1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю icon

1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю


Название1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю
страница15/15
Размер0.67 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю.

2. Методологічні засади, джерела вивчення курсу «Історія українського суспільства».

3. Історичні та етнокультурні витоки формування східнослов’янської спільноти на території України.

4. Східнослов’янські племінні княжіння на території України в V – VIII ст. н.е. Започаткування державності.

5. Утворення Київської Русі. Роль в цьому процесі варязького і слов’янського чинників. Норманська теорія і її сучасні оцінки.

6. Етапи розвитку Київської Русі, їх специфіка та особливості.

6. Перші київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Їх внутрішня і зовнішня політика.

8. Політичний устрій Київської Русі за князів Володимира і Ярослава. Роль князя, дружини. Боярська рада.

9. Економічне життя Київської Русі в ХІ – першій половині ХІІ ст.

10. Соціальна структура суспільства Київської Русі в ХІ – першій половині ХІІ ст.

11. Юридично-правові засади функціонування суспільства Київської Русі. «Руська правда». «Правда Ярославичів».

12. Міжнародні зв’язки Київської Русі за князів Володимира і Ярослава.

13. Формування феодальних соціально-класових відносин, їх вплив на тенденції розвитку Київської Русі.

14. Релігійне життя Київської Русі. Історичне значення прийняття християнства. Роль монастирів

15. Суспільно-політичні рухи. Ідеологія правителів Київської Русі.

16. Централізація Київської Русі за часи Володимира Мономаха.

17. Причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.

18. Зародження передумов формування української народності.

19. Культура, освіта Київської Русі.

20. Історичний вплив держави Київська Русь на формування європейської цивілізації.

21. Історичні та політичні обставини утворення Галицько-Волинської держави. Князь Роман Мстиславич.

22. Внутрішня і зовнішня політика князя Данили Галицького.

23. Культура Галицько-Волинської держави.

24. Причини занепаду Галицько-Волинської держави. Роль Галицько-Волинської держави в історії Європи ХІІ- першій половині ХІV століть.

25. Початок, основні етапи та наслідки захоплення Литвою територій давньоруських удільних князівств. Роль і місце в Литовській державі українських земель.

26. Польська експансія на українські землі. Унії. Політичний, соціально-економічний та правовий статус українських земель у складі Речі Посполитої.

27. Процес остаточної інкорпорації українських земель до складу Речі Посполитої. Передумови на наслідки Люблінської (1569 р.) унії.

28. Господарське життя на українських землях під владою Польщі. Особливості суспільного та економічного життя українських міст. Магдебурзьке право.

29. Соціально-класова структура українського суспільства у складі Речі Посполитої. Процес закріпачення селянства. Литовські статути.

30. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. Їх роль і місце у збереженні національного етносу.

31. Виникнення козацтва та утворення Запорозької Січі. Життя та побут запорозьких козаків.

32. Організація реєстрового козацтва. Його роль у суспільно-політичному житті українського народу.

33. Визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією наприкінці XVI - початку XVII с.

34. Повстання 1591-1596 рр. під проводом К. Косинського та С. Наливайка.

35. Національно-визвольні повстання українського народу 20-30 рр. XVII ст.

36. Розвиток культури, освіти, книгодрукування в Україні в ХVI – першій половині XVII ст.

37. Причини, характер, рушійні сили, періодизація Української національної революції.

38. Підготовка та початок визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. Воєнні події 1648 р. та їх суспільно-політичні наслідки.

39. Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б.Хмельницького.

40. Політико-адміністративний устрій, органи влади і управління гетьманської держави Б.Хмельницького.

41. Воєнно-політичні події на українських землях протягом 1651-1653 рр. та їх наслідки.

42. Основні напрями зовнішньої політики Б.Хмельницького.

43. Історичні обставини та хід Переяславської ради. Українсько-російський договір та його оцінки в сучасній історичній літературі.

44.Суспільно-політичні причини та обставини розгортання громадянської війни та поділу козацької України на два гетьманства (вересень 1657р. – червень 1663р.). Українське суспільство в умовах «великої руїни».

45. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663р. – вересень 1676 р.). Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П.Дорошенка, Д.Многогрішного.

46. Історичні обставини міжнародно-правового поділу України між Росією і Польщею. Андрусівське перемир’я (1667 р.). Мирний договір (1686 р.)

47. Особливості української національної революції. Причини її поразки та значення в історії України.

48. Українська національна революція в контексті європейського революційного руху ХVI - XVII ст.

49. Гетьманщина наприкінці ХVII-XVIII ст.; кордони, населення, адміністративно-територіальний, політичний та соціально-економічний устрій.

50. Державотворча діяльність І.Мазепи.

51. Діяльність української політичної еміграції на початку XVIIІ ст . Основні положення Конституції Пилипа Орлика.

52. Процес та наслідки інкорпорації України до складу Російської імперії в XVIII ст.

53. Централізаторська політика Катерини ІІ до України. Причини та обставини остаточної ліквідації Росією Гетьманщини.

54. Правобережна Україна в другій половині ХVII-XVIII ст.: політичний та соціально-економічний розвиток.

55. Соціальні і національно-визвольні рухи на Правобережжі та в Західній Україні в другій половині ХVII-XVIII ст.

56. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі правобережних та західноукраїнських земель.

57. Реформи Марії-Терезії і Йосифа II кінця XVIII ст. та їх вплив на західноукраїнські землі.

58. Розвиток української культури наприкінці ХVII- XVIII ст.

59. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.: адміністративно-територіальний устрій, особливості соціально-економічного і політичного розвитку

60. Характер політичної влади російського уряду. Суспільно-політичні рухи Наддніпрянської Україні: їх прояви і значення.

61. Національне відродження Наддніпрянської України. Діяльність перших політичних організацій. Кирило-Мефодіївське братство.

62. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст. Населення західноукраїнських земель. Національне і соціальне становище українців.

63. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях в першій половині ХІХ ст. Вплив революції 1848-1849 рр. на соціально-економічне і політичне становище українців.

64. Національно-політичний рух українців у Галичині і Буковині під час революції 1848–1849 рр.

65. Розвиток української культури наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

66. Ліберальні реформи 1860–70-х рр. в Росії та специфіка їх реалізації в Україні. Соціально-економічний і політичний розвиток підросійської України на етапі становлення капіталізму.

67. Соціально-економічний і політичний статус українських земель у складі імперії Габсбургів. Конституційні реформи 1860-х рр., їх вплив на українську суспільність.

68. Передумови та тенденції формування української нації у складі Російської та Австро-Угорської імперій.

69. Формування політичної свідомості українців в системі суспільно-політичних Росії і Австро-Угорщини (др. пол. ХІХ – початок ХХ ст.).

70. Передумови та специфіка українського національно руху в Російській імперії на етапі становлення індустріального суспільства. Хлопомани. Громадівський рух.

71. Розвиток культурно-освітнього і національно-політичного руху у західноукраїнських землях в др. пол. ХІХ - початку ХХ ст.

72. Суспільно-політична та національна проблематика в програмах українських та загальноросійських політичних партій на зламі ХІХ-ХХ ст.

73. Політизація українського національного руху Надднірянської України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Студентський рух. Братство тарасівців.

74. Революція 1905-1907 рр і Україна. Українські громади у І та ІІ російських Думах.

75. Українські землі напередодні Першої світової війни: економічна та суспільно-політична ситуація.

76. Перша світова війна і Україна. Відношення до війни соціальних і національних прошарків та політичних організацій українського суспільства.

77. Політика урядів Австро-Угорщини і Російської імперії в українському та польському питанні у роки Першої світової війни.

78. Політична ситуація в Україні після Лютневої (1917 р.) буржуазно-демократичної революції. Суспільно-політичні сили та інститути влади в Україні на етапі 1917 – початку 1918 рр.

79. Українська Центральна Рада та Генеральний секретаріат – перші державні структури відродженої України. Склад, політична програма, універсали УЦР.

80. Українська держава гетьманської доби: зовнішня і внутрішня політика П.Скоропадського.

81. Політичні обставини утворення ЗУНР. Внутрішня і зовнішня політика, історичне значення ЗУНР.

82. Утворення Директорії УНР, її реформи і зовнішньополітичні орієнтації.

83. Причини поразки та історичні уроки української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.

84. Брест-Литовська конференція та українське питання.

85. Встановлення радянської влади в Україні: передумови, причини, наслідки.

86. Економічна та суспільно політична криза радянського суспільства на початку 1920-х рр.: пошуки виходу. Нова економічна політика, її суть та особливості впровадження в Україні.

87. Кооперативний рух в Україні на етапі 1920-х рр.: особливості в УСРР і на західноукраїнських територіях.

88. Політика українізації в УСРР. Її зміст і результати.

89. Формування та діяльність інституцій радянської влади в Україні. Радянська Україна у Конституціях СРСР (1924 і 1936 рр.) й УСРР(УРСР) 1925, 1929 і 1937 рр.

90. Міжнаціональні відносини і релігійне життя в УСРР у 1920-1930-ті рр.

91. Партійно-політична система Радянської України в 1920-ті рр., передумови та шляхи її трансформації у командно-адміністративний апарат. Сталінські репресивні заходи та їх наслідки для українського суспільства.

92. Центри української еміграції в Польщі, Чехословаччині й Румунії. Діяльність української політичної й військової еміграції.

93. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських територіях у 1920-ті рр. Політика пацифікації Ю. Пілсудського в Східній Галичині.

94. Суперечливість соціально-економічного розвитку українського суспільства в умовах сталінізму. Економічні перетворення у промисловості: індустріалізація, її передумови, хід здійснення, наслідки.

95. Колективізація: мотиви, хід здійснення, результати. Економічні та соціальні наслідки колективізації в Україні.

96. «Культурна революція», її зміст та шляхи реалізації в Україні.

97. Діяльність українських політичних партій і рухів на західноукраїнських територіях у 1930-ті рр. Комуністичний рух. Особливості функціонування націоналістичних організацій.

98. Карпатська Україна як спроба створення Української держави у 1938-1939 рр.

99. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни.

100. Українські землі у військово-політичних планах Німеччини та СРСР. Наслідки реалізації німецько-радянських домовленостей стосовно України.

101. Радянізація західноукраїнських земель (1939-1941 рр.).

102. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Причини поразок Червоної Армії у перші місяці війни. Оборонні бої в Україні 1941-1942 рр.

103. Всенародна боротьба проти німецько-фашистських окупантів на території України. Партизанський і підпільний рух. Внесок українського народу у становлення радянського тилу в роки Великої вітчизняної війни;

104. Створення та діяльність в роки Другої світової війни ОУН-УПА.

105. Україна в дипломатії країн-учасниць антигітлерівської коаліції.

106. Визволення України від фашистських загарбників. Формування кордонів УРСР під час та по закінченні Другої світової війни.

107. Депортація населення з території України та Криму (1944 р.).

108. Внесок українського народу в перемогу над нацистською Німеччиною.

109. Повоєнна вiдбудова та соцiально-полiтичний розвиток України (1945-1952 рр.).

110. «Ждановщина» в Україні: ідеологічний наступ тоталітарного режиму на суспільство і культуру.

111. Радянiзацiя захiдних областей України у повоєнний період. Лiквiдацiя повстанського руху.

112. УРСР в перiод десталiнiзацiї (1953-1964рр): напрямки реформування.

113. Розширення повноважень Української РСР у складі СРСР в період десталінізації.

114. Культурне життя в Україні (1953-1964рр.). «Шістдесятники», причини виникнення, діяльність.

115. Посилення системноi кризи тоталiтарного ладу (серед. 60-х— початок 80-х рр.).

116. Етносоцiальнi процеси в УРСР у перiод загострення кризи радянськоi системи 1960-1980-х рр.

117. Полiтична опозицiя другоi пол. 60-х — сер. 80-х рр.в Україні: програмнi та органiзацiйнi засади.

118. Політика русифікації України в 60-х – 80-х роках. Наслідки цього процесу для української нації.

119. Концепцiя і шляхи «перебудови» в СРСР i Украiна.

120. Стан української економіки у другій половині 1980-х років та назрівання економічної кризи.

121. Суспільно-політичні процеси в Україні в період «перебудови». Розгортання руху за національне відродження. Формування передумов незалежностi України.

122. Студентський і молодіжний рух в Україні в умовах перебудови.

123. Виникнення Народного Руху України за перебудову. Роль цієї організації у розвиткові політичних подій в республіці протягом 1989-1991 рр.

124. Становлення багатопартiйної системи в Українi на етапі перебудови. Класифiкацiя полiтичних партiй. Характер багатопартiйностi.

125. Спроби державного заколоту в Москві в серпні 1991 р. Проголошення державної незалежності в Україні.

126. Декларацiя про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності України, їх основні положення та сучасні оцінки.

127. Об’єктивні та суб’єктивні причини руйнації господарського механізму після проголошення державної незалежності України.

128. Тенденції трансформаційних змін економіки України в умовах незалежності: від здобутків до прорахунків.

129. Формування інститутів державної влади України після проголошення незалежності. Прийняття Конституції України, її значення.

130. Особливості конституційного процесу в Україні 1996-2004 рр. Причини та шляхи подолання системного протистояння державно-владних гілок.

131. Політичні партії незалежної України. Проблема взаємодії суспільства і влади. Особливості та перспективи поглиблення суспільної демократії в Україні..

132. Етнонаціональний склад населення України. Міжнаціональні відносини. Проблема громадянських і політичних прав національних меншин.

133. Міжконфесійні відносини незалежної України.

134. Концептуальні основи і пріоритети зовнішньої політики України.

135. Сучасні євроатлантичні інтеграційні орієнтири України: дилема оцінок та шляхів реалізації.

136. Українсько-російські відносини, їх стан та тенденції розвитку.

137. Прийняття України до ВТО (2008 р). Перспектива та проблематичність даного чинника для економіки України.

138. Президентські і парламентські вибори 2004-2010 рр.: аналіз політичних подій.

139. Світова економічна криза 2008-2010 рр. та її вплив на соціально-економічні і політичні процеси в Україні.

140. Політичні і соціально-економічні процеси в Україні після президентських виборів 2010 р.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю icon1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю
Предметом навчального курсу "Історія України" є наука про появу людей на території сучасної України, їх розселення і спосіб життя,...
1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю icon1. Предмет і завдання курсу історії держави і права зарубіжних країн
Лекція Історія держави іі права зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна
1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю iconНавчальна дисципліна «Методологія захисту інформації» є нормативним курсом при підготовці фахівців за напрямом «Національна безпека»
«Методологія захисту інформації» є нормативним курсом при підготовці фахівців за напрямом «Національна безпека» і покликаний сформувати...
1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю iconРозвиток у школярів інтересу до предмета та мотивації до його вивчення
Курс історії у 5 класі має пропедевтичний характер, що визначає принципи відбору змісту та стилістичні особливості його подачі. П’ятикласники...
1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю iconІсторія філософської
Курс становить один з аспектів цілісної історико-філософської підготовки майбутніх фахівців. Також при вивченні курсу має важливе...
1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю iconЕвристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр
Охарактеризуйте рівень політичної конфліктності українського соціуму. Які саме політичні конфлікти – конфлікти інтересів, конфлікти...
1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю iconПетро Федун. "Елементи Революційности Українського Націоналізму"
По можливості точно вияснити зміст понять “революція”, “революційний” у випадку українського націоналістичного руху, репрезентованого...
1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю iconПідсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку
Види маркетингу та їх характеристика масовий, товарно-диференційний та цільовий маркетинг
1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю iconВступ до курсу Історія України
На питання чи є історія наукою, однозначної відповіді немає. Історична наука відрізняється від інших наук тим, що має свою специфіку,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы