2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 icon

2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3


Скачать 38.92 Kb.
Название2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3
Размер38.92 Kb.
ТипДокументы

1.Наведіть класифікацію та коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів.

Усі напівпровідникові прилади можна умовно розділити на дві великі групи: біполярні та уніполярні.
До біполярних приладів необхідно віднести усі ті прилади, для роботи яких принципово важливо наявність двох типів носіїв - електронів і дірок. До приладів цього типу, як правило, відносять усі пристрої, в яких управління електронним потоком проводиться за допомогою електронно-діркового переходу (pn - переходу)

До уніполярних приладів відносяться прилади, в яких проводиться управління потоками, що переважно складаються з носіїв одного типу, або електронів, або дірок.
За реакцією на вхідний сигнал прилади можна розділити на підсилювальні (активні), перетворювальні та пасивні.

2.Поясніть принцип дії випрямного діода.

Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку.

^ 3.Перелічіть основні стандартизовані параметри, які характеризують властивості випрямних діодів

Середній прямий струм Іпр.ср - середнє за період значення прямого струму.
^ Максимально припустимий середній прямий струм Іпр. ср. max
Середній випрямлений струм Івп. ср - середнє за період значення випрямленого струму, що протікає через діод (з урахуванням зворотного струму).
^ Максимально припустимий середній випрямлений струм І вп ср. max
Постійна пряма напруга Uпр - значення постійної напруги на діоді при заданому постійному прямому струмі.
^ Середня пряма напруга Uпp. ср - середнє за період значення прямої напруги при заданому середньому значенні прямого струму.
^ Постійна зворотна напруга Uобр - значення постійної напруги, прикладеної до діода в зворотному напрямку.
Максимально припустима постійна зворотна напруга Uобр. max
Максимально припустима імпульсна зворотна напруга Uобр. і. max
^ Постійний зворотний струм Іобр - значення постійного струму, що протікає через діод у зворотному напрямку при заданій, зворотній напрузі.
^ Середній зворотний струм Іобр. ср - середнє за період значення зворотного струму.

4.Зобразіть типову ВАХ випрямного діода, поясніть вигляд прямої та зворотної віток. Яка з ділянок використовуються в роботі випрямного діода?


^ 5.Дайте визначення терміну «резистор», перелічіть та охарактеризуйте відомі вам види напівпровідникових резисторів.

Рези́стор або — елемент електричного кола, призначений для використання його електричного опору. Основною характеристикою резистора є величина його електричного опору. Для випадку лінійної характеристики значенняелектричного струму через резистор в залежності від електричної напруги описується законом Ома.

Варистор - це напівпровідниковий резистор, опір якого залежить від прикладеної напруги та, що володіє нелінійної симетричної вольт - амперної характеристикою (ВАХ). 

Терморезистори - це напівпровідникові резистори, в яких використовується залежність електричного опору напівпровідника від температури.

Тензорезистор - це напівпровідниковий резистор, в якому використовується залежність електричного опору від механічної деформації. 
Призначення - вимірювання тисків і деформацій.  

^ 6.Поясніть принцип дії та сферу застосування стабілітронів.

стабілітрони, призначених для стабілізації напруги;

7.Перелічіть основні параметри стабілітронів, які підлягають стандартизації

Основні параметри стабілітронів:

1. ^ Напруга стабілізації – падіння напруги на стабілітроні в області стабілізації при номінальному значенні струму.

2. ^ Мінімальний струм стабілізації – значення струму через стабілітрон, при якому виникає стійкий електричний пробій.

3. ^ Максимальний струм стабілізації – найбільше значення струму через стабілітрон, при якому потужність, яка розсіюється на стабілітроні, не перевищує допустимого значення.

4. ^ Диференціальний опір – відношення приросту напруги на стабілітроні до приросту струму в режимі стабілізації та характеризує ступінь стабільності напруги стабілізації при зміні струмі пробою 5. Максимальний потужність розсіювання – найбільша потужність, яка виділяється на переході, при якій не виникає тепловий пробій переходу.

6. Температурний коефіцієнт напруги стабілізації – відношення відносної зміни напруги стабілізації до абсолютної зміні температури навколишнього середовища:

^ 8.Покажіть типову ВАХ стабілітрона, поясніть вигляд прямої та зворотної віток. Яка з ділянок використовуються в роботі /


9.Поясніть, що таке диференціальний опір діода?

^ Диференціальний опір – відношення приросту напруги на стабілітроні до приросту струму в режимі стабілізації та характеризує ступінь стабільності напруги стабілізації при зміні струмі пробою .

^ 10.Наведіть умовні графічні позначення основних типів напівпровідникових діодів /


11.Дайте визначення термінам «транзистор», «біполярний транзистор».

Транзистором -- називається перетворювальний напівпровідниковий прилад, який має не менше трьох виводів та придатний для підсилення потужності.

Біполярними транзисторами-- називають напівпровідникові прилади з двома або декількома взаємодіючими електричними переходами та з трьома або більше виводами, підсилювальні властивості яких зумовлені явищами інжекції та екстракції неосновних носіїв заряду.

12.Поясніть відмінності в побудові та в умовних графічних позначеннях біполярних транзисторів типу та .а б

Рис. 2.1. Будова та умовне графічне позначення

біполярного транзистора: а-типу; б-типу
Спрощена будова та умовне графічне позначення біполярного транзистора з двома показана. Основним елементом транзистора є напівпровідниковий кристал кремнію або германію, в якому створено три області різних провідностей ,а зображено транзистор, в якого крайні області мають електронну провідність, а середня – діркову. Такі транзистори називаються -типу.

У транзистора б крайні області мають діркову провідність, а середня – електронну. Такі прилади називаються транзисторами -типу.

13.Охарактеризуйте кожен з виводів та поясніть принцип дії біполярного транзистора.

Середня область транзистора називається базою Б, одна крайня область називається емітером Е, інша – колектором К. До кожної з областей припаяні виводи, за допомогою яких прилад вмикається в схему. З рис. 2.1 видно, що в транзисторі є два переходи: емітерний (між емітером і базою) та колекторний (між колектором і базою). Залежно від полярності напруг, які подані до емітерного та колекторного переходів, розрізняють чотири режими роботи транзистора.

Активний режим. На емітерний перехід подана пряма напруга, а на колекторний – зворотна. Такий режим є основним режимом роботи транзистора. Так як, напруга в колі колектора значно перевищує напругу на емітерному переході, а струми в колах емітера та колектора практично рівні, то потужність корисного сигналу на виході схеми (у колекторному колі) може виявитися набагато більшою, чим у вхідному (емітерному) колі.

Режим відсічки. До обох переходів прикладені зворотні напруги. Тому через них проходить лише незначний струм, зумовлений рухом неосновних носіїв заряду. Практично в режимі відсічки транзистор виявляється закритим.

Режим насичення. У цьому випадку обидва переходи знаходяться під прямою напругою. Струм у вихідному колі максимальний і практично не регулюється струмом вхідного кола. У цьому режимі транзистор повністю відкритий.

Інверсний режим. До емітерного переходу прикладена зворотна напруга, а до колекторного – пряма. Емітер і колектор обмінюються своїми функціями – емітер виконує функції колектора, а колектор – емітера. Такий режим не відповідає нормальний умовам експлуатації транзистора

^ 14.Розкажіть, які є режими роботи транзистора та надайте коротку характеристику кожному з них.


15.Охарактеризуйте схему ввімкнення транзистора з ЗБа б в

Рис. 2.2. Схеми ввімкнення транзисторів: а – ЗБ; б – ЗЕ; в – ЗК


Незалежно від схеми ввімкнення транзистори характеризуються диференціальним коефіцієнтом прямої передачі струму, який є відношенням приростів вихідного струму до вхідного струму. Для схеми зі ЗБ (рис. 2.2, а) це коефіцієнт передачі струму емітера

, .


16.Наведіть схему ввімкнення транзистора з ЗЕ, які її особливості?

У схемі зі ЗЕ (рис. 2.2, б) коефіцієнт прямої передачі струму

.

Так як , то має великі значення. На практиці в схемі зі ЗЕ можна отримати коефіцієнт прямої передачі струму порядку декількох десятків. Перевагою схеми також є можливість живлення від одного джерела напруги, тому що на базу та колектор подаються напруги одного знаку.

17.Поясніть роботу транзистора в схемі зі ЗК.

У схемі зі ЗК коефіцієнт прямої передачі струму

.

Схема зі ЗК використовується рідше ніж дві попередні, так як не дозволяє отримати підсилення за напругою.

^ Статичні характеристики транзистора відображають залежність між струмами та напругами на його вході та виході. Одним сімейством характеристик цю залежність показати неможливо. Тому необхідно користуватися двома сімействами статичних характеристик. Найбільше поширення отримали вхідні та вихідні статичні характеристики для схем зі ЗБ та ЗЕ.

18.Наведіть типові статичні характеристики транзистора в схемі з ЗБ та коротко охарактеризуйте їх.
а б

Рис. 2.4. Статичні характеристики транзистора

для схеми зі ЗБ: а – вхідні; б – вихідні

Вихідні характеристики для цієї схеми відображають залежність струму колектора від напруги між колектором і базою за постійних значень емітерного струму

за .

Приблизний вигляд вихідних статичних характеристик транзистора показаний на рис. 2.3, б.

Для схеми зі ЗЕ статичною вхідною характеристикою є графік залежності струму бази від напруги між базою та емітером за постійного значення напруги між колектором та емітером


19.Покажіть і поясніть статичні характеристики транзистора з ЗЕ.

а б

Рис. 2.4. Статичні характеристики транзистора

для схеми зі ЗЕ: а – вхідні; б – вихідні

Вихідні характеристики транзистора для схеми зі ЗЕ являють собою залежності струму колектора від напруги між колектором та емітером за постійного струму бази (рис. 2.4,

за .


20.Дайте визначення терміну «фоторезистор», перелічіть та охарактеризуйте основні його характеристики.

Фоторези́стор — елемент електричного кола, який змінює свій опір при освітленні.Принцип дії фоторезистора оснований на явищі фотопровідності — зменшенні опору напівпровідника при збудженні носіїв зарядусвітлом.

Принципу дії фоторезисторов.

Все різноманіття оптичних та фотоелектричних явищ у напівпровідниках

- Поглинання світла і фотопровідність;

- Фотоефект в pn переході;

- Електролюмінесценція;

^ 21.Дайте визначення термінам «транзистор», «польовий транзистор».

Транзистор називається перетворювальний напівпровідниковий прилад, який має не менше трьох виводів та придатний для підсилення потужності.

Польовий транзистор це триелектродний напівпровідниковий прилад, в якому струм створює основні носії заряду під впливом повздовжнього електричного поля, а керування величиною струму здійснюється поперечним електричним полем, утворюючою напругою, яка прикладена до керуючого електрода.

22.Поясніть відмінності польових транзисторів з переходами та із ізольованим затвором.

поділяються на дві групи:

польові транзистори з переходами (канальні або уніполярні)

польові транзистори з ізольованим затвором (МДН-транзистори чи МОН-транзистори).

23.Охарактеризуйте кожен з виводів та поясніть принцип дії польового транзистора з переходами.

Принцип дії транзисторів з каналами типа чи аналогічний (залежить від полярності напруг джерел та ). Ввімкнення каналу в електронний здійснюється за допомогою двох омічних електродів, один з яких (В) – витік, другий (С) – стік. Вивід приєднаний до областей -типу є керуючим електродом та має назву затвор (З). Виводи В, С та З відповідають емітеру, колектору та базі біполярного транзистора.

24. Наведіть відмінності біполярного транзистора від польового. /


25.Нарисуйте умовні графічні позначення польових транзисторів. Запишіть назви виводів на рисунку.
Рис. 3.2. Польовий транзистор з

ізольованим затвором26.Поясніть принцип дії та будову польового транзистора із ізольованим затвором.

Польові транзистори з ізольованим затвором мають структуру метал-діелектрик (оксид)-напівпровідник (МДН- та МОН-транзистори відповідно). На рис. 3.2 схематично представлено конструкція такого транзистора. Основою приладу є пластина (підкладка) монокристалічного кремнію -типу. Областями витоку та стоку є частини кремнію, які сильно леговані домішкою -типу. Затвором є металева пластинка, яка ізольована від каналу шаром діелектрика (оксиду).

27.Наведіть типові статичні характеристики польового транзистора та коротко охарактеризуйте їх.а б

Рис. 3.3. Характеристики польового транзистора з переходами:

а – вихідні (стокові) характеристики; б – стоко-затворна характеристикаПри збільшення позитивної напруги на стоку (відносно витоку) викликає збільшення струму (відрізок ОА характеристики лінійний). Але із зростанням збільшується падіння напруги на каналі, підвищується зворотній зсув для переходу (особливо біля стоку), що веде до звуження перерізу струмоподібного каналу та уповільнення росту струму . З рештою, у стокового кінця пластини канал звужується настільки, що подальше підвищення напруги вже не приводить до зростання (відрізок АВ на рис. 3.3, а). Цей режим отримав назву режим насичення, а напруга , при якій відбувається насичення, називається напругою насичення . Вихідні характеристики польового транзистора з ізольованим затвором мають такий же вигляд, як і характеристики транзистора з переходами

^ 28.Перелічіть та охарактеризуйте основні стандартизовані параметри фоторезисторів./

29.Поясніть, як визначити крутизну стоко-затворної характеристики та активну вихідну провідність./

30.Стисло охарактеризуйте особливості роботи та сферу застосування польових транзисторів.

З цієї ж причини стоко-затворна характеристика транзистора з ізольованим затвором знаходиться в області позитивних напруг між затвором та витоком Основні параметри польових транзисторів:

1. ^ Крутизна характеристики при . Цей параметр характеризує ефективність керуючої дії затвору.

2. Напруга відсічення – зворотна напруга на затворі, при якій струмопровідний канал замкнутий.

3. Вхідний опір між затвором і витоком (визначається при максимальній допустимій напрузі між цими електродами):

.

4. Вихідний опір (визначається в режимі насичення):

при .

Польові транзистори використовуються в схемах підсилювачів, генераторів, перемикачів а також у цифрових та логічних схемах.

Похожие:

2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 icon2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3
Усі напівпровідникові прилади можна умовно розділити на дві великі групи: біполярні та уніполярні
2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 iconЛабораторна робота №1 Принцип дії теплового насоса з парокомпрессійним циклом
Мета роботи : Вивчити принцип дії і пристрій теплового насоса з парокомпрессионным циклом
2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 iconПР06. 00000І. 007. Озв
Це структурні елементи документа. Вони мають певні властивості і над ними визначені певні дії. Символ найменша структурна одиниця...
2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 icon6. Корекційна робота з депресивними дітьми
Депресія — проблема не тільки підлітків та дорослих, з нею стикаються і діти. Це визнана і широко поширена проблема. Але тільки недавно...
2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 icon1 Принципы менеджмента
Из этого основного принципа вытекают и другие: принцип умелого использования единоначалия и коллегиальности; принцип научной обоснованности;...
2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 iconПрактична робота №4 з дисципліни «Цивільний захист»
Для оцінки стійкості цеху до дії ударної хвилі при вибуху газо повітряної суміші необхідно
2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 iconДо такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані
До кримінальної відповідальності може бути притягнена тільки осудна особа, тобто така, яка під час вчинення злочину могла усві­домлювати...
2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 icon23 секрета построения отношений с людьми принцип зеркала. Прежде чем судить о других, следует обратить внимание на себя. Принцип боли. Обиженный человек сам наносит обиды другим. Принцип верхней дороги

2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 iconМетодические рекомендации по проведению профконсул работы./Сост. И. В. Кузнецов. Ярославль, 1986. Семинарское занятие №2 Индивидуальное профориентационное консультирование (2 ч)
Принципы: объективности, многосторонности, принцип качественного анализа, принцип системного структурно-динамического изучения личности,...
2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 iconТема : Робота з протоколом тср/ІР
Мета роботи (дидактична): мати уявлення про сімейство протоколів тср / ip, його призначення, склад та налаштування. Здійснити необхідні...
2. Поясніть принцип дії випрямного діода. Робота випрямного діода базуеться на властивості p-n переходу пропускати струс тільки в одному напрямку. 3 iconКонтроль рівня оволодіня мовленнєвими вміннями
Під мовленнєвими уміннями розуміють мовленнєві дії, які мають структурні характеристики акту діяльності (мотив, мету, задачу) і програму...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы