«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013


Скачать 231.37 Kb.
Название«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
страница1/7
Размер231.37 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ


«Облік і аудит»


ДИСЦИПЛІНА

«Організація і методика економічного аналізу»


Київ

«Агроосвіта»

2013


1. Економічний аналіз можна вважати наукою, якщо він:

-

вивчає основи громадського виробництва і закони його функціонування та розвитку;

-

досліджує проблеми виробництва, розподілу, обліку і споживання матеріальних благ на макрорівні;

+

спираючись на теорія пізнання, забезпечує практичну корисність, підвищує економічну ефективність практичної діяльності людини;

-

здійснює «нагляд», наступний контроль за правильністю складання звітів про фінансові результати, а, головне, глибокого дослідження цих результатів.^ 2. Теорія пізнання, виступаючи як методична основа усіх галузей науки, визначає й для економічного аналізу його…

-

об’єкт і суб’єкт пізнання;

+

сутність, необхідність і послідовність;

-

методи і прийоми дослідження;

-

можливості отримання конкретних результатів.^ 3. Теоретичною основою економічного аналізу, що визначає його зміст як на мікро- так і на макрорівні, є…

+

загально-наукові принципи, методи організації й методика дослідження економічних явищ;

-

закони економічного розвитку в сфері економіки країни;

-

наукові підходи контролю, ревізії та перевірки результатів фінансово-господарської діяльності;

-

система товарно-грошових відносин, через яку реалізується один з основних економічних законів – закон вартості.^ 4. Частиною аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства не являється така складова економічного аналізу:

-

управлінський (господарський) аналіз;

-

фінансовий аналіз;

+

техніко-економічний аналіз;

-

стратегічний аналіз.^ 5. До об’єктивних вимог, які обумовлюють економічний аналіз як функціональну науку, не входить:

-

відповідність потребам практики;

-

розвиток самої науки в цілому та її окремих галузей;

-

необхідність досягнення нового ступеню знань;

+

отримання позитивних результатів досліджень.^ 6. За ступенем охоплення вивчаємих об’єктів відрізняють такий вид аналізу:

-

оперативний;

+

вибірковий;

-

попередній;

-

функціональний.^ 7. За методом вивчення об’єкту виділяють вид аналізу, як:

+

факторний;

-

підсумковий;

-

зовнішній;

-

фінансовий.^ 8. Головними завданням економічного аналізу є:

-

об’єктивне і всебічне дослідження виконання бізнес-планів підприємств і дотримання нормативів;

+

оцінка діяльності підприємства з метою пошуку та визначення внутрішньогосподарських резервів;

-

виявлення недоліків з фінансово-господарській діяльності підприємства, з’ясування причин їх виникнення;

-

оцінка конкурентоспроможності підприємства і продукції.^ 9. Предметом економічного аналізу є:

-

дія загальних, часткових і специфічних законів на розвиток економічних процесів в конкретних умовах галузі або конкретного підприємства;

-

кількісні сторони масових економічних явищ і процесів, які відбуваються у господарській діяльності;

+

причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів всебічної діяльності підприємств;

-

кругообіг капіталу в процесі господарської діяльності підприємств.^ 10. До об’єктів предмета економічного аналізу не входять:

-

обсяги виробництва і реалізації продукції;

-

обсяги інвестицій та їх використання;

+

закони розвитку природи та суспільства;

-

фінансовий стан підприємства.
^ 11. Під економічним методом досліджень розуміється:

-

необхідність постійних порівнянь;

+

діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні та розвитку;

-

максимальна деталізація вивчаємих явищ і процесів та їх систематизація;

-

необхідність вивчення позитивних та негативних сторін кожного явища або процесу.^ 12. До особливостей методу економічного аналізу не входить:

+

отримання позитивних результатів при дослідженні економічного явища або процесу;

-

використання системи показників, які всебічно характеризують господарську діяльність;

-

вивчення причин зміни економічних показників;

-

виявлення та вимір взаємозв’язку між економічними показниками.^ 13. Методика економічного аналізу являє собою…

-

систему факторів досліджуваного явища;

-

систему показників, що всебічно характеризує досліджуване явище або процес;

+

систему найбільш цілеспрямованих правил, принципів, прийомів, напрацьованих практикою і наукою, для вивчення предмету і об’єкту досліджень;

-

систему прийомів і методів, за допомогою яких вивчається певний об’єкт або явище.^ 14.Факторний аналіз являє собою:

-

причинно-наслідкові зв'язки економічного явища;

+

методику комплексного і системного вивчення та кількісного виміру впливу факторів на розмір результативного показника;

-

методику визначення тенденцій зміни результативного і факторних показників;

-

прийоми визначення співвідношення величини одного явища з величиною будь-якого іншого.^ 15. Факторний аналіз не передбачає:

-

поступовий перехід від початкової факторної системи до кінцевої факторної системи;

-

розкриття повного набору прямих, кількісно вимірюваних факторів, які впливають на зміну результативного показника;

-

поступовий перехід від кінцевої факторної системи до початкової факторної системи;

+

визначення відносних темпів зростання та приросту показників за кілька років до рівня базисного року.^ 16. Зворотний факторний аналіз характеризує дослідження причинно-наслідкових зв'язків від окремих їх факторів до узагальнюючих, тобто методом:

-

синтезу;

+

індукції;

-

дедукції;

-

порівняння.^ 17. Методика дослідження факторів, взаємозв'язок яких із результативним показником має функціональний характер, відображає:

+

детермінований аналіз;

-

стохастичний аналіз;

-

кореляційний аналіз;

-

вірогідний аналіз.^ 18. До часового факторного аналізу не входить:

-

ретроспективний;

-

перспективний;

+

статичний;

-

оперативний.^ 19. Факторний аналіз, який вивчає вплив різноманітних факторів у даний момент, відносять до:

-

ретроспективного;

+

оперативного;

-

вибіркового;

-

підсумкового.^ 20. Факторна модель, яка відображає результативний показник як алгебраїчну суму факторів, називають:

+

адитивна;

-

мультиплікативна;

-

кратна;

-

змішана.^ 21. Визначити тип факторної моделі, якщо залежність результативного показника (у) від факторів (хі) має вигляд :

-

1) адитивна;

-

2) мультиплікативна;

-

3) кратна;

+

4) змішана.22. В наведеній змішаній моделі у=(х12)*(х34) не знайшли відображення типи факторних моделей:

-

адитивна;

-

мультиплікативна;

+

кратна;

-

змішана.^ 23. Рівень рентабельності можна відобразити через факторну модель:

-

адитивну;

-

мультиплікативну;

+

кратну;

-

змішану.^ 24. Валовий збір окремої культури можна виразити через факторну модель типу:

-

адитивну;

+

мультиплікативну;

-

кратну;

-

змішану.^ 25. До методів елімінування не відносять технічний прийом як:

-

метод ланцюгових підстановок;

+

кореляційний метод;

-

спосіб абсолютних різниць;

-

індексний метод.^ 26. Якщо економічна ситуація описана факторною моделлю Р=а(в-с), розрахунок впливу факторів можна проводити методом, окрім ланцюгових підстановок:

+

абсолютних різниць;

-

пропорційного ділення;

-

індексний;

-

правильної відповіді немає.27. Вплив кількісного фактора (b) на зміну результативного показника ()у моделі типу визначається як:

-

;

+

;

-

;

-

.28. Вірно відображає методику визначення впливу фактора "b" на зміну результативного показника (Р) в моделі y=a∙b∙c∙d (а, с, d - фактори) алгоритм:

-

;
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТема 2 Методика комплексного економічного аналізу
Усі об’єкти економічного аналізу, економічні процеси виробництва відображають за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників....
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПрограма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит»
Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Зміни бухгалтерського балансу, зумовлені господарськими операціями
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы