Завдання з методичними вказівками icon

Завдання з методичними вказівками


Скачать 219.64 Kb.
НазваниеЗавдання з методичними вказівками
Дата публикации07.01.2014
Размер219.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Українська державна академія залізничного транспорту


Кафедра економіки, організації і управління підприємством


ЗАВДАННЯ
З МЕТОДИЧНИМИ ВКАЗІВКАМИдо виконання контрольної роботи

з дисципліни “Економіка підприємства”

для студентів спеціальностей “Фінанси”, “Маркетинг”,

“Облік та аудит”

заочної форми навчання


Харків - 2005

Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організації і управління підприємством” 1 грудня 2005 року, протокол № 6.


Укладачі:

доц. Плєтникова І.Л.

ст.викл. Шраменко О.В.

ас. Полякова О.М.


Рецензент:

проф. Крихтіна Н.М.


Рецензіяна завдання з методичними вказівками до виконання контрольної роботи
з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів спеціальностей “Фінанси”, “Маркетинг”, “Облік та аудит” заочної форми навчання


Дані завдання з методичними вказівками охоплюють п’ять важливіших тем з курсу економіки підприємства: “ Основні фонди”, “Оборотні засоби”, “Персонал і заробітна плата”, “Витрати і собівартість”, “Ціноутворення, прибуток і рентабельність”. По кожній темі наявні теоретичні питання і задачі для розрахунку.

При виконанні даної контрольної роботи студент закріплює і теоретичні знання з дисципліни, і практичні навички з розрахунку основних показників діяльності підприємства.

Дані завдання з методичними вказівками написані методично вірно, якісною українською мовою, і можуть бути рекомендовані до видання і використання у навчальному процесі УкрДАЗТ.


Професор

каф. «Фінанси» Н.М. Крихтіна


^

Загальні положенняДані методичні вказівки призначені для виконання контрольної роботи з дисципліни “Економіка підприємства” студентами спеціальностей “Фінанси”, “Маркетинг”, “Облік та аудит”, “Менеджмент організацій”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” заочної форми навчання.

Контрольна робота складається з 5-ти розділів: “Основні фонди”, “Оборотні засоби”, “Персонал і заробітна плата”, “Витрати і собівартість”, “Ціноутворення, прибуток і рентабельність”. Кожен розділ містить три теоретичних питання, на які треба стисло відповідати (обсяг – 0,5-1,0 стор.) і практичну частину – декілька розрахункових задач.

Варіант роботи студента відповідає останній цифрі шифру його залікової книжки. У вихідних даних передбачено 10 варіантів, причому вказано інтервал значень. Студент повинен визначити вихідні дані для свого варіанту самостійно наступним чином. Наприклад, варіант роботи – 7, величина показника від 100 до 300. Необхідно

знайти шаг зміни показника: помножити його на № варіанту і додати до першого значення показника: 20 · 7 + 100 = 240.

Якщо у вихідних даних вказується не інтервал, а єдине значення якого-небудь показника, це означає, що це значення однакове для всіх варіантів.

При виконанні контрольної роботи можна користуватися літературою, перелік якої наведено наприкінці методичних вказівок.

Формули розрахунку і розшифровку до них у контрольній роботі наводити не треба. Обсяг роботи не повинен перевищувати 12 сторінок.


І Основні фонди підприємства


Теоретична частина


1 Визначення і класифікація основних фондів

2 Облік і оцінка основних фондів

3 Показники використання основних фондів

4 Види і показники зносу основних фондів


^ Практична частина


Завдання 1.1


Визначити показники ефективності використання основних фондів та показники, що характеризують зміни у їх структурі.


^ Вихідні дані


Вартість основних фондів на початок року 2500…5000 тис. грн.

Введення основних фондів з першого травня 500…9000 тис. грн.

Вибуття основних фондів з першого жовтня 100…500 тис. грн.

Введення основних фондів з першого березня 500…1200 тис. грн.

Вибуття основних фондів з першого липня 50…350 тис. грн.

Обсяг товарної продукції за рік 20…40 млн. грн.

Спискова чисельність персоналу 1500…2500 час.


Вказівки


Показники ефективності використання основних фондів визначаються за формулами:


Фондовіддача

(1.1)


Фондоємність

(1.2)


Фондоозброєність

(1.3)


де QТ.П.   обсяг товарної продукції, грн;

Чсп.  спискова чисельність, чол.

– середньорічна вартість основних фондів,грн.


Середньорічна вартість основних фондів (ОФріч) визначається за формулою:

(1.4)


де ОФпр   вартість основних фондів на початок року;

ОФі   вартість введених і-х основних фондів;

tк.р.і   кількість місяців використання і-х основних фондів з моменту їх введення до кінця року;

ОФj   вартість j-х основних фондів, що вибули;

tк.р.j   кількість місяців з моменту вибуття j-х оcновних фондів до кінця року;

n   кількість випадків введення основних фондів на протязі року;

m   кількість випадків вибуття основних фондів на протязі року.

Показниками, що характеризують зміни у структурі основних фондів, є коефіцієнти оновлення (Кон), вибуття (Квиб) і приросту (Кпр) основних фондів. Вони визначаються за формулами:


(1.5)

(1.6)

, (1.7)

де ОФкр - вартість основних фондів на кінець року.


Завдання 1.2


Визначити початкову, залишкову та відновну вартості .


^ Вихідні дані


Ціна устаткування 7000….15000 грн

Затрати на транспортування і монтаж 500…..1000 грн

Нормативний строк служби устаткування 8….18 років

Продуктивність устаткування 30….70 тис. вир/рік

Продуктивність нового устаткування аналога 50….100 тис. вир/рік

Нормативний строк використання нового устаткування 10….20 років

Період експлуатації устаткування 5 років

Норма амортизаційних відрахувань 15%


Вказівки


Початкова вартість основних фондів (Фпоч) визначається за формулою:


(1.8)


де Зпридб   затрати на придбання основних фондів (ціна придбання);

Зтр, Змон   на транспортування та затрати на будівельно-монтажні роботи основних фондів.


Залишкова вартість (ОФзал) визначається за формулою

В 1-й рік

(1.9)

В 2-й і більш пізні роки:

(1.10)

де ОФзн   вартість зносу основних фондів за відпрацьований час;

ОФзал – залишкова вартість основних фондів, грн.


Нарахування зносу:


В 1-й рік:


(1.11)

В 2-й рік і більш пізні роки:

(1.12)


де NA – норма амортизаційних відрахувань, %;


Відновлювальна вартість основних фондів визначається за формулою


(1.13)


де Т1, Т2 – нормативні строки служби старого устаткування 1 нового аналога;

g1, g2 – нормативна продуктивність старого устаткування 1 нового аналога.


ІІ Оборотні засоби підприємства


Теоретична частина


1 Поняття та матеріальний склад оборотних фондів і оборотних засобів підприємства

2 Нормування оборотних засобів

3 Оборотність оборотних засобів


^ Практична частина


Визначити нормативи оборотних засобів і показники оборотності


Вихідні дані


Витрати основного матеріалу на одиницю виробу 10…20 грн

Витрати допоміжного матеріалу на одиницю виробу 0,5…1,5 грн

Витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих на одиницю виробу 5…10 грн

Витрати палива та енергії на одиницю виробу 4…8 грн

Витрати інструменту на одиницю виробу 0,6…1,8 грн

Витрати інших матеріалів на річний обсяг виготовлення виробу 15…30 тис. грн

Норма запасу основного матеріалу 10…30 дн.

Норма допоможного матеріалу 8…18 дн.

Норма запасу покупних напівфабрикатів та комплектуючих 7…16 дн.

Норма запасу палива та енергії 6…10 дн.

Норма запасу інструменту 15…35 дн.

Норма запасу інших матеріалів 10…25 дн.

Норма запасу готової продукції 3…9 дн.

Виробнича собівартість виробу 120…220 грн

Тривалість виробничого циклу 1,5…4,5 дн.

Річний обсяг виготовлення виробу 10…16 тис. шт.

Витрати майбутніх періодів на початок планового року 1,5…2,5 тис. грн

Планові річні витрати майбутніх періодів 35…45 тис. грн.

Ціна виробу 150…275 грн

Витрати майбутніх періодів, які будуть віднесені на собівартість продукції в плановому році 30…40 тис. грн

Частка первісних одноразових витрат в собівартості продукції 0,3…0,5

Вказівки


1. Норматив оборотних засобів у виробничих запасах визначається за формулою:


, (2.1)


де ОбЗн(пот) – норматив оборотних засобів в поточному запасі;

ОбЗн(страх) – норматив оборотних засобів в страховому запасі.


Нормативи оборотних засобів в поточному запасі:


 1. основних матеріалів:


, (2.2)


де Зом – витрати основного матеріала на один виріб, грн;

V – обсяг випуску вироба, тис. шт.;

НЗом – норма запасу основного матеріалу, днів.


 1. допоміжних матеріалів:


, (2.3)


де Здоп.м. – витрати допоміжного матеріалу на один виріб, грн;

НЗдоп.м. – норма запасу допоміжного матеріалу, днів.


 1. покупних напівфабрикатів та комплектуючих:


, (2.4)


де Зпок.н/ф – витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих на один виріб, грн;

НЗпок.н/ф – норма запасу покупних напівфабрикатів та комплектуючих, днів.


 1. палива та енергії на технологічні цілі:


, (2.5)


де З п.,е. – витрати палива та енергії на один виріб, грн;

НЗ п..,е. – норма запасу палива та енергії, днів.


 1. інструменту :


, (2.6)


де Зінстр – витрати інструменту на один виріб, грн;

НЗінстр – норма запасу інструменту, днів.


6) інші матеріали :

, (2.7)


де   річні витрати на інші матеріали, грн;

  норма запасу інших матеріалів, днів.


Сума поточного виробничого запасу знаходиться підсумовуванням отриманих величин. Страховий запас приймається у розмірі 50% від поточного.


2. Норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві :


, (2.8)


де СВИР – виробнича собівартість виробу;

Тц – тривалість виробничого циклу виробу;

Крв – коефіцієнт наростання витрат


, (2.9)

де d – частка первісних одноразових витрат в собівартості продукції;

СВИР – виробнича собівартість одиниці виробу без матеріальних витрат.


3. Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів.


, (2.10)


де   витрати майбутніх періодів на початок планового року 1,5…2,5 тис. грн;

  планові річні витрати майбутніх періодів 35…45 тис. грн;

  витрати майбутніх періодів, які будуть віднесені на собівартість продукції в плановому році 30…40 тис. грн.


4. Норматив оборотних засобів у запасах готової продукції


, (2.11)


де Свир – виробнича собівартість виробу;

V – річний обсяг випуску виробів;

НЗ   норма запасу готової продукції;

Q   одноденний випуск готової продукції по виробничій собівартості.


 1. Загальний норматив оборотних засобів, грн.


(2.12)


6. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів


, (2.13)


7. Коефіцієнт завантаження


, (2.13)


8. Тривалість обороту


, (2.14)

ІІІ Персонал і заробітна плата


Теоретичні питання


 1. Поняття і категорії персоналу

 2. Визначення необхідної чисельності персоналу

 3. Форми і системи оплати праці


Практична частина


Завдання 3.1


Визначити необхідну чисельність основних робочих підприємства (Чор) виходячи з наступних даних.


^ Вихідні дані


Трудомісткість виготовлення виробу А Тм А 0,5 … 1,5 нормо-год.;

Б Тм Б 3 …13 нормо-год.;

Обсяг випуску виробу А за рік (VА) – 10…20 тис. шт.;

Б за рік (VБ) – 70…90 тис. шт.;

Номінальний фонд робочого часу – 251 день, тривалість тарифної відпустки одного робітника – 22 дні, невиходи на роботу внаслідок захворювання – 7 днів, простої з інших поважних причин – 2 дні, середня тривалість робочого дня – 8,0 год.

Середній коефіцієнт виконання норм виробітку на підприємстві становить 1,03.


Вказівки


Чисельність основних робітників-відрядників можна визначити за трудомісткістю виробничої програми:


, (3.1)


де Тсум – сумарна трудомісткість річної виробничої програми підприємства, нормо-год.;

Фд – дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника, год. на рік;

Квн – середній коефіцієнт виконання норм виробітку по підприємству.


(3.2)


де – трудомісткість виготовлення одиниці виробу і-го виду, нормо-год.;

Vі – річний обсяг випуску продукції і-го виду у натуральному вираженні.


, (3.3)


де ^ В – кількість вихідних днів на рік;

С – кількість святкових днів на рік;

Вiдп – тривалість щорічної відпустки, чол.-днів;

Інш – тривалість простоїв з інших поважних причин, чол. – днів;

tзм – тривалість зміни, год.


Завдання 3.2


Визначити величину продуктивності праці у натуральному вартісному вираженні у 2004 та 2005 роках, а також її абсолютну та відносну зміну.

^

Вихідні даніОбсяг випуску виробу А за 2004 рік (VА) – 70 …100 тис. шт.; 2005 р. – 80…110

Обсяг випуску виробу Б за 2004 рік (VБ) – 30 … 40 тис. шт.; 2005 р. – 28…38

Оптова ціна виробу А (ЦА) у 2004 р. – 7 .. 17 грн; у 2005 р. – 8…18 грн

Б (ЦБ) у 2004 р.– 20 … 30 грн; у 2005 р. – 24…34 грн

Середньоспискова чисельність робітників підприємства – 500 …600 чол.

ВказівкиПродуктивність праці у натуральному вираженні:


(3.4)


де V – обсяг випуску продукції у натуральному вираженні;

– середньосписоква чисельність персоналу, чол.

Продуктивність праці у вартісному вираженні:


(3.5)


де Q – обсяг товарної продукції, грн.

(3.6)


де Vі – обсяг продукції і-го виду, натур. од.;

Ці – оптова ціна одиниці продукції, грн;

n – кількість видів продукції.


Завдання 3.3


Як зміниться обсяг виробництва продукції у плановому році, якщо продуктивність праці зросте на 0,5...15,5%, а середньоспискова чисельність зменшиться на 0,1...31% ?
^

Вказівки
Для вирішення даної задачі необхідно скористатися формулою продуктивності праці та індексним методом розрахунку.Завдання 3.4


Визначити місячний заробіток токаря V розряду при використанні відрядно-прогресивної системи оплати праці, якщо за місяць він виготував 200 … 230 виробів при плані 160 … 190 шт. Трудомісткість виготовлення одного виробу - 1,18 нормо-год. Вихідна база для нарахування доплат 110% від плану. Годинна тарифна ставка токаря І розряду – 2,95 грн, тарифний коефіцієнт V розряду – 1,5. Шкала для визначення проценту зростання розцінки наведена в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1 – Шкала для визначення проценту зростання розцінки

% перевиконання вихідної бази

1 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81 - 100

% зростання розцінки

20

40

60

80

100ВказівкиМісячний заробіток при використанні відрядно-прогресивної системи оплати праці обчислюється як :


, (3.7)


де , Nф   обсяг продукції – вихідна база та фактичний обсяг виробленої прдодукції відповідно, шт.;

Рзв, Рпідв   звичайна та підвищена розцінка за один виріб, грн.

Звичайна розцінка визначається за формулою :


, (3.8)


де Т   трудомісткість виготовлення виробу, нормо-год.;

  годинна тарифна ставка I розряду, грн;

  тарифний коефіцієнт 5-го розряду.
^
ІV Витрати і собівартість
Теоретичні питання

 1. Поняття і види витрат на підприємстві

 2. Розподіл витрат на постійні та змінні (з прикладами)

 3. Поняття собівартості. Економічні елементи і статті витрат^

Практична частинаЗавдання 4.1


Розрахувати повну собівартість одиниці продукції виходячи з даних наступних таблиць..


Таблиця 4.1 – Калькуляція повної собівартості продукції

Стаття витрат

Значення, грн

1 Сировина та матеріали

Розраховується виходячи з даних таблиці 4.2

2 Покупні комплектуючі та напівфабрикати

20 ... 50

3 Паливо і енергія на технологічні цілі

5 … 10

4 Зворотні відходи (вираховуються)

0,5 ... 3,5

5 Основна заробітна плата

Розраховується виходячи з даних таблиці 4.3

6 Додаткова заробітна плата

Приймається на рівні 20% від основної заробітної плати

7 Відрахування на соціальні заходи

Приймаються на рівні 39,5% від суми основної та додаткової заробітної плати

8 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

див. табл. 4.2

9 Загальновиробничі витрати

5,5 ... 35,5

10 Втрати від браку


0,5 … 1,5

11 Інші виробничі витрати

3 ... 13

12 Супутня продукція (вираховується)

0

13 Виробнича собівартість [(01+02+03-04) + (05…11)] - 12
14 Адміністративні витрати *
15 Витрати на збут *
Повна собівартість (13 + 14 + 15)
*Примітка. Адміністративні витрати і витрати на збут на практиці розраховуються окремо, а в даній задачі їх можна прийняти у % від виробничої собівартості:

 • адміністративні – 40…70 %;

 • витрати на збут – 2…7 %.


Таблиця 4.2 – Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію обладнання за проектним варіантом, грн.

Статті

Значення

1 Амортизаційні відрахування

0,5…3,5

2 Витрати на утримання обладнання

0,2…0,9

3 Витрати на ремонт

0,5…1,0

4 Витрати на утримання цехових транспортних засобів

0,1…0,6

5 Інші витрати

0,1…0,6

Всього: витрати на утримання і експлуатацію обладнання


Таблиця 4.3 – Норми витрат на сировину і матеріали для виготовлення виробу та ціни за 1 кг

Вид матеріалу

Норми витрат, кг

Ціни за 1 кг, грн

1 Сталь

2 ... 7

2

2 Фарба

0,3 ... 0,8

1,3

3 Алюміній

0,5 ... 1,0

5,5Таблиця 4.4 – Норми витрат часу на виготовлення продукції і оплата за 1 нормо – годину

Найменування
операції


Норми витрат часу, год

Оплата за 1 нормо – годину робітнику відповідного розряду, грн

1 Заготівельна

0,3 ... 1,3

2,64

2 Токарна

0,7 ... 3,7

3,28

3 Шліфувальна

0,8 ... 1,8

2,96

4 Складальна

1,2 ... 3,2

3,40

5 Малярна

0,4 ... 1,4

2,12

Завдання 4.2Як зміниться повна собівартість одиниці виробу, при рості обсягу виробництва продукції на 1…10 %, якщо змінні витрати у її структурі складають 50…60 %?


Вказівки


, (4.1)

де Сn – повна собівартість одиниці виробу, грн;

Cзм – змінні витрати у собівартості одиниці виробу, грн;

Спост – постійні витрати у собівартості одиниці виробу.

Змінні витрати ростуть або зменшуються прямо пропорційно росту (зменшенню) обсягу випуску продукції, а постійні витрати не реагують а зміну обсягу випуску продукції.


V Ціноутворення, прибуток і рентабельність

^

Теоретичні питання

 1. Поняття ціни, методи ціноутворення

 2. Види прибутку та їх обчислення

 3. Поняття і види рентабельності


Практична частина


Завдання 5.1


Визначити роздрібну ціну шкіряної куртки, якщо її повна собівартість складає 300…500 грн, норматив рентабельності (НР) – 10 … 20%, надбавка за високу якість – 5%, ставка ПДВ – 20%, ставка акцизного збору – 15%, торгівельна надбавка – 8%.

Роздрібна ціна одиниці продукції:


, (5.1)


де ЦввПДВ – вільна відпускна ціна з ПДВ, грн;

Надбторг – величина торгівельної надбавки, грн.


(5.2)


де Цвв – ціна вільна відпускна, грн.


, (5.3)


де Цопт – оптова ціна, грн;

АЗ – акцизний збір, грн;

Надб – надбавка (за високу якість), грн.

Надбавка за високу якість розраховується в % від оптової ціни.

(5.4)


де НР – норматив рентабельності виробу, %;

Сn – повна собівартісь виробу, грн.


(5.5)
Завдання 5.2Користуючись даними попередньої задачі та інформацією, що обсяг випуску шкіряних курток за рік становить (V) 1000…2000 шт., визначити величину витрат на гривню товарної продукції і зробити висновок про ефективність їх випуску. Також розрахувати величини прибутку з одиниці виробу та від реалізації усього обсягу виробів.


Вказівки


Показник “витрати на гривню товарної продукції розраховується за формулою:


З1 ГРН = (5.6)


де ЗЗАГ – загальні витрати на весь обсяг виробленої продукції за період, тис. грн;

Q – обсяг товарної продукції за той же період, тис. грн.

Завдання 5.3Розрахувати показники рентабельності окремих виробів і продукції в цілому виходячи з наступних даних табл. 5.1.


Таблиця 5.1 – Вихідні дані

Показник

Оптова ціна (Ц), грн

Повна собівартість (Сп), грн

Річний обсяг випуску і реалізації продукції, тис. шт.

Виріб

А

45…55

28…38

20…50

Б

116…136

70…90

10…20

В

17…27

10…20

5…15Вказівки

 1. Рентабельність окремих видів продукції, %:


(5.8)


де Ці – оптова ціна одиниці продукції і-го виду, грн;

Спі – повна собівартість одиниці продукції і-го виду, грн;

Пі – прибуток від реалізації одиниці продукції і-го виду, грн.


 1. Рентабельність продукції, %:, (5.9)


де Пр.п.– прибуток від реалізації всіх видів продукції (за період), тис. грн;

Ср.п. – собівартість всього обсягу реалізованої продукції (за період), тис. грн.


(5.10)


де   собівартість одиниці продукції і-го виду, грн;

  обсяг реалізації продукції і-го виду, тис. шт.


, (5.11)


де - прибуток від реалізації одиниці продукції і-го виду, грн.


Перелік рекомендованої літератури 1. Дикань В.Л., Писаревский И.М. Экономика предприятий: Учебник для ВУЗов. – Харьков: ООО «Олант», 2002 – 224 с.

 2. Бойчик І.М., Харів П.С. та ін. Економіка підприємства: Навч. пос. для студентів економ. спеціальностей ВНЗ. – К.: “Каравела”, 2001. – 298 с.

 3. Экономика предприятия: Учебное пособие/ Под общ. ред. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.

 4. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.П. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 5. Економіка підприємства: Навч.– метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Г.О. Швиданенко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

 6. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2001. – 301 с.

 7. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / Под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 718 с.Екзаменаційні питання


1 Поняття і види цін, поняття ціноутворення

2 Особливості розрахунку критичного обсягу виробництва для окремих виробів та підприємства в цілому

3 Сутність методу ціноутворення “затрати + прибуток” і сфера його застосування”

4 Життєвий цикл інноваційної продукції

5 Сутність методу пропорційного ціноутворення

6 Поняття інновацій, інноваційного продукту і продукції, інноваційного проекту згідно з законом України “Про інноваційну діяльність”

7 Розрахунок оптової та роздрібної ціни

8 Поняття і види банкрутства підприємства

9 Поняття прибутку, види прибутку

10 Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів

11 Обчислення балансового прибутку

12 Інноваційні стратегії малих інноваційних фірм

13 Показники рентабельності, їх сутність і обчислення

14 Поняття і склад технополісів і технопарків

15 Шляхи підвищення рентабельності продукції та виробництва

16 Переваги і недоліки кількісної оцінки економічної безпеки підприємства за допомогою індикаторів

17 Мета аналізу беззбитковості підприємства

18 Розрахунок нормативу обігових засобів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів

19 Поняття і методика розрахунку кредитного обсягу виробництва та критичного виторгу

20 Класифікація інновацій

21 Поняття і методика розрахунку запасу фінансової міцності підприємства

22 Поняття інноваційного підприємства, інноваційної інфраструктури згідно з законом України “Про інноваційну діяльність”

23 Сутність цілі складання бізнес-плану роботи підприємства

24 Життєвий цикл інноваційної продукції

25 Типові розділи бізнес-плану роботи підприємства

26 Методика оцінки вірогідності банкрутства Є. Альтмана, її переваги і недоліки, можливості застосування в Україні

27 Розкрийте відмінність між бізнес-планом і планами розвитку підприємства, які розроблялися в планово-адміністративій економіці

28 Поняття інвестицій, інвестиційної діяльності

29 Розрахунок потреби в основних та допоміжних матеріалах для виробництва запланованого обсяг виробів

30 Класифікація інвестицій

31 Поняття і розрахунок виробничої потужності верстату та коефіцієнту використання виробничої потужності верстату

32 Інноваційні стратегії малих інноваційних фірм

33 Розрахунок собівартості випуску продукції

34 Джерела фінансування інвестицій

35 Мета нормування обігових засобів, розрахунок нормативу обігових засобів у виробничих запасах

36 Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні

37 Розрахунок нормативу обігових засобів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів

38 Фактори, які призводять до банкрутства підприємств в Україні

39 Методика розрахунку грошових потоків і терміну окупності короткострокового кредиту в бізнес-плані роботи підприємства

40 Інноваційні стратегії у сфері масового виробництва; етапи життєвого циклу великих фірм

41 Поняття ліквідності балансу, показники ліквідності

42 Сутність методики кількісної оцінки економічної безпеки підприємства за допомогою інтегрального показника

43 Поняття платоспроможності підприємства

44 Методика розрахунку економічної ефективності інноваційних проектів

45 Сутність і розрахунок коефіцієнтів абсолютної та поточної ліквідності, їх нормативні значення

46 Поняття національної та економічної безпеки, держави, їх взаємозв’язок з економічною безпекою підприємства

47 Поняття і показники фінансової стійкості підприємства

48 Процедура вибору арбітражного керуючого, його повноваження і обов’язки, оплата праці

49 Поняття і показники фінансової незалежності підприємства

50 Поняття і сутність санації підприємства, види санацій

51 Переваги і недоліки залучення іноземних інвестицій

52 Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні

53 Суб’єкти інвестиційної діяльності згідно з Законом України “Про інвестиційну діяльність”

54 Кадри інноваційного підприємства: поняття, склад

55 Поняття і етапи здійснення інвестиційного проекту

56 Основні етапи процедури банкрутства підприємства згідно з діючим законодавством

57 Розрахунок NPV, PI, PP

58 Основні загрози економічній безпеці України

59 Поняття і складові економічної безпеки підприємства

60 Особливості нормування і оплати праці наукових кадрівПохожие:

Завдання з методичними вказівками iconЗавдання з методичними вказівками
Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організації і управління підприємством” 1...
Завдання з методичними вказівками iconЛабораторна робота №7 Тема: Одновимірні масиви
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Завдання з методичними вказівками iconЛабораторна робота №8 Тема: Масиви із різною кількістю елементів
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Завдання з методичними вказівками iconЛабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Завдання з методичними вказівками iconЛабораторна робота №7 Тема: Цикли. Обчислення скінченних сум і добутків. Мета: Навчитись працювати з циклами for. Забезпечення заняття
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Завдання з методичними вказівками iconВикладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат
До заліку на аркушах формату А4: самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат (7-8 аркушів), контрольна робота:...
Завдання з методичними вказівками iconЗавдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка
Модульна контрольна робота складається з 10 варіантів. Кожний варіант містить завдання трьох рівнів: А, В, С
Завдання з методичними вказівками iconМетодичні вказівки до завдання 3 Завдання виконується за темою "Узагальнена модель простої лінійної регресії"
Для моделі, розрахованої у завданні 2, перевірте на значущість параметри a0 i a1 за допомогою t-тесту Ст’юдента
Завдання з методичними вказівками iconПоложення про 1-й Відкритий Чемпіонат Вінницької області з жиму лежачи серед любителів за версією gpc мета І завдання
Змагання проводяться з метою популяризації пауерліфтингу та сприяння його масовому розвитку. У процесі змагань вирішуються наступні...
Завдання з методичними вказівками iconПоложення про 1-й Відкритий Чемпіонат Вінницької області з пауерліфтингу та окремих вправ за версією убфп мета І завдання
Змагання проводяться з метою популяризації бездопінгового пауерліфтингу та сприяння його масовому розвитку. У процесі змагань вирішуються...
Завдання з методичними вказівками iconПоложення про 1-й Відкритий Чемпіонат Вінницької області з пауерліфтингу та окремих вправ за версією убфп мета І завдання
Змагання проводяться з метою популяризації бездопінгового пауерліфтингу та сприяння його масовому розвитку. У процесі змагань вирішуються...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы