Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка icon

Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка


Скачать 226.39 Kb.
НазваниеВступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка
страница1/4
Размер226.39 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградський державний педагогічний університет


«Обговорено і затверджено» ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри Наказ ректора

історії України Кіровоградського державного

(протокол № 7 від 28.02.2013 р.) педагогічного університету

Завідувач кафедри, імені Володимира Винниченка

доктор історичних наук, професора О.А. Семенюка

професор

____________ О.О.Рафальський № 33-ун від 19 березня 2013 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ (СПІВБЕСІДИ)

^ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА V КУРС

(ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ, ЕКСТЕРНАТНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 7.02030201 ІСТОРІЯ*


^ КІРОВОГРАД – 2013

Програма

вступного іспиту(співбесіди) з історії України

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”,

які вступають на спеціальність 7.02030201 Історія*.


Пояснювальна записка


Програма вступного іспиту з історії розроблена на підставі “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, Історія України. 5-11 класи” (Авторський колектив В.Власов, Я.Грицак, І.Гирич, Р.Євтушенко, К.Крилач, С.Кульчицький, Р.Лях, Ю.Мицик, П.Панченко, І.Підкова, Н.Теплоухова, Ф.Турченко, О.Удод, Р.Шуст, Г.Швидько), що затверджена Міністерством Освіти і науки України (Лист № 1/ 11- 3580 від 22.08.2001 р.) та Вимоги до знань та умінь абітурієнтів з історії

Завданням письмового тестового випробування з історії є відбір абітурієнтів та виявлення у кожного з претендентів достатнього рівня підготовки з історії, на базі якого можлива самостійна робота у вузі.

Відповідно до цього абітурієнт повинен знати:

 • означення основних історичних понять, законів і процесів суспільного розвитку;

 • історичні факти і події історії України від найдавніших часів до ХХІ століття;

 • внесок визначних історичних особистостей у розвиток суспільних процесів; становлення і розвиток національної державності.

Абітурієнт повинен уміти:

 • порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб, спираючись на здобуті знання, на основі альтернативних поглядів на проблеми;

 • зіставляти історичні події, процеси за періодами (епохами), орієнтуватись у науковій періодизації історії України;

 • розглядати суспільні явища в розвитку і конкретно-історичних умовах;

 • вміти працювати з усіма доступними джерелами знань, самостійно добувати історичну інформацію;

 • аргументовано, на основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитись до тенденційної інформації.

Кожен абітурієнт отримує варіант тестових комплексних завдань, який містить завдання з історії України трьох рівнів складності.

Рівень ІІІ передбачає повне розкриття теоретичного питання, аргументацію основних положень, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, подій формулювання власного судження, аргументацію висновків.

Рівень ІІ містить завдання, метою яких є виявлення знань, умінь і навичок випускників в частині складання порівняльних таблиць, структурно-логічних схем, тезисного плану відповіді, хронологізації та синхронізації історичних подій, тощо.

Рівень І – це тестові завдання репродуктивного рівня, які передбачають вибір правильної відповіді з кількох запропонованих варіантів, коротке пояснення історичного поняття тощо.

Відповідь на кожне питання оцінюється певною кількістю балів в залежності від їх складності.

^ Структура комплексних завдань з історії України:

ІІІ рівень – 2 завдання по 15 балів

ІІ рівень – 5 завдань по 10 балів

І рівень – 5 завдань по 2 бали


ПРОГРАМА з історії України


^ 1. Найдавніші часи. Початки людської цивілізації на території України

Первісні люди. Виникнення скотарства, землеробства й ремісництва. Матріархальні общини й утворення племен. Племена трипільської культури. Освоєння металів. Господарські заняття. Домобудівництво. Побут і вірування. Кіммерійці, скіфи, сармати. Античні міста-держави. Розселення та заняття східних слов’ян. Виникнення протодержавних об’єднань у слов’ян. Антський союз. Держава Аскольда і Дира. Культура та вірування східних слов’ян.

^ 2. Держава – Київська Русь

Передумови утворення держави на Русі. Зростання ролі Києва. Соціально-економічний та політичний розвиток Київської держави. Військові походи Святослава. Запровадження християнства на Русі. Володимир Великий. Піднесення Київської держави за правління Ярослава Мудрого. Міжусобиці. Володимир Мономах. Культура Київської Русі. Історичне значення Київської Русі.

^ 3. Політична роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинська держава в ХІІ – ХІV ст.

Причини феодальної роздробленості. Київська, Переяславська й Чернігівська землі: територія і кордони. Виникнення Галицько-Волинського князівства, його соціально-економічний і політичний розвиток. Данило Галицький. Культурні досягнення князівства. Історичне значення Галицько-Волинського князівства.

^ 4. Боротьба українських князівств проти іноземних поневолювачів у першій половині ХІІІ ст.

Навала орд хана Батия на Південно-Західну Русь. Героїчна оборона Києва. Ординське іго. Визвольна боротьба українського народу проти поневолювачів.

^ 5. Українські землі у складі іноземних держав у ХІV– ХVІ ст.

Розчленування України й входження її земель до складу Литви, Польщі та інших сусідніх держав (Волинь, Чернігово-Сіверщина, Поділля, Київщина, Переяславщина). Боротьба Польщі, Угорщини й Литви за Галичину й Волинь. Включення Буковини до складу Молдовського князівства. Закарпаття під владою Угорщини.

Литовсько-Руське князівство. Кревська унія 1385 р. Захоплення Польщею Галичини. Поява терміна “Україна”, його значення. Становлення української народності. Боротьба із Золотою Ордою. Битва на Синіх Водах і на р. Ворсклі. Грюнвальдська битва, її значення. Захоплення Польщею Західного Поділля. Ліквідація удільних князівств. Утвердження Туреччини і Кримського ханства на Півдні України. Захоплення Московською державою Чернігово-Сіверської землі. Соціально-економічні відносини на українських землях. Литовські статути. Міста і Магдебурзьке право. Закріпачення селян. Захоплення Польщею Київщини, Волині, Брацлавщини. Люблінська унія 1569 р. Національне гноблення. Берестейська церковна унія 1596 р. та її значення. Петро Могила.

^ 6. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ – Козацька Республіка

Колонізація Подніпров’я й Запоріжжя. Джерела та причини виникнення українського козацтва. Українське козацтво у другій половині ХV – ХVІ ст. Козацька символіка. Територія, чисельність, заняття, побут, звичаї. Виникнення Запорізької Січі, устрій, військове мистецтво. Байда Вишневецький. Реєстрове козацьке військо. Роль українського козацтва у боротьбі українського народу проти агресії Туреччини і Кримського ханства. Гетьман П. Сагайдачний. Хотинська війна.

^ 7. Козацько-селянський рух в Україні в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Наростання соціального протесту після унії 1569 р. Форми соціального протесту. Початок опришківства. Козацько-селянські повстання під проводом К. Косинського, С. Наливайка. Народні рухи 20 – 30-х років. Тарас Федорович (Трясило). Яків Острянин. Придушення повстань.

^ 8. Розвиток культури України в литовсько-польську добу

Братства і їх роль у розвитку української культури. Книгодрукування. Літописи. Усна народна творчість. Освіта. Острозька і Львівська школи. Братські школи. Києво-Могилянська колегія. Театр. Архітектура. Побут, звичаї українського народу. Видатні представники української культури.

^ 9. Національно-визвольна війна українського народу 1648 – 1657 рр.

Причини, характер і рушійні сили визвольної війни. Богдан Хмельницький. Початок війни. Перші перемоги на Жовтих Водах, під Корсунем. Розгром польсько-шляхетських військ під Пилявцями. Народні герої М.Кривоніс, І.Богун, Д.Нечай. Зборівська битва. Битва під Берестечком 1651 р. Події 1652 – 1653 рр.

^ 10. Формування української державності в ході визвольної війни

Зборівська угода 1649 р. Формування території Війська Запорізького. Органи влади й управління. Роль гетьмана. Козацька рада. Генеральна старшина. Генеральна військова канцелярія. Зносини із сусідніми державами. Міжнародне визнання.

^ 11. Переяславська угода 1654 р. та її наслідки для України

Відносини між Гетьманщиною та Московською державою. Переяславська рада 1654 р. і укладення українсько-московської міждержавної угоди. Березневі статті 1654 р. та ставлення до них різних суспільних верств і церкви в Україні. Політичне становище України після Переяславської ради. Продовження війни з Польщею. Союз із Швецією. Загострення стосунків із Москвою після Віленського перемир’я 1656 р. Смерть Богдана Хмельницького.

^ 12. Соціально-економічне і політичне становище України в другій половині ХVІІ ст.

Розвиток подій в Україні після смерті Богдана Хмельницького. Боротьба старшинських угрупувань за владу в Україні. І.Виговський. Гадяцький договір. Андрусівський договір. Розчленування українських земель. Епоха “Руїни великої” в Україні. П. Дорошенко. І. Самойлович. “Вічний мир” Росії з Польщею. Остаточний поділ України на Лівобережну і Правобережну. Стан економічного розвитку. Органи української державності. Ліквідація самостійності української православної церкви.

Становище на Правобережжі. Формування козацьких полків. Польсько-шляхетський режим у Галичині. Культурний розвиток України в II пол. XVII ст.

^ 13. Україна в першій половині ХVІІІ ст.

Економічний розвиток. Гетьманування І.Мазепи. Об’єднання українських територій. С. Палій. Північна війна та Україна. Наступ царизму на автономію України. Українсько-польські, українсько-шведські зв’язки. Невдача планів І.Мазепи. Зруйнування російськими військами Батурина та інших міст і сіл України. Полтавська битва. Зруйнування Запорізької Січі. І. Скоропадський. Українська еміграція. П. Орлик, його Конституція. П. Полуботок. Створення нової Запорізької Січі. Особливості соціально-економічного розвитку Правобережжя. Опришківський рух у Галичині. О. Довбуш.

^ 14. Зміни в адміністративно-політичному устрої України в другій половині ХVІІІ ст.

Розвиток сільського господарства. Юридичне оформлення кріпосного права на Лівобережній і Слобідській Україні. Розвиток промисловості. Торгівля. Міста. Централізаторська політика царського уряду. Остаточна ліквідація автономного устрою. Перша і друга Малоросійські колегії. К.Розумовський. Ліквідація гетьманства.

^ 15. Національно-визвольна й антикріпосницька боротьба в Україні в другій половині ХVІІІ ст.

Коліївщина 1768 р., її соціальне та політичне підґрунтя. М. Залізняк, І. Гонта. Рух опришків.

^ 16. Входження Північного Причорномор’я та Правобережної України до складу Росії

Російсько-турецькі війни 1768 – 1774 рр. і 1787 – 1791 рр. Приєднання й початок колонізації Південної України. Заснування Херсона, Миколаєва й Одеси. Поділи Польщі, доля українських земель.

^ 17. Ліквідація царизмом Запорізької Січі

Друга Малоросійська колегія. П.Рум’янцев – генерал-губернатор Малоросії. Маніфест Катерини ІІ про зруйнування Запорізької Січі. Доля козаків. Роздача царизмом запорізьких земель. Історичне значення Запорізької Січі. Кінець Гетьманщини, її місце в історії українського народу. Запровадження в Україні нового адміністративного поділу.

^ 18. Українська культура в ХVІІІ ст.

Реакційна політика царизму. Русифікація. Заборона української мови в офіційних стосункаx. Відтік української інтелігенції до Росії. Києво-Могилянська академія. Освіта. Книговидавнича справа. Наукові знання. Г. Сковорода. Літописи С. Величка, Г. Граб’янки, Самовидця. Архітектура. Музика. М. Березовський, А. Ведель, Д. Бортнянський. Література. Живопис.

^ 19. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій на початку ХІХ ст.

Становлення капіталістичних відносин в Україні на початку XIX ст. Колонізаторська політика російського царизму в Південній Україні. Задунайська Січ. Переселення на Кубань. Кубанське козацьке військо. Система адміністративно-територіального управління на українських землях під владою Російської імперії. Адміністративно-територіальна структура “Королівства Галиції і Лодомерії”. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини і Буковини.

^ 20. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України. В. Капніст, М. Лукашевич.

Поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні після завершення війн із наполеонівською Францією.

Організації декабристів в Україні. Товариство об’єднаних слов’ян. Повстання Чернігівського полку. Обмеженість поглядів декабристів на національні проблеми.

^ 21. Початок відродження української свідомості

Українська інтелігенція й формування національної свідомості. Поява масонства в Україні. Культурне відродження. Кирило-Мефодіївське товариство, його керівники та програмні документи. Репресії царизму проти кирило-мефодіївців. Роль товариства у національно-визвольному русі слов’ян. Т.Г. Шевченко.

^ 22. Національне відродження на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.

Початок національного відродження в Галичині. “Руська трійця”. Події революції 1848 – 1849 рр. на західноукраїнських землях. Головна Руська Рада, її діяльність. Скасування кріпосного права. Українці в першому парламенті Австро-Угорщини. Перші українські газети. Консолідація українства Буковини та Закарпаття. Лук’ян Кобилиця.

^ 23. Стан і розвиток культури в Україні у першій половині ХІХ ст.

Антиукраїнська політика царизму в галузі культури. Освіта і наука. Відкриття університетів у Харкові та Києві, ліцеїв і гімназій. Досягнення наук. М. Костомаров, М. Максимович, І. Срезневський, Т. Осиповський, М. Остроградський. І. Котляревський, Т. Шевченко – основоположники нової української літератури та літературної мови. Мистецтво. Зародження української опери. С. Гулак-Артемовський. Народне мистецтво. Розвиток культури на західноукраїнських землях. М. Левицький, І. Могильницький, О. Духнович та ін.

^ 24. Криза кріпосницького господарства в Росії. Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. і Україна.

Посилення кріпосницького гніту протягом I пол. ХІХ ст. Нові явища в економіці. Посилення промислового розвитку. Антикріпосницька боротьба. Київська козаччина. Підготовка реформ про звільнення селян від кріпосної залежності. Скасування кріпосного права. Особливості селянської реформи в Україні. Земська, міська, судова, військова реформи, їх значення для подальшого соціально-економічного розвитку України.

^ 25. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ ст.

Розвиток промисловості. Перетворення України на вугільно-металургійну базу Російської імперії. Залізниці. Міста. Торгівля. Розвиток товарного виробництва в сільському господарстві. “Цукрова революція”. Підприємці Терещенки, Симиренки. Товарне xліборобство. Розшарування селянства. Формування пролетаріату. Зміни в класовій структурі населення. Економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини. Переселенські рухи українців наприкінці ХІХ ст.

^ 26. Національно-визвольний рух в Україні у 60 – 90-ті роки ХІХ ст.

Національне гноблення українців у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Заборона української мови (Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р.). “Хлопомани”. Народовці та москвофіли. Культурно-освітнє товариство “Просвіта” у Львові. Активізація українського національного руху. Перший український журнал “Основа”. Громади. М. Драгоманов, його місце у поглибленні національної самосвідомості українців. “Братство тарасівців”, “Молода Україна”. Формування політичних партій.

^ 27. Розвиток культури України в другій половині ХІХ ст.

Політика русифікації. Освіта і наука. Громадські наукові організації у Києві, Харкові, Одесі. Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові. Розвиток природничих наук (І.Мечников, М. Гамалія, М. Бекетов та ін.). Література. Творчість І. Франка, П. Грабовського, П. Мирного. Становлення національного театру. М. Кропивницький, М.Старицький, І.Карпенко-Карий (Тобілевич). Перша українська професійна трупа: М. Заньковецька, М. Садовський. Розвиток української музики (М.Лисенко, К. Стеценко, М. Леонтович) та образотворчого мистецтва (С. Васильківський, І. Рєпін, К. Трутовський, Сластьон).

^ 28. Суспільно-політичний і національний рух в Україні на початку ХХ ст.

Розвиток українського національного руху. М.Міхновський. Земсько-ліберальна опозиція царизму. Ліберальна і демократична інтелігенція в українському національному русі. Створення українських національних партій: РУП, “Спілка”, УДП, УРП. Кооперативний рух. Діяльність загальноросійських політичних партій в Україні.

^ 29. Перша російська революція 1905 – 1907 рр. і Україна

Причини і початок революції. Масові соціальні виступи. Збройні повстання. Піднесення національного руху. Діяльність громадських організацій, “Просвіти”. Виникнення масової української преси. Боротьба у Державній Думі за автономію України та українізацію освіти. Активізація національного руху в західноукраїнських землях.

^ 30. Соціально-політичний та економічний розвиток українських земель напередодні першої світової війни

Україна в умовах столипінського політичного режиму. Розгул шовінізму проти українського національного руху. Аграрна реформа в Україні. Зростання фермерського господарства. Піднесення промислового й сільськогосподарського виробництва. Визвольні змагання на західноукраїнських землях. Поширення ідеї незалежності України. Розширення переселенського руху. Життя й діяльність української діаспори.

^ 31. Розвиток культури в Україні на початку ХХ ст.

Освіта. Розвиток природничих наук: С. Навашин, В. Липський, Л. Симиренко, Д. Заболотний, М. Курако, І. Пулюй. Діяльність Б. Грінченка. Перші узагальнені праці з історії України О. Єфименка і М. Аркаса. Діяльність М. Грушевського, Д. Багалія, Д. Яворницького, Ф. Вовка, В.Гнатюка. Література (І.Франко, Леся Українка, М. Коцюбинський, В. Винниченко та інші). Мистецтво. Перший український стаціонарний театр. Музика (М.Лисенко, К. Стеценко, М. Леонтович). Живопис.

^ 32. Україна в роки першої світової війни

Початок війни. Україна й українство в планах воюючих країн. Хід воєнних дій на території України в 1914 – 1916 рр. Господарська розруха. Окупація російськими військами територій Східної Галичини і Північної Буковини, антиукраїнська русифікаторська політика. Українські січові стрільці. Боротьба за автономію й самостійність України на фронті та в тилу.

^ 33. Початок державного відродження України в 1917-1918 рр.

Лютнева демократична революція в Росії. Утворення Тимчасового уряду і його місцевих органів. Виникнення Центральної ради. Формування української державності. І-й Універсал Центральної ради – проголошення автономії України. Створення Генерального секретаріату. ІІ-й Універсал. ІІІ-й Універсал. Проголошення Української Народної Республіки. Соціально-економічні перетворення. Поразка більшовиків на виборах до Установчих зборів. Прихід до влади більшовиків у Росії й становище в Україні. Повалення влади представників Тимчасового уряду, загострення боротьби за владу між УНР і більшовицьким режимом. Підготовка Радянської Росії до війни проти УНР.

^ 34. Боротьба за владу в Україні

І-й Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві. Ультиматум Раднаркому. Проголошення радянської влади в Україні. Перший уряд Радянської “УНР”. Початок загального наступу радянських військ проти УНР. ІV-й Універсал Центральної ради. Проголошення незалежності УНР. М. Грушевський – перший президент УНР. Бій під Крутами. Захоплення Києва військами М. Муравйова. Політика більшовиків в Україні. Початок переговорів у Бресті між УНР і країнами Четверного союзу; умови договору. Падіння радянської влади в Україні. Останні дні Центральної ради.

^ 35. Українська держава гетьмана Скоропадського

Прихід австро-німецьких військ в Україну. Переворот 29 квітня. Гетьман П.Скоропадський. Внутрішня і зовнішня політика гетьманського уряду. Національно-культурна політика. Створення Української Академії Наук.

^ 36. Відродження УНР. Директорія

Падіння гетьманського режиму. Створення Директорії, її склад, внутрішня і зовнішня політика. С.Петлюра. Проголошення об’єднання ЗУНР і УНР. Злука (січень 1919 р.).

^ 37. Друга війна Радянської Росії проти УНР. Україна у другій половині 1919 р.

Початок неоголошеного наступу військ РСФРР на Україну. Розмежування у стані Директорії. Поразки військ Директорії. Перехід на сторону більшовиків отаманів Григор’єва і Махна. Захоплення більшовицькими військами Києва. Установлення радянського контролю над більшою частиною України. Більшовицький режим. Масовий вивіз продовольства з України. Антибільшовицький опір в Україні. Вторгнення Добровольчої армії генерала Денікіна в Україну. Контрнаступ військ Директорії УНР і ЗУНР. Денікінський режим в Україні. Наступ військ радянської Росії й поразка денікінців. Відновлення радянської влади в Україні.

^ 38. Становище в Україні у 1920 р. Радянсько-польська війна й Україна

Політика РКП(б) щодо України у 1920 р. Більшовики й українські соціалістичні партії. Криза в КП(б)У. Вибори до Рад 1920 р. Політика “воєнного комунізму” в Україні. Всеукрревком. Червоний терор. Опір більшовицькому режимові. Перший зимовий похід армії УНР.

Причини і початок радянсько-польської війни. Розрахунки Директорії щодо керівництва Польщі. Варшавський договір УНР і Польщі, його зміст. Наступ польсько-українських військ. Контрнаступ радянських військ. Закінчення радянсько-польської війни і розрив Польщі з УНР. Ризький мир та його наслідки для України.

Розгром армії Врангеля. Штурм Криму. Червоний терор у Криму. Другий зимовий похід армії УНР. Падіння Директорії й згортання національно-визвольної боротьби.

^ 39. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

Активізація визвольного руху на західноукраїнських землях після розпаду Австро-Угорської імперії. Повстання у Львові й проголошення ЗУНР. Початок польсько-української війни. Створення Української Галицької Армії (УГА). Організація держави. Об’єднання УНР і ЗУНР. Наступ польських військ. Міжнародна ізоляція ЗУНР. Чортківська офензива.

Загарбання Буковини і Хотинщини Румунією. Включення Закарпаття до складу Чехословаччини.

^ 40. Українська СРР у період нової економічної політики

Соціально-економічне становище України на початку 1921 р. Розруха народного господарства у період “воєнного комунізму”. Крах спроби встановлення комуністичного виробництва та комуністичного розподілу. Політична криза початку 1921 р. Антирадянські повстання. Голод 1921 – 1922 рр. Запровадження нової економічної політики. Відбудова сільського господарства й промисловості. Кооперативний рух. Обмеженість непу. Прискорення формування адміністративно-командної системи. Україна й утворення СРСР.

^ 41. Культурне будівництво в Україні у 20-ті роки

Політика більшовиків у галузі культури. “Курс на українізацію”. Розвиток освіти. Вища школа. Наука. Українська література 20-x років. Творчі організації. Образотворче мистецтво. Опір українізації з боку партапарату.

^ 42. Індустріалізація в Україні у 30-ті роки

Зміни в політичному курсі керівництва СРСР 1927 р. і Україна. Курс на індустріалізацію. Перехід до форсування індустріалізації методами військово-комуністичного штурму. Досягнення і провали перших п’ятирічок. Зниження матеріального добробуту населення. Нормування розподілу продуктів харчування. Перекручення статистичної звітності про виконання п’ятирічок. Промисловість України напередодні другої світової війни.

^ 43. Насильницька колективізація сільського господарства в Україні

Підміна кооперування колективізацією. Сталінська політика “розкуркулювання” селянства. Насильницьке залучення до колгоспів. Наслідки колективізації. Пограбування селян. Голод 1932 – 1933 рр., його трагічні наслідки. Політвідділи МТС. Колгоспи в системі командної економіки.

^ 44. Становище у сфері культури у 30-ті роки

Особливості розвитку культури України в 30-ті роки. Ліквідація неписьменності дорослих. Стан шкільної освіти. Робітфаки. Вища школа. Масові репресії щодо спеціалістів, інтелігенції з боку адміністративно-командної системи. Згортання українізації. Політичні процеси. Умови розвитку науки. Трагічна доля діячів української літератури та мистецтва. Кіно, радіомовлення. Періодичні видання. Гоніння на церкву. Заборона УАПЦ. Нищення культурних пам’яток.

^ 45. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні у 30-ті роки

Адміністративний устрій України. Зміни в соціально-класовій структурі суспільства. Декларативний характер Конституції УРСР 1937 р. Інтеграція органів комуністичної партії у державні структури. Сталінщина та її провідники в Україні. Масовий терор 30-х років. Деформації морально-політичних стосунків у суспільстві та соціальна незахищеність людини.

^ 46. Західноукраїнські землі в 1920 – 1939 рр.

Політичне й соціально-економічне становище. Статус західноукраїнських земель у 20 – 30-ті роки. Денаціоналізація українського населення. Стан розвитку промисловості і сільського господарства. Масова еміграція. Іноземна колонізація. Партії і політична боротьба в Західній Україні. “УВО”. Українське національно-демократичне об’єднання. Д. Левицький. Радикальна партія. Компартія Західної України (КПЗУ). Формування Організації Українських Націоналістів (ОУН). Є. Коновалець та інші керівники ОУН. Діяльність ОУН. С. Бандера. Інтегральний націоналізм. Д. Донцов. Український монархізм В. Липинського. Політичні партії на окупованих Румунією землях України. Особливості політичної боротьби в Закарпатті. Русофільство. Русинство. Українофільська течія. Проголошення Карпатської України незалежною (1939 р.). А. Волошин. Окупація Закарпаття військами Угорщини.

^ 47. Україна під час другої світової війни

Радянсько-німецький пакт про ненапад. Таємний протокол. Початок другої світової війни. Анексія Радянським Союзом Західної України й Бессарабії. Встановлення радянської влади. Масові репресії й депортації місцевого населення. Значення та історичні наслідки возз’єднання західноукраїнських земель з УРСР.

^ 48. Окупація України військами Німеччини та її союзників

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Режим воєнного стану. Мобілізаційні заходи. Евакуація на схід. Бойові дії влітку й восени 1941 р. Причини невдач Червоної армії. Оборона Одеси, Києва й Севастополя. Бойові дії навесні 1942 р. Німецько-фашистський окупаційний режим. Розчленування України. Масові знищення людей. Народна боротьба на окупованій території. Дві течії Руху опору в Україні. Радянське підпілля і партизанський рух. ОУН на початку війни. Створення УПА.

Початок розгрому фашистських загарбників в Україні. Битва за Донбас і Лівобережну Україну. Форсування Дніпра. Визволення Києва. Наступальні операції на Правобережжі і в Криму. Військові дії ОУН-УПА. Завершальні бої. Початок відбудови промисловості, транспорту і сільського господарства. Депортація місцевого населення з Криму.

Внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини. Втрати України у другій світовій війні.

^ 49. Діяльність Української РСР на міжнародній арені після другої світової війни

Розв’язання проблеми територіальних кордонів між Україною та Польщею. Операція “Вісла”. Завершення возз’єднання українських земель у єдиній Українській державі. Українська РСР – засновник і член Організації Об’єднаних Націй. Ступінь суверенності України.

^ 50. Україна в 1945 – середині 50-x років

Тяжкі наслідки війни та німецько-фашистської окупації для України. Відбудова й розвиток промисловості. Становище в сільському господарстві. Голод 1946 – 1947 рр. Радянізація західних областей. Колективізація західноукраїнського села. Ліквідація Української греко-католицької церкви. Масові репресії та депортації населення. Боротьба ОУН-УПА з радянською репресивною машиною. Р. Шухевич. Придушення збройного опору.

^ 51. Суспільно-політичне та культурне життя в Україні наприкінці 40-x – на початку 50-x років

Деформуючий вплив сталінщини на політичну систему та суспільно-політичні процеси. “Чистка” національних кадрів. “Ждановщина” в Україні. Утиски вчених, літераторів.

^ 52. Спроба здійснення нової політики (середина 50-х – перша половина 60-х років)

Перші кроки десталінізації суспільного життя. Входження Кримської області до складу України. Спроби застосування економічних методів господарювання. Заходи в соціальній сфері. Досягнення і суперечливі процеси у сфері культури. Початок діяльності “шістдесятників” у літературі та мистецтві. Вплив на Україну кремлівського перевороту 1964 р.

^ 53. Наростання кризових явищ у соціально-економічному, політичному і культурному житті (друга половина 60-х – середина 70-х років)

Спроба запровадження господарської реформи 1965 – 1967 рр. Розвиток екстенсивного шляху. Підміна економічних методів керівництва народним господарством адміністративно-командними методами. Наростання труднощів та недоліків у сільському господарстві. Проблеми соціальної сфери. Залишковий принцип надання для неї ресурсів. Занедбання природоохоронної справи. Засилля бюрократичних сил. Порушення законності, ігнорування особистих прав і свобод людини. Русифікація. Зростання соціальної апатії населення. Правозахисний рух. Посилення національно-визвольного руху в 70– 80-х роках, його учасники, репресії щодо них.

^ 54. Україна на шляху до свободи і незалежності (кінець 80-х – початок 90-x років)

Українське суспільство в умовах проголошеного курсу перебудови. Кризові явища в суспільстві. Новий етап національно-визвольного демократичного руху. Посилення суспільно-політичної активності населення республіки. Вибори до Рад народних депутатів. Діяльність Верховної Ради України. Зростання національної самосвідомості. “Декларація про державний суверенітет України”. Створення нових політичних партій і рухів та їх роль в активізації суспільно-політичного життя.

^ 55. Наука і культура України (80 – 90-ті роки)

Освіта. Початок перебудови середньої й вищої школи. Становище в науці. Роль літератури й мистецтва в оновленні суспільства. Відродження української національної культури. Закон про мови в Україні. Релігійні конфесії в Україні, міжконфесійні стосунки.

^ 56. Проголошення і розбудова Української незалежної держави

Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. Акт про незалежність України. Заборона діяльності компартії України. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Символіка України. Розпад СРСР. Проблеми соціально-економічного розвитку України та шляхи їх розв’язання. Вибори 1994 р. в Україні, їх наслідки. Активізація зовнішньополітичної діяльності України. Вступ України до Ради Європи. Прийняття Конституції України. Шляхи розв’язання сучасних соціально-економічних і політичних проблем новим керівництвом України. Становище в галузі культури. Результати виборчої кампанії 1998 р., 2002 року

Соціально-економічний розвиток України 1998–2004 рр. Особливості президентської виборчої кампанії 2004 р. Соціально-економічний розвиток України 2005-2009 рр. Сучасна внутрішньополітична ситуація в Україні.

Президентські вибори 2010 року. Програми кандидатів, перебіг та результати виборів. Перші реформи уряду В.Януковича.


Рекомендована література

 1. Власов В. Історія України. 8 кл. – К., 2000

 2. Лях Р., Темірова Н. Історія України. 7 кл. – К., 2003

 3. Мицик Ю.А., Власов В.С. Історія України з найдавніших часів до кінця ХУІІІ ст. – Част. 1. – К., 2001

 4. Реєнт Д., Малій Р. Історія України. Кінець XVIII – початок XX ст. 9 кл. – К., 2003

 5. Сарбей В. Історія України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1996

 6. Турченко Ф.Г., Мороко В.М. Історія України. Кінець XVIII – початок XX ст. 9 кл. – К., 2001

 7. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Част. 1., 1917-1945. 10 кл. – К., 2000

 8. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Част. 1., 1914-1939. 10 кл.–К., 2002

 9. Турченко Ф.Г. та ін. Новітня історія України. Част.2. 1939-2001., 11 кл.– К., 2001

 10. Турченко Ф.Г., Панченко П.П., тимченко С.М. Новітня історія. Част. 2. 1939-2001. 11 кл. – К., 2003.

 11. Гусєв В.І., Калінцев Ю.О., Кульчицький С.В. Історія України. Навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2003.

 12. Гуржій О., Реєнт О. Від гетьмана до гетьмана: рід Скоропадського в історії Україні. – Київ-Суми: Сумський державний університет, 2011. – 228 с.

 13. Горєлов М., Моця О., Рафальський о. Українська етнічна нація. – К.,2012. – 192 с.

 14. История Украины: Учебник / Казьмирчук Г.Д., Коцур А.П., Казьмирчук М.Г.- К.: 2013. – 730 с.


Історія стародавнього світу

Характерні риси і етапи розвитку первісного суспільства.


Проблема походження людини.

Первісне людське стадо (праобщина) – перший колектив людей. Матеріальна культура. Засоби добування їжі. Привласнюючі форми господарства. Розвиток колективізму. Початок релігійних вірувань.

Родова організація суспільства. Материнська родова община.

Господарське заняття людей. Перехід до відтворюючих форм господарства. Поява нових галузей.

Суспільні відносини в період материнської родової общини. Основні риси материнського роду. Сімейно-шлюбні відносини.

Патріархальна родова община. Застосування металів. Великі суспільні поділи праці та їх наслідки. Розвиток обміну. Основні риси патріархального роду. Велика патріархальна сім”як економічна основа суспільства. Перехід до батьківського права.

Розклад первісного суспільства. Моногамна сімя. Формування сусідсько ї общини. Військова демократія. Становлення держави.

Особливості соціально-економічного розвитку

цивілізацій Стародавнього Сходу.

Значення природних умов для розвитку цивілізацій Сходу. Етнічна та мовна характеристика населення Стародавнього Сходу.

Формування економічних систем і соціальних структур старо-східних цивілізацій. Роль іригаційної системи. Роль і значення общини. Рабство на Ст. Сході.

Рабовласницька система Месопотамії: основні риси, переважаючі форми залежності.

Станово-кастова система Індії, її характеристика.

Кланова система Ст. Китаю, етапи розвитку.

Державна форма залежності в Стародавньому Єгипті, її вплив на економічний розвиток.

Особливості політичного устрою старосхідних цивілізацій.

Утворення перших держав на Сході. Значення природних умов для формування типу держави.

Номова організація суспільства. Перші міста-держави, їх характеристика.

Старо-східні деспотії; основні риси. Утворення перших “світових імперій”: причини,

система управління, наслідки.

Держава і община.

Особливості утворення і розвитку держав в Єгипті, Месопотамії, Індії та Китаю.

Особливості розвитку Стародавньої Греції у Ш-П тис. до н.е.

Мінойська цивілізація. Палацові комплекси. Особливості соціально-економічного розвитку. Форми залежності у суспільстві. Теократія. Критська морська держава ХУІІІ-ХУ ст. до н.е. Ахейська Греція. Утворення держав, їх соціально-економічний і політичний розвиток.

Загибель цивілізації бронзового віку в Греції: причини та наслідки.

Античний шлях розвитку суспільства.

Утворення держав нового типу. Поліси – самоуправляючі громадянські общини. Система громадянства.

Полісна власність. Полісна солідарність. Поняття колективізму та індивідуалізму в полісній системі.

Розуміння “свободи” в античному світі. Антична демократія. Поєднання прав власності і політичних прав в античних суспільствах. Соціальні гарантії громадян. Взаємовідносини громадян і негромадян.

Особливості розвитку рабства в Ст. Греції та Ст. Римі.

Становлення і розквіт Афінської рабовласницької демократії.

Виникнення афінського полісу. Поглиблення соціальних протиріч. Закони Драконта. Реформи Солона та їх роль у становленні афінської демократії. Заборона ендогенного рабства. Тиранія Пісістрата: внутрішня і зовнішня політика.

Законодавство Клісфена.

Реформи Ефіальта.

Державний лад Афін.

Криза грецького полісу у 1У ст. до н.е.

Сучасне розуміння “криза полісу”. Нові явища в економічному розвитку Греції. Послаблення традиційного зв’язку між приналежністю до громадянського колективу і земельною власністю. Відношення громадян полісу до військової служби та сплати літургії. Соціальні гарантії громадян в умовах кризи полісу. Полісна демократія.

Загальні закономірності і особливості розвитку елліністичних держав.

Поняття “еллінізму”. Географічні і хронологічні рамки існування елліністичних держав.

Типи елліністичних держав, їх характеристика.

Структура елліністичного суспільства: колоніальний характер, переорієнтація основних життєвих цінностей, домінування грецького побуту.

Елліністичний Єгипет як класична нова держава. Поєднання монархічної і полісної системи. Зміни в господарстві та соціальній структурі. Зовнішня політика. Основні причини занепаду.

Греція і Македонія в період еллінізму. Причини економічного занепаду певної частини грецьких полісів. Нові лідери грецького світу. Роль Македонії в економічному і політичному житті грецьких полісів.

Етапи формування політичного устрою Ст. Риму.

Утворення держави в Римі. Рим “царського періоду”. Функції царя, сенату, народних зборів. Родоплемінна організація суспільства. Реформи Сервія Тулія і їх вплив на формування республіканської системи.

Період Римської республіки. Римський поліс (цивітас).Сенат, основні повноваження. Типи народних зборів, основні функції.

Період Римської імперії. Рання Римська імперія – система принципату. Суть принципату. Формування одноосібної влади шляхом поєднання посад в республіканській системі. Роль сенату і народних зборів. Поява імператорських органів управління. Нова роль провінцій.

Домінант, його суть. Нові риси державного управління. Політичні і військово-адміністративні реформи. Закріпачення станів. Християнство та його роль в політичній системі імперії.

Римське суспільство і держава в епоху принципату.

Перехід до монархічної форми правління як результат громадянських війн.

Юридичне обґрунтування влади принцепса. Особливості функціонування республіканських органів влади. Формування органів управління принцепса. Економічна політика. Рим в період правління династії Юліїв-Клавдіїв. “Золотий вік” Антонінів.

Історія середніх віків

Проблема виникнення феодальних відносин у Західній Європі

(на франкських матеріалах VІ-ІХ ст.).

“Велике переселення народів” і утворення варварських королівств на території Західної Римської імперії. Виникнення держави франків. Державне управління і посилення королівської влади. Господарське життя і соціальна структура франків за матеріалами “варварських правд”. “Салічна” і “Ріпуарська” правди. “Варварські правди” як історичні джерела. Право і суд у варварському ранньофеодальному суспільстві. Початок розвитку феодалізму в історіографії.

Сутність і результати процеса феодалізації. Проблема генезису феодалізму в історичній науці. Військова реформа Карла Мартела та її наслідки. Франкська феодальна вотчина за матеріалами документів “Капітулярій про помістя” та “Сен-Жерменський поліптик”. Політична історія Каролінгів. Виникнення імперії Карла Великого та її розпад.

Християнська католицька церква і культура в Західній Європі в середні віки.

Основні ідеї раннього християнства. Розвиток християнського вчення в Західній Європі в епоху феодалізма. Виникнення католицької церкви. Посилення ролі римського папства. Церковні собори. Монастирі в системі католицької церкви. Клюнійський рух. Ідея теократії. Інвеститура. Боротьба церкви з єресями.

Відмінність середньовічної культури від античної. Особливості західноєвропейської середньовічної естетики. Мистецтво і література в системі середньовічної католицької церкви (архітектура і скульптура, живопис, музика, література). Світські (не церковні) напрямки в середньовічній західноєвропейській культурі (народний героїчний епос, лицарська література, міська культура).

Становлення візантійської держави і особливості її історичного розвитку в 1У-Х1 ст.

Виникнення Східної Римської (Візантійської) імперії. Державно-політична система і ідеологія Візантії. Вплив східних традицій на її ідеологічний устрій. Економіка і соціальна структура Візантії, її особливості. Фемна система. Внутрішня і зовнішня політика Візантії. Аграрний лад.

Тимчасове укріплення візантійської держави за Юстиніана 1. Початок масового вторгнення слов’ян на Балканський півострів. Народні рухи. Іконоборча політика. Скорочення території Візантії у боротьбі з арабами і турками. Початок і особливості процесу феодалізації в Візантії. Візантія в період Македонської династії. Агарний лад держави за даними “Землеробського закону”. Феодали і основні категорії селянства.

Західноєвропейське середньовічне місто.

Питання про походження середньовічних міст в різних напрямках історіографі. Основні передумови виникнення міст в середні віки. Функції і топографічна структура міст. Боротьба городян проти феодальних сеньйорів. Основні групи населення. Соціальні проблеми середньовічного міста. Середньовічні цехові корпорації, причини їх походження. Регламент і статути середньовічних цехів. Боротьба за якість продукції. Учні і підмайстри.

Культура країн Західної Європи епохи Відродження (ХУ1-ХУП ст.).

Сутність культури Відродження (Ренесанс). Ідеологія гуманізму. Поява творчої інтелігенції. Революція в галузі астрономії – відкриття геліоцентричної системи. Внесок в розробку цієї системи Н.Коперніка, Д.Бруно, Г.Галілея, І.Кеплера. занепад схоластики. Розвиток наукового досвіду. Світська філософія.

Образотворче мистецтво і література в провідних західноєвропейських країнах: Німеччина, Італія, Іспанія, Англія, Франція. Діячі Відродження: Шекспір, Сервантес, Лопе де Вега, Веласкес, Мікеланджело, Рафаель, Дюрер, Рабле, Монтень, Леонардо да Вінчі, Рубенс, Рембрандт та ін.

Великі географічні відкриття

Передумови Великих географічних відкриттів. Пошук нових шляхів на Схід. Відкриття португальців і іспанців. Плавання Васко да Гама, Колумба, Магеллана. Колонізація європейцями Америки, Азії, Африки. Становлення світового ринку. Пожвавлення морської торгівлі. Наукове та економічне значення Великих географічних відкриттів. Боротьба європейських держав за колонізаційний розділ світу. Участь Іспанії, Португалії, Англії, Франції, Голландії в цьому процесі.

Походження ісламу та своєрідність арабо-мусульманської

цивілізації VII-XIII ст.

Араби в до ісламський період. Передумови створення Ісламу. Діяльність пророка Мухамеда. Характерні риси Ісламу. Створення держави у арабів та її особливості. Право в системі Ісламської цивілізації.

Специфіка арабо-мусульманського образотворчого мистецтва. Мусульманська архітектура. Роль арабської мови. Література і фольклор.

Завоювання арабів. Арабські халіфати, їх устрій. Політична історія халіфатів.

Нова історія Європи та Америки

Нідерландська революція та її місце у становленні сучасного західного світу.

Державно-політичний устрій Нідерландів в першій половині ХУ1 ст. Нідерланди під владою Іспанії. Карл У і Філіпп П. Маргарита Пермська і Гранвелла. Основні передумови революції. Характеристика Вільгельма Оранського і Егмонта. Релігійна ситуація. Іконоборчий рух. Прибуття герцого Альби. Початок терору. Другий етап революції. Визволення північних провінцій. Змінення іспанської політики. Рекезенес. Початок третього етапу революції. Гентське примирення. Проголошення незалежності Республіки сполучених провінцій. Вбивство В.Оранського. невдача революції в центральних та південних областях, її причини.

Історичний розвиток Німеччини в ХУ1 ст.

Державно-політичне становище. Розвиток економіки (сільське господарство, ремесло, внутрішня та зовнішня торгівля, фінанси). Соціальна структура. Передумови німецької Реформації. Німецький гуманізм (Еразм, Гуттен, Брант, “Листи темних людей”). Німецькі реформатори (Лютер, Мюнцер). Велике селянська війна: хід, основні програмні документи, наслідки, причини поразки. Діяльність Ф.Меланхтона. Мюнстерська комуна. Аугсбурський релігійний мир та його умови. Розподіл населення країни на католиків та лютеран. Релігійно-політичні угрупування. Посилення децентралізації Німеччини і влади князів.

Історичний розвиток Англії в ХУ1 столітті.

Внутрішня політика Тюдорів. Англійський абсолютизм, передумови капіталістичного розвитку Англії в ХУ1 ст. Успіхи сільського господарства, промисловості, торгівлі. Обгороджування та їх результати. Селянські повстання проти обгороджувань. Розвиток фермерства.

Соціальна структура населення. Становище селянства. Нове дворянство (джентрі). Початок англійської Реформації. Генріх УШ. Акт про верховенство. Томас Кромвель і Томас Мор. Правління Марії Тюдор (“Кривавої”). Характеристика Єлизавети Тюдор. Її боротьба проти Марії Стюарт. Боротьба проти Іспанії за лідерство на морі, перемога Англії в цій боротьбі. Поява партії пуритан. Релігійні та політичні аспекти англійського пуританізму. Початок боротьби проти абсолютизму. Прихід до влади Стюартів.

Франція в ХУІ-ХУІІ ст.

Франція в Італійських війнах. Внутрішня політика в першій половині ХУ1 ст. передумови Громадянських війн. Основні етапи Громадянських (релігійних) війн. Створення гугенотського табору. Варфоломіївська ніч. Прихід до влади Генріха Наварського Бурбона (Генріха 1У). Нантський едикт. Відновлення народного господарства. Економічний курс Сюллі. Примирення з гугенотами.

Посилення французького абсолютизму. Його класичні риси. Правління Рішел’є. Його відображення в літературі і історіографії. Внутрішня і зовнішня політика Франції за Людовіка ХШ і Рішел’є. Боротьба проти політичної опозиції. Остаточний розгром держави Гугенотів. Початок капіталістичного розвитку та колоніальної експансії Франції.

Англійська революція ХУП ст. її історичне значення та особливості

Соціально-економічні причини революції. Концентрація землі в руках джентрі і власників мануфактур, огородження і поява прошарку фермерів. Становище селянства. Зростання мануфактурного виробництва та складення союзу міської буржуазії і джентрі. Політичні передумови революції. Ігнорування інтересів буржуазії династією Стюартів (Яків 1 і Карл1), зростання опозиції.

Початок революції. Довгий парламент. Програма буржуазно-дворянської опозиції – “Велика Демонстрація”.

Період громадянських війн. Перша громадянська війна. Пресвітеріани і індепенденти. Реформування парламентської армії Олівером Кромвелем (1645 р.) і перемоги над урядовими військами. Аграрна реформа. Боротьба між армією і поміркованим парламентом.

Рух левеллерів. Конфлікт левеллерів та індепендентів.

Друга громадянська війна 1648 р. Страта Карла 1, дворянсько-буржуазна республіка. Рух діггерів та вчення їх лідера Джеральда Уінстенлі. Розправа республіканського уряду з діггерами. Завоювання Ірландії та Шотландії. Розгін Довгого парламенту 1653 р. і встановлення протекторату Кромвеля. Зовнішня політика Кромвеля: війни з Голландією та Іспанією.

Друга республіка і реставрація Стюартів. Причини відновлення монархії.

Вплив англійської революції на світовий процес розвитку капіталізму.

Війна за незалежність і утворення США.

Соціально-економічний розвиток північноамериканських колоній до 70-х рр. ХУШ ст. Зростання опозиційних і революційних настроїв в колоніях. Діячі американського Просвітництва – Бенджамін Франклін, Томас Джефферсон, Томас Пейн.

Війна за незалежність північноамериканських колоній 1775-1783 рр. Лоялісти – люди, лояльні до англійського короля та парламенту. Патріоти. Військова тактика Джорджа Вашингтона. Прийняття конгресом “Декларації незалежності” 1776 р.

Перемінні успіхи у ході воєнних дій. Збройний нейтралітет Росії і його значення. Вступ у війну з Англією Франції, Іспанії, Голландії. Підписання мирного договору США з Англією у 1783 р. Визнання США незалежною державою. Відміна рабства. Прийняття федеральної Конституції 1787 р. та її значення. Прийняття “Білля про права”. Президентство Дж. Вашингтона 1789-1797 рр.

Французька революція кін. ХУШ ст. та її роль в історії людства.

Криза французького абсолютизму кін. 80-х рр. ХУШ ст. Французьке Просвітництво.

Початок революції та її перший період. Взяття Бастилії 14 липня 1789 р. Діяльність Установчих зборів. При владі велика буржуазія. Поміркованість аграрної реформи. “Декларація прав людини і громадянина”. Марат та його газета “Друг народу”. Виникнення якобінського клубу. Втеча Людовика ХУ1 і підйом республіканського руху. Розстріл на Марсовому полі. Конституція 1791 р.

Початок революційних війн. Позиція жирондистів і якобінців щодо питання про війну. Народне повстання 10 серпня 1792 р. і повалення монархії.

Другий період революції. При владі жирондисти – представники великої торгово-промислової та землевласницької буржуазії. Перемога при Вальмі. Відкриття і діяльність Конвенту. Страта Людовика ХУ1. Контрреволюційний заколот у Вандеї. Боротьба жирондистів і якобінців. “Шалені” та їх програма. Невирішеність аграрного питання.

Народне повстання 31 травня-2 червня 1793 рр. Третій період революції. Якобінська диктатура як влада середньої та дрібної буржуазії. Вирішення аграрного, продовольчого та релігійного питання. Конституція 1793 р. Органи революційної диктатури якобінців і революційний терор. Розпад якобінського блоку. Розгром руху “шалених”, ебертистів і дантоністів. Перемога французьких республіканських військ.

Промислова революція у країнах Західної Європи.

Винайдення робочих машин та парового двигуна як початок промислової революції к. ХУШ - поч. Х1Х ст.

Революція у легкій промисловості. Джерела накопичення початкового капіталу – грабунок колоній та прибутки купців. Вивільнення селянства для промислового виробництва.

Сполучення винахідництва з науковими знаннями у Х1Х ст.. Прискорення розвитку важкої промисловості. Винайдення способів виробництва сталі та чавуну. Концентрація робочої сили на великих механізованих підприємствах.

Розвиток транспорту та засобів зв’язку. Винайдення парового залізничного транспорту Дж.Стефенсоном. Створення Р.Фултоном першого пароплава. Відкриття Ф.Сільвою у 1785 р. телеграфної лінії. Апарат С.Морзе.

Розвиток хімічної промисловості. Соціальні наслідки промислової революції. Зростання міст. Збільшення найманих працівників у промисловості.

“Віденська система” в Європі.
  1   2   3   4

Похожие:

Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconВступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка
В. Власов, Я. Грицак, І. Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С. Кульчицький, Р. Лях, Ю. Мицик, П. Панченко, І. Підкова, Н. Теплоухова,...
Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія України»
Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «нова та новітня історія»
Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія Росії»
Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconЕтапи вступної компанії
Для вступників заочної форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст на основі освітньо-кваліфікаційного...
Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconІнформація за станом на 1 серпня 2011 р щодо рекомендування до зарахування осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconПитання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії
Проаналізуйте теорії періодизації історії України та історичну схему М. Грушевського
Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА ІНСТИТУТ ДИЗАЙНУ І РЕКЛАМИ
Методичні вказівки до розробки та захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) та для студентів V курсу навчання, напряму підготовки...
Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до бакалаврської роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Вступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы