8. Самостійна робота icon

8. Самостійна робота


Скачать 16.38 Kb.
Название8. Самостійна робота
Размер16.38 Kb.
ТипДокументы

8. Самостійна роботаз/п

Назва теми (змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість годин

1

2

3

4

1

Біологія клітини


Принципи використання описового, порівняльного, експериментального і статистичного методів та моделювання у вивченні об’єктів живої природи.

Фундаментальні властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляція.Різноманітність існуючих форм життя. Неклітинні форми: віруси. Клітинні форми: прокаріоти, еукаріоти.


4

2

Основні етапи розвитку клітинної теорії.


Основні етапи розвитку клітинної теорії. Праці М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Вірхова.

Хромосоми, їх склад, будова. Типи хромо-сом. Поняття про каріотип. Аутосоми, статеві хромосоми. Набори хромосом: гаплоїдний, диплоїдний. Видова сталість хромосом. Каріотип людини. Поняття про ген.


2

3

Молекулярні основи спадковості

Етапи біосинтезу білка. Роль ДНК у програмуванні синтезу білка. Генетичний код.Транскрипція, її стадії. Матрична функція ДНК. Роль РНК у забезпеченні процесів біосинтезу білка. Трансляція. Значення ферментів і АТФ у синтезі білка.


2

4Основи генетики.


Основні генетичні поняття: генотип, фенотип, домінантний та рецесивний стан ознаки, гомозиготи, гетерозиготи.

Розв’язування типових задач з генетики (моно-, ди- та полігібридне схрещування).


2

5

Взаємодія генів.


Взаємодія алельних генів: повне домінування, неповне домінування, наддомінування, кодомінування. Множинний алелізм. Взаємодія неалельних генів: компліментарність, епістаз, полімерія. Успадкування груп крові за системою АВ0.

Основні положення хромосомної теорії спадковості.

Властивості гена. Зчеплене успадкування. Групи зчеплення. Правило Моргана. Варіанти хромосомного визначення статі. Ознаки, зчеплені зі статтю. Гомогаметність, гетерогаметність.


2

1

2

3

4

6Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби.


Приклади різних типів успадкування ознак у людини: аутосомно-домінантне, аутосомно-рецесивне, Х-зчеплене домінантне, Х-зчеплене рецесивне, Y-зчеплене успадкування. Генеалогічний метод. Типи успадкування ознак людини. Цитогенетичний метод. Визначення нормального каріотипу людини. Типи хромосом та їх класифікація.

Селекція як еволюційний процес, який здійснює людина. Методи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Біотехнологія. Генна інженерія. Модифікаційна мінливість, її особливості. Норма реакцій. Поняття про варіаційний ряд, варіаційну криву.

Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість як порушення структури генетичного апарату. Класифікація мутацій. Спонтанний та індукований мутагенез. Забруднення навколишнього середовища мутагенами та його наслідки.

4

7

Онтогенез

Онтогенез — процес реалізації генетичної інформації організму в конкретних умовах навколишнього середовища, періодизація онтогенезу, особливості його періодів. Фактори, що впливають на формування статевих клітин і запліднення, “п’яне зачаття”. Типи яйцеклітин і види їх дроблення.

Провізорні органи. Взаємодія плода і материнського організму. Резус-фактор крові. Резус-конфлікт як результат взаємодії білків матері та плода.

Близнюки: монозиготні, дизиготні. Поліембріонія.

Теорії старіння.

Тривалість життя рослин, тварин, людини. Роль соціальних і шкідливих факторів середовища у визначенні тривалості життя людини. Смерть як закономірний етап онтогенезу. Смерть клінічна і біологічна. Реанімація, її біологічна суть.

Регенерація як здатність організмів до самовідновлення. Фізіологічна, репаративна регенерації. Проблеми регенерації. Трансплантація органів і тканин. Види трансплантації. Імунітет як основа підтримання гомеостазу й збереження біологічної індивідуальності організмів. Імунологічні механізми тканинної несумісності й шляхи її подолання. Пухлинний ріст. Види пухлин.


3

1

2

3

4

8

Еволюція органічного світу.


Мікроеволюція. Сучасне визначення виду, його критерії. Структура виду. Популяція як елементарна одиниця спадковості. Генетичні процеси в популяціях, генофонд популяції. Закон Харді—Вайнберга. Дрейф генів та його генетичні наслідки. Фактори

мікроеволюції. Вчення О.М. Сєверцова про біологічний прогрес та регрес.

Біогенетичний закон Геккеля—Мюллера.

Сучасний погляд на виникнення життя.

Теорія О.І. Опаріна про походження життя на Землі. Еволюція життя на Землі.

Основні геологічні ери, їх характеристика.

Походження людини (антропогенез). Рушійні сили антропогенезу.

Сучасний етап еволюції людини.

Раси.


1

9

Екологія – предмет і завдання.


Визначення екології, її завдання.

Екологічні фактори та їх класифікація.

Біогеоценоз як відкрита саморегулювальна система, його структура. Перетворення енергії в біогеоценозах. Зміни в біогеоценозах. Ланцюги живлення.

Правило екологічної піраміди.

Види екологічних пірамід. Зміни в біогеоценозах. Сукцесії.

Рідкісні та зникаючі види рослини, їх збереження. Лікарські рослини.

Основи фітотерапії.

Екологія людини.

Екологічні фактори, що впливають на організм людини.


2

10Біосфера і людина

Життя і творчий шлях В.І. Вернадського як автора вчення про біосферу.

Структура, функції та межі біосфери. Компоненти біосфери.

Біомаса, її значення.

Хімічні функції живої речовини: газова, концентраційна, окисновідновна, біохімічна. Біогенна міграція атомів у біосфері. Еволюція біосфери.

Ноосфера.

Вплив діяльності людини на біосферу. Наукові основи охорони природи й перспективи раціонального природоко-ристування.

Значення біологічних знань для практичної діяльності людини й розвитку суспільства.


2

1

2

3

4

11

Найпростіші (Protozoa)- медичне значення .


Переносники, природні резервуари, природні осередки паразитарних та інфекційних трансмісивних захворювань.

Взаємодія організмів у системі паразит—хазяїн.

Форми взаємодії між організмами: мутуалізм, коменсалізм, хижацтво, паразитизм.

Життєві цикли паразитів.

Основи профілактики (особистої та громадської) паразитарних хвороб. Паразитичні представники Підцарства Найпростіші. Морфологія, цикли розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика захворювань.


1

12

Плоскі черви (Plathelmintes) – медичне значення


Загальна морфологічна характеристика класу Сисуни (Trematodes).

Морфофізіологічні особливості представників: життєві цикли розвитку, шляхи зараження, патогенне значення, лабораторна діагностика, профілактика.

Загальна морфологічна характеристика класу Цестоди (Cestoidea).

Морфофізіологічні характеристики представників, життєві цикли розвитку.


2

13

Круглі черви (Nemathelminthes)- медичне значення.


Загальна морфологічна характеристика класу Нематоди (Nematoda). Представники класу Власне круглі черви: аскарида (Ascaris lumbricoides); гострик (Enterobius vermicularis); волосоголовець (Trichocephalus trichiurus); анкілостома (Ancylostoma duodenale); некатор (Necator americanus); трихінела (Trichinella spiralis); ришта (Dracunculus medinensis).

Їх морфологічні особливості, життєві цикли розвитку, локалізація в організмі людини, патогенне значення і діагностика. Особиста профілактика нематодозів.


2

14

Членистоногі (Arthropoda)- медичне значеня.

Вчення Є.Н. Павловського про природно-вогнищеві хвороби й ландшафтну епідеміологію. Медична арахноентомологія. Медичне значення павукоподібних.

Комахи як переносники та збудники захворювань з природних резервуарів.


2
Разом
31

Похожие:

8. Самостійна робота iconСамостійна робота
Джерела: базова №№1-4, 6-8, 10-11, 13; допоміжна №№2, 17, 18, 25, 27, 29, 32-34, 36-37
8. Самостійна робота iconСамостійна робота
Уявлення про хворобу, етіологію, патогенез, симптоми, синдроми, перебіг, діагноз, прогноз, лікування
8. Самостійна робота icon8. Самостійна робота
Принципи використання описового, порівняльного, експериментального і статистичного методів та моделювання у вивченні об’єктів живої...
8. Самостійна робота icon2 Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг
Визначити сутність колоніальної політики європейських держав щодо автохтонного населення
8. Самостійна робота iconСамостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»
Обсяг 8-10 сторінок кожне питання, обов’язково висновки і список використаної літератури
8. Самостійна робота iconСамостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік»
Опрацювання змісту Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №637
8. Самостійна робота iconЧастина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу
Самостійна робота у навчанні студентів іоф маркетингу
8. Самостійна робота iconСамостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг»
Які види послуг в зовнішній торгівлі України можуть стати динамізуючим чинником соціально-економічного розвитку країни?
8. Самостійна робота iconПлан самостійної роботи студентів
Курс “Планування та організація діяльності підприємства” належить до числа нормативних дисциплін у підготовці економістів. Програма...
8. Самостійна робота iconСамостійна робота
Обґрунтуйте роль і місце окремих регіонів України у транскордонній торгівлі України з країнами-сусідами, окресліть перспективи їхнього...
8. Самостійна робота iconХерсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови”
Складіть бібліографічний опис галузевих термінологічних словників за Вашим фахом (не менше 4 позицій), виданих українською чи російською...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы