3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я icon

3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я


Скачать 58.03 Kb.
Название3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я
Размер58.03 Kb.
ТипДокументы

3.1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

1

У дитячій поліклініці було проведене статистичне дослідження захворюваності дітей, які

звернулися до дитячої поліклініки протягом року за віком пов’язаним зі статтю дітей.

Який вид таблиць доцільно використати для зведення отриманих даних?

A *Комбінаційна

B Проста

C Складна

D Групова

E Комбінована


2

У місті з населенням 400000 чол. за рік зареєстровано 5800 випадків смерті, у тому числі

2800 випадків від хвороб системи кровообігу, 640 – від новоутворень. Для аналізу

ситуації розрахували загальний показник смертності і показник смертності населення

від згаданих причин. До якого виду статистичних величин належать обчислені

показники?

A *Показники інтенсивності

B Показники екстенсивності

C Показники співвідношення

D Показники наочності

E Показники відповідності


3

В результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка померла на 35

добу життя. В який показник ввійде цей випадок?

A *Постнеонатальна смертність

B Перинатальна смертність

C Неонатальна смертність

D Рання неонатальна смертність

E Загальний показник смертності


4

У населеному пункті за рік народилось живими 166 дітей. Середньорічна чисельність

населення складає 20000 чоловік. Загальний показник народжуваності складає?

A *8,3

B 1,5

C 8

D 9,3

E 12,3


5

На основі звіту про причини тимчасової непрацездатності Ф-№23-ТН-здоров були

отримані дані на підприємстві з чисельністю 248 працюючих було зареєстровано 280

випадків тимчасової непрацездатності. Який з показників захворюваності працюючих з

тимчасовою втратою працездатності можна проаналізувати на основі цих даних?

A *Показник випадків тимчасової непрацездатності на 100 працюючих

B Середня тривалість випадку тимчасової непрацездатності

C Показник календарних днів тимчасової непрацездатності на 100 працюючих

D Показник структури захворюваності тимчасовою втратою працездатності

E Індекс здоров’я


6

У населеному пункті з чисельністю населення 40000 чол. Протягом року було

зареєстровано 56000 випадків захворювань. Показник загальної захворюваності у

населеному пункті складає:

A *1400

B 1100

C 1450

D 1500

E 1000


7

За даними річного звіту стаціонару міської лікарні були отримані дані про фактичну

кількість ліжко-днів і кількість хворих, що вибули із стаціонару протягом року. Який з

показників роботи стаціонару можна розраховувати на підставі цих даних?

A *Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі

B Середня зайнятість ліжка

C Обіг ліжка

D Летальність

E Ефективність використання ліжкового фонду


8

За даними річного звіту районної СЕС виявилось, що за рік зареєстровано 25 потерпілих

від харчових отруєнь. Із них померло 2 чоловіки. Показник летальності при харчових

отруєннях становить:

A *8\%

B 6\%

C 10\%

D 9\%

E 7\%


9

Основними показниками діяльності санітарно-гігієнічного відділу СЕС є всі перелічені, за

винятком:

A *повнота охоплення профілактичними щепленнями;

B повнота обстеження об’єктів, що підлягають поточному санітарному нагляду

C розподіл об’єктів санепіднагляду за санітарно-гігієнічним станом:

D летальність при харчових отруєннях

E середня кількість потерпілих на один випадок харчового отруєння


^ 10

Який тип природного приросту населення є характерним для України:

A *негативний (від’ємний)

B позитивний

C стабільний

D прогресивний

E регресивний


11

До провідних видів захворюваності не належить:

A *захворюваність на хронічні хвороби

B загальна

C інфекційна

D госпітальна

E захворюваність із тимчасовою втратою працездатності


12

До основних відносних величини, що використовуються в медичній статистиці не

належить величина:

A *летальності

B інтенсивності

C екстенсивності

D наочності

E співвідношення


13

Під час складання річного звіту санітарному фельдшеру доручено розробити макети

таблиць для зведення статистичних даних, що отримані під час проведення поточного

санітарного нагляду протягом року співробітниками відділення гігієни дітей та підлітків

міської СЕС. Яку назву буде мати таблиця, що відображає залежність двох статистичних

ознак між собою?

A *Групова

B Проста

C Комбінаційна

D Змішана

E Підсумкова


14

Під час аналізу роботи травматологічного відділення міської лікарні вивчалась частота

розповсюдження серед населення міста різних видів травм. Який з наведених

показників є інтенсивним?

A *Частота травм за їх видами

B Розподіл травм за їх видами

C Структура травматизму

D Питома вага окремих травм

E Співвідношення окремих травм


15

Для оцінки стану здоров’я населення та планування заходів з охорони здоров’я

використовують демографічні показники, до яких слід віднести:

A *Природний та механічний рух населення.

B Інвалідність

C Захворюваність населення

D Летальність

E Будова суспільства.


16

За даними міської поліклініки №4 протягом календарного року зареєстровано випадків

захворювання органів дихання: 2200 гострих випадків та 348 хронічних. Відомо, що

населення міста складає 124 000 чоловік. Для проведення статистичного аналізу треба

розрахувати загальну захворюваність у місті для порівняння з аналогічними

показниками по області.

A *Загальна захворюваність складає 20,5 \%

B Загальна захворюваність складає 50 \%

C Загальна захворюваність складає 32,4 \%

D Загальна захворюваність складає 17,7 \%

E Загальна захворюваність складає 2,8 \%


17

Для оцінки та аналізу укомплектованості лікувально-профілактичного закладу медичним

персоналом отримані такі статистичні дані: загальна кількість штатних посад в закладі –

196; лікарів – 64, середнього медичного персоналу – 84, молодшого медичного

персоналу – 12. На звітний період у закладі працюють – 57 лікарів, 76 медичних сестер, 7

прибиральниць. Розрахувати укомплектованість лікарями даного ЛПЗ.

A *89\%

B 31,1\%

C 91\%

D 148

E 8,7\%


18

Під час складання річного звіту помічнику санітарного лікаря доручено проаналізувати

проведення поточного санітарного нагляду за дитячими і підлітковими закладами, що

підконтрольні відділенню ГДП СЕС. Відомо: всього співробітників з ГДП – 4; всього

об’єктів на контролі – 282; всього об’єктів, що обстежені лікарями – 95; помічниками

лікаря -177. Розрахувати для проведення аналізу повноту обстеження об’єктів

відділення ГДП СЕС?

A *96,4\%

B 100\%

C 272

D 1,86\%

E 54,9\%


19

Під час обстеження об’єкту виявлено повторне порушення санітарно-гігієнічних норм і

правил, про які було вказано під час попереднього обстеження СЕС. Рекомендації, що

були надані, виконані не повністю, керівник підприємства чітких пояснень про причини

невиконання окремих пропозицій не надає. Санітарному фельдшеру слід визначити

який документ треба оформити за даною ситуацією.

A *Протокол про порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил.

B Акт санітарно-епідеміологічного обстеження.

C Постанова про вилучення з реалізації.

D Пропозиція про усунення від роботи.

E Постанова про накладання штрафу.


20

Санітарному фельдшеру слід визначити, який з методів санітарної освіти найкраще

застосувати для проведення заняття з курсового медико-гігієнічного навчання серед

невеликої групи людей, що оформлюються на роботу у дитячий літній оздоровчий табір.

Мета: навчання санітарним правилам та нормам роботи на харчоблоці.

A *Усний

B Друкований

C Наочний

D Комбінований

E Консультативний.


21

В ЦРЛ вирахували показники загальної та первинної захворюваності, а також питому вагу

кожного класу захворювань за відповідний період. Яку можна використати статистичну

таблицю для внесення показників, що до звіту даної лікувально-профілактичної

установи?

A Комбінована за 4–ма ознаками

B Проста

C Групова

D Комбінована

E Комбінована за 3-ма ознаками


22

При відвідуванні заводу помічника санітарного лікаря група робітників вказала на не

ефективність вентиляції і недотримання санітарно-гігієнічних норм, що до умов праці.

Назвати головні обов’язки помічника санітарного лікаря з гігієни праці:

A Поточний санітарний нагляд

B Проведення медичних оглядів

C Контроль за ходом будівництво промислових підприємств

D Закриття і призупинення промислових підприємств

E Вибір земельної ділянки


23

Дільничний лікар-педіатр в кінці поточного року провій вивчення стану здоров'я дітей на

своїй дільниці. За якими групами показників він оцінював їх здоров'я?

A Захворюваності та смертності за статтю, віковими групами, нозологічними формами

B Захворюваності, смертності немовлят, інвалідності

C Захворюваності, фізичного розвитку, смертності немовлят

D Смертності за статтю, віковими групами

E Захворюваності, інвалідності


24

При вивченні захворюваності у місті N. було встановлено, що населення різних

адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який із статистичних

методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності:

A Метод стандартизації

B Критерій Стьюдента

C Кореляційно- регресійний аналіз

D Аналіз динамічних рядів

E Обчислення середніх величин


25

Дитячою поліклінікою був виданий листок непрацездатності по догляду за хворою

дитиною на 14 днів. Кількість днів, на які видано листок непрацездатності:

A Відповідає чинним правилам щодо максимального терміну тривалості тимчасової

непрацездатності по догляду за хворою дитиною

B Перевищує дозволений чинними правилами термін тривалості тимчасової

непрацездатності по догляду за хворою дитиною на 2 дні

C Перевищує дозволений чанними правилами термін тривалості тимчасової

непрацездатності по догляду за хворою дитиною на 4 дні

D Дозволяє подовжити термін тривалості тимчасової непрацездатності по догляду за

хворою дитиною ще на 2 дні

E Дозволяє подовжити термін тривалості тимчасової непрацездатності по догляду за

хворою дитиною ще на 4 дні


26

Фотохронометражне дослідження прийому хворих лікарями-терапевтами поліклініки

№1 м. А в 1997р. показало, що на підготовку і ознайомлення з медичною карткою

витрачається 10,6\%, на опит -15,1\%, на огляд і обстеження -35,9\%, на інші елементи

роботи -38,4\% загального часу прийому одного хворого. За допомогою якого вигляду

діаграм можна наочно проілюструвати результати дослідження?

A Секторної діаграми

B Картодіаграми

C Лінійної діаграми

D Радіальної діаграми

E Стовпчикової діаграми


27

Однією з характерних рис сучасної демографічної ситуації в Україні є зростання

показника "демографічного навантаження". Що розуміють під цим показником?

A Відношення числа дітей та осіб пенсійного віку до чисельності працездатного

населення

B Відношення числа дітей до осіб старше працездатного віку

C Відношення числа дітей та осіб пенсійного віку до загальної чисельності населення

D Відношення числа працюючих до чисельності пенсіонерів

E Відношення числа працюючих до чисельності дітей та пенсіонерів


28

Кількісний показник чинника навколишнього середовища, що є прийнятним

(безпечним) з точки зору збереження життєдіяльності людини та популяційного

здоров'я,як сучасних, так і майбутніх поколінь отримав назву:

A Гігієнічний норматив

B Гігієнічний чинник

C Санітарний норматив

D Рівень безпечного впливу

E Параметр мінімальної безпеки


29

Таблиця, в якій наведені дані окремо за кожною ознакою називається:

A Розробна

B Аналітична

C Проста

D Групова

E Комбінаційна


30

Показник екстенсивності характеризує:

A Питому вагу, структуру, розподіл, склад явища

B Розбіжності на окремих територіях

C Поширеність явища у середовищі

D Розбіжності в різних групах населення

E Співвідношення двох явищ, не пов'язаних між собою


^ 31

Демографічна ситуація в країні характеризується показниками:

A Народжуваності, смертності, природного приросту, очікуваної тривалості життя

B Станом імунітету, опірності систем, активності ферментів

C Загальної та інфекційної захворюваності

D Фізичного розвитку

E Первинної та загальної інвалідності


32

Ви помічник епідеміолога, вам необхідно проанілізувати поширеність ГКЗ (гострих

кишкових затворювань) серед населення. Для цього вам необхідно обчислити:

A Інтенсивний показник захворюваності на ГКЗ

B Екстенсивний показник захворюваності на ГКЗ

C Показник наочності

D Показник співвідношення

E Показником рівня госпиталізації


33

Діяльність стаціонару визначається за показниками:

A Середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворих у лікарні, обіг

ліжка

B Охоплення профілактичними оглядами різних контингентів населення

C Питома вага профілактичних відвідувань

D Число виїздів на 1000 населення

E Середнє число відвідувань лікарів на 1 жителя


34

Структура міської санітарно – епідеміологічної станції включає відділення:

A Санітарно – гігієнічний відділ, епідеміологічний відділ, дезінфекційний відділ.

B Санітарно – гігієнічний відділ, протиепідемічне відділення, відділення камерної

дезінфекції та санітарної обробки.

C Санітарно – гігієнічний відділ, епідеміологічний відділ, відділення евакуації та

вогнищевої дезінфекції. .

D Відділення комунальної гігієни, лабораторія гігієни праці, бактеріологічна лабораторія.

E Епідеміологічний відділ, відділення гігієни дітей і підлітків, дезінфекційний відділ.


^ 35

Статистичне спостереження являється етапом статистичного дослідження:

A Першим

B Другим

C Третім

D Четвертим

E П'ятим


36

За часом статистичне спостереження може бути:

A Поточне

B Вибіркове

C Суцільне

D Типологічне

E Варіаційне


37

Частоту явища в даному середовищі характеризує коефіцієнт:

A Інтенсивний

B Екстенсивний

C Наочності

D Співвідношення

E Поширеності


38

Екстенсивним показником являється:

A Частка гінекологічних захворювань серед інших хвороб 8\%

B Народжуваність 17\%o

C Середня тривалість захворювання 12 днів

D Забезпеченість лікарями 30\%o

E Показник захворюваності на пневмонії серед новонароджених становить 8,2 на 1000

немовлят


^ 39

Для характеристики зміни явища за часом використовують діаграми:

A Лінійні

B Пірамідні

C Секторні

D Стовпчикові

E Картограми


40

Однією з умов розрахунку коефіцієнта смертності немовлят є інформація про:

A Число народжених живими

B Загальне число померлих серед населення

C Чисельність дітей віком до 1 року

D Чисельність дітей віком до трьох діб

E Число народжених дітей з вадами несумісними з життям


^ 41

Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою

працездатності являється:

A Листок непрацездатності

B Статистичний талон

C Медична карта амбулаторного хворого

D Контрольна карта диспансерного спостереження

E Медична карта стаціонарного хворого


^ 42

Основним документом для обліку діяльності працівника СЕС є:

A *Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту

B Постанова головного лікаря СЕС

C Протокол про порушення санітарних норм

D Акт відбору проб харчових продуктів

E Картка епідеміологічного обстеження


43

Помічник санітарного лікаря виявив порушення гігієнічних вимог і склав протокол про

порушення санітарного законодавства. На протязі якого терміну виноситься постанова

про накладання штрафу?

A *Не пізніше 2-х місяців після виявлення факту порушення

B В день обстеження об’єкту

C На протязі 3-х днів після виявлення факту порушення

D На протязі тижня після виявлення факту порушення

E На протязі місяця після виявлення факту порушення


44

Помічник санітарного лікаря готує окремі питання для річного звіту про роботу СЕС. Які

дані необхідно мати для визначення повноти обстеження об’єктів?

A *Кількість обстежених об’єктів і всього об’єктів

B Кількість об’єктів з порушеннями і всього об’єктів

C Кількість об’єктів І (ІІ, ІІІ) групи і всього об’єктів

D Кількість об’єктів і кількість обстежень

E Кількість об’єктів, обстежених з використанням лабораторних методів і всього об’єктів


45

Помічник санітарного лікаря отримав завдання обстежити місцеві очисні споруди

приватного будинку, який ще будується. До якого виду санітарного нагляду відноситься

цей вид його діяльності?

A *Запобіжного

B Поточного

C Регулярного

D Профілактичного

E Планового


46

За поданням помічника епідеміолога Головний державний санітарний лікар виніс

постанову про відсторонення від роботи працівників харчоблоку, які не пройшли

медичний огляд. Який вид відповідальності передбачається у цьому випадку?

A *Дисциплінарна

B Адміністративна

C Кримінальна

D Економічна

E Обмежувальна


47

Помічник санітарного лікаря склав протокол про порушення санітарних норм. Яка

посадова особа виносить постанову про накладання штрафу?

A *Головний лікар СЕС

B Лікар відповідного відділення СЕС

C Завідуючий відповідним відділенням СЕС

D Працівник прокуратури

E Працівник податкової інспекції


48

Помічник епідеміолога готує дані для розрахунку рівня інфекційної захворюваності у

районі. Який обліковий документ використовується для аналізу?

A *Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання…, ф.№058/о

B Журнал обліку інфекційних захворювань ф.№060/о

C Талон амбулаторного пацієнта ф.№025-7/о

D Листок непрацездатності

E Картка епідеміологічного обстеження інфекційного захворювання ф.№357/о


49

Як називають складову частину статистичної сукупності, складовий елемент об’єкта,

якому притаманні ознаки, що підлягають реєстрації та вивченню?

A *одиниця спостереження

B одиниця дослідження

C інформаційна одиниця

D розрахункова одиниця

E одиниця реєстрації


50

Скільки існує груп інвалідності?

A *3

B 5

C 4

D 2

E 6


51

На який термін видається листок непрацездатності після пологів?

A *56 календарних днів

B 70 календарних днів

C 60 календарних днів\

D 50 календарних днів

E 65 календарних днів


52

Який метод статистичного дослідження використовують при неможливості посереднього

спостереження за досліджувальним явищем?

A *анкетний метод

B метод документального обліку

C метод безпосередньої реєстрації

D метод викопіювання

E метод опитування


53

Яка відносна величина характеризує рівень, частоту, поширеність явища у середовищі,

де воно проходить та з яким органічно пов’язане?

A *показник інтенсивності

B коефіцієнт співвідношення

C показник екстенсивності

D показник наочності

E показник відносної інтенсивності


54

Які фактори ризику посідають перше місце за впливом на здоров’я населення?

A *фактори способу життя

B біологічні фактори

C фактори навколишнього середовища

D медичні фактори

E екологічні фактори


55

Які особи не підлягають диспансерному спостереженню за соціальними показаннями?

A *особи, що мають фактори ризику

B працівники харчових, комунальних і дитячих закладів

C вчителі загальноосвітніх шкіл

D особи, що працюють в шкідливих і небезпечних умовах праці

E особи, що мають фактори ризику соціального характеру


^ 56

При складанні плану та розробці програми статистичного дослідження складають такі

статистичні таблиці

A *Проста, групова, комбінаційна

B Проста, комбінаційна, змішана

C Групова, підсумкова, змішана

D Комбінаційна, проста, пудсумкова

E Проста, групова, підсумкова


57

Які данні необхідні для визначення частоти хвороб шлунково-кишкового тракту у

населення віком 40 і більше років?

A *Чисельність населення у віці 40 років, число випадків захворювань

шлунково-кишкового тракту у віці 40 років

B Число випадків захворювання шлунково-кишкового тракту серед всього населення

C Чисельність всього населення, число випадків захворювання шлунково-кишкового

тракту у віці 40 років

D Число всіх хворих на шлунково-кишковий тракт, зареєстрованих протягом року

E Число випадків захворювання шлунково-кишкового тракту у віці 40 років, число всіх

хворих на шлунково-кишковий тракт


^ 58

Для визначення загального показника захворюваності необхідна слідуюча інформація:

A *Кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань; середньорічна

чисельність населення

B Кількість захворювань, які зареєстровані вперше в даному році; середньорічна

чисельність населення

C Кількість усіх зареєстрованих протягом року захворювань даного класу, групи,

нозологічної форми; кількість усіх зареєстрованих протягом року захворювань

D Кількість усіх зареєстрованих протягом року гострих захворювань; середньорічна

чисельність населення

E Кількість усіх зареєстрованих протягом року хронічних захворювань; середньорічна

чисельність населення


^ 59

Інформація, необхідна для визначення загального показника народжуваності:

A *Число дітей, що народилися живими; середньорічна чисельність населення

B Число дітей, що народилися мертвими; середньорічна чисельність населення

C Число дітей, що народилися живими; число жінок фертильного віку

D Число жінок, у яких вагітність закінчилась пологами

E Число жінок у віці 15-49 років; середньорічна чисельність населення


^ 60

Методи, які застосовуються в процесі медико-гігієнічного навчання:

A *Усний, друкований, наочний, комбінований

B Бесіди, лекції, курсове гігієнічне навчання, виступи по радіо

C Пам'ятки, листівки, буклети, брошури

D Плакати, муляжі, схеми, діаграми

E Бюлетені, статті в пресі, телепередачі, кінофільми


^ 61

До форм проведення медико-гігієнічного навчання належать:

A *Індивідуальна, групова, масова

B Консультації, перегляд телепередач

C Надання рекомендацій щодо корекцій способу життя

D Анкетування, обстеження рівня здоров'я

E Бесіди, лекції


62

Природний рух населення характеризують показники:

A *Природного приросту, народжуваності, смертності

B Міграційної активності

C Середньої тривалості життя, загальної смертності

D Смертності в працездатному віці, народжуваності

E Маятникової міграції, інвалідності


63

Назвіть, що відноситься до завдань санітарно-профілактичних закладів стосовно

формування здорового способу життя?

A * Розробка рекомендацій щодо оздоровлення умов життя

B Проведення профілактичних щеплень

C Визначення рівня здоров’я

D Надання медичної допомоги

E Індивідуальні рекомендації пацієнтам щодо дотримання ЗСЖ


64

Вам необхідно провести санітарно-просвітну роботу в 10 класі сільської школи у вигляді

уроку з питань здорового способу життя. Яку форму та метод сан просвіт роботи ви

запланували використати?

A * Форму групову, усний метод

B Форму індивідуальну, друкований метод

C Форму масову, наочний метод

D Форму індивідуальну, комбінований метод

E Форму групову, друковане слово


65

Випускник медичного коледжу працює помічником санітарного лікаря в СЕС. В його

обов’язки, поміж інших, входить контроль за плануванням, забудовою та благоустроєм

населених місць. До якого виду санепіднагляду відноситься цей розділ роботи?

A * До запобіжного

B До поточного

C До попереднього

D До періодичного

E До цільового


66

Випускник медичного коледжу направлений на роботу до установи, що має в своїй

структурі організаційний відділ, санітарно-гігієнічні відділення, епідеміологічний відділ з

відділеннями, дезінфекційний відділ і відділ особливо небезпечних інфекцій. До якої

установи направлений випускник?

A * До обласної санітарно-епідеміологічної станції

B До міської санітарно-епідеміологічної станції

C До районної СЕС міста

D До СЕС сільського району

E До міської дезінфекційної станції


67

Кількість захворювань на кір серед дітей віком 10-14 років становила 28 випадків за рік.

Усього зареєстровано 140 випадків захворювань на кір серед дитячого населення. Який

статистичний показник можна підрахувати, виходячи з представлених даних?

A *Екстенсивний показник

B Інтенсивний показник

C Показник наочності

D Показник співвідношення

E Показник стандартизації


68

Вам потрібно оцінити організацію лікувально-профілактичної допомоги дітям. Який тип

смертності немовлят свідчить про недоліки в організації лікувально-профілактичної

допомоги дітям першого року життя?

A * Тип С

B Прогресивний

C Тип А

D Регресивний

E Тип В


69

Чорнобильська трагедія призвела до тяжких змін здоров’я населення і радіоактивному

забрудненню територій. Захворюваність потерпілих має тенденцію до щорічного

зростання. Був розрахований показник: (Кількість усіх зареєстрованих протягом

даного року захворювань ? 1000) / Середньорічна чисельність населення. Що було

розраховано?

A * Поширеність захворювань

B Первинна захворюваність

C Структура захворюваності

D Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

E Госпітальна захворюваність


70

До показників діяльності СЕС відносять розподіл об’єктів санепіднагляду за оцінкою

санітарно-гігієнічного стану на три групи. Що потрібно знати для розрахунку питомої ваги

об’єктів 2 групи?

A * Кількість об’єктів, санітарно-гігієнічний стан яких не відповідає санітарно-гігієнічним

нормам і правилам, але відсутнє перевищення ГДК або ГДР

B Кількість об’єктів, санітарно-гігієнічний стан яких відповідає санітарно-гігієнічним

нормам і правилам, відсутнє перевищення ГДК або ГДР

C Кількість об’єктів, санітарно-гігієнічний стан яких не відповідає санітарно-гігієнічним

нормам і правилам, має місце перевищення ГДК або ГДР

D Кількість об’єктів , санітарно-гігієнічний стан яких не відповідає санітарно-гігієнічним

нормам і правилам

E Кількість об’єктів де має місце перевищення ГДК або ГДР.

Похожие:

3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я icon3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я
У дитячій поліклініці було проведене статистичне дослідження захворюваності дітей, які
3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я iconТести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я
Метою економіки охорони здоров’я є: використання обмежених ресурсів громади з метою забезпечення потреб охорони здоров’я та медичного...
3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я iconМіністерство Охорони Здоров’я України Головне управління охорони здоров’я вокмр(кмда)

3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я iconПовідомлення нових знань поглибити знання дітей про здоров’я І його складові; розвивати вміння маніпулювати даними термінами; виховувати бережливе ставлення до здоров’я Здоров’я;фізичне здоров’я;соціальне здоров’я;хвороба. Ст. 5-8 2
Показники фізичного здоров’я дитини. Вплив рухової активності на здоров’я дитини
3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я iconНаказ Міністерства охорони здоров`я України

3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я iconПроектна пропозиція благодійного проекту напрям: „медицина/соціальна допомога/освіта тощо ”
Чи подавали Ви таку саму або схожу проектну заяву до іншої організації, що надає гранти?
3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я iconМіністерство охорони здоров'я україни наказ
Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення
3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я iconПавлов-фест: людина І норма міська клінічна психоневрологічна лікарня №1 ім. Павлова Громадська організація „Арт-терапевтична асоціація” Громадська організація «Українська асоціація лікарів-психологів»
«Роль арт-терапії та художньої педагогіки у реабілітації людей з проблемами психічного здоров’я, особливостями розвитку та функціональними...
3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я iconНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут інформатики
Обов’язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в навчальних закладах
3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я iconТести до іспиту з охорони праці
Система правових соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження...
3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я iconПро затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки
З змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я n 361 від 19. 07. 2005 n 53 від 05. 02. 2007 n 316 від 13. 05....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы