Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ icon

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ


НазваниеТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
страница1/5
Дата публикации05.12.2014
Размер0.73 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ


«Облік і аудит»


ДИСЦИПЛІНА

«Фінансовий облік»


Київ

«Агроосвіта»

2013

1. Для складання активу балансу використовується інформація:

– класів 1-3 Плану рахунків;

– класів 4-6 Плану рахунків;

– класів 7-9 Плану рахунків;

– класів 1-3 та 0 Плану рахунків.


2. Для складання пасиву балансу використовується інформація:

– класів 1 - 3 Плану рахунків;

– класів 4 - 6 Плану рахунків;

– класів 7 - 9 Плану рахунків;

– класів 4 - 6, 0 Плану рахунків.


^ 3. Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО, називається:

– розділом;

– активом;

– статтею;

– рядком.


^ 4. Найменший строк погашення мають такі складові пасиву балансу:

– власний капітал;

– довгострокові зобов’язання;

– поточні зобов’язання;

– забезпечення наступних витрат та платежів.


^ 5. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

– фінансовий, податковий, управлінський;

– оперативний, статистичний, бухгалтерський;

– бухгалтерський, виробничий, управлінський;

– немає правильної відповіді.


^ 6. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

– податковий облік;

– фінансовий облік;

– господарський облік;

– немає правильної відповіді.


^ 7. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:

– аналітичним;

– зведеним;

– статистичним;

– немає правильної відповіді.


^ 8. Основною метою фінансового обліку є:

– узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності;

– облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;

– складання податкових декларацій;

– підготовка звітності для управлінського персоналу.


9. Обов’язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

– Законі України «Про податкову службу»;

– Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

– Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

– Конституції України.


^ 10. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються:

– урядом України;

– спеціальною комісією ООН;

– Міністерством фінансів України;

– Президентом України.


^ 11. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на:

– дійсних і потенційних;

– внутрішніх та зовнішніх;

– прямих та опосередкованих;

– постійних та випадкових.


^ 12. Внутрішніми користувачами бухгалтерської інформації є:

– апарат управління підприємством;

– власники;

– керівники структурних підрозділів;

– всі перелічені.


^ 13. Користувачами інформації, що становить комерційну таємницю є:

– засоби масової інформації;

– менеджери компанії;

– кредитори;

– покупці.


^ 14. Під контируванням документів розуміють:

– зазначення кореспондуючих рахунків;

– об’єднання однорідних за змістом первинних документів;

– цей термін не стосується бухгалтерського обліку;

– немає правильної відповіді.


^ 15. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

– документації та інвентаризації;

– оцінки та калькуляції;

– рахунків та подвійного запису;

– балансу та звітності.


^ 16. Якщо новостворене підприємство проводить готівкові операції без визначення ліміту каси, то ліміт каси...

–вважається нульовим і вся готівка, що залишається в касі на кінець робочого дня, визначається понадлімітною;

– автоматично встановлюється банком у розмірі 10 нмдг;

– дорівнює 941 грн.;

– встановлюється на рівні 10 нмдг.


^ 17. Якщо юридична особа використовує при безготівкових розрахунках розрахункові чеки, то:

– депонування грошових коштів на окремому банківському рахунку проводиться за бажанням юридичної особи;

– обов’язково, при отриманні чекової книжки депонувати грошові кошти на окремому банківському рахунку для їх гарантованої оплати;

– депонування грошових коштів на окремому банківському рахунку не обов’язкове;

– не депонування грошових коштів здійснюється при видачі розрахункового чека продавцю продукції.


^ 18. Назвіть випадок, коли підпис керівника (або особи, яка його заміщає) на видатковому касовому ордері не є обов’язковим:

– у випадку його відсутності через відрядження;

– у випадку, коли виплата коштів здійснюється на видатки, пов’язані з обставинами форс-мажору;

– у випадку, коли на доданих до видаткового касового ордеру документах є дозвільний напис керівника;

– підпис керівника є обов’язковим завжди.


19. Визначтесь з кореспонденцією рахунків, що відображає депонування грошових коштів, невиплачених з каси працівнику під час встановленого терміну виплати заробітної плати:

– Дт 661 Кт 662;

– Дт 311 Кт 301;

– Дт 662 Кт 301;

– Дт 661 Кт 301.


20. Касир видає заробітну плату працівника підприємства Кравцова О.П., який відсутній через хворобу, його дружині Кравцовій К.В., яка також є працівником даного підприємства і надала касиру копію паспорту з позначкою про зареєстрований шлюб, але без довіреності Кравцова О.П.:

– має право тільки за письмовою вказівкою керівника підприємства;

– не має права;

– має право тільки за умови отримання розписки від Кравцової К.В.;

– має право за умови прикріплення копій згаданих документів.


^ 21. У відповідності з обліковою політикою підприємства керівник підприємства не підписує:

– чек;

– видатковий касовий ордер, доручення на отримання валюти та розрахунок про витрати;

– заявку, доручення на отримання валюти та розрахунок про витрати;

– доручення на отримання валюти.


^ 22. Керівник підприємства не підписує:

– видатковий касовий ордер;

– платіжну відомість;

– звіт про використання коштів наданих на відрядження або підзвіт;

– прибутковий касовий ордер.


^ 23. Термін зберігання касових документів на підприємстві становить:

– один рік, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки;

– три роки, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки;

– п’ять років;

– касові документи на підприємстві зберігаються постійно.


24. Приватним підприємством «А» на рахунок іншого приватного підприємства «Б» внесено 10000 грн. через касу банку. Дана операція є готівковою та безготівковою для таких учасників розрахунків:

– «А» – безготівковою, «Б» – готівковою;

– для обох – безготівковою;

– для обох – готівковою;

– «А» – готівковою, «Б» – безготівковою.


^ 25. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою на підприємстві згідно з нормативними документами покладається на:

– керівника підприємства;

– касира;

– головного бухгалтера підприємства;

– голову ревізійної комісії.


26. Незалежно від установлених термінів виплати заробітної плати установами банків здійснюється видача готівкових коштів суб’єктам господарської діяльності для розрахунку:

– річних премій;

– компенсації за невикористану відпустку і інших виплат при звільнені працівника;

– допомоги по тимчасовій втраті працездатності;

– матеріальної допомоги.


^ 27. Обґрунтуйте розмір штрафних санкцій, передбачений за несвоєчасне оформлення надходження готівки в касу, наприклад, 100 грн.:

– 200 грн.;

– 25 грн.;

– 100 грн.;

– 500 грн.


^ 28. При встановленні ліміту залишку готівки у касі виплати, пов’язані з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів:

– враховуються;

– не враховуються;

– враховуються лише надходження готівки для здійснення названих виплат;

– враховуються лише фактичні названі виплати.


^ 29. Касові операції з надходження та видатків грошових коштів оформлюються на підставі таких документів:

– прибуткові та видаткові касові ордери;

– чекові книжки;

– розрахунково-платіжні відомості;

– векселі.


^ 30. Видача з каси підзвітній особі грошових коштів оформляється бухгалтерським записом:

– Дт 201 Кт 301;

– Дт 372 Кт 301;

– Дт 372 Кт 311;

– Дт 301 Кт 372.


^ 31. Отримання готівки в касу з поточного рахунка для виплати заробітної плати працівникам основного виробництва оформляється бухгалтерським записом:

– Дт 231 Кт 661;

– Дт 301 Кт 661;

– Дт 301 Кт 311;

– Дт 661 Кт 311.


^ 32. Перерахування до бюджету сум податків, утриманих із заробітної плати працівників підприємства, оформляється таким документом:

– платіжна вимога;

– платіжне доручення;

– розрахунковий чек;

– фіскальний чек.


^ 33. Погашення заборгованості постачальникам за вартість отриманих товарів з поточного рахунку оформляється бухгалтерським записом:

– Дт 201 Кт 301;

– Дт 631 Кт 331;

– Дт 311 Кт 631;

– Дт 631 Кт 311.


^ 34. Записи на синтетичному рахунку 30 «Каса» виконуються на основі:

– прибуткових і видаткових касових ордерів;

– касової книги;

– первинних документів по надходженню і витратах грошей;

– відривних листів касової книги і прикладених до них первинних документів.


^ 35. Надходження грошових коштів на поточний рахунок від вітчизняних покупців за реалізовану їм продукцію оформляється бухгалтерським записом:

– Дт 361 Кт 27;

– Дт 311 Кт 361;

– Дт 301 Кт 631;

– Дт 311 Кт 631.


^ 36. Отримання в касу з поточного рахунку готівки на господарські потреби відображається на рахунках бухгалтерського обліку на підставі:

– платіжних доручень, рахунків;

– виписок з поточного рахунку;

– відривних листів касової книги і прикладених до них первинних документів;

– довідок бухгалтерії.


^ 37. Видача готівки з каси, не піДтверджена розпискою отримувача, в залишок по касі не включається. Ця сума:

– вважається збитком та списується за рахунок прибутку підприємства;

– вважається нестачею і відшкодовується за рахунок касира;

– вважається витратами обігу та списується на витрати в межах встановлених норм;

– є доходом підприємства.


^ 38. При отримані в касу з поточного рахунку готівки на господарські потреби обслуговуючих виробництв складається такий бухгалтерський запис:

– Дт 91 Кт 372;

– Дт 301 Кт 372;

– Дт 301 Кт 311;

– Дт 372 Кт 311.


^ 39. Грошові кошти це:

– готівка, депозити;

– готівка, кошти на рахунках у банках;

– готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

– ваша відповідь.


^ 40. Одержано готівку в банку за чеком для виплати заробітної плати:

– Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 301;

– Дебет рахунку 301 Кредит рахунку 311;

– Дебет рахунку 301 Кредит рахунку 661;

– ваша відповідь.


^ 41. За рахунок підприємства працівниці видана з каси допомога на оздоровлення дитини:

– Дебет рахунку 301 Кредит рахунку 661;

– Дебет рахунку 949 Кредит рахунку 301;

– Дебет рахунку 661 Кредит рахунку 301;

– ваша відповідь.


^ 42. Повернуто на поточний рахунок в національній валюті невикористаний акредитив або залишок чекової книжки:

– Дебет рахунку 313 Кредит рахунку 311;

– Дебет рахунку 331 Кредит рахунку 313;

– Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 313;

– ваша відповідь.


^ 43. Відображено від’ємну операційну курсову різницю по валюті, що знаходиться в касі підприємства:

– Дебет рахунку 945 Кредит рахунку 302;

– Дебет рахунку 714 Кредит рахунку 302;

– Дебет рахунку 302 Кредит рахунку 945;

– ваша відповідь.


^ 44. Отримано грошові кошти на поточний рахунок в національній валюті від дочірнього підприємства:

– Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 671;

– Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 682;

– Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 683;

– ваша відповідь.


^ 45. Беніфіціар після відвантаження товару для його оплати покупцем відповідно до встановленого акредитиву повинен надати у виконуючий банк:

– документи, передбачені в договорі про відкриття акредитива між Бене-фіціаром і обслуговуючим його банком;

– документи, передбачені акредитивом, і реєстр документів за акредитивом;

– документи, що піДтверджують відвантаження товару;

– платіжну вимогу-доручення.


^ 46. Факт здавання виручки банку піДтверджується таким документом:

– банківська виписка зі штампом банку та підписом робітника банку;

– квитанція до заяви на переказ готівки за підписом касира, бухгалтера установи банку і завірена штампом банку;

– видатковий касовий ордер з підписом головного бухгалтера і керівника підприємства;

– наказ керівника і договір на інкасацію.


^ 47. Для оцінки інвестицій за методом участі у капіталі суттєвий вплив інвестора має складати:

– 50 % акцій;

– 25 % акцій;

– 75 % акцій;

– понад 20 % акцій.


^ 48. Вартість придбаних еквівалентів грошових коштів відображається за:

– Дт 351;

– Дт 141;

– Кт 351;

– Дт 352.


49. Довгострокові фінансові інвестиції боргового типу, якщо вплив інвестора не суттєвий, відображаються на рахунку:

– 143;

– 142;

– 141;

– 15.


^ 50. Якщо вартість фінансових інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю, знижується на ринку, то інвестор виконує запис за:

– Дт 97;

– Дт 95;

– Кт 72;

– Дт 72.


^ 51. Сума перевищення номінальної вартості боргових цінних паперів над вартістю, за якою випускаються на фінансовий ринок, це:

– дисконт;

– премія;

– аллонж;

– аваль.


^ 52. Уцінка вартості поточних інвестицій відображається наступною кореспонденцією рахунків:

– Дт 975 Кт 352;

– Дт 352 Кт 73;

– Дт 96 Кт 143;

– Дт 143 Кт 311.


^ 53. Придбання пакету акцій в обліку відображається записами:

– Дт 14 Кт 311;

– Дт 14 Кт 73;

– Дт 373 Кт 73;

– Дт 14 Кт 373.


54. Якщо об’єкт інвестування (метод оцінки інвестицій за участю у капіталі) в поточному році отримав прибуток, то частка інвестора буде відображатися записами:

– Дт 141 Кт 72;

– Дт 143 Кт 72;

– Дт 96 Кт 141;

– Дт 96 Кт 143.


^ 55. Амортизація дисконту при придбанні довгострокових фінансових інвестицій (оцінка інвестицій – за амортизованою собівартістю) в обліку відображається:

– у складі доходів;

– у складі витрат;

– не відображається;

– списується на фінансовий результат.


^ 56. Якщо об’єкт інвестування (оцінка інвестицій за методом участі у капіталі) збільшив свій додатковий капітал, то балансова вартість ДФІ у інвестора:

– збільшиться;

– зменшиться;

– не зміниться;

– зменшиться пропорційно питомій вазі частки інвестора.


^ 57. Інформація про довгострокові фінансові інвестиції в балансі наводиться у складі:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– витрат майбутніх періодів;

– поточних зобов’язань.


^ 58. Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових інвестицій визначаються:

– П(С)БО 12;

– П(С)БО 10;

– П(С)БО 27;

– П(С)БО 3.


^ 59. Еквіваленти грошових коштів належать до:

– поточних фінансових інвестицій;

– довгострокових фінансових інвестицій;

– капітальних інвестицій;

– деривативів.


^ 60. Фінансові інвестиції, придбані для продажу, на дату балансу оцінюються за:

– справедливою вартістю;

– амортизованою собівартістю;

– первісною вартістю;

– методом участі у капіталі.


^ 61. Метод обліку інвестицій, за яким балансова вартість збільшується або зменшується на суму збільшення та зменшення частки інвестора:

– обліку участі у капіталі;

– амортизації собівартості;

– справедливої вартості;

– дисконтування.


62. Якщо підприємство-інвестор не має суттєвого впливу (наприклад, менше 20 % голосів акцій, що дають право голосу) на об’єкт інвестування, то довгострокові фінансові інвестиції у такий об’єкт обліковуються на субрахунку:

– 142;

– 143;

– 141;

– 144.


^ 63. Запис Дт 373 Кт 731 має такий економічний зміст:

– нараховано суму дивідендів до отримання;

– визнано доходи від утримання облігацій;

– здійснено до оцінку боргових цінних паперів;

– здійснено уцінку боргових цінних паперів;


^ 64. Уцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу в обліку відображається записом:

– Дт 975 Кт 14;

– Дт 14 Кт 73;

– Дт 14 Кт 72;

– Дт 952 Кт 14.


^ 65. Визначення амортизованої собівартості фінансових інвестицій характерне для:

– довгострокових інвестицій;

– поточних інвестицій;

– деривативів;

– цінних паперів.


^ 66. Вартість послуг брокера при придбанні поточних фінансових інвестицій:

– включається до їх собівартості;

– відноситься на адміністративні витрати;

– відноситься на інші витрати операційної діяльності;

– списується на зменшення сальдо нерозподіленого прибутку звітного періоду.


^ 67. Облік поточних фінансових інвестицій ведеться на рахунку:

– 22;

– 35;

– 14;

– 15.


68. У бухгалтерському обліку витрати на проведення проектних робіт з капітального будівництва відображаються бухгалтерською проводкою:

– Дт 15 Кт 631;

– Дт 631 Кт 15;

– Дт 23 Кт 631;

– Дт 23 Кт 361.


^ 69. При списанні будівельних матеріалів для потреб капітального будівництва складається бухгалтерська проводка:

– Дт 23 Кт 201;

– Дт 23 Кт 208;

– Дт 15 Кт 209;

– Дт 15 Кт 205.


^ 70. Гранична сума готівкового розрахунку обмежується:

– Підприємством;

– Установою банку;

– Постановою Правління Національного банку України;

– ПК України.


^ 71. Методами нарахування амортизації основних засобів є:

– вибірковий метод, кумулятивний метод, виробничий метод;

– кумулятивний метод, вибірковий метод, спрощений метод;

– виробничий метод, прямолінійний метод, прискорений метод;

– спрощений метод, прямолінійний метод, кумулятивний метод.


^ 72. Визначити кореспонденцію рахунків по сумі орендної плати при оперативній оренді (у орендаря) основних засобів галузі рослинництва:

– Дт 641 Кт 631;

– Дт 372 Кт 301;

– Дт 631 Кт 311;

– Дт 91 Кт 685.


^ 73. Визначити кореспонденцію рахунків при нарахуванні амортизації виробничих основних засобів:

– Дт 131 Кт 10;

– Дт 631 Кт 131;

– Дт 231 Кт 131;

– Дт 15 Кт 131.

  1   2   3   4   5Похожие:

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ iconПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ iconЗакон про бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы