1. Стародавня історія України Терміни, поняття icon

1. Стародавня історія України Терміни, поняття


Скачать 108.59 Kb.
Название1. Стародавня історія України Терміни, поняття
страница1/3
Размер108.59 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

powerpluswatermarkobject3569137671.Стародавня історія України Терміни, поняття

 • Історичні джерела - пам’ятки минулого, які свідчать про історію людського суспільства

 • Археологічна культура – сукупність схожих речових решток, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного часу й території

 • Палеоліт – давній кам’яний вік, 1млн – 11 тис. років тому

 • Мезоліт – середній кам’яний вік, епоха кам’яної доби,що була перехідною між палеолітом та неолітом 10 -7 тис. років тому

 • Неоліт – доба нового кам’яного віку, заключний етап кам’яної доби, що заступив палеоліт та мезоліт. Епоха, протягом якої людина перейшла до добування їжі, вирощуючи рослини й одомашнивши тварин, 7-5 тисячоліття до н.е.

 • Енеоліт – мідно - кам’яний вік, перехідна ланка від кам’яного віку до віку металів, коли з’являються речі з міді, але провідна роль у виготовленні знарядь праці належить каменю, 4-3 тисячоліття до н.е.

 • Бронзовий вік – період в історії людства, коли поряд з кам’яними були поширені знаряддя з бронзи, це час розпаду первіснообщинного ладу, 2-1 тисячоліття до н.е.

 • Ранній залізний вік – один з періодів розвитку людства, люди навчилися плавити залізо,виникнення перших державних утворень, 1тис.р. до н.е.-1тис.р. н.е.

 • Ремесло - дрібне виробництво за допомогою примітивного знаряддя, для задоволення широких побутових потреб

 • Осілий спосіб життя – спосіб життя, який пов\'язаний з постійним проживанням на одному місці

 • Кочовий спосіб життямандрівний, пов’язаний з частою зміною пасовища, місця проживання

 • Колонізація – заселення та освоєння вільної території;поселення громадян якоїсь держави поза межами своєї країни, а також загарбання якоїсь області чи країни

…………………………………………………………………………………………………………………

^ 2. Виникнення та розквіт Київської Русі

………………………………………………………………………………………………………..

^ 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-волинська держава

 • Роздробленість – розчленування держави на декілька самостійних князівств, період в історії Київської Русі, середина 12 до середини 13 ст., перехід від ранньофеодальної держави до зрілого феодального суспільства.

 • Федеративна монархія – форма державного устрою, що складається з кількох державних утворень за якими зберігається певна самостійність

 • Колективний сюзеренітет – верховне право кількох правителів щодо певної території, що шукали компромісних рішень на своїх зібраннях; форма колективного правління в період феодальної роздробленості

 • Золотоординське ярмо - система правління ординських феодалів на українських землях^ 4. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ-ХІV ст.

 • Вотчинне землеволодіння – землеволодіння феодала, яке передавалося у спадок,закріплення тих або тих територій за певною гілкою князівського роду

 • Ікони – живописні або мозаїчні картини на релігійні теми

 • Билини – народні пісні про богатирів,їх подвиги

 • Літописи – древньоруські історичні твори,в яких важливі події писалися за роками

 • Мозаїка – зображення з різнокольорових камінців чи шматочків кольорового непрозорого скла,смальти

 • Фреска – живописний твір ,виконаний водяними фарбами на свіжій вогкій штукатурці

 • Книжкова мініатюра – живописні зображення , що прикрашали, ілюстрували середньовічні рукописи

…………………………………………………………………………………………………….

^ 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

 • Шляхта – привілейований стан, родова українська знать, аристократія

 • Пан – людина, яка володіла власною вотчинною землею, поміщик у старих Польщі, Литві, дореволюційних Україні та Білорусі

 • Панщина - дарова примусова праця покріпачених селян у господарстві поміщика

 • Магдебурзьке право – право міст на самоврядування, податковий, судовий імунітет, проведення ярмарків,право власності на землю

 • Магістрат – адміністративний орган міського самоврядування; об’єднував раду і лаву, муніципалітет

 • Рада – адміністративний орган і суд у цивільних справах

 • Лава – суд у кримінальних справах

 • Війт – керівник органів місцевого самоврядування, очолював лаву

 • Цехи – професійні об’єднання ремісників в середньовічному місті; самоврядна громада вільних ремісників однієї чи кількох спеціальностей на чолі з виборним старшиною

 • Дума – збори, рада виборних на Русі

………………………………………………………………………………………….

^ 6. Українські землі в другій половині ХVI ст.

 • Українська шляхта привілейований пануючий стан на українських землях в XVI – XVIII ст.

 • Українське козацтво – стан вояків-землеробів в Україні 15-18 ст., виник в процесі боротьби землеробського і кочового населення в зоні Великого кордону

 • Реєстрове козацтво – козацтво, найняте на службу до польського короля, внесене до спеціального реєстру

 • Запорозька Січ – столиця запорозьких козаків; територія степової України, де формувався козацький військово-адміністративний устрій і діяли козацькі порядки

 • Козацька старшина – військове та адміністративне керівництво Запорозької Січі; привілейована верхівка українського козацтва, його військовий та адміністративно-політичний керівний склад. Походила із заможної верхівки козацтва.

 • Козацькі клейноди – козацькі символи-відзнаки

…………………………………………………………………………………………….

^ 7. Українські землі в першій половині XVII ст.

 • Греко-католицька церква – союз православної та католицької церков під зверхністю Папи Римського.

 • Покозачення – масовий перехід селян до козацького стану, що спостерігався в др.пол.16 століття – п.п. 17 століття; спроба звільнитися від панщини й отримати право вільно працювати на власній землі. ...............................................................................................................................^ 8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст.

 • Національно-визвольна війна війна, головна мета якої – досягнення національної незалежності, суверенітету.

 • Військо Запорозьке самовладна військово-політична організація українського козацтва.

 • Гетьманщина - українська козацька держава, утворена внаслідок Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Офіційна назва Військо Запорозьке

……………………………………………………………………………………………………….

^ 9. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVII ст.

…………………………………………………………………………………………………………..

^ 10. Українські землі наприкінці ХVII – п.п. ХVIIІ ст.

 • Малоросія - назва Гетьманщини в законодавчих актах і розпорядженнях царського уряду після українсько - московського договору1654 року. Від Андрусівського договору1667 р. до кінця 18 ст. Назва України в Російській імперії.

 • Малоросійська колегія - центральний орган російської колоніальної адміністрації в Гетьманщині у 18 ст. Мета - контроль за діяльністю гетьмана та українського уряду й поступового обмеження політичної автономії Гетьманщини.

 • Козацьке бароконазва архітектурного стилю на українських землях у 17-18 ст. В умовах Запорізької Січі українське барокко поєднується з аскетизмом козацького життя, з військово-оборонними функціями споруд, набирає стриманої урочистості і одержує назву „козацького барокко”.

 • Козацькі літописи – історико-літературні твори 2-ї половини XVII — середини XVIII століття, присвячені козацьким війнам. Цінні джерела для дослідження вітчизняної історії і важливі пам'ятки літератури.

……………………………………………………………………………………………………………

^ 11. Українські землі в другій половині ХVIIІ ст.

 • Нова(Підпільненська) Січ - адміністративний і військовий центр запорозького козацтва в 1734—1775 роках. Остання Запорозька Січ.

 • Задунайська Січ - військово-державна організація колишніх запорозьких козаків яка виникла після зруйнування царськими військами Нової Січі й ліквідації Запорізького козацького війська у червні 1775 року в нижній течії Дунаю. Запорожці оселилися спочатку на лівому березі, а потім турецька адміністрація переселила їх на правий берег.

 • Коліївщина - велике національно-визвольне повстання проти польського та єврейського гніту в Правобережній Україні 1768 року.

 • Паланка - адміністративно-територіальна одиниця (округ) у Запорізькій Січі.

 • Зимівник - зимове житло запорожця за межами Січі.

............................................................................................................................................................

^ 12. Українські землі в складі Російської імперії наприкінці ХVIIІ – у п.п. ХІХ ст.

……………………………………………………………………………………………………………...

^ 13. Західноукраїнські землі наприкінці ХVIIІ – у п.п. ХІХ ст.

 • Просвітництво – ідейний та культурницький рух, який у 18 ст. охопив країни Європи. Головним засобом розв’язання суспільних проблем вбачав в просвіті, поширенні знань.

 • Руська Трійцядемократично-просвітницьке, літературне товариство, що з кінця 1820-их років розпочало на Західних Українських землях національно-культурне відродження.

 • Русалка Дністровая - український альманах, виданий «Руською Трійцею» у Буді в 1837,в якому через твори проголошена ідея єдності українських земель.

……………………………………………………………………………………………………………...

^ 14. Культура України кінця ХVIIІ – п.п. ХІХ ст.

 • Історія русівпам’ятка української історичної прози, перша політична історія України від найдавніших часів до 1769 року. Обґрунтована думка, що Україна є прямою наступницею Київської Русі, що українці є окремим від росіян народом, що Україна має всі права на відновлення козацького самоврядування.

………………………………………………………………………………………………………………..

^ 15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

 • Земства - дуже обмежений у правах орган місцевого самоврядування, створений у дореволюційній Росії та Україні відповідно до земської реформи 1864 р.

 • Громадівстворух української інтелігенції в ІІ половині ХІХ – поч.ХХ ст.

 • Братство тарасівців - таємна організація «свідомих українців», речників українсього національного активізму з самостійницькими тенденціями (на відміну від несвідомого малоросійства й аполітичного «українофільства»). Засноване влітку 1891 року (дехто подає 1892) під час відвідин могили Тараса Шевченка біля Канева.

 • Чигиринська змова - спроба селянського повстання, підготованого гуртком революціонерів-народників «Таємна дружина» в Чигиринському повіті Київської губернії 1877 р.

……………………………………………………………………………………………………………….
  1   2   3

Похожие:

1. Стародавня історія України Терміни, поняття icon1. Стародавня історія України Терміни, поняття
Археологічна культура – сукупність схожих речових решток, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного...
1. Стародавня історія України Терміни, поняття iconСередина III тис до н е. розселення племен трипільської культури на території України; V vii ст. Велике розселення слов'ян. Поняття та терміни: «історичні джерела»
Поняття та терміни: «історичні джерела», «археологічна культура», «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «бронзовий вік», «ранній залізний...
1. Стародавня історія України Терміни, поняття iconСтародавня історія України. 1 млн років тому
Розселення кіммерійців між Дністром і Доном та на Кримському і Таманському півостровах
1. Стародавня історія України Терміни, поняття icon1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст
Близько 800 тис. Років тому – вік найдавнішої з відкритих археологами стоянок на території України (с. Королеве в Закарпатті)
1. Стародавня історія України Терміни, поняття icon1. Стародавня історія України
Археологічна культура – сукупність схожих речових решток, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного...
1. Стародавня історія України Терміни, поняття iconСтародавня історія України IV середина III тис до н е
Археологічна культура — термін, уживаний для позначення спільності (комплексу) подібних між собою археологічних пам’яток, що відносяться...
1. Стародавня історія України Терміни, поняття iconСтародавня історія України IV середина III тис до н е
Археологічна культура — термін, уживаний для позначення спільності (комплексу) подібних між собою археологічних пам’яток, що відносяться...
1. Стародавня історія України Терміни, поняття icon1. Стародавня історія України
Олег (р н невід п за Лаврентіївським літописом, 912; за Новгородським першим літописом, 922) київський князь. Походив з норманів....
1. Стародавня історія України Терміни, поняття iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Історія України"
Савченко С. В. Історія незалежної України (1991-2008 рр.): Матеріали та методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Історія України“....
1. Стародавня історія України Терміни, поняття iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
1. Стародавня історія України Терміни, поняття iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы