3 Розділ 1 icon

3 Розділ 1


Скачать 370.71 Kb.
Название3 Розділ 1
страница5/10
Размер370.71 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


1. Зо таке виробнича функція? Наведіть приклади.

2. Що означає термін “економія від масштабу”:

3. Чим вимірюється нахил ізокванти?

4. Чим різняться між собою моделі економічних циклів?

5. Яка динамічна модель розглядає взаємодію мультиплікатора та акселератора?

6. У якій динамічний моделі функції споживання та інвестицій описуються логістичними кривими?

7. Чим відрізняється модель Домара від моделі Заброда?

8. Який темп зростання населення та технічного прогресу гарантує максимально допустимий темп економічно зростання?

9. Які чинники економічного зростання враховує модель Солоу?

10. Якими показниками можна визначити стан економіки країни?


^ ТЕСТИ ТА ЗАДАЧІ


1. Ізокванта:

а) має від’ємний нахил; б) має додатній нахил;

в) є вертикальною; г) є горизонтальною.


  1. Виробнича функція f(K,L)=K2-L2 характеризується віддачею від масштабу:

а) постійною; б) зростаючою; в) спадною.


3. У моделі Самуельсона-Хікса в економіці беруть участь суб’єкти:

А) домогосподарства б) фірми та держава;

В) домогосподарства та держава; г)домогосподарства та фірми.


4. За моделлю Калдора рівновага економічної системи залежать від:

а) граничної схильності до заощадження;

б) граничної схильності до заощадження та граничної схильності до інвестування;

в) граничної схильності до споживання та граничної схильності до інвестування.;

г) граничної схильності до споживання та граничної схильності до заощадження.


5. Зазначте правильне твердження за моделлю Калдора:

а) статистична рівновага може бути досягнута як довгострокова;

б) в умовах спаду гранична схильність до інвестування є великою;

в) статична рівновага може бути досягнута як короткострокова;

г) в умовах піднесення гранична схильність до інвестування є малою.


6. Модель Солоу не враховує вплив:

а) темпу зростання ВВП; б) зростання населення;

в) запасу капіталу; г) технічного прогресу.


7. За моделлю Солоу стійкий рівень капіталоозброєння праці досягається при рівності:

а) споживань і заощаджень; б)інвестицій і заощаджень;

в) амортизації та вибуття капіталу; г) інвестицій і вибуття капіталу.


8. Виробнича функція має вигляд

y=f(k)=, норма заощадження s=0,22, норма амортизації σ=0,25. Обчисліть стійкий рівень капіталоозброєння.


9. Виробнича функція має вигляд:

y=f(k)=, норма амортизації σ=0,12. Обчисліть стійкий рівень капіталоозброєння, який відповідатиме “золотому правилу”.


10. Модель взаємодії мультиплікатора та акселератора має назву:

а) павукоподібної моделі; б) моделі Калдора;

в) моделі Самуельсона-Хікса; г) моделі Солоу.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Будаговська С., Кілієвич О. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. зал. освіти. – К.: Основи, 1998.

2. Вечканов Г.С., Веканова Г. Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2000.

3. Замков О. О., Черемных Ю. А., Толстопятенко А. В. Математические методы в экономике: Учебник. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ; Дело и сервис, 1999.

4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов. – М.: НОРМА, 2000.

5. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. – К.: Таксон, 1996.

6. Селищев А. С. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2000.


Розділ 5 ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ

Моделі математичного програмування

Еколого-економічні моделі оптимізації

Задачі безумовної та умовної оптимізації та методи їх розв’язування

Метод Лагранжа для розв'язування задач оптимізації на умовний екстремум


^ 5.1. МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ


Задача оптимізації полягає у знаходженні оптимального значення цільової функції f(х) на допустимій множині D. Розв'язати оптимізаційну задачу – означає знайти її оптимальне розв'язування або встановити, що розв'язування немає. Методи розв'язування оптимізаційних задач називають методами математичного програмування. Оптимізаційні моделі бувають двох типів: задачі мінімізації і задачі максимізації.

^ Модель оптимального планування виробництва.

Загальна постановка задачі математичного програмування з дво­ма невідомими. Визначити максимум (мінімум) функції:

f(Х1, Х2) → max (mіn)

при обмеженнях:

g11, Х2) ≤ 0gj1, Х2) ≤ 0

j =

Х1 ≥ 0, Х2≥ 0.

Функція f називається цільовою. Обмеження у вигляді нерівностей називаються спеціальними обмеженнями, невід'ємність змінних у виг­ляді нерівностей має назву загальних обмежень задачі математичного програмування (ЗМП). Точка 1, Х2), яка задовольняє спеціальним і загальним обмеженням, називається допустимим розв'язуванням ЗМП. Множина всіх допустимих розв'язувань називається допустимою мно­жиною ЗМП. Оптимальним розв'язуванням ЗМП називається точка (x1*, х2*), яка задовольняє умовам обмежень та цільовій функції.

Приклад. Підприємство виробляє продукцію двох видів А та В, для чого використовує сировину трьох видів: 1, 2 та 3. Для виготовлен­ня однієї одиниці продукції А витрачається 10 одиниць сировини 1, 15 одиниць сировини 2 та 20 одиниць сировини 3. Для виготовлення однієї одиниці продукції В витрачається 30 одиниць сировини 1, 20 одиниць сировини 2 та 25 одиниць сировини 3. Запаси сировини становлять: 100 одиниць сировини 1, 120 одиниць сировини 2 та 200 одиниць сировини 3. Прибуток підприємства становить 20 гр. од. за одиницю продукції від виробництва однієї одиниці продукції А та 25 гр. од. за одиницю продукції від виробництва однієї одиниці про­дукції В. Складіть такий план виробництва продукції, за якого при­буток був би максимальним (див. таблицю).


Сировина

Вид продукції

Запаси сировини

А

В


1

10

зо

100

2

15

20

120

3

20

25

200
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

3 Розділ 1 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Розділ "Трансформатори"
Електричні машини”. Розділ “Трансформатори” (для студентів спеціальностей 090601 “Електричні станції”, 090602 “ Електричні системи...
3 Розділ 1 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" розділ "Асинхронні машини"
Електричні машини”. Розділ “Асинхронні машини” (для студентів спеціальностей 090601 “Електричні станції”, 090602 “Електричні системи...
3 Розділ 1 iconЗміст частина теоретико-методолопчні засади та зміст розвитку мовлення дітей розділ Теоретико-методологІчнІ засади дошкільної лінгводидактики
Розділ Завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми розвитку мовлення дітей
3 Розділ 1 icon3 Розділ 1
Передмова
3 Розділ 1 iconВступ Розділ Особливості засобів навчання та їх роль у ефективному засвоєнні знань учнями
Розділ Особливості засобів навчання та їх роль у ефективному засвоєнні знань учнями
3 Розділ 1 iconКнига розділ І влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту

3 Розділ 1 iconРозділ дидактичні основи використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі

3 Розділ 1 iconРозділ педагогічні основи вивчення полтавського розпису тарілок на уроках образотворчого мистецтва

3 Розділ 1 iconРозділ гемостаз ТемИ
Пмд при зовнішніх І внутрішніх кровотечах. Особливості догляду й інтенсивної терапії
3 Розділ 1 iconОсновні вимоги до курсових робіт
Другий розділ – практичний, складається з опису завдання, що виконане самостійно
3 Розділ 1 iconРозділ інфузійна терапія. ТемИ
Ускладнення в разі переливання кровозамінників, перша медична допомога при цьому
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы