Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»


НазваниеТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
страница3/4
Дата публикации05.12.2014
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4

^ 143. Процедури вивчення внутрішнього контролю слід здійснювати на етапі:

– планування аудиторської діяльності;

– оцінки ризику суттєвого викривлення;

– складання аудиторського звіту;

– формування аудиторського висновку.


^ 144. Аудиторські докази - це інформація:

– яку використовує аудитор для формування висновків;

– на якій ґрунтується аудиторська думка;

– яка міститься в облікових записах, що є основою фінансових звітів та іншої інформації;

– усі відповіді вірні.


^ 145. Вимоги щодо форми, змісту та порядку складання робочої документації зазначено у:

– Законі України «Про аудиторську діяльність»;

– Кодексі етики професійних бухгалтерів;

– МСА 230 «Документація»;

– Міжнародному стандарті контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, a також інші завдання з надання впевненості, та надають супутні послуги».


^ 146. Після завершення аудиту робочі документи:

– залишаються у клієнта;

– залишаються у аудитора;

– підлягають знищенню;

– передаються до місцевого архіву.


^ 147. Аудитор видає негативний висновок у випадку, коли:

– існують обставини, які порушують незалежність аудитора;

– існує не фундаментальна невпевненість щодо порядку відображення в обліку деяких господарських операцій;

– існує фундаментальна незгода щодо способу відображення у обліку деяких господарських операцій;

– вірна відповідь відсутня.


^ 148. До модифікованих висновків відносять:

– негативний висновок;

– умовно-позитивний висновок;

– безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом;

– усі відповіді вірні.


^ 149. Тести контролю призначені для:

– отримання розуміння про підприємство та його середовище, включаючи його систему внутрішнього контролю;

– перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень;

– виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень;

– усі варіанти вірні.


^ 150. Робоча документація є власністю:

– аудитора;

– замовника аудиту;

– суб’єкта господарювання, на якому проводилася перевірка;

– вірна відповідь відсутня.


^ 151. До підсумкової аудиторської документації відносять:

– аудиторський звіт;

– план, програму, аудиторський висновок;

– аудиторський висновок;

– аудиторський звіт та аудиторський висновок.


^ 152. Аудиторський звіт:

– носить конфіденційний характер;

– є власністю замовника, а тому не може носити конфіденційний характер;

– є публічним документом;

– відноситься до публічної фінансової звітності.


^ 153. Зміст та структура негативного висновку визначається:

– МСА 200;

– МСА 700;

– МСА 701;

– Законом України «Про аудиторську діяльність».


154. Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні:

– звіт про виконану роботу аудитора;

– аудиторський висновок;

– загальні відомості про перевірку;

– правильна відповідь відсутня.


^ 155. Залежно від змісту висловленого судження аудиторські висновки поділяються на:

– безумовно-позитивні, модифіковані, умовно-позитивні, негативні;

– безумовно-позитивні і модифіковані;

– безумовно-позитивні, модифіковані, умовно-позитивні;

– безумовно-позитивні, умовно-позитивні, негативні.


^ 156. Всі висновки про фінансову звітність, структура яких відрізняється від структури безумовно-позитивного висновку – це:

– модифіковані висновки;

– умовно-позитивні висновки;

– безумовно-позитивні висновки;

– негативні висновки.


^ 157. При встановленні фактів обмежень або незгод, що не носять суттєвого характеру, аудитор надає:

– модифікований висновок;

– умовно - позитивний висновок;

– безумовно-позитивний висновок;

– негативний висновок.


^ 158. При встановленні факту обмеження обсягу перевірки, що не дозволяє отримати достатньо обсягу доказів по суттєвих аспектах фінансової звітності, аудитор надає:

– модифікований висновок;

– відмову від висловлення думки;

– безумовно-позитивний висновок;

– негативний висновок.


^ 159. Стратегія проведення аудиту основних засобів розробляється виходячи із норм:

– МСА 230 «Документація»;

– МСА 300 «Планування»;

– МСА 500 «Аудиторські докази»;

– МСА 710 «Зіставлення».


^ 160. З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю основних засобів аудитор проводить:

– економічний аналіз;

– розмову з фахівцем облікового відділу;

– тестування;

– інвентаризацію.


^ 161. Термін дії сертифікату на здійснення аудиторської діяльності не може перевищувати:

– 2 роки;

– 3 роки;

– 4 роки;

– 5 років;


^ 162. Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів може бути переглянуто:

– при суттєвому розходженні між залишковою і справедливою вартістю;

– у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання;

– у разі зміни метода нарахування амортизації;

– у разі збільшення первісної вартості за результатами переоцінки.


^ 163. Перевірка правильності застосування тарифних ставок, розцінок та розрахунку сум нарахованої заробітної плати проводиться:

– методом опитування;

– вибірковим методом;

– методом контрольного обміру виконаних робіт;

– методом взаємної перевірки господарських операцій.


^ 164. Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності не мають права:

– перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб’єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

– залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю;

– користуватися у власних цілях інформацією, яку він отримав від посадових осіб клієнта;

– самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником.


^ 165. Необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається:

– МСА315;

– Законом України «Про аудиторську діяльність»;

– Кодексом етики для професійних бухгалтерів;

– МСА210.


^ 166. У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг обов’язково зазначається (оберіть найбільш повну відповідь):

– термін договору, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін;

– термін договору, термін перевірки, розмір і умови оплати, відповідальність сторін;

– термін договору, термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін;

– термін договору, мета перевірки, термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.


^ 167. Процедури вивчення внутрішнього контролю слід здійснювати на етапі:

– планування аудиторської діяльності;

– оцінки ризику суттєвого викривлення;

– складання аудиторського звіту;

– формування аудиторського висновку.


^ 168. Аудит в залежності від об’єкту поділяють на:

– Внутрішній і зовнішній;

– Обов’язковий і необов’язковий;

– Фінансової звітності, операційний, аудит на узгодженість;

– Періодичний і неперіодичний.


^ 169. План аудиту складається на стадії:

– дослідній;

– організаційній;

– завершальній;

– правильна відповідь відсутня.


170. Суб’єктами аудиту є :

– аудитори і аудиторські фірми;

– органи державного контролю;

– служба внутрішнього контролю підприємства;

– аудитори і аудиторські фірми, служба внутрішнього контролю підприємства.


^ 171. Організацію аудиторської діяльності в Україні очолює:

– Спілка аудиторів України;

– Кабінет міністрів України;

– Аудиторська палата України;

– Верховна Рада України.


172. Проведення аудиту підприємства здійснюється на підставі:

– листа-замовлення;

– договору;

– листа – зобов’язання;

– наказу.


173. Документ, що засвідчує кваліфікаційну придатність на проведення аудиту, має назву:

– свідоцтво;

– сертифікат;

– ліцензія;

– патент.


^ 174. Внесені до Реєстру суб’єкти аудиторської діяльності не повинні:

– дотримуватись вимог чинного законодавства;

– звітувати перед АПУ;

– вносити щорічні платежі;

– повідомляти про зміни в документах, поданих в АПУ.


^ 175. Прийомом документального контролю є:

– інвентаризація;

– зустрічна перевірка;

– контрольний запуск сировини;

– спостереження.


176. Прийомом фактичного контролю не є:

– експертна оцінка;

– контрольний замір;

– обстеження;

– взаємний контроль операцій.


177. До складу АПУ не входить:

– Комісії;

– Секретаріат;

– Спостережна рада;

– Рада директорів.


178. Закон України «Про аудиторську діяльність» було прийнято у:

– 2005р.;

– 1995р.;

– 1993р.;

– 1991р.


179. Аудит – це:

– перевірка даних обліку і показників звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність та відповідність вимогам законів України;

– перевірка даних обліку і показників звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її доцільність та відповідність вимогам законів України;

– перевірка даних обліку і показників звітності з метою висловлення думки суб’єкта контролю про її достовірність та відповідність вимогам законів України;

– перевірка даних обліку і показників звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її обґрунтованість в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України.


^ 180. Метою аудиту відповідно до МСА є:

– визначення і попередження помилок;

– надання допомоги керівництву в підготовці фінансової звітності;

– перевірка фінансової звітності і висловлення про неї думки;

– вірна відповідь відсутня.


^ 181. Аудитор не має право надавати такі послуги:

– консультування клієнта з приводу розміщення власних активів у цінні папери інших підприємств;

– поновлення бухгалтерського обліку під час проведення аудиту;

– оцінка об’єктів нерухомості;

– представлення інтересів клієнта в судових органах.


^ 182. Назвіть суб’єктів, звітність яких підлягає обов’язковому щорічному аудиту:

– сільськогосподарські підприємства;

– публічні акціонерні товариства;

– товариства з обмеженою відповідальністю;

– господарюючі суб’єкти з річним господарським оборотом менш як двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів.


^ 183. Керівники та інші посадові особи підприємства, що перевіряється, повинні:

– надавати аудитору роз’яснення у письмовій та усній формі за запитом аудитора;

– обмежувати коло питань, які належить з’ясувати;

– обов’язково виконувати всі рекомендації аудитора щодо підвищення ефективності виробництва;

– стежити за ходом проведення аудиту.


^ 184. Фізична особа:

– не може займатись аудиторською діяльністю;

– може займатись аудиторською діяльністю після реєстрації як приватний підприємець;

– може займатись аудиторською діяльністю після отримання сертифіката аудитора та подвійної реєстрації: як приватний підприємець та як суб’єкт аудиторської діяльності;

– може займатися аудиторською діяльністю після проходження сертифікації.


^ 185. Офіційний документ, який засвідчує право фізичної особи на здійснення аудиту підприємств і банків на території України, це:

– сертифікат аудитора;

– посвідчення аудитора;

– свідоцтво аудитора;

– диплом аудитора.


^ 186. Дайте відповідь щодо можливості проводити перевірку аудитором, який є засновником підприємства, що перевіряється:

– не може;

– може;

– може, якщо аудитора включено до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності;

– може, на безоплатній основі.


^ 187. Дайте відповідь щодо можливості аудитора самостійно визначати форми і методи аудиту:

– ні, це визначається нормативними актами України;

– ні, форми і методи аудиту визначає керівництво суб’єкта перевірки;

– так, це його право;

– ні, це визначає АПУ.


^ 188. Аудиторський ризик має такі складові:

– властивий ризик, ризик контролю, ризик невиявлення;

– властивий ризик, ризик контролю;

– ризик контролю, ризик невиявлення;

– ризик контролю, ризик не виявлення, ризик аналітичного огляду.


^ 189. Аудиторський ризик – це:

– імовірність невиявлення помилок системою внутрішнього контролю;

– імовірність невиявлення суттєвих помилок у процесі проведення вибіркової перевірки;

– імовірність складання неправильного висновку про перевірену фінансову звітність;

– ризик, притаманний бізнесу клієнта, зумовлений характером і умовами діяльності організації.


^ 190. Залежність між рівнем суттєвості та аудиторським ризиком:

– пряма;

– обернена;

– суттєва;

– немає залежності.


191. Суттєвість в аудиті – це:

– обсяг помилок в обліку і звітності;

– гранично припустимий рівень можливого перекручення окремої статті чи показника фінансової звітності;

– попередня оцінка ймовірності перекручень звітності;

– правильна відповідь відсутня.


^ 192. Лист-зобов’язання про згоду аудиторської фірми на проведення перевірки направляється клієнту:

– до укладення договору на проведення аудиту;

– після укладення договору на проведення аудиту;

– одночасно з укладенням угоди на проведення аудиту;

– немає правильної відповіді.


^ 193. Аудиторські процедури, в яких основну увагу приділяють дослідженню системі внутрішнього контролю, – це:

– анкета з внутрішнього контролю;

– перевірка залишків за рахунками на суттєвість;

– тестування системи контролю;

– правильна відповідь відсутня.


^ 194. Назвіть документ, що підтверджує згоду аудитора на проведення аудиту та супутніх аудиту послуг:

– лист-зобов’язання;

– лист-погодження;

– лист-пропозиція;

– контракт.


^ 195. Назвіть розділи, які повинні бути у договорі на проведення аудиту:

– вступ, основна частина, висновок;

– мета, обсяг аудиту, гонорар, строки виконання, відповідальність сторін, юридичні адреси;

– обов’язки сторін, обсяг робіт, відповідальність тощо;

– предмет договору, період перевірки, строк перевірки, мета і масштаб аудиту, права і обов’язки сторін, відповідальність сторін, реквізити сторін.


^ 196. Визначте дії аудитора на етапі оцінки інформації про бізнес клієнта відповідно до вимог МСА:

– розроблення загального плану аудиту;

– ознайомлення з інформацією про зовнішні чинники, що впливають на господарську діяльність економічного суб’єкта;

– розроблення програми перевірки;

– визначення витрат праці.


^ 197. Аудитори мають право при проведенні аудиторських перевірок отримувати необхідну інформацію від третіх осіб:

– в будь-якій формі;

– лише за письмовим запитом;

– не мають права;

– лише в усній формі.


^ 198. Найбільший рівень надійності мають такі докази:

– внутрішні документи фірми;

– письмове пояснення, отримане від керівництва фірми;

– документи, отримані від третьої сторони;

– інформація, отримана аудитором у результаті проведення аналітичних процедур.


^ 199. До робочих документів аудитора згідно з МСА не належать:

– записи аудитора;

– лист-зобов’язання;

– пояснення клієнта;

– установчі документи замовника аудиту.


^ 200. Аудиторська фірма має право здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єкта господарювання, якому вона надає інформаційно-консультаційні послуги:

– так;

– ні;

– так, у разі погодження з Аудиторською палатою України;

– ні, якщо це не передбачено договором на аудиторські послуги.


201. Аудитор як суб’єкт аудиторської діяльності має право після проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності господарюючого суб’єкта надавати йому послуги з ведення податкового обліку:

– так;

– ні;

– так, але він не має права проводити аудит у майбутньому;

– так чи ні, залежно від умов договору.


^ 202. Служба внутрішнього аудиту на підприємстві виконує такі функції:

– контрольні;

– контрольні та аналітичні;

– аналітичні (здійснює аудит ефективності);

– контрольні або аналітичні.


^ 203. Аудит по відношенню до вимог законодавства поділяється на :

– суцільний і вибірковий;

– обов’язковий та ініціативний;

– зовнішній і внутрішній;

– періодичний і постійний.


^ 204. Аудит по відношенню до способу проведення поділяється на :

– суцільний , вибірковий і комбінований;

– обов’язковий та ініціативний;

– зовнішній і внутрішній;

– поточний і перспективний.


^ 205. Реєстр аудиторів і аудиторських фірм веде:

– Міністерство фінансів;

– Аудиторська палата;

– Рахункова палата;

– Податкова адміністрація.


206. До аудиторських процедур відносять:

– спостереження, запит, підтвердження;

– складання робочих документів;

– формування аудиторського висновку;

– всі варіанти вірні.


207. Не існує такого виду аудиторського висновку:

– умовно-позитивний;

– умовно-негативний;

– негативний;

– позитивний.


^ 208. Методи аудиторської перевірки – це:

– організація перевірки документів і записів;

– система прийомів і способів, що використовуються для одержання аудиторських доказів;

– система прийомів і способів бухгалтерського обліку;

– немає правильної відповіді.


^ 209. При перевірці аудитором операцій з придбання на повноту дасть йому найбільшу впевненість:

– вибірка за документами на оплату, яку звірено з актом приймання товарів;

– вибірка за актами приймання товарів, яку звірено з рахунками-фактурами на купівлю;

– вибірка за документами на отримання товарів, яку звірено з замовленнями;

– всі варіанти рівнозначні.


^ 210. Назвіть процедуру, з якої після укладення договору необхідно починати перевірку фінансової звітності:

– планування аудиту;

– запитання клієнта про наявність претензійних сум;

– отримання письмових пояснень від керівництва фірми-клієнта;

– ознайомлення з організацією внутрішнього контролю.


^ 211. Назвіть вид робочих документів, до яких слід віднести документи, що підтверджують залишки основних засобів клієнта на дату складання фінансової звітності:

– постійний архів;

– план аудиту;

– документи управління аудитом;

– аудиторські докази.


^ 212. Аудиторський висновок про фінансову звітність клієнта є:

– підтвердженням аудиторською фірмою правильності і точності визначення всіх показників бухгалтерської і статистичної звітності;

– актом перевірки фінансово-господарської діяльності;

– думкою аудиторської фірми про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах;

– рекомендаціями з усунення виявлених недоліків у веденні бухгалтерського обліку.

1   2   3   4Похожие:

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы