Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» icon

Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»


Скачать 203.55 Kb.
НазваниеПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»
Дата публикации05.12.2014
Размер203.55 Kb.
ТипДокументы

Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»


1. Директ - костинг – це:

а) система обчислення собівартості тільки на основі прямих (змінних) витрат;

б) метод обліку виробництва продукції;

в) система обчислення собівартості на основі накладних витрат;

г) система обчислення собівартості тільки на основі непрямих витрат.

2.Забезпечення керівників всіх рівнів управління інформацією, яка необхідна для поточного планування, контролю і прийняття оперативних управлінських рішень є:

а) комунікаційна функція управлінського обліку;

б) контрольна функція управлінського обліку;

в) інформаційна функція управлінського обліку;

г) прогнозна функція управлінського обліку.

^ 3. Для системи обліку стандартних витрат характерно:

а) складання планових калькуляцій;

б) облік фактичних витрат з відхиленням від нормативів;

в) облік тільки відхилень від стандартних витрат;

г) облік змінних витрат.

^ 4. Зведений облік загальновиробничих витрат рослинництва здійснюють у:

а) виробничому звіті;

б) табелі обліку робочого часу;

в) відомості розподілу загальновиробничих витрат;

г) журналі-обліку № 10.3 с.-г.

^ 5.Бухгалтер –аналітик - це:

а) бухгалтер, наділений управлінськими функціями;

б) бухгалтер, наділений контрольними функціями;

в) бухгалтер, що складає звітність для внутрішніх користувачів;

г) бухгалтер, що веде управлінський облік .

^ 6.До втрат від браку не включають:

а) витрати на гарантійний ремонт;

б) суми, відшкодовані постачальниками за неякісні матеріали ;

в) загальновиробничі витрати;

г) нараховану заробітну плату робітників.

^ 7. Метод вищої-нижчої точки застосовують:

а) для визначення критичної точки обсягів виробництва;

б) для визначення точки виробництва, в якій прибуток буде найбільшим;

в) для визначення мінімальної ціни продажу виробів;

г) для визначення точки виробництва, в якій збиток буде найменшим.

^ 8.Облік виробничих витрат охоплює:

а) всі витрати підприємства;

б) тільки витрати виробничої сфери;

в) витрати в сфері виробництва і збуту;

г) тільки витрати в сфері збуту.

^ 9. Виділення центрів відповідальності є для підприємств:

а) обов’язковим у всіх випадках;

б) обов’язковим у випадках, передбачених нормативними документами;

в) необов’язковим;

г) обов’язковим у випадках, передбачених плануванням.

^ 10. Собівартість гички цукрових буряків визначається:

а) за фактичною собівартістю коренів кормових буряків;

б) за фактичною собівартістю коренів цукрових буряків;

в) за нормативно-розрахунковою собівартістю;

г) за цінами реалізації 1ц цукрових буряків.

^ 11. Базою розподілу цехових витрат ремонтної майстерні підприємства є:

а) нарахована за виконання ремонту оплата праці;

б) кількість відремонтованих об'єктів;

в) кількість працівників ремонтної майстерні;

г) затрачений час на ремонт.

^ 12. Вимоги до точності інформації в управлінському обліку :

а) точність не обов'язкова;

б) великі вимоги до точності;

в) допускаються приблизні оцінки.

г) незначні відхилення у відображенні даних.

^ 13. Система внутрішнього контролю на підприємстві має бути зорієнтована:

а) переважно на майбутнє;

б) на вирішення проблем підрозділу;

в) на підведення підсумків роботи відповідного центру відповідальності;

г) на виявлення винних у невиконанні запланованих робіт.

^ 14. Яка система записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку використовується в сільському господарстві України:

а) загальна;

б) інтегрована;

в) переплетена;

г) двокругова.

^ 15. Закриття рахунка “Адміністративні витрати ” відображають за:

а)

Дт

23

Кт

91;

б)

Дт

79

Кт

92;

в)

Дт

23

Кт

92;

г)

Дт

79

Кт

91.

^ 16.На собівартість приплоду ягнят у романівському вівчарстві відводиться:

а) 10 % загальної суми витрат по утриманню основного стада;

б) 15 % загальної суми витрат по утриманню основного стада;

в) 12 % загальної суми витрат по утриманню основного стада;

г) 5 % загальної суми витрат по утриманню основного стада.

^ 17. Ведення управлінського обліку:

а) здійснюється відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”;

б) залежить від рішення керівництва підприємства;

в) регламентується податковим законодавством;

г) залежить від розміру підприємства.

^ 18.Якою проводкою відобразити використану сировину для переробки в підприємствах громадського харчування:

а)

Дт

233

Кт

20;

б)

Дт

949

Кт

631;

в)

Дт

234

Кт

20;

г)

Дт

949

Кт

20.

^ 19. Фінансовий леверидж - це:

а) співвідношення власного та позикового ;

б) потенційна можливість впливати на прибуток шляхом зміни обсягів та співвідношення власного та позикового капіталу;

в) співвідношенні позикового та власного капіталів;

г) співвідношення прибутку та обсягів виробництва.

^ 20. Порядок ведення управлінського обліку:

а) регламентується Міністерством фінансів;

б) визначається Міжнародною федерацією бухгалтерів;

в) описано в податковому законодавстві;

г) встановлюється керівництвом підприємства.

^ 21. Об'єктами обліку витрат у галузі свинарства є:

а) поросята до 2 місяців, від 2 - 4 місяців на відгодівлі;

б) основне стадо та свині на вирощувані та відгодівлі;

в) приплід, приріст, гній;

г) основне стадо свиней.

^ 22.За ступенем взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку розрізняють дві системи:

а) інтегровану та моністичну;

б) самостійну та моністичну;

в) самостійну та автономну.;

г) інтегровану та автономну.

^ 23.Продукція, що виготовляється спільно з основною в одному технологічному процесі із однієї вихідної сировини і має незначну ціну реалізації, називається:

а) супутньою;

б) основною;

в) побічною;

г) технологічною.

^ 24.Об'єктом визначення собівартості обліку послуг вантажного автотранспорту є:

а) 1 т/км, 1км;

б) 1 година;

в) 1 еталонний га;

г) 1 т/км та 1 еталонний га.

^ 25. Об’єктами обліку витрат і виходу продукції рослинництва є:

а) окремі зернові культури;

б) вихід продукції рослинництва;

в) витрати на збір продукції;

г) окремі сільськогосподарські культури та види робіт.

^ 26. Узагальнення інформації про використання машинно-тракторного парку здійснюється в:

а) Облікових листах тракториста - машиніста;

б) Накопичувальній відомості обліку використання машино - тракторного парку ;

в) Дорожній лист трактора;

г) Накопичувальній відомості обліку роботи вантажного автотранспорту.

^ 27. Нарахування заробітної плати бригадиру рільничої бригади підприємства відображають за:

а)

Дт

92

Кт

661;

б)

Дт

231

Кт

661;

в)

Дт

911

Кт

661;

г)

Дт

912

Кт

661.

^ 28. Оприбуткування приплоду у галузі скотарства здійснюють у:

а) журналі обліку;

б) відомість зважування тварин;

в) акті на оприбуткування приплоду;

г) накопичувальному акті на оприбуткування приплоду тварин.

^ 29.Собівартість продукції - це:

а) витрати, пов’язані з виробництвом конкретного продукту;

б) грошовий вираз витрат на виробництво продукції;

в) система економічних розрахунків собівартості одиниці окремих видів продукції;

г) немає вірної відповіді.

^ 30.Непрямі витрати це :

а) витрати, що відносяться до вирощування багатьох культур, груп тварин, виконання різних робіт;

б) витрати, що не відносяться до вирощування багатьох культур, груп тварин, виконання різних робіт;

в) адміністративні витрати;

г) витрати на збут продукції.

^ 31.Комунікаційна функція управлінського обліку проявляється у забезпеченні

а) зовнішнього зв’язку підприємства із вищестоящими організаціями;

б) зв’язку між однаковими рівнями управління на одному підприємстві;

в) взаємозв’язку між однаковими рівнями управління підприємства ;

г) взаємозв’язку підприємства з іншими підприємствами.

^ 32.Незавершене виробництво визначається:

а) на початок звітного періоду;

б) під час технологічного процесу;

в) після закінчення технологічного процесу;

г) на кінець звітного періоду.

^ 33.Узагальнення інформації про використання автопарку підприємства здійснюється у:

а) Накопичувальній відомості обліку роботи автотранспорту;

б) Накопичувальній відомості обліку роботи машинно-тракторного парку;

в) Табелі обліку робочого часу;

г) Журналі обліку витрат автопарку.

^ 34. Економічними елементами витрат є:

а) статті калькуляції витрат;

б) сукупність прямих витрат на виробництво продукції;

в) сукупність непрямих витрат на виробництво продукції;

г) сукупність економічно однорідних витрат.

^ 35. Встановлення переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції здійснюється:

а) самим підприємством і регламентується його обліковою політикою;

б) у відповідності з законодавством України;

в) у відповідності з нормативно правовою політикою;

г) відповідно до рішення головного бухгалтера підприємства.

^ 36. Нарахування оплати праці трактористу-машиністу за обробіток посівів сільськогосподарських культур відображають по:

а) Дт. 231 Кт. 661;

б) Дт. 2351 Кт. 661;

в) Дт. 914 Кт. 661;

г) Дт. 911 Кт. 661.

^ 37.Побічна продукція галузі тваринництва оцінюється за:

а) плановою собівартістю;

б) розрахунково-нормативною собівартістю;

в) ціною можливої реалізації;

г) всі відповіді вірні.

^ 38.Аналітичний облік загальновиробничих витрат ведеться за:

а) місцями виникнення, центрами відповідальності та статтями витрат;

б) лише за видами виробництва;

в) категоріями працівників загальновиробничого призначення ;

г) адміністративними витратами підприємства.

^ 39.Оприбуткування придбаних у постачальників кормів відображають за:

а) Дт. 208 Кт. 231;

б) Дт. 208 Кт. 631;

в) Дт. 27 Кт. 231;

г) Дт. 26 Кт. 631.

40.Завдання управлінського обліку полягає насамперед у підготовці і прийнятті:

а) оперативних рішень;

б) тактичних рішень;

в) стратегічних рішень;

г) порівняльних рішень.

^ 41.Списання вартості добрив на відповідні культури здійснюють на основі:

а) Актів довільної форми;

б) Накладних внутрішньогосподарського призначення;

в) Товарно-транспортних накладних;

г) Актів про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, пестицидів і гербіцидів.

^ 42.Аналітичний облік у галузі рослинництва здійснюється за:

а) групами сільськогосподарських культур;

б) сільськогосподарськими культурами;

в) видами робіт;

г) всі відповіді вірні.

^ 43.Нарахування заробітної плати працівникам ремонтної майстерні сільськогосподарського підприємства відображається по:

а) Дт. 231 Кт. 2341;

б) Дт. 2341 Кт. 661;

в) Дт. 91 Кт. 661;

г) Дт. 92 Кт. 661.

^ 44. Списання вартості будівельних матеріалів, використаних на ремонт корівника відображають по:

а) Дт. 232 Кт. 205;

б) Дт. 232 Кт. 207;

в) Дт. 232 Кт. 203;

г) Дт. 232 Кт. 208.

^ 45. Закриття рахунку 91 „Загальновиробничі витрати ” відображають за:

а) Дт. 28 Кт. 91;

б) Дт. 27 Кт. 91;

в) Дт. 23 Кт. 91

г) Дт. 79 Кт. 91.

46.Собівартість одного центнера зерна озимої пшениці визначається діленням:

а) фактичних витрат на вирощування і збір зернових за мінусом вартості побічної продукції на масу повноцінного зерна;

б) витрат по збору продукції (без вартості побічної продукції) на масу повноцінного зерна;

в) витрат по вирощуванню на масу повноцінного зерна;

г) фактичних витрат по вирощуванню за мінусом вартості побічної продукції на фізичну масу зерна.

^ 47.Об’єктом калькуляції собівартості продукції м'ясного птахівництва є:

а) 1 тис. штук яєць основного стада птиці;

б) 1 ц пташиного посліду;

в) 1 голова ділового добового молодняка;

г) 1 ц. приросту живої маси молодняка.

^ 48.Оприбуткування продукції овочівництва здійснюють в:

а) Обліковому листі праці і виконаних робіт;

б) Відомості витрати кормів;

в) Накладній внутрігосподарського призначення;

г) Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції.

^ 49.Під обліком часткових витрат розуміють:

а) виділення двох автономних систем рахунків відповідно до цілей фінансового і управлінського обліку ;

б) поділ на прямі та непрямі витрати;

в) підхід, коли проводиться підбір елементів витрат, які носять прямий характер та включаються в собівартість окремих видів продукції;

г) важливе методологічне питання організації внутрішньогосподарського обліку з метою ефективного прийняття рішень

^ 50. Оприбуткування надоєного молока здійснюють за:

а) Дт. 208 Кт. 232;

б) Дт. 271 Кт. 231;

в) Дт. 272 Кт. 232;

г) Дт. 902 Кт. 272.

51. Користувачами бухгалтерської інформації в управлінському обліку є:

а) адміністрація підприємства;

б) адміністрація та управлінський персонал підприємства;

в) управлінський персонал підприємства;

г) акціонери, кредитори, постачальники, державні органи;

^ 52. Калькулювання - є:

а) основною метою, заради якої організовується облік витрат;

б) кінцевим етапом обліку виробничих витрат;

в) взагалі не пов’язане з обліком виробничих витрат;

г) взагалі немає відношення до управлінського обліку.

^ 53.Попроцесний метод обліку витрат застосовують в:

а) складних переробних виробництвах і господарствах;

б) нескладних переробних виробництвах;

в) дрібносерійних переробних виробництвах і господарствах;

г) індивідуальних промислових виробництвах і господарствах.

^ 54. Витрати виробництва - це:

а) матеріальні і грошові кошти, витрачені з метою одержання доходу;

б) матеріальні кошти, витрачені на виробництво;

в) матеріальні і грошові кошти, витрачені на виробництво;

г) всі витрати підприємства на виробництво продукції.

^ 55. Сферами господарської діяльності сільськогосподарських підприємств є:

а) постачальницько-заготівельна;

б) постачальницько-заготівельна, фінансово-збутова, виробнича, інвестиційна, технічне забезпечення;

в) виробнича, фінансово-збутова, інвестиційна;

г) виробнича та фінансово-збутова.

^ 56. Тип виробництва впливає на:

а) вибір калькуляційних одиниць;

б) кількість центрів обліку витрат;

в) вибір методу обліку витрат;

г) продуктивність даного виробництва.

^ 57. В основі побудови управлінського обліку лежить метод:

а) “ випуск - реалізація”;

б) обліку за центрами витрат і сферами відповідальності;

в) дисконтування;

г) “витрати - випуск”.

^ 58. Центр прибутку - це:

а) підрозділ підприємства, який контролює головні елементи, що визначають прибуток;

б) підрозділ підприємства, який контролює головні елементи, що визначають доходи;

в) підприємство в цілому;

г) це окремі виробничі підрозділи підприємства.

^ 59.Організація обліку за центрами відповідальності:

а) можлива тільки на підприємствах, що мають відокремлені підрозділи, філії та дочірні підприємства;

б) можлива на будь-якому підприємстві;

в) доцільна на підприємствах, які мають більше, ніж один підрозділ, очолюваний керівником;

г) які мають 100 і більше працівників.

^ 60. Реалізованою вважається:

а) продукція, відвантажена покупцям;

б) відвантажена з підприємства продукція;

в) продукція, яка списана з матеріально-відповідальної особи;

г) продукція, яка відвантажена покупцям і списана з матеріально-відповідальної особи.

^ 61. В управлінському обліку застосовуються вимірники:

а) грошові, кількісні, трудові, якісні;

б) грошові й кількісні;

в) трудові і якісні;

г) грошові, кількісні, трудові, якісні, планові.

^ 62.Організація управлінського обліку в окремих підприємствах базується на:

а) загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку, визначених Законом України ;

б) загальноприйнятих принципах складання звітності для внутрішніх користувачів;

в) складанні звітності зовнішнім та внутрішнім користувачам;

г) власних принципах.

^ 63. До рахунку 232 „ Тваринництво” відкривають аналітичні рахунки за:

а) видами сільськогосподарських тварин;

б) виробничими напрямками тваринництва;

в) статево-віковими групами та видами тварин і птиці;

г) видами основної та побічної продукції галузі.

^ 64.Списання послуг гужового транспорту на витрати галузі рослинництва відображають по:

а) Дт. 231 Кт. 232;

б) Дт. 231 Кт. 2345;

в) Дт. 2345 Кт. 231;

г) Дт. 232 Кт. 2345.

^ 65.Що може відображати кореспонденція рахунків: Дебет рахунка 232 „Тваринництво” Кредит рахунка 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”:

а) списана вартість електроенергії на сушіння зерна;

б) списано вартість електроенергії на витрати галузі тваринництва;

в) списано вартість електроенергії на витрати гужового транспорту;

г) списано вартість електроенергії на галузь рослинництва.

^ 66.Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення відноситься до:

а) загальновиробничих витрат.

б) загальновиробничих витрат галузі рослинництва;

в) загальновиробничих витрат галузі тваринництва;

г) адміністративних витрат.

^ 67. Звітність в управлінському обліку складається:

а) в залежності від потреб управління;

б) щоквартально;

в) по закінченню календарного року;

г) щомісячно.

^ 68. Об’єктами обліку надання послуг вантажним автотранспортом є :

а) один еталонний гектар;

б) підрозділи, яким надаються послуги;

в) один тонно-кілометр і один кілометр;

г) один відпрацьований день.

^ 69. Види інформації управлінського обліку :

а) облікова;

б) облікова, нормативно-довідкова, планова;

в) облікова, нормативно-довідкова;

г) облікова, планова.

^ 70. Списання послуг вантажного автотранспорту відображають по:

а) Дт. 79 Кт.2342

б) Дт.2342 Кт.79

в) Дт.23 Кт.2342

г) Дт 10 Кт 2342

71. Грена є продукцією галузі:

а) квітникарства;

б) овочівництва;

в) племінного скотарства;

г) шовківництва.

^ 72. На статтю витрат “Витрати по оплаті праці” у галузі рослинництва списують суми згідно бухгалтерських проведень:

а ) Дт. 231 Кт. 661

б) Дт. 2341 Кт.661

в) Дт. 232 Кт.661

г) Дт. 911 Кт. 661

^ 73. Списання вартості вусів суниці, використаних на посадку відображають за:

а ) Дт.231 Кт.232

б) Дт.231 Кт.271

в) Дт.231 Кт.208

г) Дт.231 Кт.26

74. Прибуток, як економічна категорія – це:

а) джерело доходів власників підприємства;

б) основна мета і результат діяльності підприємства;

в) основне джерело надходжень до бюджету;

г) сума виручки від продажу основних засобів.

^ 75. Управлінські звіти призначені:

а) для надання оперативної інформації;

б) для відображення операційної діяльності підприємства;

в) для відображення діяльності сегментів, що не охоплені фінансовою звітністю;

г) для контролю за виробництвом продукції.

^ 76. Залишки незавершеного виробництва оцінюються:

а) за нормативними витратами;

б) за фактичною виробничою собівартістю;

в) за ціною реалізації;

г) за ціною придбання сировини.

^ 77. Автомобільний транспорт в сільськогосподарських виробництвах відносять до виробництв:

а) основних;

б) допоміжних ;

в) обслуговуючих;

г) промислових.

^ 78. Принципами управлінського обліку є:

а) корисність інформації для прийняття рішення;

б) загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку;

в) оцінка діяльності структурних підрозділів підприємства;

г) державна регламентація обліку у підприємстві.

^ 79. Яка інформація об’єднує фінансовий та управлінський облік :

а) про минулі події;

б) первинна;

в) законодавча;

г) законодавча та планова.

^ 80. Відомість витрати кормів використовують для :

а) оприбуткування кормів, придбаних у постачальників;

б) оприбуткування кормів власного виробництва;

в) списання вартості кормів згодованих тваринам;

г) списання вартості кормів, що зіпсувались.

^ 81. Нарахування оплати праці працівникам їдальні відображають за:

а) Дт.949 Кт.65

б) Дт.949 Кт.66

в) Дт.66 Кт.949

г) Дт.66 Кт.64.

82. Для попередільного обліку витрат характерно:

а) облік витрат ведеться по кінцевій продукції;

б) облік витрат ведеться окремо по кожному технологічному етапу;

в) облік витрат ведеться окремо по кожному замовленню;

г) облік розрахунків здійснюється по кожному переділу.

^ 83.Можливі витрати - це:

а) заплановані витрати;

б) втрати при відмові від альтернативного рішення;

в) витрати, які можуть виникнути внаслідок прийняття рішення;

г) витрати, що виникли внаслідок виправлення браку.

^ 84. Елементами методу управлінського обліку є:

а) всі елементи методу бухгалтерського обліку;

б) документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, баланс і звітність;

в) рахунки і подвійний запис;

г) оцінка і калькуляція.

^ 85. Собівартість одного кілограма бджіл прирівнюється до собівартості:

а) 1 кг меду;

б) 10 кг меду;

в) 1 кг воску;

г) 10 кг воску.

86. Принципи управлінського обліку:

а) загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку;

б) сувора державна регламентація облікових процедур;

в) корисність інформації для прийняття рішення;

г) оцінка діяльності структурних підрозділів підприємств.

^ 87. Управлінський облік - це:

а) основна частина фінансового обліку;

б) зовнішній облік;

в) процес виявлення вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю в середині підприємства;

г) процес вимірювання, групування та фіксації облікових даних.

^ 88. Собівартість одного кормо-дня розраховується діленням:

а) всієї суми витрат на утримання основного стада корів на кількість кормо-днів;

б) витрат по заготівлі кормів на кількість кормо-днів;

в) вартості кормів, згодованих тваринам, на кількість кормо-днів;

г) всі відповіді вірні.

^ 89.Оприбуткування продукції переробки зерна у млині відображається по:

а) Дт 27 Кт 233;

б) Дт 26 Кт 231;

в) Дт 26 Кт 233;

г) Дт 26 Кт 949.

90. Об’єкт калькулювання і об’єкт обліку витрат в управлінському обліку:

а) завжди співпадають;

б) співпадають тільки при позамовному калькулюванню;

в) ніколи на співпадають;

г) співпадають тільки при нормативному методі обліку

^ 91. Брак у виробництві - це:

а) вироби, напівфабрикати, деталі, вузли, а також роботи, що не відповідають за своєю якістю встановленим стандартом і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням;

б) вироби, напівфабрикати, деталі, вузли, а також роботи, що не відповідають за своєю якістю технічним умовам і не можуть бути використані за своїм призначенням;

в) вироби, напівфабрикати, деталі, вузли, а також роботи, що можуть використовуватись за своїм призначенням тільки після проведення додаткових робіт по їх виправленню;

г) всі відповіді вірні.

^ 92. Первинний облік - це:

а) спостереження, вимірювання, фіксація операцій у документах;

б)обробка, реєстрація і запис даних первинного обліку, групування та перегрупування;

в) сукупність операцій з формування показників;

г) процес прийняття управлінських рішень.

^ 93.До адміністративних витрат належать:

а) витрати в сфері управління господарською діяльністю підприємства;

б) витрати по управлінню окремими виробничими процесами;

в) витрати майбутніх періодів;

г) витрати по управлінню обліковим персоналом підприємства.

^ 94.Управлінський облік відрізняється від фінансового:

а) деталізацією інформації;

б) відкритістю даних;

в) спрямованістю у часі;

г) усіма наведеними характеристиками.

95.Обєктом обліку при позамовному методі обліку витрат є:

а) окремий вид продукції;

б) окреме замовлення;

в) виробничий цех;

г) окремий переділ.

^ 96.Внутрішньогосподарський облік як система сформувався :

а) у середині ХІХ ст.;

б) на початку ХХ ст.;

в) у середині ХХ ст.;

г) на початку ХІХ ст.

^ 97. До прямих витрат відносяться витрати, що :

а) безпосередньо можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат і включені до собівартості продукції;

б) включаються до собівартості продукції;

в) всі витрати виробництва;

г) витрати незавершеного виробництва.

^ 98.До основних виробництв у сільськогосподарських підприємствах належать:

а) рослинництво, тваринництво, автопарк, промислові виробництва;

б) рослинництво, тваринництво, промислові виробництва;

в) рослинництво, тваринництво, обслуговуючі та промислові виробництва;

г)рослинництво, тваринництво, обслуговуючі, допоміжні та промислові виробництва.

^ 99.Брак у виробництві класифікується за такими ознаками:

а); часом виникнення, характером дефектів, причинами виникнення, винними особами

б) місцем виникнення, характером дефектів, причинами виникнення, винними особами;

в) часом виникнення, видами дефектів, причинами виникнення, винними особами;

г) місцем виникнення, характером дефектів, винними особами.

100. Трансфертні ціни застосовують:

а) при формуванні повної собівартості;

б) для здійснення списання адміністративних витрат;

в) з метою поліпшення економічних зв’язків між підрозділами та фізичними і юридичними особами та розподілу загальновиробничих витрат;

г) для дослідження форми зв’язку між обсягами загальновиробничих витрат.


Зав. кафедри обліку і аудиту, професор В.С. Уланчук

Доцент кафедри обліку і аудиту О.І. КрочакПохожие:

Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» iconПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» icon1. Питання оплати праці в Україні регулюється Законом: а «Про оплату праці»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни Управлінський облік для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Пов'язати наведені нижче терміни із їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Управлінський облік»
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" внутрішньогосподарський (управлінський) облік...
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» iconКонспект лекцій з дисципліни «Облік І аудит» для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво»
Для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво»
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы