3. Бібліографічний почажчик icon

3. Бібліографічний почажчик


Скачать 26.26 Kb.
Название3. Бібліографічний почажчик
Размер26.26 Kb.
ТипДокументы

3. Бібліографічний почажчик


НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

 1. Ажнюк Б. М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. — К.: Рідна мова, 1999. — 450 с.

 2. Артикуца Н. Проблеми і перспективи вивчення юридичної термінології Право України 1998 №4

 3. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. — Львів: Світ, 2003. — 434 с.

 4. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення Львів, 1990

 5. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. — Львів, 2003. —268 с.

 6. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004. — 344 с.

 7. Білецький А. О. Про мову та мовознавство: Навч. посіб. для сту­дентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К.: Артек, 1996. — 224 с.

 8. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. — К.: Рідна мова, 1998. — 476 с.

 9. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність К., 1998

 10. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови К., 1999

 11. Великий тлумачний словник української мови / Уклад, і гол. ред. В. Т. Бусел. — Ірпінь: Перун, 2003. — 1440 с.

 12. Вихованець І. Р. Таїна слова. — К.: Радянська школа, 1990. —144 с.

 13. Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка / Упор. О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. — К.: Либідь, 1998. — 272 с.

 14. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови К., 2007

 15. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. — К.: Наук, думка, 2004. — 448 с.

 16. Горпинич В. О. Словник географічних назв України: Топоніми та відтопонімічні прикметники: Близько 25 000 слів. — К.: Довіра, 2001. — 526 с.

 17. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення. — Вінниця: Нова книга, 2003. — 472 с.

 18. Грушевський М. Про українську школу і українську мову // Осві­та. — 1991. — 4 січня. — С. 4—12.

 19. Ґудзь М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному

 20. Дзюба І. Починаймо з поваги до себе К., 2002

 21. Дорошко О. М. Культура на зламі тисячоліть. — К., 1996. — 103 с.

 22. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія: Підруч­ник. — К.: Либідь, 1999. — 488 с.

 23. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова: Ко­роткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмо­ленко. — К.: Либідь, 2001. — 224 с.

 24. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера?: Словник-довідник. — К.: Наук, думка. — 2004. — 202 с.

 25. Жовтобрюх В. Ф., Муромцева О. Г. Культура мови вчителя: Курс лекцій / За ред. О. Г. Муромцевої. — X.: Гриф, 1998. — 208 с.

 26. Закон України «Про освіту» // Освіта. — 1996. 21 серпня.

 27. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. — М.: Мо­сковский психосоциальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. — 432 с.

 28. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. — Воронеж: Истоки, 1996. — 237 с.

 29. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. — Дрогобич: Відродження, 1994. — 218 с.

 30. Ідеологія і цілісність української держави: Куди йдемо? // Мате­ріали наук.-практ. конф. «Ідеологія та ідейно-політ. засади держ. будів­ництва в Україні», 24—25 грудня 1992. — К., 1993.

 31. Каган М. С. Мир общения. Проблема межсубъектных отношений. — М.: Политиздат, 1988. — 238 с.

 32. Казарцева О. М. Культура речевого общения. Теория и практика обучения. — М.: Флинта, 2004. —• 496 с.

 33. Каменская О. Л. Текст и коммуникация. — М., 1990. — 151 с.

 34. Кацавець Р. Мова у професії юриста К., 2007

 35. Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів К., 2007

 36. Кацавець Р.С. Правова культура: мовний аспект К., 2007

 37. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування К., 2007

 38. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. — Л.: Наука, 1974. — 128 с.

 39. Клепко С. Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання. — Полта­ва, 1998. — 358 с.

 40. Клюев Е. В. Речевая коммуникация. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002.— 317 с.

 41. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К.: Либідь, 1992. — 280 с.

 42. Коваль А. П. Слово про слово. — К.: Рад. школа, 1986. — 384 с.

 43. Кожевникова К. Об аспектах связности в текстах как целом // Синтаксис текста. — М.: Наука, 1979. — С. 59—66.

 44. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. — М.: Высшая школа, 1993. — 248 с.

 45. Колегаева И. Текст как единица научной и художественной ком­муникации. — Одесса, 1991.

 46. Кононенко В. І. Рідне слово: Підручник для шкіл із поглибленим вивченням української мови, ліцеїв, гімназій, колегіумів. — К.: Богда­на, 2001. — 303 с.

 47. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів К., 2003

 48. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб.- Київ, 2009

 49. Культура мови на щодень / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Ду-жик, С. Я. Єрмоленко та ін. — К.: Довіра, 2002. — 170 с.

 50. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівсько-го. — К.: Либідь, 1990. — 394 с.

 51. Культура фахового мовлення: Навч. посіб. для студ. ВУЗів / Ред. Н. Д. Бабич. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. — 572 с.

 52. Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В. Н. Яр­цева. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 685 с.

 53. Мацько Л. I., Мацько О. М. Риторика: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2003. — 311 с.

 54. Мацько Л. I., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика українсь­кої мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003. — 462 с.

 55. Мурашов А. А. Культура речи учителя. — М.: Московский психоло­го-социальный институт. — Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. — 432 с.

 56. Муромцева О. Г., Жовтобрюх В. Ф. Культура мови вчителя. — X.: Гриф, 1998. — 205 с.

 57. Новий російсько-український політехнічний словник: 100 000 термінів-словосполучень / Укладач М. Зубков. — X.: Гриф, 2005. — 95 Новий російсько-український словник-довідник юридичної, бан­ківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери: Близько 85 тис. слів / Уклад. С. Я. Єрмоленко та ін. — К.: Довіра, 1998. — 783 с.

 58. Олійник О. Світ українського слова. — К.: Хрещатик, 1994. — 415 с.

 59. Олійник О.Б., Кацавець Р.С. Мистецтво правового письма К., 2007

 60. Орфоепічний словник української мови: У 2-х т. / За ред. М. М. Пещак. — К.: Довіра, 2001.

 61. Основи наукового мовлення: Навч.-метод. посіб. / Уклад. Т. В. Си-моненко. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. — 80 с.

 62. Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1995. — 239 с.

 63. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів. — К., 1995. — 170 с.

 64. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. — К.: Вежа, 1994. — 240 с.

 65. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. — К., 1976. — 216 с.

 66. Півторак Г. П.: Біобібліографія до 70-річчя / Упор. П. О. Селігей. — К.: Вид. дім Д. Бураго, 2005. — 74 с.

 67. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. по­сіб. — К.: Либідь, 1999. — 240 с.

 68. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення. — К., 1999. — 248 с.

 69. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. — К.: Спілка рекламістів Укра­їни, 1996. — 216 с.

 70. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування Львів, 2001

 71. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — Львів: СПОЛОМ, 2001. — 223 с.

 72. Російсько-український словник / Н. Є. Лозова, Н. Г. Озерова, Л. М. Стоян, В. Б. Фридрак. — К.: Наукова думка, 2004. — 1216 с.

 73. Російсько-український словник наукової термінології: Математи­ка. Фізика. Техніка. Науки про землю та космос. — К.: Наук, думка, 1998. — 888 с.

 74. Русецкий В. Ф. Культура речи учителя: Практикум. — Мн.: Универ­ситетское, 1999. — 239 с.

 75. Сербенська О. Я. Культура усного мовлення: Практикум: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 216 с.

 76. Синявський О. Порадник української мови. — X. — Берлін — Нью-Йорк, 1922. — С. 23—24.

 77. Словник іншомовних слів / За заг. ред. Л. О. Пустовіт. — К.: Дові­ра, 2000. — 1018 с.

 78. Словник синонімів української мови: У 2-х т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащукта ін. — К.: Наук, думка, 1999—2000.

 79. Словник української мови: В 11-ти т. /1. К. Білодід та ін. — К.: Рад. школа, 1989. — 336 с.

 80. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, 0. Сербенська, 3. Терлак. — К.: Знання, 2004. — 367 с.

 81. спілкуванні К., 2004

 82. Струганець Л. В. Теоретичні основи культури мови: Навч. посіб. — Т., 1997. — 96 с.

 83. Сучасний словник-мінімум іншомовних слів: — К.: Довіра, 1999. — 367 с.

 84. Тарасов Е. Ф. Проблемы анализа речевого общения / Общение. Текст. Высказывание. — М.: Наука, 1989. — 175 с.

 85. Токарська А. С, Кочан I. М. Культура фахового мовлення правни-ка: Навч. посіб — Львів: Світ, 2003. — 312 с.

 86. Томан І. Мистецтво говорити К., 1989

 87. Уклад. В.М. Білоноженко та ін. Словник фразеологізмів української мови К., 2003

 88. Уклад. Ф.Андерш, В.Винник та ін. Словник юридичних термінів (російсько-український) К., 1994

 89. Український орфографічний словник / Уклад. О. А. Леонова. — Донецьк: Сталкер, 1999. — 480 с.

 90. Український правопис/ Ін-т мовознавства ім. О. 0. Потебні HAH України, Ін-тукр. мови HAH України. — К.: Наук, думка, 2008. — 288 с.

 91. Учіться висловлюватися. / П. І. Білоусенко, Ю. О. Арешенков, Г. М. Віняр та ін. — К.: Рад. школа, 1990. — 126 с.

 92. Фразеологічний словник української мови: У 2-х т. / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. — К.: Наук, думка, 1993.

 93. Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів. — К.: Рад школа, 1984. — 185 с.

 94. ЧмутТ. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. — 3-тє вид., стер. — К.: Вікар, 2003. — 223 с.

 95. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003. — 448 с.

 96. Шевчук С. В. Разом, окремо, через дефіс: Словник-довідник. — К.: Видавництво А. С. К., 2003. — 416 с.

 97. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення К., 2007

 98. Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості в ситуації білін­гвізму: Монографія. — К.: Київський державний лінгвістичний універ­ситет, 2000. — 283 с.

 99. Юрчук О.Ф. Українська мова для юристів К., 1995

 100. Ющук І. П. Мова наша українська. — К.: Видавничий центр «Просвіта», 2001. — 145 с.^ ЗАКОНОДАВСТВО І ЛІТЕРАТУРА ДО ОКРЕМИХ ТЕМ


До теми 1

1. Конституція України. Прийнята п'ятою сесією Верховної Ради України. - К., 1996 (статті 10, 11, 12, 24, 34, Z3).

2. Закон про мови в Українській РСР, введений у дію в 1990 р. (преамбула, найважливіші статті про мову).

3. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки / Затверджена постановою Кабінету Міні­стрів України № 1546 від 02.10.2003.

4. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика діло­вої комунікації. - К., 2002.

5. ВолкотрубГ.Й. Стилістика ділової мови. - К., 2002.

6. Гуць М.В., Олійник II., Ющук ЦІ. Українська мова у професійно­му спілкуванні. - К., 2004.


До теми 2

1. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика діло­вої комунікації. - К., 2002.

2. Зубков МІ. Мова ділових паперів. - Харків, 1999.

3. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів. - К., 2002.

4. Мамчур І. Функціональні стилі мовлення в аспекті сучасного мо­вознавства// Мовознавство. - 2002. - С. 32, 41 - 42.

5. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. - Харків, 1997.

6. Шевчук С.В. Українська ділова мова. - К., 1997.


До теми 3

1. Антоненко-Давидович Б.А. Як ми говоримо. - К., 1994.

2. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стиліс­тики. - К., 1997.

3. Коваль АЛ. Ділове спілкування. - К., 1993.

4. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів. Курс лекцій та практичні завдання. - К., 2002.

5. Культура української мови. Довідник. - К., 1990.

6. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. - Харків, 1997.

7. Новий тлумачний словник української мови. 3-томне вид. - Т. 2. -К., 2006.

8. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990.

9. Пазяк ОМ., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. -К., 1995.

10. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К., 1994.

11. Пономарів М.О. Сучасна українська мова. Стилістика. - К., 1989.

12. Токарська А. Культура ділового мовлення юристів: стан і пробле­ми // Право України. - 1999. - № 1.

13. Томан Іржі. Мистецтво говорити. - К., 1986.


До теми 4

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради Укра­їни 28 червня 1996 р. - К., 1996. (Статті 10, 11, 12, 24, 34, 53, 103, 127, 148).

2. Закон про мови в Українській РСР - від 28 жовтня 1989 р.

3. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 pp. / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1546 від 2 жовтня 2003 р.

4. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. // Про застосування української мови. - № 10-рп/99.

5. Міжнародна поліцейська енциклопедія. Т. 1. - К., 2003. - С 157.

6. Гуць М.В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у професійно­му спілкуванні. - К., 2004.


До теми 5

1. Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія. - К., 2004.

2. Артикуца Я.В. Мова права та ЇЇ вивчення студентами юридичних спеціальностей у вищих навчальних закладах України // Культу­ра народов Прочерноморья. - 2004. - Т. 2. - № 49. - С. 155 - 157.

3. Андерш І. та ін. Словник юридичних термінів (російсько-український). - К., 1994.

4. Баранник Д.Х. Мова права як окремий функціональний стиль // Мовознавство. - 2003. - № 6. - С 8 - 10.

5. Головатий С, Зайцев Ю. Правнича термінологія і державотвор­чий процес // Українське право. 1995. - № 1.

6. Доценко О. Правове регулювання статусу української мови // Українознавство. - Номер 1 - 2006. - С. 153 - 168.

7. Міжнародна поліцейська енциклопедія. - Т. 1. - К., 2003. - С 1111.


До теми 6

1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. - К., 2002.

2. Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів. - К., Вища шко­ла. - 1993.

3. Мацько Л.І., Сидоренко ОМ. Українська мова: Посібник. - К.:, Либідь. - 1996.

4. Сучасна українська мова, ч. 1 / За ред. проф. П.Дудика. - К., 1996.

5. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко та ін. - К., 1994.

6. Юрчук О.Ф. Українська мова для юристів. - К., 1995.


Нормативно-правове забезпечення

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон про мови в Українській РСР/ ВВР України, 1995, № 13

3. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010 р.р./ Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень ст. 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України: Прийнято 14.12.1999 № 10-рп/99 // Офіційний вісник України. – 2000. - №4.

Похожие:

3. Бібліографічний почажчик icon3. Бібліографічний почажчик
Ажнюк Б. М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. — К.: Рідна мова, 1999. — 450 с
3. Бібліографічний почажчик iconОбразцы библиографических описаний
Дсту гост 1: 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – На заміну гост 1-84; чинний...
3. Бібліографічний почажчик iconДсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання»
...
3. Бібліографічний почажчик iconХерсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови”
Складіть бібліографічний опис галузевих термінологічних словників за Вашим фахом (не менше 4 позицій), виданих українською чи російською...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы