

-

ймовірність банкрутства підприємства.

^ 163. Фінансовий стан підприємства не залежить від:

-

результатів виробничої діяльності;

-

форм і методів організації виробництва;

-

фінансової діяльності;

-

комерційної діяльності.^ 164. Аналіз ФСП базується, головним чином, на використанні показників:

-

абсолютних;

-

відносних;

-

натуральних;

-

умовно-натуральних.^ 165. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють:

-

оцінити ступінь ризику і прогнозування можливостей банкрутства;

-

виявити сильні і слабкі сторони підприємства та його можливості;

-

вивчити тенденції покращення або погіршення ФСП;

-

визначити можливості нарощування обсягів продаж.^ 166. Аналіз ФСП починають з оцінки:

-

фінансової стійкості та платоспроможності;

-

ефективності та інтенсивності використання капіталу;

-

майнового стану і структури капіталу;

-

кредитоспроможності та ризику банкрутства.^ 167. В процесі аналізу змін у складі і структурі балансу застосовують такі методи:

-

індексний і динамічних рядів;

-

абсолютних і відносних величин, середніх величин;

-

горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний;

-

групування, середніх величин.^ 168. Розміщення господарських засобів в активі балансу здійснено відповідно їх:

-

вартості;

-

собівартості;

-

ступеню ліквідності;

-

значущості у процесі виробництва.^ 169. Сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговує господарський процес і повністю використовується протягом одного операційного циклу, - це визначення:

-

власного капіталу;

-

оборотних активів;

-

оборотного капіталу;

-

необоротних активів.^ 170. Залежність стійкості ФСП від оптимальності розміщення засобів визначають шляхом аналізу:

-

структури оборотних активів;

-

структури капіталу підприємства;

-

показників платоспроможності;

-

зміни валюти балансу.^ 171. При аналізі структури оборотних активів за ступенем ризику вкладання капіталу особливо вивчають оборотні активи з:

-

мінімальним ризиком;

-

невеликим ризиком;

-

високим ризиком;

-

за усіма видами ризиків.^ 172. Ступінь інтенсивності використання капіталу, вкладеного у запаси і матеріали, аналізують за показниками:

-

динаміки;

-

оборотності;

-

ліквідності;

-

ресурсовіддачі.

^ 173. До показників оборотності матеріальних оборотних активів не відносять:

-

коефіцієнт оборотності;

-

коефіцієнт фінансової незалежності;

-

коефіцієнт закріплення;

-

тривалість одного обороту;^ 174. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів обчислюють як відношення:

-

суми виручки до середньорічної вартості запасів;

-

середньорічної вартості запасів до суми виручки;

-

середньорічної вартості запасів до валюти балансу;

-

суми виручки до середньорічної вартості оборотних активів.175. Розрахунок суми коштів (ек), які умовно вивільнюються з обороту при прискоренні оборотності запасів (або потребують додаткового введення в оборот при уповільнені оборотності), проводять як:

-

; де Т – тривалість одного обороту в днях

-

; ОСО – одноденна сума обороту, грн

-

; 0,1 – базисний і звітний період.

-

,^ 176. Суму власних джерел формування запасів (ВОК) обчислюють за такою формулою:

-

; де І-V – нумерація розділів

-

; П - пасиву

-

; А – активу.

-

,^ 177. Якщо сума власних джерел формування запасів (ВОК) перевищує суму запасів (З), то фінансову стійкість підприємства характеризують як:

-

абсолютну;

-

нормальну;

-

нестійку;

-

кризову.178. Якщо сума запасів (^ З) перевищує суму власних джерел (ВОК), але менше суми «нормальних» джерел (НД) формування запасів, то фінансову стійкість характеризують як:

-

абсолютну;

-

нормальну;

-

нестійку;

-

кризову.


179. В процесі аналізу стану розрахунків з’ясовано, що кошти досліджуваного підприємства використовують інші організації, така ситуація свідчить про наявність заборгованості:

-

дебіторської;

-

кредиторської;

-

невиправданої;

-

нормальної.^ 180. З метою визначення виправданої або невиправданої заборгованості проводять:

-

порівняння загальних сум дебіторської та кредиторської заборгованості;

-

аналіз стану розрахунків за строками виникнення заборгованості;

-

аналіз динаміки сум заборгованості за останні 3-5 років;

-

обчислення структури дебіторської та кредиторської заборгованості.^ 181. Коефіцієнт платоспроможності обчислюється як

-

різниця між платіжними засобами і платіжними зобов’язаннями;

-

відношення платіжних засобів до платіжних зобов’язань;

-

відношення платіжних зобов’язань до платіжних засобів;

-

відношення різниці між платіжними засобами і платіжними зобов’язаннями до платіжних зобов’язань.^ 182. До платіжних засобів підприємства не входять:

-

грошові кошти та їх еквіваленти;

-

дебіторська заборгованість;

-

готова продукція;

-

виробничі запаси.^ 183. Система показників для оцінки фінансового стану підприємства складаються з трьох груп, до яких не входять показники:

-

структури капіталу;

-

ділової активності;

-

фондозабезпеченості;

-

рентабельності.^ 184. Сума робочого капіталу на підставі балансу підприємства визначають як:

-

різниця між активами і пасивами балансу;

-

різниця між необоротними активами і поточними зобов’язаннями;

-

різниця між оборотними активами і поточними зобов’язаннями;

-

різниця між сумою власного капіталу і оборотними активами.

^ 185. Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) на підставі балансу підприємства визначають:

-

шляхом ділення суми оборотних активів на суму поточної заборгованості;

-

шляхом ділення суми оборотних активів на суму кредиторської заборгованості;

-

шляхом ділення суми оборотних активів на суму довгострокових зобов’язань;

-

шляхом ділення суми оборотних активів на суму власного капіталу.^ 186. Коефіцієнт фінансової незалежності підприємства визначається:

-

відношення власного оборотного капіталу до валюти балансу;

-

відношення власного капіталу до валют балансу;

-

відношення власного капіталу до залученого;

-

відношення власного капіталу до необоротних активів.^ 187. Під «інвестиціями» розуміють:

-

капіталовкладення у відтворення основних засобів – як виробничого, так й невиробничого характеру;

-

довгострокове вкладення коштів в активи підприємства з метою збільшення прибутку і нарощування власного капіталу;

-

будь-яке вкладення капіталу, навіть якщо воно не пов’язане з отриманням прибутку;

-

вкладення грошових коштів до балансових установ.^ 188. За об’єктами вкладання інвестиції поділяють на:

-

матеріальні і грошові;

-

довгострокові і короткострокові;

-

реальні і фінансові;

-

одноразові і постійні.


1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТема 2 Методика комплексного економічного аналізу
Усі об’єкти економічного аналізу, економічні процеси виробництва відображають за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників....
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПрограма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит»
Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Зміни бухгалтерського балансу, зумовлені господарськими операціями
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы