Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ icon

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ


НазваниеТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
страница1/4
Дата публикации05.12.2014
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ


«Облік і аудит»


ДИСЦИПЛІНА

" Бухгалтерський облік (загальна теорія)"


Київ

«Агроосвіта»

2013

1. Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел їх утворення в процесі їх кругообігу, називається:

– бухгалтерським;

– оперативно-технічним;

– податковим;

– господарським.


2. Облік, який являє собою систему спостережень і контролю за окремими господарськими операціями і процесами з метою управління ними, називається:

– бухгалтерським;

– оперативно-технічним;

– податковим;

– статистичним.


^ 3. Облік, який являє собою систему вивчення та контролю кількісної сторони масових суспільних явищ в їх нерозривному зв’язку з якісною стороною, називається:

– бухгалтерським;

– оперативно-технічним;

– податковим;

–статистичним.


^ 4. Облік, що ведеться з метою визначення суми, яку необхідно сплатити до бюджету у вигляді технічних чи інших податків, або обов’язкових платежів, називається:

– бухгалтерським;

– оперативно-технічним;

– податковим;

– статистичним.


^ 5. Бухгалтерський облік поділяється на:

– податковий і статистичний;

– фінансовий і управлінський;

– фінансовий і податковий;

– оперативно-технічний і управлінський.


^ 6. Особливостями бухгалтерського обліку є:

– документальне оформлення;

– обов’язкове використання грошового вимірника;

– суцільне і безперервне відображення всіх дій і подій господарської діяльності;

– всі зазначені вище.


^ 7. Комерційну таємницю має:

– фінансовий та управлінський облік;

– податковий облік;

– податковий та управлінський облік;

– управлінський облік.


^ 8. Вимірники що застосовуються в бухгалтерському обліку:

– тільки натуральні;

– тільки трудові;

– тільки вартісні;

– натуральні, трудові, вартісні.


^ 9. Вимірники, які використовують для визначення кількості затраченої праці в одиницях робочого часу, називаються:

– трудові;

– матеріальні;

– вартісні;

– натуральні.


10. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства – це принцип:

– послідовності;

– обачності;

– автономності;

– відповідності доходів і витрат.


^ 11. Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики – це принцип:

– послідовності;

– обачності;

– автономності;

– відповідності доходів і витрат.


^ 12. Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності – це принцип:

– послідовності;

– безперервності;

– повного висвітлення;

– періодичності.


^ 13. Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі – це принцип:

– послідовності;

– безперервності;

– повного висвітлення;

– періодичності.


14. Розробкою і затвердженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності займається:

– Міністерство фінансів України;

– Національний банк України;

– Державний комітет статистики України;

– Державна казначейська служба України.


^ 15. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ розробляє:

– Міністерство фінансів України;

– Національний банк України;

– Державна казначейська служба України;

– Державний комітет статистики України.


^ 16. Ведення бухгалтерського обліку підприємствами України є:

– бажаним;

– обов’язковим;

– необов’язковим;

– доречним.


17. Не відноситься до функцій бухгалтерського обліку:

– інформаційна;

– контрольна;

– науково-пізнавальна;

– динамічна.


^ 18. Наука про завдання, предмет, метод, техніку, форми та організацію бухгалтерського обліку – це:

– управлінський облік;

– теорія бухгалтерського обліку;

– фінансовий облік;

– податковий облік.


^ 19. Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання – це принцип:

– послідовності;

– безперервності;

– історичної собівартості;

– періодичності.


^ 20. Метод бухгалтерського обліку – це:

– економічні процеси, які супроводжуються змінами в структурі господарських засобів та їх джерел в основі співвідношень між підприємствами та в середині їх;

– сукупність прийомів та способів, які забезпечують суцільне, безперервне, взаємопов'язане та об'єктивне відображення, економічне узагальнення та підрахунок в грошовому виразі об'єктів бухгалтерського обліку;

– матеріальні та грошові цінності, юридичні відносини та господарські операції, які приводять до їх змін;

– господарські процеси.


^ 21. Згідно класифікації господарських засобів підприємства основні засоби відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– джерел власних засобів;

– предметів сфери обігу.


^ 22. Згідно класифікації господарських засобів підприємства нематеріальні активи відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– вилучених активів;

– активів невиробничої сфери.


^ 23. Згідно класифікації господарських засобів підприємства грошові кошти та їх еквіваленти відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– активів невиробничої сфери;

– виробничих запасів.


^ 24. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням дебіторську заборгованість відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– засобів в розрахунках;

– грошових коштів та їх еквівалентів.


^ 25. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням виробничі запаси відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– активів сфери виробництва;

– предметів сфери обігу.

^ 26. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням готову продукцію відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– предметів праці;

– предметів сфери обігу.


^ 27. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів статутний капітал відносять до:

– кредиторської заборгованості;

– власного капіталу;

– джерел залучених коштів;

– резервів.


^ 28. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів цільове фінансування відносять до:

– забезпечення наступних витрат і платежів;

– джерел залучених коштів;

– довгострокових фінансових зобов'язань;

– зобов'язань за розподілом.


^ 29. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів резервнийй капітал відносять до:

– джерел власних засобів;

– джерел залучених коштів;

– прибутку нерозподіленого;

– зобов'язань за розподілом.


^ 30. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів кредити відносять до:

– джерел власних засобів;

– джерел позичених коштів;

– резервів;

– заборгованості бюджету.


^ 31. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів кредиторську заборгованість за товари (роботи, послуги) відносять до:

– джерел власних засобів;

– джерел залучених коштів;

– резервного капіталу;

– заборгованості бюджету.


^ 32. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів заборгованість за податками й платежами відносять до:

– джерел власних засобів;

– джерел залучених коштів;

– кредиторської заборгованості;

– зобов'язань за розподілом.


^ 33. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів заборгованість органам страхування відносять до:

– бюджетного фінансування;

– джерел залучених коштів;

– кредиторської заборгованості;

– власних джерел.


^ 34. До довгострокових біологічних активів у тваринництві належать:

– робочі і продуктивні тварини;

– тварини на вирощуванні та відгодівлі;

– приплід великої рогатої худоби;

– приплід свиней.


^ 35. До принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності не відноситься:

– безперервність;

– превалювання сутності над формою;

– планова собівартість;

– єдиний грошовий вимірник.


^ 36. До державних органів, які регулюють методологію ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях в Україні відносяться:

– Міністерством фінансів;

– Національним банком України;

– Державна казначейська служба України;

– Галузевими міністерствами та відомствами.


^ 37. До необоротних активів не відноситься:

– автомашина;

– комп'ютер;

– робочі коні;

– паливо.


38. До довгострокових біологічних активів у рослинництві належать:

– сади;

– ягідники;

– виноградники;

– всі вищезазначені.


^ 39. До власних джерел відноситься:

– заборгованість бюджету;

– прибуток;

– короткострокова позика банку;

– кредиторська заборгованість.


^ 40. До власних джерел відноситься :

– статутний капітал;

– короткострокова позика банку;

– кредиторська заборгованість постачальникам за товари;

– кредиторська заборгованість перед Пенсійним фондом.


^ 41. Первинне спостереження в бухгалтерському обліку здійснюється за допомогою:

– документування;

– оцінки;

– рахунків;

– подвійного запису.


^ 42. Систематизація інформації в бухгалтерському обліку здійснюється за допомогою:

– рахунків;

– калькуляції;

– балансу;

– документування.


^ 43. Елемент методу, за допомогою якого здійснюється періодична перевірка даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю засобів підприємства

– оцінка;

– калькуляція;

– інвентаризація;

– документування.


^ 44. Відображення кожної господарської операції одночасно на двох рахунках – це:

– рахунки;

– подвійний запис;

– баланс;

– документування.


^ 45. В сільському господарстві не відноситься до основного виробництва:

– рослинництво;

– тваринництво;

– електропостачання;

– промислове виробництво.

^ 46. До оборотних активів не відносяться:

– комбайни;

– будівельні матеріали;

– халати;

– кошти.


47. До активів невиробничої сфери відносяться:

– бібліотека;

– медпункт;

– житлова споруда;

– засоби праці.


^ 48. До активу балансу входить розділів:

– 3;

– 5;

– 2;

– 4.


49. До пасиву балансу входить розділів:

– 4;

– 6;

– 5;

– 3.


50. ІІ розділ активу балансу називається:

– поточні зобов'язання;

– оборотні активи;

– витрати майбутніх періодів;

– грошові кошти.


51. ІІІ розділ пасиву балансу називається:

– необоротні активи;

– власний капітал;

– довгострокові зобов'язання;

– поточні зобов’язання.


52. ІV розділ пасиву називається:

– доходи майбутніх періодів;

– забезпечення наступних витрат і платежів;

– поточні зобов'язання;

– оборотні активи.


^ 53. Стаття балансу «Запаси» відноситься до:

– І розділу активу;

– ІV розділу пасиву;

– ІІ розділу активу;

– ІІ розділу пасиву.


^ 54. Стаття балансу «Векселі видані» відноситься до:

– ІV розділу пасиву;

– ІІІ розділу пасиву;

– ІІ розділу активу;

– ІІ розділу пасиву.


^ 55. Стаття балансу «Цільове фінансування» відноситься до:

– І розділу пасиву;

– І розділу активу;

– ІІ розділу пасиву;

– ІV розділу пасиву.


^ 56. Стаття балансу «Незавершене будівництво» відноситься до:

– ІІ розділу активу;

– ІV розділу пасиву;

– І розділу активу;

– ІV розділу активу.


^ 57. Не відносяться до І розділу активу стаття:

– готова продукція;

– фінансові інвестиції;

– незавершене будівництво;

– основні засоби.


^ 58. Не відносяться до ІІ розділу активу стаття:

– грошові кошти та їх еквіваленти;

– дебіторська заборгованість за розрахунками;

– основні засоби;

– незавершене виробництво.


^ 59. Не відносяться до І розділу пасиву стаття:

– статутний капітал;

– резервний капітал;

– нерозподілений прибуток;

– векселі видані.


^ 60. Господарська операція "Надійшли кошти з поточного рахунку в касу" відноситься до типу балансових змін:

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 61. Господарська операція "Виплачено з каси кошти в погашення заборгованості із заробітної плати" відноситься до типу балансових змін:

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 62. Типів балансових змін існує:

– один;

– два;

– три;

– чотири.


63. Господарська операція "Нараховано дохід (виручку) від реалізації будівельних матеріалів" відноситься до типу балансових змін:

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 64. Господарська операція "Перераховано з поточного рахунку платежі зі страхування" відноситься до типу балансових змін:

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 65. Господарська операція "Нарахована заборгованість за придбання трактора у агротехсервіс" відноситься до типу балансових змін:

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 66. Господарська операція "Оприбутковано зерно від урожаю поточного року" відноситься до типу балансових змін:

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 67. Вказати тип балансових змін під впливом господарської операції:

"Надійшла і оприбуткована цегла від постачальника":

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 68. Вказати тип балансових змін під впливом господарської операції: "Оплачено рахунок постачальника":

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 69. IІI розділ активу балансу називається:

– поточні зобов'язання;

– оборотні активи;

– витрати майбутніх періодів;

– доходи майбутніх періодів.


^ 70. I розділ пасиву балансу називається:

– необоротні активи;

– власний капітал;

– довгострокові зобов’язання;

– поточні зобов’язання.


^ 71. V розділ Пасиву називається:

– доходи майбутніх періодів;

– забезпечення майбутніх витрат і платежів;

– поточні зобов'язання;

– довгострокові зобов’язання.


^ 72. Стаття балансу "Довгострокові кредити банків" відноситься до:

– 1 розділу Активу;

– 4 розділу Пасиву;

– 2 розділу Активу;

– 3 розділу Пасиву.


^ 73. Структура і склад балансу врегульовується П(С)БО:

– П(С)БО 1;

– П(С)БО 2;

– П(С)БО 3;

– П(С)БО 26.


74. Стаття балансу «Довгострокова дебіторська заборгованість» відноситься до:

– І розділу активу;

– І розділу пасиву;

– ІІ розділу активу;

– ІV розділу активу.

^ 75. Нижче наведені статті не входять до І розділу активу балансу:

– товари;

– основні засоби;

– незавершене будівництво;

– нематеріальні активи.


^ 76. Нижче наведені статті не входять до ІІ розділу активу балансу:

– незавершене виробництво;

– дебіторська заборгованість за розрахунками;

– запаси;

– статутний капітал.


^ 77. Стаття балансу «Забезпечення виплат персоналу» відноситься до:

– І розділу активу;

– І розділу пасиву;

– ІІ розділу пасиву;

– ІV розділу активу.


78. ІІ розділ пасиву балансу називається:

– поточні зобов'язання;

– оборотні активи;

– витрати майбутніх періодів;

– забезпечення наступних витрат і платежів.


79. І розділ активу балансу називається:

– оборотні активи;

– необоротні активи;

– витрати майбутніх періодів;

– забезпечення таких витрат і платежів.


80. ІV розділ активу балансу називається:

– оборотні активи;

– необоротні активи та групи вибуття;

– витрати майбутніх періодів;

– забезпечення таких витрат і платежів.


^ 81. Вказати тип балансових змін під впливом господарської операції:

"Оприбутковане молоко від корів основного стада":

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 82. Вказати тип балансових змін під впливом господарської операції:

"Списане насіння соняшника на посів":

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 83. Вказати тип балансових змін під впливом господарської операції:

"Нараховано заробітну плату працівникам рослинництва":

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.


^ 84. Вказати тип балансових змін під впливом господарської операції: "Надійшли на поточний рахунок кошти від покупців":

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.

  1   2   3   4Похожие:

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ iconЗакон про бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ iconПрограма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит»
Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Зміни бухгалтерського балансу, зумовлені господарськими операціями
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ iconЗакон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням
Облік розрахунків з покупцями та замовниками, облік операцій з короткостроковими векселями одержаними
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна \" Бухгалтерський облік (загальна теорія)\" Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы