Оформлення рефератів icon

Оформлення рефератів


Скачать 45.31 Kb.
НазваниеОформлення рефератів
Дата публикации16.11.2014
Размер45.31 Kb.
ТипРеферат

Оформлення рефератів.

Номер варіанту контрольної реферату обирається в залежності від номеру прізвища студента за списком у групі. Завчасний вибір теми реферату дозволить отримати консультацію викладача. Після вибору завдання для полегшення написання контрольної роботи необхідно скласти план. Це дозволить розкрити питання завдання і належним чином організувати написання роботи.

Реферат повинен відповідати наступним вимогам:

 1. робота повинна бути виконана на достатньо високому теоретичному. Студент повинен усебічно вивчити теоретичні та практичні аспекти питань завдання;

 2. у роботі повинне використовуватися чинне законодавство;

 3. текст роботи повинен легко сприйматися та читатися. Якщо, написаний від руки, текст буде неохайним і некаліграфічним, що ускладнюватиме його сприймання, то рецензент вправі повернути роботу на доопрацювання і усунення недоліків;

 4. бути оформленим наступним чином і мати наступну структуру:

 • Титульний лист. На титульному листі повинно зазначатися: найменування університету, інституту, кафедри; позначення характеру роботи (реферат); тема; прізвище, ім'я, по батькові студента; номер навчальної групи; прізвище, ім’я та по батькові, посада, вчене звання особи, що перевіряє; назва міста, в якому знаходиться навчальний заклад; рік написання роботи.;

 • План. У плані слід вказувати назву питань завдання із зазначенням сторінок, на яких вони викладенні;

 • Вступ. У вступі розкривається проблематика та актуальність тематики, а також рівень її дослідження у наукових статтях, монографіях, проводиться їх аналіз та оцінка;

 • Основний зміст теоретичних питань. Питання необхідно розкрити з урахуванням чинного законодавства та юридичної літератури. Розкриваючи питання, студентам забороняється використовувати джерела без посилання на них.

 • Висновки. Стосовно кожного питання завдання має бути зроблений короткий висновок. У висновку наводяться підсумки проведеної роботи, узагальнюються основні положення стосовно зазначеного питання, по можливості вказується його практична значимість;

 • Перелік використаної літератури. У кінці роботи наводиться перелік використаної літератури. Кожне наукове чи нормативне джерело, яке було використане у роботі, повинне бути відповідним чином описане відповідно до бібліографічного опису. При першому посиланні на джерело - нормативно-правовий акт у тексті зноски вказується його повне найменування, номер, ким і коли прийнятий. При посиланні можна використовувати коротку назву, однак обов'язково варто вказати на статті, пункти нормативного акту.


Орієнтовний загальний обсяг всієї роботи повинний бути не більше 10 сторінок машинописного тексту (15 рукописного); полуторний інтервал, 14 кегль, шрифт Times New Roman, параметри сторінки: ліве поле – 2 мм, всі інші – 1 мм, сторінки нумеруються. В кінці роботи необхідно вказати дату завершення і оформлення роботи та свій підпис.

^ Невідповідність роботи вказаним вище вимогам може бути підставою для повернення її на доопрацювання.


Умови рецензування реферату

Рецензуванню підлягає робота, подана у встановлений для цього термін. У разі порушення терміну подання роботи її автор може бути недопущений до форм контролю знань (складання іспиту чи заліку).

Робота не може бути зарахована у наступних випадках:

 1. Відсутність ознак самостійності написання. Виявлення ідентичних за змістом робіт, при цьому не зараховуються всі тотожні роботи.

 2. Виконання роботи не за своїм варіантом.

 3. Висвітлення питань завдання неналежним чином та невірне вирішення практичного завдання.

 4. Відсутність відповідей на контрольні запитання.

 5. Невірне застосування нормативних актів, застосування нормативних актів, що втратили чинність, невірне відзначення відповідних статей та пунктів нормативних актів.

 6. Відсутність зносок на норми права та наукові джерела.

 7. Суперечність та логічна неузгодженості аргументації і висновків.

Після усунення зауважень робота разом із негативною рецензією повертається на кафедру для повторного рецензування. На рецензування контрольна робота подається через відповідний підрозділ методично-навчального забезпечення.


Теми рефератів

І семестр


1. Місце господарського права в системі права України.

2. Система господарського права.

3. Система джерел господарського права.

4. Поняття господарських правовідносин їх види та особливості.

5. Цілісний майновий комплекс (підприємство) як об’єкт господарських правовідносин.

6. Об’єкти права інтелектуальної власності, як об’єкти господарських правовідносин.

7. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю.

8. Гарантії прав суб’єктів господарювання.

9. Державний реєстратор, його функції та повноваження.

10. Державна реєстрація юридичної особи.

11. Державна реєстрації фізичної особи-підприємця.

12. Порядок державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця.

13. Порядок виготовлення, зберігання та реалізації торгових патентів.

14. Види патентів та їх юридичне значення.

15. Порядок отримання патенту на право здійснення діяльності з надання послуг в сфері грального бізнесу.

16. Підстави для проведення обов’язкової сертифікації.

17. Система законодавства про стандартизацію і сертифікацію.

18. Порядок придбання сертифікатів

19. Види сертифікатів.

20. Органи управління акціонерним товариством та їх компетенція.

21. Порядок виходу з господарського товариства.

22. Поняття та зміст корпоративних прав учасників господарського товариства.

23. Права та обов’язки членів виробничого кооперативу.

24. Правовий режим майна виробничого кооперативу.

25. Зміст законодавства про кооперацію.

26. Правове становище казенного підприємства.

27. Правове положення майна підприємств і джерела його формування.

28. Асоційовані підприємства: поняття та ознаки.

29. Припинення підприємницької діяльності.

30. Реорганізація, ліквідація суб'єктів підприємницької діяльності.

31. Поняття та загальна характеристика банкрутства

32. Державна реєстрація припинення суб'єктів господарювання на підставі рішення суду.

33. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням.


ІІ семестрПохожие:

Оформлення рефератів iconТеми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення
Список використаної літератури (не менше 5 джерел), у тому числі критична література
Оформлення рефератів iconОформлення рефератів
Завчасний вибір теми реферату дозволить отримати консультацію викладача. Після вибору завдання для полегшення написання контрольної...
Оформлення рефератів iconДержавна митна служба україни департамент організації митного контролю та оформлення
У департаменті організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України розглянуто Ваш запит на інформацію від...
Оформлення рефератів iconТеми рефератів з дисципліни “Зобовя’зальне право”
Реалізація ідеї “гігантоманії” в Зобов’язальному праві цивільного кодексу України
Оформлення рефератів iconТематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням»
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів
Оформлення рефератів iconТеми рефератів з дисцмпліни “Патентне право”
Пріоритет винаходу в національному та міжнародному законодавстві (Празькій конвенції про охорону промислової власності)
Оформлення рефератів iconМетодичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку
Вченою радою факультету конструювання в промисловому та цивільному будівництві одаба
Оформлення рефератів iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Оформлення рефератів iconДодаток 2 Приклад оформлення змісту План (Зміст)

Оформлення рефератів iconМетодичні рекомендації до них, перелік тем рефератів, контрольних робіт, питань для підготовки до екзамену і ключові поняття
Навчально-методичний посібник розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри філософії, політології та права протокол...
Оформлення рефератів iconЗавдання для самостійної роботи
Основні реквізити наказу як документа. Специфіка укладання й оформлення наказів. Особливості їх розташування
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы