3 Розділ 1 icon

3 Розділ 1


Скачать 370.71 Kb.
Название3 Розділ 1
страница3/10
Размер370.71 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ 2.2 КЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ СПОЖИВАННЯ


Кейнсіанська модель споживання належить до макроекономічних моделей.

За Кейнсом використовуваний дохід Y поділяють на С – споживання та S – заощадження: Y=C+S.

^ Споживчі витрати – це витрати домогосподарств на придбання споживчих товарів і оплату послуг для задоволення особистих потреб. За Кейнсом споживчі витрати змінюються закономірно зі зміною доходу. Досліджував ці закономірності на основі сімейних бюджетів німецький статист ХІХ ст. Ернст Енгель.

Функція споживання виражає залежність між використовуваним доходом і обсягом споживання і має вигляд: C=F(Y′) або C=(Y-T) (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Функція споживання та функція заощадження

Чинники споживання у функції є дохід. С=c0+c′(Y-T), де c0 – автономне споживання, тобто обсяг споживання, який не залежить від використовуваного доходу. Наприклад, проживання в борг, за рахунок заощаджень, субсидій. У довгостроковому періоді для економіки в цілому автономне споживання прямує до 0;

c′ - гранична схильність до споживання – величина, яка показує, на скільки одиниць змінюється обсяг споживання при зміні використовуваного доходу на одну одиницю і визначається за формулою

c′=МРС=∆С/∆Y

де ∆С – приріст споживчих витрат; ∆Y – приріст використовуваного доходу.

З геометричної точки зору гранична схильність до споживання МРС – це кут нахилу кривої споживання.

Модель функції споживання: С=c0+c′Y, де С – величина споживання домашніх господарств; c0 – автономне споживання; c′ – гранична схильність до споживання; Y – дохід.

Заощадження S – це неспожита частина доходу. Найпростіша функція заощадження має вигляд: S=F(Y). Кожній функції споживання відповідає єдина функція заощаджень (див. рис. 2.5):

S=Y-C=Y- c0- c′Y=- c0+(1-c′)Y.

Модель функції заощадження:

S=s0+s′Y, s′=1- c′, s0=1- c0

де S – величина заощаджень домашніх господарств, s0 – автономне заощадження; 1- c′=s′ – гранична схильність до заощадження; Y – дохід.

^ Гранична схильність до заощадження - величина додаткового заощадження з однієї додаткової грошової одиниці використовуваного доходу: MPS=∆S/∆Y, де ∆S – приріст заощаджень; ∆Y – приріст використовуваного доходу.

Оскільки частина кожної грошової одиниці (гривні), яка не споживається, обов’язково заощаджується, то: MPC+MPS=1.

Чинники, які не залежать від доходу та впливають на споживання та заощадження: 1. Багатств. 2. Податки. 3. Рівень цін. 4. Відрахування на соціальне страхування. 5. Очікування. 6. Споживча заборгованість. 7. Відсоткова ставка.

Теорія Кейнса апробовувалась на основі статистичних даних економіки США за 1929-1941рр. рівняння мало такий вигляд: С=47,6+0,73Y. Подальші дослідження підтверджують прийнятність формули тільки для короткострокового періоду. У 1946 р. американський учений українського походження С. Кузнець на основі аналізу статистичних даних за 1869-1940 рр. дійшов висновку, що із зростанням доходу середня схильність до споживання залишається постійною (рис. 2.6). С. Кузнець на підставі офіційної статистики досліджував залежність між доходом і споживанням у США за період 1868 по 1930 рік. Виявилось, що відношення C/Y у довгостроковому періоді не має тенденції до зниження, а має вигляд: C= c′Y.
Рис. 2.6. Функція споживання у довгостроковому та

короткостроковому періодах


Існує кілька концепцій, які пояснюють цю проблему. Зокрема, моделі міжчасового споживчого вибору І. Фішера, життєвого циклу Ф. Модільяні, перманентного доходу М. Фрідмена.


^ 2.3 МОДЕЛЬ МІЖЧАСОВОГО СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ І. ФІШЕРА


Ірвінг Флер (1867-1947) – американський економіст, статистик, представник неокласичної школи висунув гіпотезу про те, що, приймаючи споживчі рішення, раціональна людина враховує не тільки поточний, але й майбутній дохід, тобто весь дохід, який вона одержує протягом життя.

Запропонована модель одержала назву моделі міжчасвого споживчого вибору. Суть її полягає в тому, що при прийнятті рішення про споживання у даний момент і в майбутньому споживачі зустрічаються з міжчасовим бюджетним обмеженням. Перед споживачем виникає проблема вибору і два часових періоди: молодість (дохід Y1) і старість (дохід Y2).

У перший період особа споживає і заощаджує: Y1=C1+S1. Звідси: C1=Y1-S1: S1=Y1-C1. У другому періоді індивід має дохід Y2. Він споживає, але не заощаджує, використовує заощадження першого періоду та одержані відсотки у перший період життя. Тоді:

C2=Y2+S1(1+r)=Y2+(Y1-C1)(1+r)

де r – реальна відсоткова ставка.

Перетворюємо рівняння: споживання ліворуч, дохід – праворуч.

C2=Y2+Y1(1+r)-C1(1+r); C1(1+r)+C2=Y1(1+r)+Y2

Поділимо обидві частини на 1+r , одержимо:Це – рівняння між часового бюджетного обмеження споживача, що показує, якою сумою коштів повинні володіти ти споживачі протягом двох життєвих періодів.Рис. 2.7. Бюджетне обмеження споживача за моделлю Фішера


Нахил лінії бюджетного обмеження дорівнює 1/(1+r) (рис. 2.7):Переваги споживача між споживанням у першому та другому періодах відображають криві байдужості. Кожна крива байдужості характеризує рівний рівень корисності для споживача різних наборів споживання у теперішньому та майбутньому періодах (рис. 2.8). Споживач надає перевагу вищим кривим байдужості, оскільки вони забезпечують більше споживання

Прагнення споживачів максимізувати свою корисність обмежені бюджетом. Оптимальна комбінація споживання у першому та другому періодах досягається у точці дотику найвищої кривої байдужості до лінії бюджетного обмеження.Рис. 2.8. Оптимум споживача для моделі Фішера


Нахил кривої байдужості відображає граничну норму заміщення (MRS). нахил лінії бюджетного обмеження дорівнює 1/(r+1), Отже, в точці 0: MRS=1/(r+1).

На споживання впливають: 1) зміна доходу; 2) зміна рівня відсоткової ставки. Зростання доходу зміщує лінію бюджетного обмеження праворуч. При зростанні відсоткової ставки зміниться кут нахилу бюджетної лінії, оскільки споживання у першому періоді зменшиться, у другому – збільшиться.

Вплив реальної відсоткової ставки відображається в ефекті доходу та ефекті заміщення. ^ Ефект доходу – зміна у споживання, викликана переходом до вищої кривої байдужості. Ефект заміщення – зміна у споживанні, викликана зміною відносної ціни споживання в обидва періоди.


^ 2.4. МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Ф. МОДІЛЬЯНІ


Франко Модільяні (США). Основна праця “Життєвий цикл, заощадження громадян і багатство нації”. 1985 р. одержав Нобелівську премія за аналіз фінансових ринків і процесів заощадження. Суть його теорії полягає в тому, що дохід людини коливається протягом життя. В юності люди беруть позику, розраховуючи на високі заробітки у майбутньому. У пенсійному віці споживання забезпечуються заощадження минулого періоду.

Припустімо, що споживач передбачає прожити Т років, володіє багатством W, очікує одержувати дохід Y, на пенсію планує піти через R років. Отже, протягом життя споживача одержить суму W+RY. При цьому не враховується відсоткова ставка.

Оскільки одержана протягом життя сума розподіляється рівномірно за Т роками, то особа споживає щорічно:

(гр. од).

Отже, функція споживання для раціонального споживача має вигляд:

,

тобто, функція споживання залежить від очікуваного доходу і поточного багатства:

C=C(Y,W)

Модель функції споживання Франко Модільяні набуває вигляду:

^ C=αW+βY; α=1/T; β=R/T,

де α – гранична схильність до споживання за поточним багатством; β – гранична схильність до споживання за доходом; W – багатство; Y – дохід; Т – роки життя; R – кількість років, що очікується пропрацювати до пенсії.

Приклад. Споживач передбачає прожити ще 40 років, пропрацювавши 20 років. Запишіть функцію споживання до раціонального споживача за теорією “життєвого циклу” Ф. Модільяні. Чому дорівнює споживання, якщо споживач володіє багатством 20 тис. гр. од. та очікує одержувати щорічно дохід 50 тис. гр. од.?

Розв’язання.

; Т=40; R=20;

С(20, 50)=25,5 тис. гр..од.


^ 2.5. МОДЕЛЬ ПЕРМАНЕНТНОГО ДОХОДУ М. ФРІДМЕНА


Мільтон Фрідмен (США). 1976 р. одержав Нобелівську премію за аналіз теорії споживання, теорії та історії грошового обігу. Основні положення його теорії: 1. Функція споживання має значення тільки для довгострокового періоду. 2. Споживання визначається залежно від постійного (перманентного доходу).

^ Перманентний дохід – середньозважена величина з усіх доходів, які людина очікує одержати (середній дохід). Гіпотеза перманентного доходу базується на теорії споживчого вибору Ф. Фішера.

У Фрідмена модель набуває вигляду:де Yp – перманентний дохід.

Перетворимо рівняння відносно Yp, одержимо:Поточний дохід Y дорівнює сумі постійного доходу Yp і тимчасового доходу Yt:

Y= Yp + Yt

Тимчасовий дохід – частина доходу, яку не очікують зберегти у майбутньому. Це – випадкове відхилення від доходу. Тимчасовий дохід може бути трьох видів. Випадковий тимчасовий дохід становить випадкові відхилення від звичайного тренду (виграш у лотереї), при якому поточне споживання економічних суб’єктів не змінюється. Тимчасовий дохід перманентного відхилення від звичайного (підвищення або пониження у посаді). Із зміною доходу змінюється споживання. Очікування відхилення доходу (очікується підвищення у посаді або плануються великі витрати у зв’язку із зміною місця проживання). У цьому випадку при незмінному поточному доході відбувається зміни споживчих витрат.

Поділ поточного доходу на перманентний і тимчасовий дав можливість Фрідмену вирішити протиріччя Кейнса між довгостроковою і короткостроковою функціями споживання, за якими середня схильність до споживання у короткостроковому періоді має тенденцію до зниження, а в довгостроковому є стабільною. У довгострокову періоді тимчасові відхилення поточного доходу від перманентного врівноважуються і функція споживання набуває вигляду: С=αYp, де α – коефіцієнт. Отже, споживання пропорційне перманентному доходу. Поділимо обидві частини рівняння на Y, одержимо:

,

тобто середня схильність до споживання залежить від відношення постійного доходу до поточного. Отже, у роки високого доходу середня схильність до споживання є низькою, у роки малого доходу – високою. У довгострокову періоді вона є постійною.

Дослідження Фрідмена за статистичним даними з 1905 по 1967 р. дали результат: С=0,88Yp.


^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ


• Модель поведінки споживача

• Гранична схильність до споживання за доходом

• Модель між часового споживчого

• Гранична схильність до споживання за поточним багатством

• Корисність

• Кейнсіанська модель

• Бюджетне обмеження

• Модель життєвого циклу

• Оптимум споживача

• Часовий період

• Функція споживання

• Модель перманентного доходу

• Функція заощадження

• Тимчасовий дохід^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


1. Які моделі використовують для аналізу мікроекономічних процесів?

2. Який економічний процес відображається бюджетним обмеженням споживача?

3. Що виступає чинником споживання та заощадження у відповідних кейнсіанських функціях?

4. Чим відрізняються функції споживання у короткострокову та довгостроковому періодах?

5. У якій моделі споживчого ринку розглядаються два часових періоди?

6. Як визначається оптимум споживача для моделі І. Фішера?

7. Від чого залежить функція споживання у моделі життєвого циклу Ф. Модільяні?

8. В яких моделях споживчого ринку не враховується відсоткова ставка

9. Що означає категорія “перманентний дохід”?

10. Як вирішується протиріччя між короткостроковою та довгостроковою функціями споживання в моделі І. Фішера?


^ ТЕСТИ ТА ЗАДАЧІ


  1. Кейнсіанська функція споживання виражає залежність між обсягами:

а) доходу та інвестицій; б) доходу та споживання;

в) споживання та заощадження; г) поточного та тимчасового споживання


2. За теорією І. Фішера, приймаючи споживчі рішення, раціональна людина враховує:

а) поточний та майбутній дохід; б) поточний та тимчасовий дохід;

в) майбутній та тимчасовий дохід; г) початкове багатство та майбутній дохід.


3. Перманентний дохід це:

а) початковий дохід; б) початковий та майбутній дохід;

в) середній дохід за всі періоди; г) поточний дохід.


4. Автономне споживання с0=1,5. гранична схильність до заощадження MPS=0,25. Запишіть кейнсіанські функції споживання та заощадження.


5. Кейнсіанська функція споживання задана таблично:

Дохід 24 29 34 39

Споживання 20 24 28 32

Запишіть рівняння функції споживання.


6. Функція корисності має вигляд:

U(X1, X2)=2X1X2+X2

де Х1, Х2 – споживання товарів Х1 та Х2 відповідно. Запишіть рівняння кривої байдужості, яка проходить через точку (2, 4).


7. Споживач має дохід 50 грн. на добу. Припустимо, він купує два товари у кількостях Х1 і Х2 за цінами 2 грн. за од. та 2,5 грн. за од. відповідно. Запишіть бюджетне обмеження споживача. Накресліть бюджетну лінію.


8. За моделлю Фішера у першому періоді життя індивід має дохід 2 млн. гр. од. і споживає 1,5 млн. гр. од. У другому періоді життя дохід становить 485 тис. гр. од., а споживання – 1 млн. гр. од. Чому дорівнює реальна відсотка ставка?


9. Споживач передбачає прожити 50 років, пропрацювавши 30. Запишіть функцію споживання за теорією життєвого циклу Ф. Модільяні. Який дохід очікує одержувати щорічно споживач, якщо він володіє багатством 100 тис. гр. од. і щорічно споживає 50 тис. гр. од.?


10. За теорією перманентного доходу М. Фрідмена реальна відсотка ставка дорівнює 2%. Споживання першого періоду становить 400 тис. гр. од., споживання другого періоду становить 200 тис. гр. од. Визначить величину перманентного доходу.


Список використаної та рекомендованої літератури


1. Будаговська С., Кілієвич О. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. для студентів економ. спец. закл. освіти. – К.: Основи, 1998.

2. Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учеб. для вузов / Пер. с англ. под ред. Н. Л. Фроловой. – М.: ЮНИТИ, 1997.

3. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов. – М.: НОРМА, 2000.

4. Селищев А. С. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2000.

5. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.


Розділ 3


МАКРОЕКОНОМІЧНІ

РІВНОВАЖНІ

^ ТА БАЛАНСОВІ МОДЕЛІ


Бахові моделі ринкової економіки

Моделі фіскальної політики

Моделі банківської системи

Балансові моделі


^ 3.1. БАЗОВІ МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ


Макроекономіка досліджує господарство в цілому, тобто всю сукупність ринків. Але багато ринків зводиться до трьох агрегованих: ринок благ (сукупність ринків товарів і послуг); фінансовий ринок (сукупність ринків цінних паперів і грошей); ринок чинників виробництва (сукупність ринків праці та капіталу) (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Сукупність ринків в економіці


На ринку благ рівновага досягається, якщо обсяг ВВП дорівнює запланованим витратам усіх суб’єктів товарного ринку на купівлю товарів і послуг, які вироблені в країні. Попит і пропозиція доходу на цьому ринку залежать від загального рівня цін: Ys=Yd (див. рис. 3.2).

На ринку грошей рівновага досягається, якщо кількість запропонованих банківською системою грошей в економіці врівноважується попитом на них: Ms=Md (рис. 3.3).
^ Ринок цінних паперів, або ринк кредиту, охоплює всю сукупність довгострокових паперів, які приносять відсоток. Ціна цінних паперів є обернено залежною величиною від ставки відсотка: 1/r. Рівновага досягається, якщо попит і пропозиція на ринку цінних паперів збігаються: Bs=Bd (рис. 3.4).

На ринку праці рівновага досягається, якщо кількість запропонованих робочих місць врівноважується з пропозицією робочої сили: Ns=Nd (рис. 3.5).

У стані загальної економічної рівноваги діє закон Вальраса (1834-1910), за яким в економіці, яка складається з n взаємопов’язаних ринків, на n-му ринку завжди буде рівновага, якщо вона буде досягатися на усіх інших n-1 ринках. Закон випливає з того, що сукупний попит і сукупна пропозиція усіх благ виражаються через їх ціни: товарів і послуг Y через Р, цінних паперів В через 1/r, праці N через грошей М через 1.

Модель набуває вигляду:

PYd+(1/r)Bd+WNd+Md=PYs+(1/r)Bs+WNs+Ms

Згрупуємо змінні ліворуч. ^ Модель Вальраса набуває вигляду:

P(Yd-Ys)+(1/r)(Bd-Bs)+W(Nd-Ns)+(Md-MS)=0

Макроекономічний аналіз за законом Вальраса повинен досліджувати n-1 ринок. Тому за аналізу, як правило, вилучається найскладніший – ринок цінних паперів.

В основу макроекономічного аналізу покладено модель економічного кругообігу.

^ Модель економічного кругообігу з участю держави (рис. 3.6) для закритої економіки містить у собі сектори: домогосподарства, фірми та держави і два види ринку: ринок благ і ринок ресурсів. Потоки “доходи-витрати” діють у протилежних напрямах, а сумарний потік доходів дорівнює сумарному потоку витрат в умовах рівноваги.

Держава бере участь у регулюванні економіки трьома способами: 1) збирання податків; 2) здійснення державних витрат; 3) регулювання кількості грошей в економіці.Рис. 3.6. Модель економічного кругообігу за участю держави


^ Модель “попит-пропозиція” – це модель мікроекономічної рівноваги. Рівновага товарного ринку – стан ринку, коли для продажу пропонується така кількість товару, яку споживач готовий купити. Закон попиту та пропозиції – ціна будь-якого товару змінюється, щоб врівноважити попит і пропозицію. Рівноважна цін – ціна, яка врівноважує попит і пропозицію. Рівноважний обсяг – обсяг пропозиції та обсяг попиту в умовах, коли врівноважується попит і пропозиція (рис. 3.7).
Рис. 3.7. Модель “попит-пропозиція”


Якщо попит на товар перевищує пропозицію товару, виникає дефіцит пропозиції, або надлишковий попит. Якщо попит на товар менший за пропозицію товару, виникає надлишок пропозиції, або дефіцит попиту.

Приклад. Побудуйте прямі попиту та пропозиції. Визначте рівноважну ціну та кількість. Якщо ціна дорівнює 2,25 грн., що існує на ринку - товарний дефіцит чи надлишок?


Ціна, грн.

2,00

2,25

2,5

2,75

3,00

Обсяг попиту, тис. кг

200

190

180

170

160

Обсяг пропозиції, тис. кг

150

155

160

165

170


Розв’язання. Для запису рівнянь прямих попиту та пропозиції скористаємось рівнянням прямої, яка проходить через дві точки.

Рівняння прямої попиту:Рівняння прямої пропозиції:Розв’язуємо систему двох рівнянь з двома невідомими:

Q=-40P+280;

Q=20P+110.

Відповідь. Рівноважна ціна P*=2,83; рівноважна кількість Q*=166,6. При Р=2,25 попит на товар перевищує пропозицію товару (D>S), на ринку товарний дефіцит.

Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції – базова модель макроекономічної рівноваги (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Кейнсіанська модель AD-AS


Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції аналізує причини коливань рівня цін і реальних обсягів національного виробництва. Сукупний попит і сукупна пропозиція агрегуються відповідно з рівноважних величин попиту і пропозиції на усіх ринках товарів і послуг.

Сукупний попит (AD) – це загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг які готові купити домогосподарства, фірми та держава і економічні суб’єкти інших країн за певного рівня внутрішніх цін.

Ввід ємний нахил кривої сукупного попиту визначається трьома ціновими чинниками: 1) ефектом багатства; 2) ефектом відсоткової ставки; 3) ефектом обмінного курсу.

Сукупна пропозиція (AS) – це обсяг товарів і послуг, який пропонується економікою для продажу за кожного рівня цін. Величина сукупної пропозиції визначається наявними в економіці капіталом, працею і технологією і може бути записана на основі виробничої функції.

Рис. 3.9. Класична модель сукупної пропозиції


Класична модель сукупної пропозиції (рис. 3.9) – модель для довгострокового періоду.

Цінові чинники сукупної пропозиції:

  1. Зміна відсоткової ставки. 2. Зміна рівня цін.

Нецінові чинники сукупної пропозиції.

  1. Зміна цін на ресурси. 2 Зміни в продуктивності праці. 3. Зміни податків з підприємств і субсидій.

При змінні нецінових чинників змінюються середні виплати. Пряма сукупної пропозиції зміщується ліворуч або праворуч.Рис. 3.10. Подвійна рівновага в моделі AD-AS


Перетин прямих сукупного попиту AD та довгострокової прямої сукупної пропозиції AS визначає рівноважний дохід, випуск та рівноважний рівень цін. Коли економіка досягає довгострокової рівноваги, уявлення, заробітна плата і ціни змінюються таким чином, щоб короткострокова пряма сукупної пропозиції LAS також пройшла через цю точку. В точці А має місце подвійна рівновага (рис. 3.10).

Інвестиції – це економічні ресурси, які спрямовуються на збільшення реального капіталу суспільства. В макроекономіці базовою інвестиційною функцією є функція, яка залежить від відсоткової ставки. Реальна відсоткова ставка – плата за придбання грошового капіталу для інвестування. Функція інвестицій є спадною і відображає обернену залежність між відсотковою ставкою та інвестиціями.

Фактичні інвестиції поділяють на планові та непланові. Цей поділ відображається в моделі економічної рівноваги “випуск-витрати”, графічна інтерпретація якої має назву “кейнсіанський хрест” (рис. 3.11).
Рис. 3.11. Модель “витрати-випуск”


Бісектриса означає що фактичні і планові витрати збігаються, “+” – незаплановане зростання, “-” – зменшення інвестицій у товарно-матеріальні запаси. У точці А, де витрати збігаються з доходом, досягається рівність планових і фактичних інвестицій тобто встановлюється макроекономічна рівновага. Якщо фактичний дохід перевищує рівноважний, фірми виробляють більше, ніж покупці купляють. Відбувається непланова зростання інвестицій у товарні запаси, і виробництво буде мати тенденцію до спаду, оскільки економіка постійно прагне досягти рівноваги. Якщо рівноважний дохід перевищу фактичний, відбувається непланове скорочення інвестицій у товарні запаси і виробництво буде мати тенденцію до зростання.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

3 Розділ 1 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Розділ "Трансформатори"
Електричні машини”. Розділ “Трансформатори” (для студентів спеціальностей 090601 “Електричні станції”, 090602 “ Електричні системи...
3 Розділ 1 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" розділ "Асинхронні машини"
Електричні машини”. Розділ “Асинхронні машини” (для студентів спеціальностей 090601 “Електричні станції”, 090602 “Електричні системи...
3 Розділ 1 iconЗміст частина теоретико-методолопчні засади та зміст розвитку мовлення дітей розділ Теоретико-методологІчнІ засади дошкільної лінгводидактики
Розділ Завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми розвитку мовлення дітей
3 Розділ 1 icon3 Розділ 1
Передмова
3 Розділ 1 iconВступ Розділ Особливості засобів навчання та їх роль у ефективному засвоєнні знань учнями
Розділ Особливості засобів навчання та їх роль у ефективному засвоєнні знань учнями
3 Розділ 1 iconКнига розділ І влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту

3 Розділ 1 iconРозділ дидактичні основи використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі

3 Розділ 1 iconРозділ педагогічні основи вивчення полтавського розпису тарілок на уроках образотворчого мистецтва

3 Розділ 1 iconРозділ гемостаз ТемИ
Пмд при зовнішніх І внутрішніх кровотечах. Особливості догляду й інтенсивної терапії
3 Розділ 1 iconОсновні вимоги до курсових робіт
Другий розділ – практичний, складається з опису завдання, що виконане самостійно
3 Розділ 1 iconРозділ інфузійна терапія. ТемИ
Ускладнення в разі переливання кровозамінників, перша медична допомога при цьому
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы