Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" icon

Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"


Скачать 262.77 Kb.
НазваниеПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"
Дата публикации05.12.2014
Размер262.77 Kb.
ТипДокументы

Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"


 1. Згідно з Законом України „Про аудиторську діяльність" забороняється проведення аудиту для замовника:

а) аудитором, що є консультантом з оподаткування цього замовника

б) аудитором, якого запрошено до перевірки спільного підприємства, засновником якого є замовник

в) аудитором, який має особисті майнові інтереси у замовника

г) аудитором, який отримав кредит у банку, в якому обслуговується його замовник

 1. Аудит-це:

а) державний фінансовий контроль

б) фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади

в) незалежний фінансовий контроль вищої організації

г) незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об'єкта з метою висловлення думки про неї

 1. Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" проведення аудиту є обов'язковим для:

а) підтвердження звітності установ і організацій, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету

б) підприємств усіх форм власності і видів діяльності, крім тих, що утримуються за рахунок державного бюджету

в) банків, довірчих товариств, страхових і холдингових компаній

г) підприємств усіх форм власності і видів діяльності

 1. За яким критерієм професія аудитора відрізняється від багатьох інших професій?

а) компетентності

б) професійної сумлінності

в) незалежності

г) володіння технічними професійними прийомами

 1. Для якого виду аудиторської діяльності рівень відповідальності аудитора за свою роботу найнижчий?

а) аудит фінансової звітності

б) консультація

в) оглядова перевірка

г) бухгалтерське супроводження

 1. Аудитору забороняється:

а) займатися торговельною і посередницькою діяльністю, виробничою діяльністю

б) займатися науковою і викладацькою діяльністю

в) отримувати дивіденди від акцій

г) займатися методичною роботою

 1. До обставин, які можуть негативно впливати на незалежність аудитора, можна віднести:

а) фінансову участь аудитора в справах організації клієнта в будь-якій формі

б) співпрацю одного аудитора з клієнтом протягом двох років

в) здійснення одним і тим же аудитором декількох аудиторських перевірок підряд

г) немає правильної відповіді

 1. Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення аудиторської діяльності є:

а) Закон України „Про аудиторську діяльність"

б) Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність"

в) Стандарти аудиту

г) Господарський кодекс України

 1. Відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність" аудит - це:

а) перевірка бухгалтерської і фінансової звітності, обліку первинних документів та іншої інформації суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам

б) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам Законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів

в) перевірка публічної звітності, обліку первинних документів та іншої інформації суб'єктів господарювання з метою виявлення відхилень у веденні обліку, визначення його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам

г) всі варіанти правильні

 1. Що є спільним елементом між внутрішнім і зовнішнім аудитом?

а) мета

б) результати

в) прийоми, способи, методи дослідження

г) суб'єкт аудиту

 1. Витрати на здійснення обов'язкового аудиту несе:

а) держава

б) підприємство, що перевіряється

в) аудит проводиться безкоштовно

г) один із кредиторів або в порядку солідарної відповідальності

 1. Аудит є обов'язковим для:

а) малих підприємств

б) спільних підприємств; інвестиційних, довірчих фондів

а) державних банків

г) фірм, що надають консультаційні послуги з оподаткування

 1. Хто має повноваження визначати порядок оформлення офіційних документів за наслідками надання аудиторських послуг в Україні?

а) Верховна Рада України

б) аудиторська фірма

в) Аудиторська палата України

г) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України

 1. Якими видами діяльності дозволяється займатися аудитору?

а) наданням аудиторських послуг

б) посередницькою діяльністю

в) виробничою діяльністю

г) торгівельною діяльністю

 1. Аудит або аудиторська послуга, що надається аудиторською фірмою (аудитором) за рішенням господарюючого суб'єкта - це:

а) внутрішній аудит

б) договірний аудит

в) обов'язковий аудит

г) державний аудит

 1. Яке із визначень поняття „предмет аудиту" є правильним та найповнішим?

а) предмет аудиту - це те, на що спрямована дія аудиту, що він вивчає та яке коло питань вирішує;

б) предмет аудиту – це процеси або явища, що відображені документально і пов'язані з господарською діяльністю підприємств та знаходяться в межах аудиторського дослідження;

в) предмет аудиту – це процеси або явища, що відображені документально, пов'язані з господарською діяльністю підприємств;

г) предмет аудиту – це оцінка щодо відповідності законодавству процесів або явищ господарської діяльності.

 1. Співвідношення понять „суб'єкт аудиту" і „об'єкт аудиту" є таким:

а) суб'єкт аудиту є поняттям, протилежним об'єкту аудиту

б) суб'єкт аудиту - це аудитор (аудиторська фірма)

в) суб'єкт і об'єкт аудиту не взаємодіють і не співвідносяться між собою

г) об'єктами аудиту є процеси або явища, ізольовані від суб'єкта аудиту

 1. Об'єктами аудиту можуть бути:

а) активи, пасиви, господарські процеси

б) економічні результати, організаційні форми управління, функції управління

в) методи управління

г) всі відповіді правильні

 1. Об'єктами аудиту можуть бути економічні результати діяльності суб'єкта господарювання, такі як:

а) обсяги виробництва, продуктивність праці, собівартість продукції, рентабельність, витрати виробництва

б) система мотивації праці, стимулювання виробництва

в) основні засоби та необоротні активи, запаси, кошти, розрахунки та інші активи

г) основне виробництво, матеріально-технічне постачання і збут

 1. За складністю об'єкти аудиту можна поділити на:

а) прості та складні;

б) окремі господарські процеси і частини системи управління й сукупні ресурси та управлінські системи

в) за складністю об'єкти аудиту розмежувати неможливо

г) аудит досліджує лише складні об'єкти

 1. За терміном перебування об'єктів у полі діяльності аудиту розрізняють:

а) об'єкти термінового аудиту та об'єкти довготривалого аудиту

б) об'єкти вчасного і невчасного аудиту

в) об'єкти постійного аудиторського впливу, об'єкти періодичного аудиту, об'єкти одноразових аудиторських оцінок

г) всі відповіді правильні

 1. Залежно від видів аудиту розрізняють такі об'єкти аудиту:

а) об'єкти внутрішнього аудиту та об'єкти зовнішнього аудиту

б) об'єкти внутрішнього та обов’язкового аудиту

в) об'єкти зовнішнього та ініціативного аудиту

г) ніяк не розрізняють

 1. Група об'єктів " господарські процеси" відноситься до такої кваліфікаційної ознаки:

а) відношення до сфер діяльності

б) складність об'єктів

в) вид об'єктів

г) відношення до аудиту

 1. В основу аудиту покладено:

а) адміністративне право

б) громадянське право, договори

в) інструкції та накази державних або вищих органів

г) законодавчі акти кабінету міністрів та ВРУ

 1. Метою аудиту є:

а) визначення звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам

б) переконання користувачів фінансової звітності у тому, що звіти дають повне і точне уявлення про фактичний стан на підприємстві

в) визначення шляхів економічної доцільності діяльності підприємства-замовника

г) встановлення відповідності їх законодавству, нормативам, внутрішнім положенням та надання результатів дослідження зацікавленим користувачам

 1. Аудит, проведення якого регламентується законодавчими і нормативними актами, де зазначено категорії під­при­­ємств і підприємців, які підлягають обов'язковому аудиту:

а) договірний

б) регламентований

в) внутрішній

г) державний

 1. Чи всі підприємства підлягають аудиторській перевірці?

а) вирішує керівник підприємства

б) питання про перевірку вирішується ДПІ

в) передбачено Законом України „Про аудиторську діяльність”

г) перевірка є обов’язковою для всіх підприємств

 1. Цим видом аудиту визначаються категорії підприємств та підприємців, які підлягають обов'язковому аудиту:

а) договірний

б) регламентований

в) внутрішній

г) державний

 1. Суб’єктами аудиту виступають:

а) носії прав та обов’язків, які здійснюють аудиторську діяльність

б) носії прав та обов’язків, які знаходяться в полі аудиторського впливу

в) носії прав та обов’язків, які перебувають в сфері аудиторської оцінки

г) носії прав та обов’язків, які вирішують питання стратегії розвитку підприємства на перспективу

 1. Який з видів аудиту має здійснюватись безпосередньо і безперервно у процесі фінансове - господарської діяльності підприємства?

а) запобіжний

б) стратегічний

в) ретроспективний

г) перманентний

 1. Хто оплачує роботу аудитора:

а) вищестоящі органи

б) аудиторська фірма

в) підприємство - замовник

г)АПУ

 1. Обов'язковий аудит здійснюють:

а) за рішенням суб'єкта господарювання;

б) у випадках, передбачених законодавством;

в) за рішенням аудиторської фірми

г) за рішенням вищестоящої організації

 1. Метод аудиторського контролю - це:

а) перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства

б) сукупність прийомів за допомогою яких оцінюється стан об'єктів, що перевіряється

в) сукупність прийомів перевірки додержання посадовими особами, а також робітниками і службовцями нормативно-правових актів, які регулюють виробничі відносини

г) сукупність прийомів за допомогою яких оцінюється стан об'єктів, що належать аудиторській фірмі

 1. Мета незалежного аудиту полягає у:

а) виявленні помилок і порушень у бухгалтерській звітності клієнта з метою встановлення винних осіб

б) наданні об'єктивної інформації щодо достовірності фінансової звітності підприємств і організацій, їх фінансового стану та інших аспектів діяльності

в) виконанні замовлень державних органів щодо перевірки фінансової звітності суб'єктів господарювання

г) встановленні фактів недостач і розтрат

 1. Який аудит проводиться власником підприємства:

а) договірний

б) внутрішній

в) господарський

г) регламентований

 1. Що таке аудит?

а) незалежна перевірка бухгалтерського обліку і звітності з метою підтвердження її достовірності і відповідності діючим нормативним актам

б) проведення ревізії фінансово-господарської діяльності

в) оцінка фінансового стану підприємства і визначення його стратегії в ринковій економіці

г) перевірка діяльності підприємств і розробка рекомендацій з метою розвитку їх діяльності

 1. згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність" забороняється проведення аудиту для замовника:

а) аудитором, що є консультантом з оподаткування цього замовника

б) аудитором, якого запрошено до перевірки спільного підприємства, засновником якого є замовник

в) аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб'єкта господарювання, що перевіряється

г) аудитором, який отримав кредит у банку, в якому обслуговується його замовник

 1. Метою аудиту виробничої діяльності є:

а) підтвердження достовірності формування витрат, виходу продукції та правильність відображення їх в обліку

б) встановлення обґрунтування об’єктів і номенклатури статей витрат

в) підтвердження обґрунтованості обраного методу калькулювання

г) інвентаризація незавершеного виробництва

 1. Предметом аудиту виробничої діяльності є

а) господарські процеси та операції, пов'язані з накопиченням та списанням витрат діяльності, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства і за його межами

б) господарські процеси та операції, пов'язані з списанням витрат діяльності, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства

в) підтвердження достовірності формування витрат, виходу продукції та правильність відображення їх в обліку

г) оцінка правильності формування собівартості продукції (робіт, послуг) по об'єктах калькулювання

 1. Аудит виробничої діяльності необхідно розпочинати з

а) вивчення правильності накопичення, розподілу та списання загально виробничих витрат

б) інвентаризації об’єктів обліку

в) перевірки додержання встановленої послідовності обчислення собівартості різних видів продукції

г) визначення видів кінцевої продукції тваринництва та рослинництва, в тому числі основної, суміжної та побічної і відповідно об'єктів калькуляції

 1. Після вивчення фактичної наявності об'єктів обліку витрат аудитор розпочинає вивчення

а) правильності накопичення, розподілу та списання загально виробничих витрат

б) обґрунтування об’єктів і номенклатури статей витрат

в) додержання встановленої послідовності обчислення собівартості різних видів продукції

г) документальної інформації

 1. Перевірку правильності визначення собівартості під час аудиту виробничої діяльності здійснюють

а) за конкретними видами продукції вирощених сільськогосподарських культур, сільськогосподарських робіт, виконаних у поточному році під урожай майбутнього року

б) в цілому по підприємству

в) за окремими видами основних сільськогосподарських культур або груп тварин

г) за конкретними видами продукції, що визначені в наказі про облікову політику підприємства

 1. Аудит виробничої діяльності проводиться за

а) прямими матеріальними витратами

б) непрямими витратами

в) загальногосподарськими витратами

г) об'єктами калькуляції

 1. Основною метою аудиту реалізації готової продукції є:

а) визначення і затвердження показників витрат на виробництво та величини виручки від реалізації готової продукції

б) перевірка документального оформлення руху готової продукції

в) підтвердження показників витрат на виробництво та величини виручки від реалізації готової продукції

г) перевірка правильності формування витрат на виробництво готової продукції

 1. До переліку основних завдань аудиту реалізації готової продукції відносять:

а) оцінку стану складського обліку готової продукції

б) вивчення правильності накопичення, розподілу та списання загально виробничих витрат

в) перевірки додержання встановленої послідовності обчислення собівартості різних видів продукції

г) інвентаризацію об’єктів обліку

 1. Окремим напрямком аудиту реалізації готової продукції має бути перевірка

а) додержання встановленої послідовності обчислення собівартості різних видів продукції

б) правильності здійснення розрахунку приросту (убутку) балансової вартості ТМЦ у залишку готової продукції та в незавершеному виробництві

в) документальної інформації

г) правильності накопичення, розподілу та списання загально виробничих витрат

 1. Метою аудиту фінансової звітності є:

а) підтвердження відповідності фінансової звітності чинному законодавству

б) встановлення обґрунтування методології оцінки активів і пасивів

в) підтвердження правильності підрахунку окремих статей звітності

г) інвентаризація фінансових результатів

 1. аудит фінансової звітності розпочинають з:

а) підтвердження узгодженості показників різних форм фінансової звітності або констатування їх неузгодженості

б) відповідності облікової політики підприємства нормативним і законодавчим документам

в) виділення статей, доцільність перевірки яких є високою внаслідок значних сум, відображених у них

г) встановлення критеріїв перевірки

 1. Особлива увага при проведенні аудиту фінансової звітності приділяється:

а) підтвердження узгодженості показників різних форм фінансової звітності або констатування їх неузгодженості

б) відповідності облікової політики підприємства нормативним і законодавчим документам

в) виділення статей, доцільність перевірки яких є високою внаслідок значних сум, відображених у них

г) отриманню доказів щодо наявності у підприємства-замовника умов продовжувати власну діяльність

 1. На першому етапі роботи зі спеціальним аудиторським програмним продуктом аудитор визначає

а) план виконання завдань і оцінку реальності застосування аудиторських програмних засобів

б) завдання, які необхідно вирішити при перевірці за допомогою спеціального програмного забезпечення

в) стандартні програмні засоби

г) повноту і своєчасність формування показників, відображених у звітності

 1. На основі аудиторської документації по комп’ютерному і немашинному контролю керівник аудиторської перевірки повинен оцінити:

а) точність і повноту процесу обробки

б) повноту і своєчасність формування показників, відображених у звітності

в) стандартні програмні засоби

г) завдання, які необхідно вирішити при перевірці за допомогою спеціального програмного забезпечення

 1. Після ідентифікації місць можливого виникнення помилок під час аудиту в комп’ютерному середовищі:

а) використовують аудиторське тестування

б) оцінюють характер та рівень ризику

в) визначають ступінь суттєвості

г) погоджують конкретні цілі контролю

 1. Правильність і достовірність даних про масу відвантаженої продукції в ході аудиту розрахунків з постачальниками перевіряють зіставленням:

а) товарно-транспортних накладних, косової книги, податкових накладних

б) приймальна квитанція і журнал вагаря

в) дорожній лист і приймальна квитанція

г) товарно-транспортна накладна, приймальна квитанція, дорожній лист, журнал вагаря

 1. Переважаючу форму розрахунків з постачальниками і підрядниками аудитор визначає

а) при аналізі матеріалів інвентаризацій розрахунків з постачальниками

б) при здійсненні аналізу переліку продукції постачальників та суми кредиторської заборгованості перед ними на кінець року

в) у процесі встановлення дотримання діючих цін і тарифів

г) у процесі перевірки облікових регістрів

 1. Перевірка інвентаризації кредиторської заборгованості під час аудиту по­лягає у

а) процесі встановлення дотримання діючих цін і тарифів

б) здійсненні аналізу переліку продукції постачальників та суми кредиторської за­боргованості перед ними на кінець року

в) процесі перевірки облікових регістрів

г) проведенні аудито­ром аналізу матеріалів інвентаризацій розрахунків з постачальниками

 1. Метою аудиту кредитних операцій — є

а) перевірка наявності та правильності оформлення всіх документів за операціями лізингу

б) встановлення до­тримання законодавства щодо ви­ко­рис­тання та погашення кре­диту банку

в) контроль забезпеченості необхідними ресурсами, обсягами капіталь­них вкладень та підрядних ро­біт

г) обґрунтованість віднесення відсотків за користування кре­дитами до собівартості продукції (ро­біт, послуг) залежно від джерела отримання кредиту, а також суми відсотків

 1. При перевірці кредитних операцій аудитор повинен здійснити

а) зміни щодо сальдо за розрахунками банківських кре­дитів і встановити достовірність інших даних, що відображують потоки грошових кош­тів, враховуючи умо­ви повернення кредитів

б) аналіз умови надання кредитів, джерела їх пок­риття, а також правомірність здійснення го­сподарських операцій, проведених за рахунок кредитів банку

в) аналіз обліку роз­ра­хун­ків у національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не пе­ре­вищує двана­дцяти місяців з дати балансу, а також за позиками, строк погашення яких закінчився

г) порівняння умов договору з оплатою з рахунку розрахункових документів

 1. В ході аудиту каси виявлено не оприбутковану готівку в сумі 32 грн. В якому розмірі буде нарахований штраф:

а) 32 грн.

б) штраф не передбачено

в) 160 грн.

г) 64 грн.

 1. В ході аудиту касових операцій виявлено перевищення ліміту залишку готівки в касі на суму: 4.08 – 36 грн., 7.08 –121 грн., 9.08 – 47 грн. В якому розмірі буде нарахований штраф:

а) 204 грн.

в) 1020 грн.

б) 408 грн.

г) 102 грн.

 1. В ході аудиту каси ТОВ “Прометей” виявлено, що з виручки від реалізації ВРХ була виплачена зарплата в сумі 1250 грн. , але господарство має податкову заборгованість на суму 6000 грн. В якому розмірі буде сплачено штраф:

а) штраф не передбачено

б) 2500 грн.

в) 1250 грн.

г) 6000 грн.

 1. Перед початком перевірки наявності готівки в касі аудитор повинен:

а) запросити до каси головного бухгалтера

б) взяти розписку у касира і уточнити залишки готівки виведені в “Касовій книзі”

в) з’ясувати чи є у касира розписку про видачу грошей з каси

г) встановити, чи немає у касира не пронумерованих прибуткових і видаткових касових ордерів

 1. Аудит касових операцій проводиться:

а) вибірковим способом

б) суцільним способом

в) комбінованим способом

г) в залежності від ситуації.

 1. Яким доказом аудитор повинен віддавати перевагу під час перевірки рахунків замовника у банках:

а) усним повідомленням замовника

б) документам з обліку операцій на рахунках у банку

в) випискам банку

г) результатам зустрічної перевірки

 1. Які прийоми використовує аудитор при перевірці своєчасності оприбуткування готівки, отриманої з рахунку в банку, та її збереження в касі підприємства:

а) спостереження

б) інвентаризація

в) огляд приміщення каси

г) звірку записів у касовій книзі і виписок банку

 1. Перевірка інвентаризацій дебіторської заборгованості по­лягає

а) у процесі встановлення дотримання діючих цін і тарифів

б) при здійсненні аналізу переліку продукції постачальників та суми кредиторської заборгованості перед ними на кінець року

в) у процесі перевірки облікових регістрів

г) у проведенні аудито­ром аналізу матеріалів інвентаризацій розрахунків з покупцями

 1. Вивчення заборгованості за претензіями під час аудиторської перевірки починають з

а) аналізу інвентаризації забор­го­ва­нос­ті за кожною сумою

б) встановлення наявності випадків об­ліку на балансі суми претензій з простроченим стро­ком позовної давності

в) перевірки списаних сум невідшкодованих претензій за ра­хунок фінансових результатів підприємства

г) перевірки своєчасності укладення та виконан­ня договорів на поставку продукції і матеріалів

 1. За перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, штраф у розмірі:

а) виданих підзвіт сум

б) 20% виданих підзвіт сум

в) 25% виданих підзвіт сум

г) 50% виданих підзвітних сум

 1. Предметом аудиту операцій із запасами є:

а) господарські процеси з наявністю, рухом і використанням виробничих запасів

б) відносини, що виникають всередині підприємства та за його межами в процесі руху виробничих запасів

в) господарські процеси та операції пов’язані з виготовленням і використанням виробничих запасів, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами

г) господарські процеси та операції пов’язані з наявністю, рухом і використанням виробничих запасів, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами

 1. При перевірці збереження матеріальних цінностей і достовірності облікових даних, звітів та балансів на початку аудиту обов’язково проводиться:

а) перевірка використання діючих виробничих потужностей

б) візуальна перевірка наявності документів

в) інвентаризація матеріальних цінностей

г) перевірка ефективного використання та збереження виробничих запасів

 1. Аудитор визначає реальний стан виробничих запасів на підприємстві за допомогою:

а) фактичного контролю

б) інвентаризації, контрольного обмірювання, експертної оцінки, обстеження на місці, перевірки якості сировини і матеріалів

в) на підставі інвентаризаційних матеріалів на дату складання річної звітності

г) шляхом складання техніко-економічних розрахунків

 1. У випадках нестач, крадіжок, посадових та господарських злочинів аудит проводять у ході кримінальних та цивільних справ. Документальною підставою у таких випадках є:

а) постанова суду

б) постанова Кабінету Міністрів

в) заява керівника підприємства

г) постанова загальних зборів акціонерів

 1. Аудит матеріальних цінностей починається з

а)перевірки звітів матеріально-відповідальних осіб

б) інвентаризації матеріальних цінностей

в) перевірки Головної книги

г) перевірки прибуткових і видаткових документів

 1. При проведенні інвентаризації матеріальних цінностей в ході аудиту інвентаризаційні описи мають бути підписані:

а) керівником підприємства

б) усіма членами інвентаризаційної комісії

в) аудитором і головним бухгалтером підприємства

г) керівником і головним бухгалтером підприємства

 1. При аудиті матеріалів по переоцінці і уцінці товарів застосовують:

а) суцільний метод

б) метод зустрічної перевірки

в) вибірковий метод

г) перехресний метод

 1. У разі виникнення сумнівів у справжності документів аудитор проводить:

а) вибіркову перевірку

б) суцільну перевірку

в) формальну перевірку

г) зустрічну перевірку

 1. Після відкриття фактів порушення аудитор

а) не має права надавати юридичну оцінку

б) має право частково надавати юридичну оцінку

в) має право надавати юридичну оцінку

г) має надавати юридичну оцінку, якщо порушення значні

 1. Коли вибірковою інвентаризацією сипучих матеріалів виявлено значні розбіжності між наявними і обліковими даними, то проводиться

а) повторна вибіркова інвентаризація

б) суцільна інвентаризація

в) суцільне переважування

г) взаємозалік нестач і лишків

 1. Перевірка об’єктів шляхом огляду, обміру, зважування або перерахунку проводиться під час:

а) розслідування

б) інвентаризації

в) ревізії

г) спостереження

 1. Аудитори виявляють резерви економії і раціонального витрачання матеріальних ресурсів:

а) за домовленістю з клієнтом

б) обов’язково при кожній аудиторській перевірці

в) за бажанням аудитора

г) при вимозі вищестоящих органів

 1. Чим відрізняється аудит матеріальних цінностей на вимогу правоохоронних органів від звичайного?

а) організація і методика в обох випадках однакова

б) проводиться особами, які є службовцями правоохоронних органів, що вимагають аудиту

в) проводиться за участю керівника підприємства суцільним способом

г) аудитор повинен дати юридичну оцінку виявлених фактів

 1. Метою аудиту запасів є підтвердження

а) законності господарських операцій та правильності відображення їх в обліку

б) первісної вартості реалізації запасів

в) доцільності вибору підприємством методу списання запасів на витрати

г) правильності розподілу вартості використаних на виробниц­тво запасів

 1. Аудит основних засобів рекомендується розпочинати з

а) перевірки фактичної наявності та збереження основних засобів

б) перевірки правильності ведення синтетичного обліку основних засобів

в) перевірки правильного списання основних засобів

г) перевірки правильності нарахування амортизації основних засобів

 1. Попередній контроль за збереженням основних засобів здійснює:

а) керівник та спеціалісти підприємства

б)матеріально-відповідальна особа

в) аудитор

г) контрольно-ревізійна служба підприємства

 1. Аудит нарахування амортизації здійснюють

а) комбінованим методом

б) вибірковим методом

в) суцільним методом

г) формальним методом

 1. основний метод перевірки операцій з надходження основних засобів під час аудиту:

а) вибіркова перевірка

б) інвентаризація

в) суцільна перевірка документів

г) пояснення посадових осіб

 1. Підприємство придбало виробниче обладнання за 300 тис. грн. , у т.ч. ПДВ – 50 тис. грн. , крім того витратило 4 тис. грн. на доставку і 2 тис. грн. на монтаж та підготовку до експлуатації. Чому дорівнює первісна вартість цього обладнання:

а) 250 тис. грн.

б) 256 тис. грн.

в) 306 тис. грн.

г) 300 тис. грн.

 1. Введення основних засобів в експлуатацію відображається такою проводкою

а) дебет 15 кредит 10

б) дебет 10 кредит 15

в) дебет 15 кредит 631

г) дебет 15 кредит 46

 1. Нарахування єдиного соціального внеску на оплату праці працівників основного виробництва відображається такою проводкою:

а) Дебет 66 Кредит 65

б) Дебет 92 Кредит 65

в) Дебет 23 Кредит 65

г) Дебет 65 Кредит 23

 1. Якщо заробітна плата працівника становила 9800 грн. за місяць, то ПДФО становитиме:

а) 1470,00 грн.

б) 1666,00 грн.

в) 1606,13 грн.

г) 1424,60 грн.

 1. Який документ є первинним для нарахування оплати праці працівнику, для якого нараховується заробітна плата, виходячи з окладу:

а) табель робочого часу

б) наказ директора про прийняття працівника на роботу з вка­заним окладом

в) письмова розписка начальника відділу про виконану роботу

г) такого документа немає

 1. Метою аудиту податків є:

а) підтвердження дотримання підприємством податкового законодавства, своєчасність розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами

б) суцільна перевірка розрахунків з бюджетом за податками і обов’язковими платежами

в) підтвердження правильності обчислення бази оподаткування за кожним видом податків

г) підтвердження своєчасності подання звітності до податкових органів за видами податків і платежів

 1. Податкова соціальна пільга застосовується:

а) до нарахованого місячного доходу платнику подат­ку у вигляді заробітної плати виключно за основним місцем його нарахування (виплати) і за сумісництвом

б) до нарахованого місячного доходу платнику подат­ку у вигляді заробітної плати виключно за основним місцем його нарахування (виплати)

в) до нарахованого місячного доходу платнику подат­ку у вигляді заробітної плати виключно за сумісництвом

г) до нарахованого місячного доходу платнику подат­ку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати)

 1. Граничний рівень зарплати, що дає право на застосування податкової соціальної пільги, визначається:

а) на рівні розміру неоподаткованого мінімуму помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень

б) на рівні розміру місячного прожиткового мінімуму, встановленого на одну пра­цез­дат­ну особу, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень

в) на рівні розміру місячного прожиткового мінімуму, встановленого на одну пра­цез­дат­ну особу, помноженого на 1,3 та округленого до найближчих 10 гривень

г) на рівні розміру неоподаткованого мінімуму помноженого на 1,3 та округленого до найближчих 10 гривень

 1. Утримання із заробітної плати матеріально-відповідальної особи суми матеріальної шкоди, допущеною нею, оформлюють проводкою:

а) дебет 66 кредит 30

б) дебет 66 кредит 375

в) дебет 375 кредит 947

г) дебет 23 кредит 66

 1. Утримання підзвітних сум з оплати праці працівників, за які вони повністю не відзвітувалися:

а) дебет 372 кредит 661

б) дебет 661 кредит 372

в) дебет 661 кредит 377

г) дебет 661 кредит 373

 1. Податок з доходів фізичних осіб з громадян, які працюють за неоснов­ним місцем роботи, утримується:

а) у розмірі 15 % сукупного оподаткованого доходу

б) у розмірі 15% сукупного оподатковуваного доходу і 17% перевищення, якщо оподатковуваний дохід більший 10 мінімальних заробітних плат на 01.01 податкового року;

в) у розмірі 17 % сукупного оподаткованого доходу

г) за шкалою розрахунку податку з доходів фізичних осіб

 1. Аудит розрахунків з оплати праці здійснюють:

а) вибірковим способом

б) суцільним способом

в) комбінований способом

г) взаємною звіркою операцій

 1. Основний метод аудиту розрахунків за податками і платежами:

а) суцільний

б) вибіркова перевірка

в) тестування

г) опитування

 1. Предметом аудиту операцій з власним капіталом є

а) процеси та господарські операції, пов'язані з використанням власного капіталу і його складових, а також відносини, що виникають при цьому між підприємством та його власниками і працівниками

б) процеси та господарські операції, пов'язані з плануванням власного капіталу і його складових, а також відносини, що виникають при цьому між підприємством та його власниками і працівниками

в) процеси та господарські операції, пов'язані з формуванням власного капіталу і його складових, а також відносини, що виникають при цьому між підприємством та його власниками і працівниками

г) процеси та господарські операції, пов'язані з контролем власного капіталу і його складових, а також відносини, що виникають при цьому між підприємством та його власниками і працівниками

 1. Метою аудиту операцій з власним капіталом є встановлення

а) реальності оцінки показника власного капіталу

б) законності первинних даних відносно формування та використання власного капіталу, правильності ведення обліку власного капіталу у відповідності до установчих документів та облікової політики, достовірності відображення стану власного капіталу у звітності підприємства

в) законності змін власного капіталу у встановленому чинним законодавством порядку і відповідності змін в установчих документах

г) достовірності первинних даних відносно формування та використання власного капіталу, повноти й своєчасності відображення інформації у зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку власного капіталу у відповідності до установчих документів та облікової політики, достовірності відображення стану власного капіталу у звітності підприємства


Зав. кафедри обліку і аудиту, професор В.С. Уланчук


Доцент кафедри обліку і аудиту Н.А. ІвановаПохожие:

Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" iconПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" icon1. Питання оплати праці в Україні регулюється Законом: а «Про оплату праці»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни Управлінський облік для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Пов'язати наведені нижче терміни із їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" iconКонспект лекцій з дисципліни «Облік І аудит» для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво»
Для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво»
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 \"Облік і аудит\" з дисципліни \"Аудит\" iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы