Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки icon

Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки


Скачать 110.41 Kb.
НазваниеТема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки
Дата публикации20.10.2013
Размер110.41 Kb.
ТипДокументы

Тема 1. Еволюція передбачення майбутнього організацій

Питання для самопідготовки

1.Надати порівняльну характеристику бюджетно-фінансових методів планування у стратегічному управлінні

2.Охарактеризуйте відмінності між довгостроковим екстраполятивним плануванням і стратегічним. Чи можна порівняти довгострокове планування 1960-70-х р.р. у СРСР і країнах з розвиненою ринковою економікою?

3. Які обмеження стратегічного управління є найбільш істотними та чому все ж його доцільно використовувати на ринково-орієнтованих підприємствах?

4. Що відрізняє стратегічні рішення від інших типів рішень? Наведіть приклади стратегічних рішень з практики українських підприємств.

5.Основні переваги стратегічного управління і можливості його застосування на підприємствах Кривого Рогу.


Індивідуальне завдання

Тип завдання: бібліографічне вивчення науково-методичної, наукової, періодичної літератури і монографій по проблемах теми.

^ Мета завдання: перевірка знань студентів, отриманих в процесі вивчення дисциплін «Історія економічних вчень», «Економічна історія» і «Менеджмент» з акцентом на проблематику стратегічного управління.

^ Самостійна робота: проаналізувати за літературними джерелами процес формування сучасних підходів до теорії і практики стратегічного управління.

Форма представлення результатів: структуровано в табличній формі (табл. 1.1.) перелік переваг і недоліків бюджетування, довгострокового планування, стратегічного планування і стратегічного управління із загальним висновком про можливість використання вищеназваних підходів у практиці роботи підприємств і організацій України.


Таблиця 1.1.^ Аналіз типів передбачення майбутнього


Тип передбачення майбутнього

Переваги

Недоліки

Бюджетування

майбутнє – незмінне минуле^ Довгострокове планування

Майбутнє – екстраполятивне минулеСтратегічне планування

Майбутнє – це рішення із зміни ситуації на ринках^ Стратегічне управління

Майбутнє – визначено у стратегічних рішеннях

Література

1.Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.1

2.Велесько Е.И. Стратегическое управление: практика принятия системных решений:Учеб.пособие.-Мн.:Технология,изд-во БГЭУ,1997.-Разд.1.2-1.4.

3.Стерлин А.,Тулин В.Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США.-М.: Наука.,1990.-Разд.3.

4. Ансофф И. Стратегическое управление/Пер. с англ.-М.: Экономика,1989.-Ч.1.

5.Забелин П.В. ,Мойсеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб. Пособие.- М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг»,1997.-195с.

Тема 2. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях


Питання для самопідготовки

1.Сутність стратегії і фактори, які впливають на її зміст.

2. У чому полягає сутність концепції стратегічного управління? На чому вона ґрунтується і від взаємодії яких чинників залежить її зміст?

3. Об’єкт і суб’єкт стратегічного управління. На яких організаційних рівнях доцільно застосовувати стратегічне управління?

4. Стратегічне мислення. Які властивості відрізняють стратегічне мислення від інших типів мислення?

5.Яким чином можна визначити «стратегічний рівень» підприємства та для яких цілей?


Література

1.Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.2

2.Ансофф И. Стратегическое управление/Пер. с англ.-М.: Экономика,1989.-Ч.1.

3.Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник для студ.вузов.-М.:МГУ,1995.-Разд.1

4. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.-М.:Центр экономики и маркетинга,1996.Разд.1.-пар.1.2.


Тема 3. Середовище господарської організації

Питання для самопідготовки

1.Основні підходи до розуміння середовища господарської організації.

2.Зовнішнє середовище організації та методи його дослідження

3.Проміжне середовище організації: його складові.

4.Яка політика є найбільш прийнятною в побудові відносин між найважливішими конкурентами, постачальниками та споживачами?

5.Внутрішнє середовище організації.


Література

1.Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.3

2.Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.-М.:Центр экономики и маркетинга,1996.

3.Виханский О.С.,Наумов А.И. Менеджмент, человек, стратегия, организация ,процесс: Учебник.-2-е изд.- М.:Гардарика,1996.

4. Грабов А.П. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие.-СПб.:Специальная литература,1995.

5.Ефремов В.С. Стратегия бизнеса :Концепции и методы планирования: Учеб. Пособие.-М.:Финпресс,1998.-192с.


Тема 4. Визначення конкурентоспроможності організації

Питання для самопідготовки

1.Категорія «конкуренція» в системі стратегічних досліджень: види конкуренції, суб’єкти конкурентної боротьби, конкурентні переваги.

2.Визначення конкурентоспроможності продукції.

3.Прокоментуйте складові моделі «детермінанти національного ромба» М.Портера.

4.SPACE-аналіз: сутність, переваги та недоліки.

5. Поняття «стратегічна група»: фактори, що застосовуються для її формування.

6.Що таке «бенчмаркінг»?Види бенчмаркінгу: спільні риси та відмінності.


Література


1.Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.4

2.Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.-М.:Центр экономики и маркетинга,1996.-С.42-46,118-123.

3. Портер М. Стратегія конкуренції/Пер. З англ..- К.:Основи,1998.-Розд 2.- Підрозд. 2.2-2.4.

4.Грабов А.П. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие.-СПб.:Специальная литература,1995.-Разд.2.-Гл.3.


Тема 5. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовіща організації

Питання для самопідготовки

1. Що таке стратегічний баланс? Яке місце під час його складання належить PEST, SPACE та SWOT- аналізу?

2.Сутність SWOT- аналізу.

3. Методи та моделі прогнозування в системі стратегічного управління.


Література

1.Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.5

2.Велесько Е.И. Стратегическое управление: практика принятия системных решений:Учеб.пособие.-Мн.:Технология,изд-во БГЭУ,1997.-С.102-110

3.Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.-М.:Центр экономики и маркетинга,1996.-Разд. 4.7..

4.Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие.-СПб.:Специальная литература,1999.-Разд.4.1.


Тема 6.Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Питання для самопідготовки

1.Цільовий підхід в управлінні.

2.Принципи стратегічного управління.

3.Порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду стратегічного управління


Література

1.Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.6.

2.Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.-М.:Центр экономики и маркетинга,1996

3.Ансофф И. Стратегическое управление/Пер. с англ.-М.: Экономика,1989.

4. Томпсон А.А.,Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратеги: Ученик для вузов/ Пер. С англ.. – М.:Банки ибиржи, ЮНИТИ,1998.


Тема 7. Мета в стратегічному управлінні

Питання для самопідготовки

1. Охарактеризуйте роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному управлінні.

2.Визначте роль та значення «місії» організації у стратегічному управлінні ринково-орієнтовним підприємством.

3.Охарактеризуйте цілі управління. Класифікація цілей.

4.Поняття «дерево цілей»: які підходи до його побудови вам відомі? Розкрийте процес побудови «дерева цілей» на прикладі мети, яку ви самі поставите.


Література


1.Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.7.

2.Велесько Е.И. Стратегическое управление: практика принятия системных решений:Учеб.пособие.-Мн.:Технология,изд-во БГЭУ,1997.-Разд. 1.5.

3.Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.-М.:Центр экономики и маркетинга,1996. – Разд.2.2.

4. Ансофф И., Макдоннел Эдвард Дж. Новая корпоративная стратегия/Пер. с англ. – СПб.: ПитерКом,1999.- Гл.4.


Тема 8. Сутність стратегії та «стратегічний набір»

Питання для самопідготовки


1.Визначте сутність стратегії як множинної категорії.

2. Визначте сутність поняття «стратегічний набір» підприємства та його призначення, сформулюйте критерії формування «стратегічного набіру».

3. Визначте співвідношення загальнихтта загальноконкурентнихтстратегій.

4.Охарактеризуйте взаємозв’язок і співвідношення продуктово-товарних,функціональних і ресурсних стратегій підприємства.

5.Охарактеризуйте моделі та методи аналізу та балансування СЗГ.

6.Що таке «портфель» підприємства? Які моделі та методи використовуються для «портфельного» аналізу:переваги та недоліки?

7.Сутність комплексних стратегій.


Література


1.Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.8.

2.Ансофф И. Стратегическое управление/Пер. с англ.-М.: Экономика,1989.-Разд.2.3.1. – 2.3.13.

3. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие.-СПб.:Специальная литература,1995.-Гл.9.

4.Попов С.А. Стратегическое управление. Модульная программа для менеджеров. Модуль 4. – М.: Инфра-М,1999. – С.140-142.


Тема 9. Сутність стратегічного планування

Питання для самопідготовки


1. У чому сутність планування як функції управління, як воно пов’язано з процесом цілеутворення, якою є мета планування і які його завдання?

2. Визначте бар’єри стратегічного планування та способи їх подолання.

3.Охарактеризуйте сутність моделей, які використовуються в організації процесу стратегічного планування.


Література

1. Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.9.

2. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие.-СПб.:Специальная литература,1995.

3. Дойл П. Менеджмент: стратегия и тактика/ Пер. с англ.;Под ред..Ю.Н. Каптуревского. – СПб.:Питер, 1999. – С.166.

4.Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Ученик для вузов/Пер. с англ.. – М.:Банки и биржи,ЮНИТИ,1998. – С.70-85.

5.Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент:Ученик для студ. высш. учеб. заведений. – М.:ЗАО «Бізнес-школа», 1998.- Разд.3.


Тема 10. Стратегічні плани, проекти і програми

Питання для самопідготовки


1.Охарактеризуйте основні ознаки, зміст і структуру стратегічного плану.

2. Проаналізуйте відмінності між стратегічним планом та програмою?

3. Що собою представляє стратегічний проект, в чому полягає управління проектом?

4. Як співвідносяться між собою стратегічний план, програма, проект?


Література


1. Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.10.

2. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие.-СПб.:Специальная литература,1995. – Разд.6. – Подразд.6.1. – 6.3.

3. Дойл П. Менеджмент: стратегия и тактика/ Пер. с англ.;Под ред..Ю.Н. Каптуревского. – СПб.:Питер, 1999. – С.166.

4.Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Ученик для вузов/Пер. с англ.. – М.:Банки и биржи,ЮНИТИ,1998. – С.70-85.

5.Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент:Ученик для студ. высш. учеб. заведений. – М.:ЗАО «Бізнес-школа», 1998.- Разд.3.


Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління

Питання для самопідготовки

1.Стратегія і структура: характеристика взаємодії.

2. Яке місце відводиться організаційним відносинам при стратегічному управлінні, як вони формуються?

3. Які розрізняють типи організаційних структур управління? Характеристика та етапи формування ОСУ.

4. Що собою представляють СГЦ, які принципи їх створення, форми існування, завдання та функції, які вони виконують?

Література

1. Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.11.

2. Ансофф И. Стратегическое управление/Пер. с англ.-М.: Экономика,1989.-Разд.4.3.1. – 4.3.13.

3.Забелин П.В. ,Мойсеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб. Пособие.- М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг»,1997.- Подразд. 7.1.

4.Современное управление: Энциклопедический справочник: 2 т. – М.: Издат-центр,1997. – Т.1. – Разд.12.

5.Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент:Ученик для студ. высш. учеб. заведений. – М.:ЗАО «Бізнес-школа», 1998.- Разд.3.


Тема 12. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм

Питання для самопідготовки


1.Що собою представляє ФЕЗ СУ, чим воно відрізняється від фінансової системи організації?

2.Охарактеризуйте функції та завдання ФЕЗ СУ.

3.Визначте об’єкт, суб’єкт та прокоментуйте структуру ФЕЗ СУ.

4.Поточне і стратегічне бюджетування.

5. Що входить в сферу ФЕЗ СУ, як сприяє ФЕЗ СУ досягненню синергійного ефекту в стратегічній діяльності?


Література

1. Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.12.

2.Карлофф Б. Деловая стратегия. – М.:Экономика,1991. – Разд.4.


Тема 13. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління і формування стратегічної поведінки персоналу

Питання для самопідготовки


1.Як впливають неформальні відносини на стратегічну діяльність організації?

2.Сутність СПЗ СУ. Що є суб’єктом та об’єктом СПЗ СУ?

3.Охарактеризуйте сутність та механізм формування організаційної культури як об’єкта стратегічного управління.

4.Як пов’язані між собою організаційна культура, стиль керівництва та стратегічна поведінка?

5.Охарактеризуйте системи мотивації, методи, мотиватори, які допомагають формувати стратегічну поведінку.


Література

1. Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.13.

2. Ансофф И. Стратегическое управление/Пер. с англ.-М.: Экономика,1989.-Разд.4.3.1. – 4.3.13.

3.Забелин П.В. ,Мойсеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб. Пособие.- М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг»,1997.- Подразд. 7.1.

4.Современное управление: Энциклопедический справочник: 2 т. – М.: Издат-центр,1997. – Т.1. – Разд.12.

5.Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент:Учеб. пособие. – М.:ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.- Разд.5.

Тема 14.Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління

Питання для самопідготовки


1.Яку роль відіграє ІАЗ СУ в системі стратегічного управління?

2.Охарактеризуйте специфічні риси сучасних інформаційних систем.

3.Облік і контроль у системі стратегічного управління.

4.Аналіз у системі стратегічного управління.


Література

1. Шершньова З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник .-К:КНЕУ,2004.-Розд.14.

2. Хан Д. Планирование и контроль: концепція контроллинга: Пер.с нем.;Под ред.. и спредисл.А.А. Турчака, Л.Р. Головача, М.Л. Лукашевича. – М.: Финансі и статистика, 1997. – Ч.5.

3.Журнал «Комп’ютер-пресс». – М. – 1999 – 2000рр.Похожие:

Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconТема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки
Надати порівняльну характеристику бюджетно-фінансових методів планування у стратегічному управлінні
Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconПитання для заліку з курсу «інтелектуальна власність»
Становлення та розвиток організацій колективного управління правами авторів. Принципи діяльності
Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconТема: «облаштування післявоєнного світу» мета
Міжнародні конференції 20-х років ХХ століття: суперечливі питання І питання та їх розв’язання
Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconМенеджмент організацій (5 курс) Орієнтовані питання, що виносяться на іспит
Системне управління організацією як процес поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів
Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconЗапрошуємо на Молодіжний Форум Майбутнього 2012
В жовтні активна молодь збиратиметься на найголовніші молодіжні події року – молодіжні форуми. Учасником молодіжних “Форумів Майбутнього...
Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconЗакон України «Про рекламу та рекламну діяльність» Питання Неналежна реклама Питання Засоби реклами Питання Елементи засобів реклами Питання Теле- та радіореклама Питання Реклама в пресі
Питання Закон України «Про рекламу та рекламну діяльність» Питання Неналежна реклама
Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconУчебно-методическое пособие для студентов неэкономических специальностей очной и заочной форм обучения Бргу им. А. С. Пушкина
Каверина Е. И. – тема 10; асистент Коновалюк Р. А. – тема 6, 8; ассистент Макарук Д. Г. – тема 13. 4; 13. 5; 13. 6; 13,7; ст препод....
Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconЛітература
Збірник містить тести з бази екзаменаційних завдань, яка використо­ву­єть­ся на вступних іспитах до Ужгородського національного університету....
Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconПитання для підготовки до іспиту
Питання та терміни за темами, які на 23. 05. 2013 не були ще викладені на лекції або не надсилалися/давалися викладачем, можуть ще...
Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconТема: «Креативний розвиток дошкільнят засобами трвз» Теоретичні питання

Тема Еволюція передбачення майбутнього організацій Питання для самопідготовки iconКонтактна особа:
За ініціативи міжнародних молодіжних організацій aiesec, jci та Європейський молодіжний парламент – Україна 23-25 листопада в Києві...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы