Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»


НазваниеТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
страница4/4
Дата публикации05.12.2014
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4

^ 213. Аудиторський звіт повинен бути адресований:

– акціонерам, керівнику підприємства;

– головному бухгалтеру економічного суб’єкта;

– фінансовому директору економічного суб’єкта;

– голові місцевої податкової інспекції.


^ 214. Аудиторський висновок подається в обов’язковому порядку аудиторською фірмою:

– тільки клієнту;

– клієнту і місцевій податковій службі;

– клієнту і всім користувачам фінансової звітності клієнта за їх вимогою;

– клієнту і до Аудиторської палати.


^ 215. Аудитори, які пройшли атестацію та бажають працювати самостійно, а також аудиторські фірми починають свою діяльність:

– після одержання сертифіката;

– після одержання ліцензії;

– після державної реєстрації як суб'єкта підприємницької ді­яльності, одержання сертифіката та включення в державний Ре­єстр аудиторів;

– після складання кваліфікаційного іспиту.


^ 216. Аудиторський висновок про фінансову звітність являє собою:

– інформацію про своєчасність і повноту сплати податків;

– відомості про фінансовий стан суб’єкта, що перевіря­ється;

– думку про достовірність фінансової звітності;

– думку аудитора про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах.


217. Після укладення договору на проведення обов’язкового аудиту з підтвердження річної фінансової звітності аудитор встановив факт незаконних операцій, що тягнуть за собою у найближчому майбутньому банкрутство підприємства-клієнта. Назвіть дії, які повинен вжити керівник аудиторської фірми:

– розірвати договір на проведення аудиту;

– розірвати договір на проведення аудиту і повідомити відповідні органи;

– провести аудиторську перевірку і видати відповідний аудиторський висновок;

– звернутись до суду.


^ 218. Вкажіть, як має вчинити аудитор, якщо йому відмовлено в наданні додаткової інформації (пояснень) щодо об’єкту перевірки:

– розірвати договір на проведення аудиту;

– надати безумовно-позитивний висновок;

– надати умовно-позитивний висновок;

– надати висновок за видом, відповідним рівню невпевненості або незгоди аудитора.


^ 219. Під датою аудиторського висновку розуміють:

– дату, коли аудиторський висновок передається клієнту;

– дату опублікування річного фінансового звіту клієнта;

– дату закінчення аудиторської перевірки;

– дату передачі аудиторського висновку за місцем вимоги.


^ 220. Вислів у тексті «за винятком невідповідностей…» свідчить про такий вид аудиторського висновку:

– позитивний висновок (існує безумовна позитивна згода);

– умовно-позитивний висновок (існує нефундаментальна невпевненість);

– негативний висновок;

– відмова від надання висновку.


^ 221. Відповідальність за достовірність фінансової звітності, перевіреної аудитором, несе:

– аудитор;

– керівник підприємства, де проводилася перевірка;

– головний бухгалтер підприємства, де проводилася перевірка;

– усі відповіді вірні.


^ 222. Найбільш достовірним доказом для підтвердження повноти обліку грошових коштів є:

– інвентаризація;

– відомості, отримані від робітників підприємства;

– аналіз руху грошових коштів, проведений аудитором;

– контрольний замір.


^ 223. Виявлені за результатом інвентаризації надлишки грошових коштів у касі підприємства:

– перераховуються в бюджет;

– повертаються матеріально-відповідальній особі;

– оприбутковуються підприємством у складі доходів;

– один із перерахованих варіантів за вибором.


^ 224. При перевірці основних засобів за критерієм «існування» будуть використані такі аудиторські докази:

– акт приймання-передачі;

– товарно-транспортна накладна;

– платіжне доручення;

– інвентарна картка.


^ 225. Аудитор визнає правильним віднесення витрат на придбання необоротних активів на рахунок:

– адміністративних витрат;

– капітальних інвестицій;

– довгострокових фінансових інвестицій;

– виробничих запасів.


^ 226. Аудитор повинен віддавати перевагу під час перевірки рахунків клієнта у банках таким доказам:

– усним повідомленням клієнта;

– документам з обліку операцій на рахунках у банках;

– випискам банку;

– результатам зустрічної перевірки.


^ 227. Назвіть прийоми, які використовує аудитор при перевірці своєчасності оприбуткування готівки, отриманої з рахунку в банку, та її збереження у касі підприємства:

– спостереження;

– інвентаризація;

– огляд приміщення каси;

– звіряння записів у касовій книзі і виписок банку.


^ 228. Назвіть завдання, що не належать до комплексу завдань з оплати праці, які необхідно перевірити аудитору:

– облік і контроль виробітку і нарахування заробітної плати працівників-відрядників;

– розрахунки з визначення середньої заробітної плати;

– розрахунки з підзвітними сумами;

– розрахунки утримань із заробітної плати фізичних осіб.


^ 229. Назвіть відхилення, які при перевірці повноти і достовірності фінансової звітності класифікують як шахрайство чи помилку:

– відхилення від чинного законодавства;

– відхилення від нормативних актів, що визначають організацію і методологію обліку;

– недотримання протягом звітного періоду прийнятої облікової політики відображення у бухгалтерському обліку окремих госпо­дарських операцій і оцінки майна;

– усі названі відхилення.


^ 230. Аудиторський висновок про результати аудиту фінансової звітності акціонерних товариств може мати форму:

– стандартну;

– стандартну або модифіковану;

– модифіковану;

– модифіковану, крім безумовно-позитивного.


231. Під час дослідження системи внутрішнього контролю аудитор встановив, що на підприємстві більше двох років не проводилася інвентаризація матеріальних цінностей, що є недоліком системи:

– бухгалтерського обліку;

– контрольних процедур;

– бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

– внутрішнього контролю.


^ 232. У сучасних умовах використовують такі способи обробки інформації в аудиті:

– ручний;

– механічний;

– автоматизований;

– усі перелічені.


233. При перевірці облікової політики основних засобів встановлюють дотримання вимог:

– МСА 300;

– П(С)БО 7;

– МСА 700;

– П(С)БО 16.


234. Обов’язковою умовою створення аудиторської фірми є:

– наявність хоча б одного сертифікованого аудитора;

– наявність трьох сертифікованих аудиторів;

– штат працівників має становити не менше 10 осіб;

– директором має бути особа з вищою юридичною освітою.


235. Аудитор - це:

– інспектор ДПС;

– випускник ВУЗу за спеціальністю «Облік і аудит»;

– особа, яка має сертифікат аудитора, здійснює діяльність у складі аудиторської фірми або самостійно;

– працівник міністерства.


^ 236. Форми та методи проведення зовнішнього аудиту визначає:

– аудитор самостійно відповідно до мети аудиту;

– замовник на рівні підприємства;

– МСА;

– визначено Законом «Про аудиторську діяльність».


^ 237. Рівень ризику та суттєвості зазначається в:

– плані та програмі аудиту;

– договорі на проведення аудиту;

– листі-зобов’язані;

– листі-замовленні.


^ 238. Розробка загальної стратегії й детального підходу до очікуваного характеру, часу та обсягу аудиту – це:

– тактика аудиту;

– методика аудиту;

– планування аудиту;

– аудиторські процедури.


^ 239. Назвіть критерії, яким повинні відповідати аудиторські докази:

– достатність і необхідність;

– законність і надійність;

– повнота і своєчасність;

– обмеженість і надійність.


^ 240. Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у вивченні процесів або процедур, виконуваних іншими особами, має назву:

– інспектування;

– підрахунок;

– запит;

– спостереження.


^ 241. Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у перевірці записів, документів або матеріальних активів, має назву:

– інспектування;

– підрахунок;

– запит;

– спостереження.


^ 242. Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у пошуку і одержанні інформації у обізнаних осіб, має назву:

– інспектування;

– підрахунок;

– запит;

– спостереження.


243. Питання визначення суттєвості в аудиті регламентує:

– МСА 700;

– Закон України «Про аудиторську діяльність»;

– МСА 320;

– МСА 500.


244. Визначення мети при аудиті регламентує:

– МСА 700;

– Закон України «Про аудиторську діяльність»;

– МСА 200;

– МСА 500.


245. Здійснення планування в аудиті регламентує:

– МСА 700;

– МСА 300;

– МСА 320;

– МСА 500.


246. Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів встановлені:

– Кодексом професійної етики бухгалтерів;

– МСА 300;

– Законом України «Про аудиторську діяльність»;

– Положенням з контролю якості аудиторських послуг.


^ 247. Не є аудиторськими процедурами такі заходи:

– аналітичні процедури;

– процедури огляду;

– процедури по суті;

– процедури прогнозування.


248. Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення всіх операцій і подій, які мають бути відображені у фінансовій звітності, має назву:

– повнота;

– відсікання;

– існування;

– відображення.


^ 249. Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення операцій і подій у відповідному звітному періоді, має назву:

– повнота;

– відсікання;

– існування;

– відображення.


^ 250. Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення операцій і подій на відповідних рахунках, має назву:

– повнота;

– відсікання;

– існування;

– відображення.


^ 251. Міжнародні стандарти аудиту прийняті АПУ в якості національних у:

– 2010 р.;

– 1999 р.;

– 1993 р.;

– 2004 р.


252. Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

– залучати на договірній основі до аудиторської перевірки аудиторів, працюючих самостійно;

– вилучати первинні документи і облікові регістри по фактах виявлених порушень або зловживань;

– вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, винних у виявлених зловживаннях;

– повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти виявлених порушень або зловживань.


^ 253. Суб’єкти внутрішнього аудиту звітують перед:

– керівництвом підприємства;

– головним бухгалтером;

– економічною службою;

– службою безпеки.


^ 254. Ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних або логічних помилок у облікових записах і розрахунках відповідно до МСА 240 має назву:

– шахрайство;

– помилка;

– недбалість;

– злочин.


^ 255. Не є формою шахрайства:

– маніпуляція обліковою політикою;

– фальсифікація бухгалтерських документів і записів;

– неправильне представлення в обліку фактів господарської діяльності внаслідок несвідомих дій;

– невідповідне відображення записів у обліковій політиці.


^ 256. Визначте різницю між негативним висновком і відмовою від видачі висновку:

– немає ніякої різниці.

– підставою для негативного висновку є фундаментальна незгода, а для відмови - фундаментальна невпевненість;

– причини рішення одні й ті ж самі, але відмова для клієнта більш вигідніша;

– підставою відмови є несуттєвість виявлених відхилень.


^ 257. Документ, що містить послідовний перелік робіт для досягнення мети аудиту має назву:

– договір на проведення аудиту;

– лист-зобов’язання;

– тест внутрішнього контролю;

– план аудиту.


^ 258. Внутрішні стандарти, розроблені аудитором, мають бути спрямовані на:

– розкриття переліку робочої документації;

– затвердження процедур обмеження доступу та надійності збереження;

– стандартизацію вимог до складання документації;

– усі відповіді вірні.


259. Впровадження внутрішнього контролю на підприємстві регулюється:

– незалежним аудитором;

– керівником підприємства;

– податковою інспекцією;

– контроль-ревізійним управлінням.


260. До етапу планування аудиторської перевірки не відносять:

– дослідження економічного стану підприємства;

– вивчення системи внутрішнього контролю;

– перевірку інформаційних джерел по суті;

– дослідження організації обліку.

1   2   3   4Похожие:

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы