Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни icon

Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни


НазваниеПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
страница2/7
Дата публикации14.08.2013
Размер0.97 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
Тема: Соціально-психологічні характеристики груп і колективу.

Мета: Закріпити понятійний апарат з теми. Засвоїти соціометричну методику дослідження міжособистісних стосунків у групі.


^ Питання для підготовки:


 1. Загальна характеристика соціальної групи.

 2. Типологія груп. Типи груп за рівнем розвитку.

 3. Динамічні процеси у групах.

 4. Згуртованість і сумісність членів соціальних груп.

 5. Соціометрична структура малої соціальної групи.

 6. Соціально-психологічний клімат у соціальних групах.

 7. Соціально-психологічні характеристики дитячих, підліткових та юнацьких груп.


Питання для дискусії:


 1. Чому сам факт присутності людей в одному місці не може визначити соціальну групу? Аргументуйте свою відповідь.

 2. Назвіть причини об’єднання людей у групи. Які потреби людини можуть задовольнятися тільки в групі і чому?

 3. Яке значення для функціонування групи має система групових очікувань (експектацій)? Аргументуйте свою відповідь.

 4. Як пов’язані групові норми і групові санкції? Розкрийте зміст взаємозалежності цих феноменів.

 5. Чи може кількість членів групи впливати на характеристики самої групи? Аргументуйте свою думку.

 6. Що таке первинна група? Покажіть її значення для життєдіяльності особистості. Чому первинні групи потрібно розглядати в єдності із вторинними?

 7. Яку функцію в суспільстві та життєдіяльності індивіда виконують формальні групи? Яке значення в життєдіяльності людини мають неформальні групи? Чому потрібно розглядати формальні та неформальні групи у взаємозв’язку? Аргументуйте свою відповідь.

 8. Дайте визначення поняттю «референтна група». Які функції в системі «суспільство – особистість» виконує референтна група? Чому поділ референтних груп на «позитивні» і «негативні» є умовним?

 9. Охарактеризуйте стадії, які проходить у своєму розвитку шкільний клас. В чому полягають задачі вчителя на кожній стадії розвитку групи?

 10. Яке значення має соціально-психологічний клімат групи для окремого індивіда? Проаналізуйте основні характеристики групової норми та поясніть її вплив на поведінку групи і її членів.

 11. Які психологічні фактори впливають на згуртованість групи? Проаналізуйте роль вчителя у згуртуванні шкільного класу.

 12. Поясніть, чим прийняття групового рішення відрізняється від компромісу. Прокоментуйте переваги і недоліки групового прийняття рішення.

 13. Чи можна змінити групову диференціацію і статус члена групи? Як впливають на соціальний статус школяра індивідуально-психологічні якості особистості, успішність навчання? Аргументуйте свою думку.

 14. Чим можна пояснити той факт, що учень, який звик займати високе положення (соціометричний статус) у класі, переходячи до іншої школи або класу опиняється практично у протилежній ситуації?


Завдання для самостійної роботи:

 1. Законспектуйте:

  • Реан А.А. Коломинский Я.Л. Методы изучения межличностных отношений // Реан А.А. Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999. – С. 106– 139.
 1. Використовуючи психологічну літературу, проаналізуйте соціально-психологічні параметри індивідуальної своєрідності дитячих, підліткових та юнацьких груп.
 1. Для спостереження за взаєминами дітей у групі А.С.Залужний запропонував наступну схему:
Тип поведінки

Дія

Мовлення

Асоціальна

Відвертається

Тікає

Захищається

Пхинькає

Плаче

Просить допомоги

Антисоціальна

Руйнує

Відбирає

Женеться, переслідує

Нападає (у бійці)

Загрожує
Вимагає
Дражнить

Лається

Пасивно-соціальна

Приєднується до інших

Вітає дією

Намагається оволодіти увагою

Веде діалог

Вітається

Просить


Активно-соціальна

Демонструє

Допомагає

Виправляє

Проявляє ініціативу


Інструктує, інформує

Радить

Критикує

Закликає до співробітництваПроаналізуйте за цією схемою поведінку 2-3 учнів середньої школи і визначте тип поведінки. Чи впливають особливості поведінки цих учнів на їх соціометричний статус? Як це виявляється? Чи впливає група класу на поведінку цих учнів? Як це проявляється у поведінці? Відповідь аргументуйте результатами спостереження.


 1. Напишіть реферат (або підготуйтеся до виступу на семінарському занятті) за однією із тем:

  • Психологічні характеристики соціальних класів.

  • Психологія етнічних груп.

  • Психологічні особливості організацій.

  • Психологічні особливості великих стихійних груп.Заняття № 5

Тема: Розвиток особистості в системі міжособистісних взаємин

Мета: Засвоїти основні положення концепції соціалізації як частини теорії формування гармонійної особистості. Визначити психологічні механізми розвитку особистості в системі міжособистісних взаємин.


Питання для підготовки:


 1. Поняття соціалізації особистості.

 2. Джерела соціалізації індивіда.

 3. Характеристика основних інститутів соціалізації.

 4. Соціально-психологічні фактори, що сприяють засвоєнню соціальних норм.

 5. Стадії соціалізації особистості.

 6. Асоціальні прояви особистості.

 7. Специфіка входження особистості в групу (адаптація, індивідуалізація, інтеграція).Питання для дискусії:


 1. Доведіть чи спростуйте твердження про те, що поняття «особистість» має сенс лише в системі суспільних відносин. В чому виражається суперечливість індивідуального і соціального в системі «людина - світ»? Аргументуйте свою думку.

 2. Яке смислове значення має поняття «соціалізованість» в теорії соціалізації?

 3. Як соціальна адаптація та інтеріорізація виявляються у процесі соціалізації особистості?

 4. Яку роль в процесі соціалізації виконують такі інститути соціалізації, як сім’я, система освіти та виховання та ЗМІ?

 5. Розкрийте зміст процесу соціалізації через розглядання його в таких сферах, як діяльність, спілкування і самосвідомість. Охарактеризуйте роль навчальної діяльності у процесі соціалізації особистості.

 6. Чи може група впливати на формування Я-концепції та відповідальності особистості? Доведіть це.

 7. Яку роль у процесі соціалізації особистості відіграють механізми соціального сприймання (емпатія, ідентифікація, рефлексія, стереотипність, каузальна атрибуція)? Чим це можна пояснити? Відповідь аргументуйте.

 8. Чи можна, на ваш погляд, сказати, що «ресоціалізація» - це соціалізація особистості в умовах трансформації суспільства?

 9. Чи впливає соціальний статус особистості та її соціометричний індекс у колективі на процес розвитку особистості? Яким чином? Доведіть свою думку на прикладі розвитку школяра у соціальній групі класу.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Законспектуйте:

  • Реан А.А. Социализация личности // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб., 2000. – С. 360 – 365.

  • Андреева Г.М. Социальная идентичность: временные и средовые компоненты // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб., 2000. – С. 344 – 358.

  • Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб., 2000. – С. 324 – 336.

  • Реан А.А. Коломинский Я.Л. Ученик в системе личных взаимоотношений // Реан А.А. Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999. – С. 139 – 168.
 1. Користуючись літературою із вікової та соціальної психології складіть план-конспект відповіді на питання «Проблема стадійності процесу соціалізації у психології».
 1. Напишіть реферат або підготуйте доповідь на семінарське заняття за однією із тем :

 • Політична соціалізація особистості.

 • Економічна соціалізація особистості.

 • Гроші та їх соціалізуюча функція.

 • Підприємливість як міра економічної соціалізованості особистості в умовах ринкової економіки.

 • Статево-рольова соціалізація особистості.

 • Статусно- рольові характеристики особистості.Заняття № 6

Тема : Психологічні закономірності управління соціальною групою

Мета: засвоїти теоретичні знання про суттєві ознаки управління і поняття управлінської діяльності, її структури та функцій.


Питання для підготовки:


 1. Поняття управлінської діяльності як центрального об’єкта досліджень у психології управління.

 2. Функції управління.

 3. Тенденції розвитку управління (менеджменту) у ХХ – ХХІ сторіччі.

 4. Відмінності між лідерством і керівництвом.

 5. Характеристика основних теорій лідерства.

 6. Авторитет лідера та фактори, що його визначають.

 7. Характеристика психологічних типів лідерів.

 8. Поняття про стиль управління та індивідуальний стиль керівництва. Стилі лідерської поведінки.


Питання для дискусії:


 1. Обґрунтуйте виділення психології управління у самостійну галузь психологічної науки.

 2. Як розуміти твердження про те, що сліпе копіювання і запозичення культурних теоретичних і практичних надбань у галузі керівництва (лідерства) може призвести до неправильних результатів, непорозумінь? Аргументуйте свою думку.

 3. Прокоментуйте пояснення причин лідерства та міри його ефективності різними концепціями лідерства (наприклад, теорії лідерських ролей Р.Бейлса, теорії рис М.Вебера, ситуаційній теорії Ф.Фідлера тощо).

 4. Поясніть відмінності між лідерами, які орієнтовані на задачу, і тими, які орієнтовані на взаємовідносини (теорія лідерства Ф.Фідлера).

 5. Як пов’язані між собою поняття «репутація», «популярність», «авторитет»? Що є основою авторитету особистості?

 6. Які особистісні якості забезпечують успішність керівництва?

 7. Чи може керівник впливати на соціально-психологічний клімат колективу? Як це проявляється?


Завдання для самостійної роботи:

 1. Законспектуйте:

  • Основні етапи розвитку менеджменту // Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти. – К.: Ніка-Центр, 2000. – С. 11- 16.

  • Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень // Орбан – Лембрик Л.Е. Психологія управління. – К. – Академвидав, 2003. – С. 345 – 366.
 1. За рекомендованою літературою та конспектом лекцій складіть план-конспект щодо характеристики індивідуально-стильових особливостей діяльності керівника. Визначте стиль управління керівника закладу, де ви перебували на практиці (або класного керівника) за методикою «Визначення стилю управління трудовим колективом» (дивись додаток № 10.).
 1. За рекомендованою літературою та конспектом лекцій підготуйте відповідь на питання «Тенденції розвитку управління (менеджменту) у ХХІ сторіччі».Заняття № 7

Тема : Соціально-психологічні механізми керівництва у закладах середньої освіти.

Мета: Розглянути основні принципи менеджменту у педагогічній взаємодії, проаналізувати психологічні особливості керівництва педагогічним колективом.


Питання для підготовки:


  1. Функції управління у педагогічному колективі.

  2. Особистість керівника освітньої установи.

  3. Професіограма менеджера освіти. Формування авторитету педагога – керівника.

  4. Психологічні основи прийняття рішень.

  5. Стилі педагогічного керівництва.


Питання для дискусії:


1. Аргументуйте необхідність знань з психології управління для керівника закладу освіти. Чи може практичний психолог допомогти керівнику? У яких питаннях?

   1. Які психологічні фактори визначають успішність педагогічного керівництва? Аргументуйте свою думку.

   2. Які особистісні якості, на ваш погляд, найбільш забезпечують успішність керівництва у сфері освіти: адміністративно-організаційні, соціально-психологічні чи професійно-педагогічні? Аргументуйте свою відповідь.

   3. Чи існує специфічність управління освітнім закладом? Чи кожен вчитель може бути ефективним класним керівником?

   4. Як впливає на міжособистісні взаємини у класі стиль педагогічного керівництва вчителя? Проілюструйте прикладами. Чи залежить ставлення учнів до вчителя від стилю його діяльності.


^ Завдання для самостійної роботи:

1. Законспектуйте: Психологічна готовність керівників закладів середньої освіти до управління // Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти. – К.: Ніка-Центр, 2000. – С. 94 – 114.

2. Законспектуйте: Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень // Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. – К.: Академвидав, 2003. – С. 345-366.


Теми для самостійного опрацювання студентами


Тема 1 : Історія становлення соціальної психології як науки.


Мета: Проаналізувати основні етапи розвитку соціальної психології як науки. Виявити роль окремих етапів у становленні соціально-психологічної парадигми знань. Розглянути сучасні напрямки досліджень у соціальній психології.


Питання для підготовки:

1.Передумови виникнення соціальної психології.

2.Основні етапи становлення та розвитку соціальної психології.

3.Основні філософські джерела соціально-психологічних знань.

4.Перші описові теорії соціальної психології.

5.Експериментальні дослідження у соціальній психології.

6.Сучасні тенденції у соціально-психологічних дослідженнях.


Питання для дискусії:

   1. Прокоментуйте тезу, що формування соціальної психології є процесом. Аргументуйте відповідь.

   2. Що означає формування соціальної психології як напрямку думки?

   3. Яку роль у становленні соціальної психології відіграли ідеї Аристотеля, Платона та інших філософів античної доби?

   4. Поясніть сутність концепції позитивізму О.Конта як основи соціально-психологічних досліджень.

   5. Дайте характеристику періоду накопичення емпіричних даних про соціально-психологічну реальність.

   6. Коли з’явився соціально-психологічний напрямок у психології? Які соціально-психологічні дослідження пов’язані із іменами В. Мак-Даугалла, В. Вундта, З.Фрейда?

   7. Поясніть сутність теорії натовпу Г.Лебона, сутність концепції наслідування Г.Тарда, основні ідеї «психології народів».

   8. Розкрийте сутність концепції «інстинктів соціальної поведінки» В.Мак-Даугалла. Що її зближує з теоріями «психології народів» та «психології мас»?

   9. Яку роль у становленні соціальної психології відіграли описові теорії 19ст.?

   10. Які експерименти прийнято вважати початком експериментального етапу у розвитку соціальної психології?

   11. Охарактеризуйте сучасний етап розвитку соціальної психології з точки зору диференціації її на прикладні галузі.^ Тема № 2: Характеристика соціально-психологічного мислення


Мета: з'ясувати особливості соціальної психології як форми організації мисленнєвого досвіду. Розвинути навички аналізу сфери соціальної взаємодії в контексті соціально-психологічних феноменів.


Питання для підготовки:

 1. Академічна і прикладна соціальна психологія.

 2. Функції соціальної психології (теоретична, світоглядна, методологічна, прогностична, практична).

 3. Специфіка пізнання соціальних явищ.

 4. Соціальна ситуація та її характеристики.

 5. Соціально-психологічні переконання і судження.

 6. Соціально-психологічні установки та стереотипи.


Питання для дискусії:

 1. Прокоментуйте твердження, що наука – це система знань. Як дана теза виявляється у соціальній психології? Як ви розумієте значення сучасної соціальної психології як мислительної парадигми людинознавства (за Б.Д.Паригіним) ?

 2. В яких формах існують соціально-психологічні явища? Проілюструйте на прикладах соціально-психологічні явища, які існують у формі мистецтва і літератури.

 3. Як ви розумієте сутність поняття «ефект соціальності психічної діяльності»? Аргументуйте свою відповідь.

 4. Чи можна, на вашу думку, погодитися із твердженням (наприклад, В.В.Москаленко), що у соціальній взаємодіяльності люди поводяться непередбачувано? Поясніть свою позицію.

 5. Який зміст вкладається в поняття «статус особистості»? Чому особистий статус людини є індивідуальною цінністю? Аргументуйте свою відповідь.

 6. Дайте визначення поняттю «соціальна роль». Як соціальна роль пов’язана із виконанням функцій людиною?

 7. Чи впливають на соціальних психологів їх власні особистісні та культурні цінності? Відповідь аргументуйте.

 8. Чи змінюється поведінка людини під впливом установок?

 9. Що спонукає людей спричиняти шкоду або допомагати один одному?Тема № 3 : Психологічні умови ефективного спілкування.


Мета: Оволодіння досвідом оптимального спілкування у процесі організації міжособистісної взаємодії. Формування навичок конструктивної комунікації.


Питання для підготовки:

1. Етика міжособистісної комунікації.

 1. Умови успішного спілкування.

 2. Комунікативні якості, необхідні для ефективного спілкування.

 3. Роль соціально-психологічного клімату в організації спілкування.

 4. Створення оптимального соціально-психологічного клімату.

 5. Можливості профілактики конфліктного спілкування.Питання для дискусії:

 1. Чи погоджуєтеся ви з тим , що «по мірі зростання темпу нашого повсякденного життя етика стає розкішшю»? Наведіть приклади і аргументи на захист своєї позиції.

 2. Яке значення мають правила етикету у конструктивній комунікації? Наведіть приклади ефективного їх застосування.

 3. Яку роль в організації ефективного спілкування відіграє зовнішній вигляд співрозмовника? Поясніть механізм даного феномену.

 4. Доведіть чи спростуйте твердження про те, що невербальні засоби спілкування не впливають на ефективність процесу спілкування. Поясніть сутність феномену фасцинації.

 5. Які особистісні риси характеру людини зумовлюють конструктивну та деструктивну взаємодію?

 6. Які чинники провокують соціальну агресію?

 7. У чому виявляється національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету?Тема № 4: Психологічні засоби впливу в процесі спілкування.


Мета: формувати навички аналізу та конструювання психологічних впливів із використанням відповідного арсеналу комунікативних засобів; розвивати здатність оцінювати конструктивність психологічних впливів.


Питання для підготовки:

 1. Поняття соціального впливу.

 2. Фактори, що сприяють соціально-психологічному впливу.

 3. Характеристика видів психологічного впливу.

 4. Специфіка комунікативного впливу у міжособистісній взаємодії.

 5. Протистояння особистості неконструктивним впливам.


Питання для дискусії:

 1. Умови конструктивності психологічних впливів. Чи завжди результат і використані засоби впливу відповідають меті впливу? Відповідь проілюструйте прикладами.

 2. Що становить основу ефективності навіювання?

 3. У соціальній психології визнається, що основними факторами, які посилюють навіюваність та конформність є об’єднання з трьох впливаючих осіб, значимий статус особистості (авторитет, посада, вік, престиж) та публічність висловлювання. Чи можна стверджувати, що ці фактори впливають також і на результативність переконання? Відповідь аргументуйте.

1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства 2011
Плани перевидання методичних розробок, підготовки навчальних посібників, видання конспектів лекцій, замовлення літератури у видавництвах...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconПлани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год
Знайдіть в словниках, підручниках, спеціальних дослідженнях визначення поняття» «імідж», «іміджелогія», «іміджмейкер», «психологія...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconВивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені
...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы