3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури icon

3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури


Скачать 138.11 Kb.
Название3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури
страница3/4
Размер138.11 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
3. Нагляд за дотриманням законів у соціальній сфері.

Законодавство про працю

Перевіряти додержання вимог законодавства про працю на підприємствах і в організаціях, звертаючи особливу увагу на своєчасність виплати заробітної плати, допомоги на утримання дітей, залишення працівників у відпустці без оплати на період вимушеного простою. Перевіряти виконання Законів України "Про охорону праці, "Про оплату праці", відшкодування шкоди, запо­діяної громадянам при виконанні трудових обов'язків, Закону "Про колективні договори і погодження".

Житлове законодавство

Перевіряти: конкретні правові норми, які Гарантують забезпечення громадян житловими приміщеннями, відповідно до Житлового кодексу; виконання Законів України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального статусу", "Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Пенсійне законодавство

Перевіряти виконання Закону України "Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування" у міських, районних управліннях Пенсійного фонду в частині своєчасного призначення і виплати пенсій, особливо інвалідам, неповнолітнім та іншим малозабезпеченим категоріям громадян. При цьому приділяти увагу додержанню вимог законодавства, що регламентує розгляд звернень і скарг громадян, а також фактам ухилення підприємств і організацій різної форми власності від виплати страхових внесків у Пенсійний фонд. Поряд із цим, доцільно перевіряти додержання вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забез­печення".

Адміністративне законодавство

Перевіряти виконання адміністративного законо­давства при притягненні громадян до відповідальності за порушення санітарно-епідеміологічних правил, правил дорожнього руху, правопорушення в галузі торгівлі, а також за порушення податкового, пенсійного, ветери­нарного, лісового законодавства, законодавства з охоро­ни рибних запасів, захисту прав споживачів та іншого законодавства.

^ 4. Нагляд за додержанням і застосуванням, законів про права неповнолітніх.

Перевіряти законність діяльності кримінальної міліції в справах неповнолітніх, додержання законності в приймальниках-розподільниках і притулках для неповно­літніх, у загальноосвітніх школах і професійних училищах соціальної реабілітації, центрах медико-соціальної реабілі­тації; виконання органами та службами в справах неповнолітніх покладених на них законом організа­ційних, координаційних і контрольних функцій у вирі­шенні питань соціального захисту неповнолітніх, проведенні роботи щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед дітей і підлітків.

Перевіряти додержання законодавства про пільги та гарантії дітям, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, дітям-інвалідам, про надання соціальної допомоги малозабезпеченим і багатодітним сім'ям, виконання Законів України "Про освіту" і "Про зайнятість населення" та ін.

^ 5. Нагляд за додержанням і застосуванням законів про охорону природа.

Перевіряти додержання Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про рослинний світ", "Про природно-заповідний фонд ", "Про тваринний світ" та інших.

Перевіряти додержання законності в діяльності спеціально уповноважених органів державного контролю у сфері охорони довкілля, а також вимог Водного кодексу, Лісового кодексу, Кодексу про надра.

^ 6. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство.

При плануванні роботи в цьому напрямку необхідно передбачити перевірки:

- виконання законів, спрямованих на профілактику особливо тяжких і тяжких злочинів;

- виконання податковою міліцією законів щодо боротьби з ухиленням від сплати податків та інших платежів;

- виконання законів про попередження рецидивної злочинності;

- узагальнення стану про додержання строків досудового слідства, дізнання, тримання під вартою в справах, які перебувають у провадженні міськрайвідділів внутрішніх справ і податкової міліції;

- виконання законів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю, пов'язаною з незаконним обігом наркотиків;

- виконання законів, спрямованих на боротьбу зі злочинами у сфері економіки.

7. Нагляд за законністю судових рішень у кримінальних справах.

Узагальнювати додержання законності при підтри­манні державного обвинувачення, аналіз причин помилок, яких припускаються державні обвинувачі, аналіз прак­тики призначення судом міри покарання в кримінальних справах (конкретна категорія справ), вплив державного обвинувача на законність призначення міри покарання.

8. Нагляд за законністю судових рішень у цивільних і господарських справах, розглянутих за участю прокурора.

Узагальнювати стан законності судових рішень у справах, розглянутих за участю прокурора, наприклад у справах за позовами та заявами прокурорів; аналіз додержання законності при розгляді судом позовів прокурора про відшкодування збитків державі та ін.

9. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

Узагальнювати додержання законності дій при виконанні судових рішень у кримінальних справах кримінально-виконавчою інспекцією.

10. Питання статистики й оперативного обліку. Узагальнювати додержання законів про повноту та достовірність реєстрації злочинів у міськрайвідділах внутрішніх справ.

11. Робота з розгляду звернень громадян. Узагальнювати практику додержанням законів у роботі з заявами, скаргами, зверненнями в органах прокуратури. Перевіряти виконання Закону України "Про звернення громадян" на підприємствах, установах, організаціях.


Контроль і перевірка виконання

Невід'ємною частиною організацій роботи в міській (районній) прокуратурі є контроль і перевірка виконання. Контроль виконання - це засіб забезпечення високого рівня ефективності прокурорського нагляду, зміцнення виконавчої дисципліни, попередження фактів невико­нання або ж неякісного виконання прийнятих рішень. За своїм змістом контроль є сукупністю дій і заходів, спрямованих на перевірку своєчасності та якості роботи з виконання службових обов'язків, запланованих заходів, доручень і завдань Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня.

Предметом контролю є строки, повнота і якість виконання завдань, доручень, планів, рішень та інших організаційно-розпорядчих документів. Основним зав­данням контролю і перевірки виконання є:

1) установлення фактичного стану з виконанням вимог законодавства, контрольних вимог; упущень в організації роботи;

2) забезпечення виконавчої дисципліни та відпо­відальності в роботі оперативного складу прокуратури з виконання покладених на них службових обов'язків;

3) своєчасне виявлення, усунення і попередження порушень і недоліків в організації прокурорського нагля­ду, виконання завдань, рішень, організаційно-розпоряд­чих та інших документів, що стосуються діяльності міськрайпрокуратури;

4) з'ясування причин недоліків і допущених порушень та підготування пропозицій щодо їх усунення, а також внесення змін до раніше прийнятих контрольних рішень;

5) підвищення ролі й авторитету органів прокуратури в структурі державних органів.

Здійснення прокурором перелічених завдань із контролю досягається шляхом одержання від підлеглих інформації про хід виконання планів, завдань, наказів та інших контрольних документів і перевірка реально проведеної роботи. На факти порушення виконавчої дисципліни або неякісного виконання роботи прокурор повинен принципово реагувати. Прокурор міста (району) несе персональну відповідальність за організацію і стан контролю.

Аналіз норм Закону України "Про прокуратуру", наказів Генерального прокурора України, зокрема тих, що визначають контрольні вимоги, дозволяє зробити висновок, що основними принципами контролю за виконанням є:

1) своєчасність проведення контрольних заходів до настання обставин, за яких виконання контрольного завдання стає практично непотрібним;

2) безперервність - здійснення контролю на всіх етапах організації виконання завдань, планів, доручень, наказів тощо, починаючи з оформлення матеріалів (планів, доручень тощо), визначення виконавців і закінчуючи зняттям відповідного документа з контролю;

3) достовірність - висновки за результатами перевір­ки повинні бути обґрунтованими та відповідати фактич­ним даним;

4) підпорядкованість меті поліпшення виконавчої дисципліни на всіх напрямках прокурорської діяльності;

5) стимулювання досягнення цілей, які стоять перед прокуратурою міста, району, - використання наявної системи заохочень стосовно прокурорсько-слідчих пра­цівників, які забезпечують належну та якісну вико­навську дисципліну.

Основними об'єктами контролю і перевірки виконан­ня в прокуратурі може бути:

а) виконання планів роботи прокуратури, заходів координаційної діяльності правоохоронних органів, рівень оперативних нарад;

6) виконання заходів із реалізації організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня, у тому числі наказів, розпоряджень і рішень колегій, постанов координаційних нарад у частині, що стосуються діяльності міськрайпрокуратур;

в) надання статистичних звітів і підсумкових документів про роботу прокуратури;

г) реалізація документів прокурорського реагування, які мають строки їх вирішення (протести, подання, приписи, постанови та ін.);

г) реалізація регіональних заходів щодо боротьби зі злочинністю з питань, що належать до діяльності про­куратури міста, району;

д) додержання процесуальних строків слідства, пред'явлення обвинувачення, тримання затриманих відповідно до ст.ст. 106, 115 КПК, тримання під вартою (ст. 156 КПК), розгляд і вирішення повідомлень про злочини, виконання письмових указівок і окремих доручень у кримінальних справах;

є) додержання строків розгляду заяв і скарг громадян і юридичних осіб;

є) контроль за виконанням доручень, завдань і доку­ментів, які надійшли в прокуратуру з вищих прокуратур зі строками їх виконання;

ж) додержання строків усунення недоліків, виявлених перевіркою в роботі прокуратури, і надання інформації вищому прокурору.

Цей перелік основних об'єктів контролю і перевірки виконання, який може бути використаний у роботі прокурора міста (району), не є вичерпним. Щоразу за необхідності прокурор особисто вирішує питання про об'єкт контролю і перевірки виконання.

1. Форми и методи контролю.

Організація контролю і перевірки виконання в прокуратурі регламентується низкою відомчих норма­тивних актів, у тому числі Наказом ГПУ від 01.04.2010 N 18 Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України.

Документи, виконання яких підлягає обов'язковому конт­ролю, визначає керівник прокуратури.

Контроль за виконанням повинен мати превентивне зна­чення і забезпечувати не лише додержання строків, але й фактичне виконання документів, їх якість і повноту.

Найбільш поширеним методом контролю є ознайом­лення зі станом виконання контрольного завдання оперативним працівником прокуратури або одержання від виконавця документа прокурорського реагування: протесту, подання, припису, постанови, а також доповідної записки, письмової інформації, довідки про результати виконання планових заходів, завдань, доручень та інших документів.

Контроль за результатами реалізації документів прокурорського реагування необхідно покладати на заступника прокурора, який відповідає за цей напрямок діяльності, і тих помічників, які готували ці документи. У нарядах за напрямками прокурорського нагляду разом із кожним таким документом підшивається довідка про результати його розгляду і вжиті заходи з посиланням на номер наряду чи наглядового провадження, де підшито первісні матеріали.

Контроль за виконанням документів і заходів здійснюється прокурором шляхом заслуховування і одержання інформації під час особистих бесід із конкретним працівником про хід виконання контрольних і планових заходів, результати прокурорських перевірок, підтримання державного обвинувачення в суді, розгляд цивільних справ, розглянутих за участі прокурора, стан слідства, розслідування конкретних справ та з інших питань службової діяльності.

Така форма контролю застосовується як особисто прокурором, так і його заступниками за напрямками прокурорської діяльності, закріпленими за ними.

Дієвою формою контролю є заслуховування на оперативних нарадах звітів заступників, помічників і слідчих про здійснення ними службових обов'язків на закріплених ділянках роботи, а також про хід виконання планових та інших заходів, контрольних завдань, доручень тощо. На оперативних нарадах заслуховуються звіти, визначаються завдання з усунення виявлених недоліків в організації контролю виконання. Робота оперативної наради фіксується протокольно, протокол веде один із учасників наради, і потім його підписує прокурор.

Ураховуючи значення контролю і перевірки виконання, доцільно детально розглянути деякі особливості органі­зації контролю.

На особливу увагу заслуговує організація контролю за виконанням організаційно-розпорядчих та інших доку­ментів.

Контроль за виконанням даної категорії документів пов'язаний з їх надходженням і реєстрацією в канцелярії прокуратури міста (району). Зареєстровані відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України документи і матеріали негайно передаються на розгляд прокуророві, який не пізніше наступного дня з часу реєстрації зобов'язаний розглянути, а термінові - негайно і накласти на документі резолюцію, у якій визначає строк виконання, виконавців і порядок виконання. На доку­менті з терміновим виконанням у резолюції зазнача­ються: виконавці, ставиться підпис автора резолюції та дата.

Поставлені на контроль документи зберігаються в канцелярії в окремій папці з написом "контроль". На кожний документ, що підлягає контролю, ставиться штамп "Контроль" і кінцева дата виконання, заповню­ється контрольна картка в одному примірнику, який передається прокуророві району для особистої перевірки виконання документів підлеглими (п. 6.3. Інструкції). У випадках, коли прокурор дає доручення кільком праців­никам, головним виконавцем є особа, яка зазначена в резолюції першою, якщо в документі не обумовлено інше.


Така особа:

- доводить зміст резолюції до інших працівників, зазначених у ній;

- у разі необхідності знімає копію чи робить витяги і передає їх іншим виконавцям;

- організовує роботу з документом у повному обсязі;

- відповідає за своєчасне виконання доручення.

Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу (п. 5.6. Інструкції). Термін надходження документів від керівництва прокуратури до безпосередніх виконавців не повинен перевищувати одного робочого дня.

Виконання планів роботи прокуратури необхідно виділити в окремий напрямок контролю під безпосе­реднім керівництвом прокурора міста (району) або його заступника. Для контролю планів виконання доцільно завести окрему папку контролю, де зосередити матеріали за виконанням окремих пунктів плану. Слід мати на увазі, що виконання плану контролюється постійно. Щомісяця аналізується хід виконання, причини зриву або перенесення виконання планових заходів. За необ­хідності питання стану виконання планових заходів, планової дисципліни прокурор вносить на розгляд оперативної наради, на якій заслуховуються звіти конкретних виконавців.

Про виконання пунктів плану свідчать доповідні записки, копії документів прокурорського реагування, інформації вищим прокурорам і органам влади, повідомлення про розгляд актів прокурорського реагу­вання, пояснення посадових осіб та інші дані, що підтверджують фактичне виконання планових заходів. Документи про виконання плану додаються до контрольного примірника плану, і робиться відповідна відмітка про виконання, а також зазначається, у якому наряді підшито документи.

Стан планової дисципліни аналізується після закінчен­ня планового періоду, у разі необхідності результати обговорюються на оперативній нараді, при прокуророві міста (району).

Після виконання документів у канцелярії прокура­тури в контрольній картці (папці) робиться відмітка про результати виконання. Виконані документи у визна­ченому порядку підшиваються до встановленої номенклатурою справи.

У прокуратурах, де запроваджено комп'ютерний облік контрольних завдань, регулярно з метою контролю робиться їх контрольний роздрук, а після виконання документів до комп'ютерної бази заносяться відповідні дані про результати виконання.


Організація контролю за виконанням службових обов'язків оперативними працівниками.

Розподіл службових обов'язків між оперативними працівниками прокуратури міста (району) є важливим елементом організації роботи прокуратури, а контроль за виконанням цих обов'язків - невід'ємна її частина. Це вимагає від прокурора постійного контролю за виконанням службових обов'язків кожним оперативним працівником прокуратури. У практичній діяльності контроль здійснюється за такими напрямками діяльності: виконання заходів поточного плану роботи міськрайпрокуратури, контрольних завдань, доручень, рішень колегій і координаційних нарад витих прокуратур; виконання доручень і вказівок прокурора міста (району) і його заступника з питань діяльності прокура­тури;стан нагляду за додержанням законів про права і свободи людини;

- організація перевірок додержання і застосування законів, строки проведення, їх якість і результативність;

стан нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство;

- стан нагляду за законністю розгляду та вирішення заяв і повідомлень про злочини;

- стан нагляду за додержанням законності при затриманні громадян у порядку статей 106, 115 КПК, а також при застосуванні запобіжних заходів - взяття під варту;

- додержання законності при розгляді в суді кримінальних справ;

- стан роботи з представництва інтересів громадя­нина або держави в суді;

- стан нагляду за додержанням законності при розгляді заяв і скарг громадян;

- стан аналітичної роботи за напрямками проку­рорського нагляду щодо додержання законності, а також боротьби зі злочинністю.

Перелік питань, які прокурор міста (району) може поставити й обговорити на оперативній нараді, не є вичерпним. У кожному випадку контрольна діяльність прокурора визначається станом законності, ефективності прокурорської діяльності, а також наявністю недоліків і упущень у роботі підлеглих працівників.


Необхідно виділити контроль за роботою слідчих прокуратури, яка має свою специфіку, зумовлену Кримінально-процесуальним кодексом України. Ця спе­цифіка полягає в тому, що прокурор у даному випадку виконує подвійну функцію: функцію керівника слідства і функцію нагляду за додержанням процесуального зако­нодавства при розслідуванні.

Уся діяльність прокурора спрямована на здійснення постійного контролю:

-за своєчасним виїздом слідчих на місця подій і порушенням кримінальних справ, забезпеченням своє­часної та правильної взаємодії з оперативно-розшуковими службами з розкриття і розслідування злочинів;

- додержанням законності при затриманні громадян на підставі ст. 115 КПК;

- своєчасним і повним виконанням письмових указівок, окремих доручень у кримінальних справах;

- правильним використанням криміналістичної техніки, науково-технічних засобів і забезпеченням збереження речових доказів;

- виявленням причин і умов, які сприяли вчиненню злочину, підготуванням подань про їх усунення, а також контролем за їх розглядом;

- станом обліку справ, які перебувають у провад­женні, і додержанням плану їх розслідування;

- організацією планування слідства в кримінальних справах, розробленням слідчих версій і їх реалізацією;

- додержанням строків слідства і тримання під вартою в кримінальних справах;

- своєчасним, повним і об'єктивним розглядом скарг і звернень громадян у зв'язку з розслідуванням кримінальних справ;

- виконанням планів підвищення кваліфікації слідчих.

Прокурор міста (району), реалізуючи свої повно­важення з нагляду за законністю досудового слідства, здійснює контроль і з інших питань роботи слідчих. При цьому він застосовує такі основні форми контролю:

надає практичну допомогу і керує розслідуванням конкретних кримінальних справ;

заслуховує інформації слідчих про стан слідства в кримінальних справах, виконання окремих слідчих дій;

бере участь в огляді місця подій і виконанні інших слідчих дій;

вивчає кримінальні справи, які знаходяться в провадженні слідчого, дає письмові вказівки, контролює їх виконання;

знайомиться з проектами процесуальних та інших документів, вносить необхідні корективи до їх змісту;

надає допомогу в організації проведення експертиз;

аналізує роботу слідчих та обговорює її стан на оперативних нарадах.

У практичній діяльності прокурори міст (районів) можуть використовувати й інші форми контролю. їх вибір залежить від професійної підготовки слідчих, які розслідують кримінальні справи, а також від особистого ставлення кожного слідчого до виконання своїх обов'язків.

Розглядаючи загальні положення організації роботи прокуратури міст (районів), необхідно проаналізувати організацію роботи з виконання окремих її функцій. Згідно зі ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладаються такі функції:
1   2   3   4

Похожие:

3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури icon3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури
Міські, районні прокуратури займають особливе місце в системі органів прокуратури України. Це основна ланка прокурорської системи,...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconПро затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України
З метою удосконалення організації роботи з документами, застосування сучасних засобів обробки інформації наказую
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconНазва курсової роботи
Вступ є важливою складовою курсової роботи, він розміщується на третій сторінці. У вступі висвітлюється особливість використаного...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconНаказ №6гн 28 листопада 2012 року м. Київ
Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconПрокуратура України ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
З метою визначення основних засад організації та діяльності єдиної системи органів прокуратури України щодо виконання покладених...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях
Формування навичок та вмінь в організації самостійного вчення нового матеріалу, з яким курсанти не знайомились у ході аудиторних...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconЗавдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику
Вся виховна робота проводиться відповідно до плану наставника академічної групи. На основі цього плану студенти складають індивідуальні...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconЗвіт проходження виробничої практики студентки 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Під час проходження практики у прокурора Світловодської міжрайонної прокуратури юриста 1 класу Христенка О. В
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconТема роботи
Мета роботи: Ознайомитися із чорновою і чистовою обробкою колодязя, а також деякими іншими параметрами технологічних переходів
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы