Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»


НазваниеТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
страница2/4
Дата публикации05.12.2014
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4

^ 71. Умовно-позитивний висновок надається за умов:

– під час перевірки мало місце обмеження в інформації, яке однак не здійснило істотного впливу на думку аудитора;

– під час перевірки були встановлені факти невідповідності діючому законодавству;

– відхилення, які були виявлені під час перевірки, не були ліквідовані до складання аудиторського звіту;

– коли під час проведення аудиту були створені оптимальні умови для проведення аудиту.


^ 72. Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства:

– це не суперечить чинному законодавству;

– це заборонено Законом України «Про аудиторську діяльність»;

– висновок підлягає підтвердженню аудитором України;

– це не регламентовано національним законодавством.


^ 73. Назвіть розділ аудиторського висновку, який дає упевненість, що аудиторська перевірка здійснена відповідно до вимог чинного законодавства:

– масштаб перевірки;

– вступна частина;

– заголовок;

– підпис аудиторського висновок.


^ 74. Назвіть розділ аудиторського висновку, який містить відомості про те, що аудит проведений незалежним аудитором, а також назву фірми (або прізвище аудитора):

– вступна частина;

– заголовок;

– масштаб перевірки;

– адреса аудитора.


^ 75. Право підписувати аудиторський висновок має:

– аудитор, який проводив аудит;

– аудитор, який проводив аудит або директор аудиторської фірми;

– директор аудиторської фірми, який має сертифікат;

– правильної відповіді немає.


^ 76. Назвіть обставини, за яких невпевненість або незгода вважаються фундаментальними:

– коли, на думку аудитора, існує ймовірність неоднозначного тлумачення наданої інформації;

– коли вплив факторів на фінансову інформацію настільки значний, що це може суттєво перекрутити дійсний стан справ у цілому;

– коли аудитор не може виконати всіх необхідних аудиторських процедур;

– вірна відповідь відсутня.


77. До факторів, що впливають на думку аудитора, відноситься незгода з керівництвом щодо достатності відомостей, розкритих у звітності. Назвіть вид модифікованого висновку, що повинен надати аудитор, якщо існує фундаментальна незгода.

– безумовно-позитивний з пояснювальним параграфом;

– умовно-позитивний;

– негативний;

– відмовитися від надання висновку.


^ 78. Назвіть принцип, який передбачає, що висновок аудитора має бути обґрунтований, складений неупереджено стосовно до клієнта та інших заінтересованих сторін:

– незалежності;

– об'єктивності;

– конфіденційності;

– професійної компетентності.


^ 79. До аудиторського висновку не включається:

– адресат;

– опис перевірених документів;

– рівень аудиторської гарантії;

– опис виявлених невідповідностей.


^ 80. Назвіть необхідні дії аудитора, якщо він виявив суттєвий фактор невизначеності, що впливає на фінансову звітність:

– аудитор не буде посилатися на цей фактор та складе висновок без обмежень;

– аудитор вкаже на існування невизначеності у пояснювальному параграфі висновку;

– аудитор надасть умовно-позитивний висновок;

– аудитор відмовить у наданні висновку.


^ 81. Для формулювання аудиторського висновку аудитору необхідно:

– вивчити всю наявну інформацію за період, що перевіряється та зібрати достатню кількість аудиторських доказів;

– перевірити 90 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється;

– скористатися інформацією, що надана попереднім аудитором;

– перевірити 50 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється.


^ 82. Аудитор має право видати негативний аудиторський висновок за таких обставин:

– аудитор задоволений станом обліку та звітності на підприємстві;

– існує незначна невпевненість достовірності обліку окремих господарських операцій;

– існує незначна незгода щодо способу відображення в обліку окремих господарських операцій;

– аудитор виявив незадовільний стан обліку та звітності на підприємстві.


^ 83. При незгоді аудитора і клієнта з питань обраної облікової політики, аудитор має вчинити таким чином:

– аудитор відмовляється надати аудиторський висновок;

– аудитор надає умовно-позитивний висновок;

– аудитор надає позитивний висновок, що враховує побажання клієнта;

– аудитор надає безумовно-позитивний висновок.


^ 84. Аудитор надає керівництву підприємства результати своєї перевірки:

– в усній формі з обговоренням шляхів удосконалення внутрішнього контролю;

– в письмовій формі у вигляді висновків;

– в письмовій формі у вигляді листа;

– передає висновок через працівників підприємства-клієнта.


^ 85. Наявність нефундаментальної невпевненості веде до:

– видачі позитивного висновку;

– видачі умовно-позитивного висновку;

– видачі негативного висновку;

– відмові від видачі висновку.


^ 86. Наявність фундаментальної невпевненості веде до:

– видачі позитивного висновку;

– видачі умовно-позитивного висновку;

– видачі негативного висновку;

– відмові від видачі висновку.


^ 87. При проведенні аудиту в комп’ютерному середовищі було залучено експерта з досліджуваного програмного продукту, тому:

– відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором;

– відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором, про що слід обов’язково зазначити в аудиторському висновку;

– відповідальність за проведені процедури несе експерт;

– відповідальність за висновок несе суб’єкт господарювання.


^ 88. До складу інформаційних джерел при перевірці касових операцій не відносять:

– журнал-ордер та відомість до 30 рахунку;

– звіти про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт;

– розрахунково-платіжну відомість;

– інвентарна картка обліку основних засобів.


^ 89. До складу інформаційних джерел при аудиті розрахунків з підзвітними особами не відносять:

– установчі документи підприємства;

– прибутковий касовий ордер;

– видатковий касовий ордер;

– журнал-ордер та відомість до 372 рахунку.


^ 90. До складу інформаційних джерел при аудиті зобов’язань за розрахунками з оплати праці не відносять:

– розрахунково-платіжні відомості;

– трудові контракти;

– виписки банку;

– векселі.


^ 91. До складу інформаційних джерел при аудиті кредитів і позик не відносять:

– протоколи зборів власників;

– розрахунки відсотків;

– накладні;

– курси валют.


^ 92. До складу інформаційних джерел при аудиті власного капіталу не відносять:

– Головну книгу;

– статут підприємства;

– звіти про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт;

– протоколи загальних зборів засновників підприємства.


^ 93. До програми аудиту обліку основних засобів не включають:

– правильність оцінки та введення в експлуатацію;

– правильність нарахування зносу;

– правильність визначення витрат на капітальний ремонт;

– правильність формування резерву сумнівних та безнадійних боргів.


^ 94. До складу інформаційних джерел при аудиті запасів не відносять:

– прибутковий ордер;

– приймальний акт;

– картку складського обліку;

– інвентарну картку.


^ 95. При відпуску матеріальних цінностей на сторону аудитор перевіряє такий первинний документ:

– вимога;

– лімітно-забірна картка;

– накладна;

– дорожній лист.


^ 96. Назвіть прийом контролю, який застосовується для перевірки наявності товарів на складах:

– документальний контроль оптових товарних операцій;

– прийом зіставлення даних синтетичного обліку товарних операцій з даними складського обліку товарів;

– прийоми контрольно-вибіркового зіставлення даних на підставі товарних документів;

– фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.


^ 97. Назвіть орган, за рішенням якого до аудитора застосовується стягнення у вигляді зупинення чинності сертифіката:

– Аудиторська палата;

– Рахункова палата;

– Міністерство юстиції;

– Міністерство фінансів.


^ 98. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється:

– Державною податковою адміністрацією України;

– Аудиторською палатою України;

– Державною казначейською службою України;

– Національним банком України.


^ 99. У перекладі з латинської слово «audio» означає:

– аудит;

– говорити;

– слухати;

– перевіряти.


100. Назвіть документи, якими оформляються результати інвентаризації каси:

– інвентаризаційний опис;

– порівняльна відомість;

– акт інвентаризації наявності грошових коштів;

– акт інвентаризації каси.


^ 101. Назвіть документ, яким оформляються вилучення первинних документів:

– розпорядженням;

– накладною;

– протоколом (актом);

– наказом.


^ 102. Викривлення, що виявлені під час аудиту бухгалтерського обліку та фінансової звітності, можуть бути у вигляді:

– відображення результатів реалізації;

– складання балансу;

– складання інших форм звітності;

– шахрайства.


^ 103. Види планування аудиторської діяльності:

– коригування планових завдань;

– розробка і складання бізнес-плану;

– стратегічний, поточний, оперативний;

– планування аудиту та інших послуг.


^ 104. Аудиторські докази за відношенням до об’єктів аудиту поділяють на:

– теоретичні, практичні;

– документальні;

– прямі, непрямі;

– матеріальні.


^ 105. Основною метою контролю якості роботи аудитора є:

– підвищення кваліфікації аудиторів;

– відповідність здійснення аудиту прийнятим стандартам;

– зменшення аудиторського ризику;

– підтвердження складання акту виконаних робіт.


^ 106. Суб’єктом аудиту є:

– аудитор, аудиторська фірма;

– клієнт;

– економічний суб’єкт;

– немає правильної відповіді.


107. Аудит - це:

– державний фінансовий контроль;

– фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади;

– незалежний фінансовий контроль вищої організації;

– незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об’єкта з метою висловлення думки про неї.


^ 108. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність за умови:

– що в ній працює хоча б один сертифікований аудитор;

– що директором цієї фірми є особа, яка має економічну освіту;

– що штат працівників фірми - не менше 10 чоловік;

– що це є товариство з повною відповідальністю.


^ 109. Обов’язковий аудит здійснюють :

– у випадках, передбачених законодавством;

– за рішенням господарюючого суб’єкта;

– за рішенням аудиторської фірми;

– за рішенням Спілки аудиторів України.


^ 110. Аудитору забороняється:

– займатися торгівельною і посередницькою діяльністю, виробничою діяльністю;

– займатися науковою і викладацькою діяльністю;

– отримувати дивіденди від акцій;

– займатися методичною роботою.


^ 111. Аудиторські фірми в Україні можуть бути:

– будь-якої організаційно-правової форми господарювання;

– будь-якої організаційно-правової форми, за винятком форми акціонерного товариства відкритого типу;

– організаційно-правової форми акціонерного товариства;

– у формі кооперативу.


^ 112. Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення аудиторської діяльності є:

– Закон України «Про аудиторську діяльність»;

– Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»;

– Стандарти аудиту;

– Господарський кодекс України.


^ 113. Загальний розмір частки внесків засновників, які є сертифікованими аудиторами, повинен бути не менший ніж:

– 70%;

– 30%;

– 50%;

– необмежений.


^ 114. Директором аудиторської фірми може бути:

– особа, що має 30% акцій аудиторської фірми;

– сертифікований аудитор;

– особа, що пропрацювала на посаді головного бухгалтера не менше 3 років;

– всі варіанти правильні.


^ 115. Витрати на здійснення обов’язкового аудиту несе:

– держава;

– підприємство, що перевіряється;

– аудит проводиться безкоштовно;

– один із кредиторів або в порядку солідарної відповідальності.


^ 116. Аудит є обов’язковим для:

– малих підприємств;

– підприємств з іноземними інвестиціями, довірчих товариств, страхових і холдингових компаній;

– державних банків;

– фірм, що надають консультаційні послуги з оподаткування.


^ 117. Для оцінки внутрішнього контролю використовують:

– тести надійності системи внутрішнього контролю;

– тести на відповідність;

– тести слабких місць;

– усе перелічене.


^ 118. Назвіть документи, яким необхідно надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишку на поточному рахунку підприємства:

– усному повідомленню адміністрації підприємства;

– письмовому повідомленню керівництва підприємства;

– випискам банку;

– документам бухгалтерського обліку.


^ 119. Проведення інвентаризації дає можливість переконатись у:

– правильності оцінки активів;

– реальній наявності активів;

– наявності права власності підприємства на активи;

– арифметичній точності облікової інформації.


^ 120. Назвіть випадки, в яких використовують лабораторний аналіз в аудиті:

– у разі необхідності встановлення фактичної наявності майна на підприємстві;

– у разі необхідності виявлення фактичних витрат сировини та матеріалів;

– у разі необхідності контролю якості сировини, матеріалів та готової продукції;

– усе перелічене.


^ 121. Батьківщиною аудиту є:

– США;

– Великобританія;

– Німеччина;

– Франція.


122. Суб'єкти внутрішнього аудиту призначаються:

– аудиторською фірмою;

– фіскальними органами;

– власником або управлінським персоналом суб'єкта госпо­дарювання;

– головним бухгалтером.


^ 123. Термін чинності сертифіката аудитора серії «А», що встановлено законодавством України:

– 6 років;

– не обмежений;

– 5 років;

– 10 років.


^ 124. Аудиторські послуги надаються:

– на підставі договору;

– на підставі письмового звернення замовника до аудитора;

– за рекомендацією попереднього замовника;

– всі відповіді правильні.


^ 125. Для здійснення аудиторської перевірки комерційного банку:

– достатньо мати сертифікат серії «Б»;

– достатньо мати сертифікат серії «А»;

– необхідно обов’язково мати сертифікат серії «А» і «Б»;

– немає правильної відповіді.


^ 126. Основним об’єктом аудиту є:

– статистична звітність;

– фінансова звітність господарюючого суб’єкта;

– внутрішня звітність керівництва господарюючого суб’єкта;

– податкова та спеціалізована звітність господарюючого суб’єкта.


^ 127. Об’єктами аудиту можуть бути:

– активи, пасиви, господарські процеси;

– економічні результати, організаційні форми управління, функції управління;

– методи управління;

– всі відповіді правильні.


^ 128. Реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності в Україні здійснюють:

– органи місцевої влади;

– Аудиторська палата України;

– Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;

– Спілка аудиторів України.


^ 129. Назвіть документ, в якому визначається відповідальність аудитора перед замовником:

– у загальному плані аудиту;

– у робочій програмі;

– у договорі на проведення аудиту;

– в аудиторському висновку.


^ 130. Відповідальність за правильність складання фінансової звітності несе:

– директор аудиторської фірми;

– аудитор, що здійснював перевірку;

– керівник підприємства;

– Податкова адміністрація.


^ 131. Вимоги до форми і змісту договору визначені:

– у Кодексі законів про працю;

– у Господарському та Цивільному кодексі України, Законі України «Про аудиторську діяльність»;

– законодавчо не визначені;

– визначаються аудиторською фірмою.


^ 132. Згідно з МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення аудиторської перевірки – це:

– лист-пропозиція;

– лист-зобов’язання;

– лист-пояснення;

– лист-домовленість.


^ 133. Модель аудиторського ризику має вигляд:

– ЗАР = ВР х РК х РН;

– ЗАР = ВР + РК – РН;

– ЗАР = ВР х РК + РН;

– ЗАР = ВР х РК – РН.


134. Назвіть неможливе значення ризику контролю (РК) :

– РК=1;

– РК = 0;

– РК = 0,8;

– РК = 0,5.


135. Назвіть форми організації аудиторської роботи за ознакою кількісного складу виконавців:

– загальні, часткові;

– колективні, індивідуальні;

– державні, відомчі;

– документальні, фактичні.


^ 136. Назвіть види економічного контролю:

– ревізія, перевірка;

– моделювання, конкретизація;

– державний, відомчий, незалежний;

– зустрічний, взаємний.


^ 137. Аудиторські докази - це:

– маніпуляція обліковими записами;

– інформація, одержана аудитором, на підставі якої ґрунтується підготовка аудиторського висновку;

– помилка в дотриманні повноти обліку;

– оформлення наперед неправильних або фальсифікованих документів.


138. Назвіть коефіцієнт, який використовується при розрахунку матеріального збитку при нестачі паливо-мастильних матеріалів:

– 5;

– 2;

– 4;

– 3.


139. Обґрунтована гарантія – це:

– відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення звітності;

– процедура засвідчення фінансової звітності підписом і печаткою аудитора;

– процес збирання доказів, необхідних для складання висновку про те, що немає суттєвих перекручень у звітності;

– відповідальність аудитора перед замовником за свій аудиторський висновок.


^ 140. Згідно МСА 700 висновок аудитора може бути:

– позитивним, негативним;

– безумовно-позитивним, модифікованим;

– повним, неповним;

– достовірним, суперечливим.


^ 141. Дата аудиторського висновку проставляється:

– на день завершення аудиту, коли аудитор зобов’язаний доповісти керівництву підприємства про результати перевірки;

– після ознайомлення та погодження замовника з результатами аудиторського висновку;

– після проведення розрахунку замовником за надані аудиторські послуги;

– на дату укладання угоди про замовлення аудиторських послуг.


^ 142. Висновок аудитора відповідно до вимог МСА «Аудиторський висновок» повинен мати такі обов’язкові розділи:

– назва документу, місце складання, дата складання, гриф погодження, гриф затвердження, номер, заголовок, основна частина, висновок, підпис, печатка;

– назва документу, назва фірми, адресат, перелік перевіреної звітності, основна частина, висновок, дата, підпис, печатка;

– заголовок, вступ, масштаб перевірки, висновок про фінансову звітність, дата висновку, адреса аудиторської фірми, підпис;

– жодна відповідь невірна.

1   2   3   4Похожие:

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы