Пояснювальна записка. Тематичний план icon

Пояснювальна записка. Тематичний план


НазваниеПояснювальна записка. Тематичний план
страница1/5
Дата публикации30.10.2013
Размер0.65 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський комерційний технікум

Цикл оргтехнічних дисциплін


Робочий зошит

для проведення практичних занять

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

зі спеціальності 5.03051001

«Товарознавство та комерційна діяльність»


Полтава – 2012р.

Робочий зошит для проведення практичних занять зі студентами Полтавського комерційного технікуму з дисципліни «Бухгалтерський облік» зі спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»


Укладач Готвяник Л.В. – викладач дисципліни «Бухгалтерський облік»


Розглянуто та затверджено

на засіданні циклової комісії

огтехнічних дисциплін

протокол№ _____

від»__»___________2012р.

Голова циклової комісії

___________Олійник В. О.


Зміст


 1. Пояснювальна записка.

 1. Тематичний план.

 1. Практичне заняття № 1. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку.

 1. Практичне заняття № 2. Система рахунків бухгалтерського обліку.

 1. Практичне заняття № 3. Узагальнення даних обліку.

 1. Практичне заняття № 4. Документальне оформлення надходження товарів в оптовій та роздрібній торгівлі.

 1. Практичне заняття № 5. Документальне оформлення вибуття товарів в оптовій та роздрібній торгівлі.

 1. Практичне заняття № 6. Документальне оформлення руху тари. Звітність матеріально – відповідальних осіб.

 1. Практичне заняття № 7. Інвентаризація товарів і тари в підприємствах роздрібної торгівлі.

 1. Практичне заняття № 8. Інвентаризація товарів і тари в роздрібній мережі, відображення кінцевого результату.

 1. Практичне заняття № 9. Облік торговельних операцій у суб’єктів малого підприємництва.

 1. Практичне заняття № 10. Облік касових операцій.

 1. Практичне заняття № 11. Облік касових операцій.

 1. Практичне заняття № 12. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 1. Практичне заняття № 13. Нарахування заробітної плати.

 1. Практичне заняття № 14. Утримання із заробітної плати.

 1. Практичне заняття № 15. Облік основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 1. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні практичних робіт.


^ Пояснювальна записка


Робочий зошит для проведення практичних занять складено відповідно до навчальної програми дисципліни «Бухгалтерський облік». Робочий зошит відповідає тематичному плану визначеному робочою навчальною програмою і розраховано на 29 навчальних годин (15 практичних занять) й покликаний виявити рівень засвоєння теоретичного й практичного матеріалу з вузлових тем предмету. Теми та зміст питань практичних завдань викладені послідовно в системному порядку, що допоможе студенту дати відповідь на поставлені запитання й виявити якість знань з теорії бухгалтерського обліку.


Метою виконання практичних занять є:

 1. закріплення і поглиблення знань студентів, отриманих під час теоретичного навчання, набуття ними якісно нових знань;

 1. перевірка та підтвердження положень, які повідомлені викладачем чи отримані студентами самостійно під час роботи з посібниками та нормативними документами;

 1. формування у студентів системи практичних умінь та навичок з обраної спеціальності;

 1. розвиток у студентів творчого ставлення до самостійного виконання практичних завдань, спонукання до практичного використання теоретичних знань, розвиток творчого мислення та навиків дослідницької діяльності;

 1. виховання поваги до навчальної дисципліни, оволодіння культурою праці, навчання раціональній організації робочого місця, економії робочого часу.


Під час проведення практичних занять студенти мають можливість використовувати довідкову літературу.

Робочий зошит можна використовувати для студентів денної та заочної форм навчання, виконання домашніх завдань.

Крім завдань практичного характеру, передбачено контрольні питання та тестовий контроль знань, які дозволять перевірити теоретичні знання студентів.

^ Робочий зошит

для виконання практичних завдань із дисципліни

«Бухгалтерський облік»


Студента (-ки) _________________________________________

______________________________________________________

Групи_________________________________________________

_______________________________________________________

Спеціальність___________________________________________

_______________________________________________________


Викладач ______________________________________________

______________________________________________


^ Тематичний план

проведення практичних занять

з дисципліни «Бухгалтерський облік»№п /п

^ РОЗДІЛИ І ТЕМИ

Кількість годинпрактичних

занять

1

^ Розділ І Загальні основи бухгалтерського обліку


Тема 1.2. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку

2

1

2

Тема 1.3. Рахунки бухгалтерського обліку

4

2,3

3

Тема 2.1. Документальне оформлення надходження товарів у оптовій та роздрібній торгівлі

2

4

4

Тема 2.2. Документальне оформлення вибуття товарів у оптовій та роздрібній торгівлі

2

5

5

Тема 23. Документальне оформлення та облік інших товарних операцій та інвентаризація товарів і тари

6

6,7,8

6

Тема 2.4. Облік торговельних операцій у суб'єктів малого підприємництва

2

9

7

Тема 3.1. Облік грошових коштів, розрахунків та кредитів банку

6

10,11,12

8

Тема 3.3. Облік розрахунків з оплати праці

3

13,14

9

Тема 3.4. Облік основних засобів,малоцінних та швидкозношуваних предметів

2

15


^ ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

ТЕМА 1.2. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку.

Тема заняття : Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку.

^ Мета заняття : Групування засобів по їх складу та джерелах утворення. Складання бухгалтерського балансу. Відображення змін в балансі під дією господарських операцій.

Студент повинен :

знати: що включається до власного капіталу, зобов’язання майна та залученого капіталу;

вміти: групувати засоби по їх складу та джерелам утворення, складати бухгалтерський баланс, відображати зміни в балансі під дією господарських операцій.

Методичні рекомендації

Вивчаючи баланс як один із важливих елементів методу бухгалтерського обліку, необхідно мати на увазі що він складається з двох частин: Активу, де представлені господарські засоби, і Пасиву, де згруповані їхні джерела. Основним елементом бухгалтерського балансу є стаття (активна чи пасивна).

Актив Балансу складається з трьох розділів, Пасив складається з п’яти розділів. Підсумок активу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу, тобто пасиву Балансу.

Господарські операції за їхнім впливом на зміни активу і пасиву Балансу можуть бути зведені в чотири типи. Кожна господарська операція обов’язково відображається у двох статтях Балансу. Балансові зміни водночас зачіпають статті активу і пасиву, у всіх випадках змін зберігається рівність підсумків активу і пасиву Балансу, оскільки зміни різних статей активу і пасиву виражаються в однакових сумах.

Завдання 1.

На основі даних КП «Теко»:

- рознести господарські засоби підприємства в актив і пасив балансу:

- підрахувати валюту балансу на 1січня.


 • Комп'ютерні програми первісна вартість 7000грн.

 • Накопичена амортизація 3000грн.

 • Обладнання первісна вартість 15000грн.

 • Меблі первісна вартість 10000грн.

 • Знос основних засобів 5000грн.

 • Статутний капітал 27000грн.

 • Довгострокова дебіторська заборгованість 12000грн.

 • Товари 4000грн.

 • Поточні фінансові інвестиції 3000грн.

 • Грошові кошти на рахунку в банку 45000грн.

 • Забезпечення виплат персоналу 4000грн.

 • Нерозподілений прибуток - 40000грн.

 • Довгострокові кредити банків 7000грн.

 • Поточні зобов'язання з оплати праці 7000грн.

 • Поточні зобов'язання з бюджетом 3000грн.

Примітка:


 1. Сума балансу 88000грн.

 1. В балансі слід вказати кожну статтю окремо.

 1. Деякі засоби відносяться на одну статтю (наприклад «Основні засоби»)

 1. Баланс скласти по розділах з підрахунком суми по кожному розділу.


Завдання 2.

Скласти баланс на 1 лютого після здійснення господарських операцій :

за січень були здійснені господарські операції:

 • На рахунок в банк від реалізованого товару надійшло 4000грн.

(-А+А)

 • Використано на збільшення статутного капіталу частину нерозподіленого прибутку 12000грн. (-П+П)

Контрольні питання:

 1. Що представляє собою бухгалтерський баланс?

 1. Частини балансу називають?

 1. Які розділи знаходяться в активі балансу?

 1. Скільки типів господарських операцій?(формули)


Висновок :


Оцінка:


Викладач:

^ ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

ТЕМА 1.3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Тема заняття : Система рахунків бухгалтерського обліку.

^ Мета заняття : Відкриття рахунків бухгалтерського обліку. Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Студент повинен:

знати: що рахунок – основна одиниця накопичення і зберігання інформації в бухгалтерському обліку за міжнародними стандартами;

вміти: відобразити на рахунках стан та облік змін, викликаний в будь-якій частині засобів підприємства.

Методичні рекомендації:

За своєю формою бухгалтерський рахунок – це таблиця, на якій відображаються господарські операції, ліва частина якої називається «дебет», а права «кредит».

На бухгалтерському рахунку та сума, котру ми записуємо з Балансу називається «залишком» або «сальдо».

Активні рахунки призначені для обліку господарських засобів ф коштів за їх складом і розміщенням, вони відображають зміст активної частини Балансу.

Пасивні рахунки слугують для обліку джерел господарських засобів і коштів за їх цільовим призначенням і відображають зміст пасивної частини Балансу.

Завдання 1.

1.За даними (скороченого) балансу підприємства на 1 січня відкрити відповідні синтетичні рахунки бухгалтерського обліку і записати на них залишки на початок місяця.

^ Баланс магазину на 1 січняАктив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Назва статті і № рахунку

Сума, грн..

Назва статті і №

рахунку

Сума, грн..

Основні засоби-109


43200

Статутний капітал-400

65800

Матеріали-281

27000

Прибуток-441

4500

Виробничі запаси-201

2000

Розрахунки з постачальниками-631

2000

Каса-301

315

Розрахунки з оплати

праці-661

раці

300

Розрахунковий рахунок-311

6785

Короткострокові позики-601

6700

Всього

79300

Всього

79300

Підсумок залишків по дебету активних рахунків повинен дорівнювати підсумку залишків по кредиту пасивних рахунків.

Завдання 2.

2. Щодо кожної господарської операції визначити кореспонденцію рахунків, записати їх у реєстраційний журнал господарських операцій:


№ і дата операції

Зміст операції

Назва кореспондуючих рахунків

по Дту по Кту

Сума


Господарські операції за місяць :


№п/п

Зміст господарської операції

Сума грн.

1.

Надійшли матеріали від постачальника

4000

2.

З розрахункового рахунку оплачено рахунок постачальника

4000

3.

Нарахована заробітна плата робітникам за виробництво продукції

2000

4.

Відпущино зі складу у виробництво матеріали

3000

5.

Відпущена із виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

6000

6.

Отримано з розрахункового рахунку в касу для виплати з/плати

1800

7.

Виплачена із каси з/плата

1700

8.

Невиплачена сума з/плати, внесена на розрахунковий рахунок

100Контрольні питання

1. Що представляє собою рахунок бухгалтерського обліку і

яке його значення ?

2. Що таке кореспонденція рахунків?

З. Як визначається кінцеве сальдо в активних і пасивних рахунках?


Висновок :


Оцінка:


Викладач:

^ ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

ТЕМА 1.3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Тема заняття : Узагальнення даних обліку.

Мета заняття : Визначення оборотів по активним та пасивним рахунках.

Визначення кінцевого сальдо по активним та пасивним рахунках.

Складання оборотних відомостей по даним синтетичного обліку.

Студент повинен:

Знати: що рахунок – основна одиниця накопичення і зберігання інформації в бухгалтерському обліку за міжнародними стандартами;

Вміти: відобразити на рахунках стан та облік змін, викликаний в будь-якій частині засобів підприємства.

Методичні рекомендації:

Усі господарські операції відображаються на синтетичних і аналітичних рахунках бухгалтерського обліку з використанням методу подвійного запису, тобто кожна операція водночас записується на двох взаємопов’язаних бухгалтерських рахунках в одній і тій же сумі – на дебеті одного рахунка і водночас на кредиті другого.

Подвійний запис, що відображає відповідний взаємозв’язок між бухгалтерськими рахунками, прийнято називати кореспонденцією рахунків., всі господарські операції записуються у послідовності їх здійснення, тобто у хронологічному порядку (хронологічний запис).

На активних рахунках надходження відображаються на дебеті, а вибуття – на кредиті. Сальдо на активних рахунках завжди буде на дебеті.

На пасивних рахунках, навпаки, збільшення відображається на кредиті, а зменшення – на дебеті. Сальдо на пасивних рахунках завжди буде на кредиті. Оборот - підсумок записів на дебеті і кредиті рахунку.

Сальдо – це різниця між підсумками записів за дебетом і кредитом рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець звітного періоду.


Завдання 1.

Відобразити на відкритих активних і пасивних рахунках ( практичне
заняття 2) слідуючи господарські операції:

№п/п

Зміст господарської операції (Дт – Кт кореспондуючих рахунків)

Сума грн.

1.

Надійшли матеріали від постачальника (Дт281-Кт631)

4000

2.

З розрахункового рахунку оплачено рахунок постачальника (Дт631-Кт311)

4000

3.

Нарахована заробітна плата робітникам за виробництво продукції( Дт201-Кт661)

2000

4.

Відпущино зі складу у виробництво матеріали (Дт201-Кт281)

3000

5.

Відпущина із виробництва і оприбуткована на склад готова продукція (Дт281-Кт201)

6000

6.

Отримано з розрахункового рахунку в касу для виплати з/плати (Дт301-Кт311)

1800

7.

Виплачена із каси з/плата (Дт661-Кт301)

1700

8.

Невиплачена із каси сума з/плати, внесена на розрахунковий рахунок (Дт311-Кт301)

100


Завдання 2.

Підрахувати обороти по рахунках за місяць і вивести сальдо кінцеве за кожним рахунком.


Контрольні питання

Виконайте тести.

1.Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є :

1. Бухгалтерські документи

2. Прибуткові і видаткові касові ордера

3. Первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських документів

2. В пасивному рахунку відображається :

 1. По дебету залишок на початок дня, збільшення, по кредиту-зменшення

 1. Залишок на початок дня по кредиту; збільшення по кредиту; зменшення по дебету; сальдо на кінець по кредиту

 1. По дебету залишок на початок, зменшення, залишок на кінець дня; по кредиту збільшення

3.Залишок на кінець в активному рахунку розраховується :

1. Залишок на початок дня по дебету плюс оборот по дебету мінус оборот по кредиту

2. Залишок на початок дня по кредиту плюс оборот по кредиту мінус оборот по дебету

3. Оборот по дебету мінус оборот по кредиту

4.Бухгалтерський баланс складають у :

 1. Натуральному вимірнику

 1. Трудовому вимірнику

 1. Грошовому вимірнику

5.Об”єктами бухгалтерського обліку є :

 1. Необоротні активи, оборотні активи

 1. Активи, пасиви, витрати, доходи і результати діяльності

 1. Витрати майбутніх періодів, оборотні активи

6.Баланс складається з :

 1. Активу та пасиву

 1. Зобов’язань та власного капіталу

 1. Розрахунків з кредиторами та дебіторами

7.Заборгованість підприємства іншому підприємству називається :

 1. Дебіторською

 1. Кредиторською

 1. Підзвітною

8.До оборотних засобів відносяться :

 1. Товари, сировина, устаткування, основні засоби

 1. Грошові кошти, товари, тара, сировина

 1. Споруди, грошові кошти, товари, тара


9.Визначити тип господарської операції (відраховано до Резервного капіталу за рахунок прибутку 950тис.грн.):

 1. +А –А

 1. +П –П

 1. –А –П

10.Згідно національного положення бухгалтерського обліку підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці :

 1. України

 1. Росії

 1. ВірменіїВисновок :


Оцінка:


Викладач:


^ ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

  1   2   3   4   5Похожие:

Пояснювальна записка. Тематичний план iconПояснювальна записка. Тематичний план
Робочий зошит для проведення практичних занять зі студентами Полтавського комерційного технікуму з дисципліни «Бухгалтерський облік»...
Пояснювальна записка. Тематичний план iconПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пояснювальна записка-це письмове пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників на вимогу керівника
Пояснювальна записка. Тематичний план iconЗміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка
Навчальним планом для підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Товарознавство...
Пояснювальна записка. Тематичний план iconПояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста

Пояснювальна записка. Тематичний план iconПояснювальна записка до бакалаврської роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Пояснювальна записка. Тематичний план iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Пояснювальна записка. Тематичний план iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Пояснювальна записка. Тематичний план iconНавчально-тематичний план з курсу

Пояснювальна записка. Тематичний план iconТематичний план вивчення предмета „всесвітня історія”

Пояснювальна записка. Тематичний план iconПояснювальна записка до дипломного проекту Керівник проекту: Зіскіс Й. Д. Консультанти

Пояснювальна записка. Тематичний план iconПояснювальна записка до дипломного проекту на тему: «Дизайн-проект заміського мотелю»
«спеціаліст» студентів V курсу спеціалізації “Дизайн середовища” денного (заочного) відділення
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы