Агрономічний факультет кафедра захисту рослин icon

Агрономічний факультет кафедра захисту рослин


Скачать 152.98 Kb.
НазваниеАгрономічний факультет кафедра захисту рослин
страница1/3
Размер152.98 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра захисту рослин


4

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА


ЕНТОМОЛОГІЯ

Робочий зошит для студентів напряму підготовки – Захист рослин

освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр

ЖИТОМИР 2012

СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ

Абіотичні фактори - сукупність умов зовнішнього неорганічного середовища, що вплива­ють на життєздатність організму (сонячне світло, міжпланетне магнітне поле з його варіаціями, магнітне поле Землі, тепло, вода, повітря тощо).

Автогамія - самозапліднення.

Агробіоценоз - угруповання організмів (рослин і тварин), штучно створювані людиною. Кожний вид культурної рослини формує свій характерний агробіоценоз із рядом константних та домінуючих видів. Агробіоценоз - найпоширеніша форма штучного біоценозу, що характе­ризується нездатністю до тривалого самостійного існування внаслідок послаблення саморегу­лювальних процесів.

Агроценоз - штучно створене для одержання сільськогосподарської продукції і регулярно підтримуване людиною агроекологічне угруповання, основу якого складають рослини виду, що культивується людиною і відзначається малою екологічною сталістю, проте має високу вро­жайність (продуктивність).

Акліматизація - адаптування індукованих організмів до нових кліматичних умов існування.

Анабіоз - тимчасовий стан деяких тварин і рослин, коли всі життєві процеси в їхньому ор­ганізмі так уповільнюються, що зникають видимі прояви життя. Є пристосуванням до Пережи­вання несприятливих умов.

Антибірз - сповільнення росту і розвитку окремих стадій шкідника, послаблення популяції, зниження плодючості, чисельності.

^ Антропічні чинники (інколи вживають антропогенні фактори) внесені у природу внаслі­док людської діяльності зміни, що впливають на органічний світ. Непрямий вплив здійснюється шляхом зміни фізичного і хімічного стану атмосфери і водойм, поверхні Землі, ґрунтів тощо. Прямий вплив спрямований безпосередньо на живі організми, зумовлюючи їх пригнічення або вимирання.

^ Ареал виду - географічна зона поширення виду.

Біотип - сукупність особин, що мають один і той же генотип.

Біотичні чинники - сукупність чинників органічного світу, що впливають на організм, ви­значаючи умови існування виду в тій чи іншій місцевості.

Біоценоз - історично складена сукупність рослинних і тваринних організмів, що займають однотипну ділянку суходольного чи водного простору та забезпечують кругообіг речовин і здатні до саморегуляції.

Вид - генетично замкнена популяція, тобто відокремлена цілісна система схожих особин, які займають певний ареал і дають за схрещування плодюче потомство, схоже з батьками.

^ Вид шкідливий - вид, що завдає шкоди господарству людини або викликає захворювання.

Генотип - носій генетичної інформації, що передається від покоління до покоління й конт­ролює розвиток, життєдіяльність і біологічні властивості організму.

Гігрофіли - вологолюбні тварини (комахи).

Гомеостаз - стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи, що підтримується регулярним відновленням основних її структур і речовинно-енергетичного складу, а також по­стійною функціональною саморегуляцією у всіх її ланках.

Гормон - речовина з високою біологічною активністю, що виділяється у внутрішнє середо­вище організмом і регулює його найважливіші функції.

Гранульоз - вірусне захворювання комах, що характеризується утворенням у клітинах тка­нин живителя включень у вигляді гранул.

Депресія - явище пригніченості у рості й розвитку. Депресія чисельності - різке зниження кількості особин виду або групи видів, зумовлене популяційними, біоценотичними або абіотич­ними чинниками.

^ Депресія чисельності шкідника - низька чисельність шкідника з різким зменшенням засе­леності ним території.

Десенсибілізація - збитки, що із збільшенням чисельності поступово зменшуються на оди ницю фітофага. Десенсибілізація характерна для попелиць, кліщів, у яких при надмірній чисельно сті популяції зростає смертність, знижується плодючість, підвищується приваблення ентомофа гів та акарифагів.

Діапауза - стан глибокого фізіологічного спокою у комах та інших безхребетних.

Диморфізм - наявність у рослин чи тварин одного виду двох відмінних за морфологічними озна ками форм. Розрізняють диморфізм статевий і екологічний. При статевому диморфізмі самки відріз няються від самців. При диморфізмі екологічному утворюються сезонні відмінні форми (попелиці).

^ Едафічні чинники - ґрунтові умови, що впливають на життя організмів (родючість грунту, йс го зволоження, рН, вміст солей, наявність мікроелементів, фізичний стан, механічний склад та ін.).

Екологія тварин - розділ екології, що вивчає взаємозв'язки комах і утворюваних ним: угруповань із середовищем, в якому вони мешкають.

^ Економічний поріг шкідливості - щільність популяції шкідника, ступінь засміченосі бур'янами, що викликає такий рівень втрат, при якому застосування захисних заходів окупову ється збереженим урожаєм.

^ Екотип - екологічна раса, що виникла за опанування видом нових умов життя, зокрема не вих місць мешкання.

Екскреція - процес виділення непотрібних та шкідливих для організму речовин - екскрети що утворюються поза системою травлення у процесі обміну речовин (сечова кислота та її сол щавлева, фосфорна кислоти та ін.)

Екстремальні умови - надто суворі (максимальні або мінімальні) умови для існування ор ганізмів. Можуть діяти як стрес.

Ектопаразит - паразитний організм, що живе на тілі інших організмів.

Ендопаразит - паразит, що живе у внутрішніх порожнинах, тканинах, клітинах живителя.

Ендофіт - організм, що живе всередині рослинних організмів.

Ентомофаг - вид, що харчується комахами.

Етологія - наука, що вивчає поведінку живих організмів.

Імунітет рослин до шкідників - комплекс властивостей рослин, що включає пошкоджень! їх шкідниками.

Інвазія шкідника - 1. Проникнення паразитичного виду у тканини рослин чи тварин. 2. Пс ширення шкідливого виду на новій для нього території* з наступним масовим розмноженням.

Інкреція - процес виділення секретів (гормонів) ендокринними залозами безпосередньо у кров

Інтродукція ентомофагів - ввезення природних ворогів шкідливих комах, що відсутні певній місцевості.

^ Карантин рослин - система державних заходів, спрямованих на охорону рослинних ресурсі країни від завезення, своєчасного виявлення та попередження розповсюдження карантинних об'єкти

Копрофаги - комахи, що живляться гноєм та послідом.

Корисний фітофаг - організм, що харчується бур'янами і рослинами-паразитами.

^ Кормові рослини - рослини, на яких можливе постійне чи тимчасове живлення шкідника будь-якій фазі його розвитку.

Ксерофіли - тварини, що пристосувалися до життя у безводних місцях (пустелях, напівпус телях, сухих степах).

^ Масовий шкідник - шкідник сталої високої чисельності чи здатності швидко збільшувати ся чисельно, спричиняючи значне зниження врожаю чи якості сільськогосподарської продукції

Мезофіли - тварини (комахи), пристосовані до життя в умовах середньої вологості повітря і ґрунт}

Метаболіти - речовини, що утворюються в результаті обміну речовин, а також усі речовг ни, що входять до складу організму й беруть участь у процесах обміну.

Метаморфоз - зміни форми і будови органів у процесі історичного розвитку внаслідок прг стосування до виконання різних функцій.

^ Міграція шкідника - переселення шкідника, інколи масово, зумовлене зміною його фізіс логічного стану чи умов середовища.

Моніторинг - система тривалих спостережень за зміною екосистем і біосфери; спостере­ження за певними об'єктами чи явищами.

Монофаги - тварини (комахи) з вузькою спеціалізацією живлення, лише рослинами одного виду.

Некрофаги - комахи, що живляться гниючими рештками тваринного походження.

Олігофаги - комахи, які живляться рослинами споріднених видів з однієї або близьких родин.

Онтогенез - індивідуальний розвиток тваринного чи рослинного організму з моменту заро­дження до смерті.

Пантофаги - всеїдні комахи, що живляться різноманітною їжею тваринного і рослинного походження.

Паразитизм - форма міжвидових відносин, що характеризуються однобічним використан­ням одним живим організмом іншого як джерела живлення і середовища життя.

Поліморфізм - генотипна і фенотипічна неоднорідність виду.

Поліфаги - види, що живляться багатьма кормами різних біологічних груп або пристосува­лися до різних джерел живлення (озима совка, ковалики, сірий довгоносик).

Популяція - це сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кіль­кості поколінь, тривалий час займають певну територію, взаємодіють між собою, функціонують і розвиваються в одному або кількох біоценозах.

Сапрофаги - комахи, що живляться гниючими рештками рослинного походження.

Секреція - процес виділення речовин - секретів, необхідних організму, які виділяються ек­зокринними залозами (слинні залози, залози середньої Кі лки та ін.)

Стація - 1. Місце існування особини, родини або виду тварин. 2. Місце існування популяції.

Стрес - 1. Надзвичайно сильна дія будь-якого фактора на організм, що призводить до його реакції і навіть до збільшення смертності в популяції. 2. Неспецифічна реакція організму, спрямована на опір шкідливої дії надзвичайних подразників.

Таксиси - це різноманітні рефлекторні рухи комах під впливом певного подразнення: тер­мотаксис - тепла, фототаксис - світла, гідротаксис - води, гігротаксис - вологи тощо.

^ Таксономічні одиниці - класифікаційні одиниці у систематиці, починаючи з нижніх і за-кінчаючи вищими підрозділами будь-якої системи (форма, вид, рід, родина, ряд або порядок, клас, тип, або відділ).

Телітокія - тип партеногенезу, при якому самки без запліднення народжують самок.

Трофічні зв'язки - зв'язки живлення організмів у біоценозі.

^ Фактор біологічний - фактор, джерелом якого є безпосередньо живий організм або будь-яка сукупність організмів.

Фенологія - система знань про сезонні явища природи, строки їх настання та причини, що визначають ці строки.

Фітофаг - вид, що живиться рослинами.

Фототаксис - реакція організму на дію (подразнення) світла: позитивний фототаксис - до джерела світла; негативний - від нього.

Фотофіли - світлолюбні організми.

Фотофоби - тіньолюбні організми, що не витримують яскравого освітлення.

Хижак - вільноіснуючий організм, що харчується тваринами, убиваючи їх.

Чисельність популяції шкідника - кількість особин шкідника на території, заселеній по­пуляцією.

^ ЗАНЯТТЯ 1, 2

Тема: БАГАТОЇДНІ ШКІДНИКИ

Завдання: Визначення і вивчення багатоїдних шкідників за їхніми морфологічними ознаками, пошкодженнями рослин та біологічними особливостями.

^ Об'єкти вивчення: прус італійський, ковалики, чорниші, совки, лучний та кукурудзяний метелики, капустянка звичайна.

Навчальний матеріал: колекційні зразки комах, личинок, лялечок, яйцекладок, що вивчаються.

Прус, або сарана

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Яйця_____________________________________

Личинка

Лялечка__________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Перелітна сарана

Ряд .

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго_____________________

Яйця____________________________________

Личинка

Лялечка__________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза _______________________________________

Пошкоджувані рослини _____

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Коник зелений

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Яйця___________________________________

Личинка

Лялечка________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі


Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Цвіркун степовий

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Яйця___________________________________

Личинка

Лялечка________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Медведка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Яйця___________________________________

Личинка

Лялечка________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Західний травневий хрущ

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Яйця___________________________________

Личинка

Лялечка________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Ковалики

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Яйця___________________________________

Личинка

Лялечка________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Чорниші

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Яйця___________________________________

Личинка

Лялечка________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Озима совка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Яйця___________________________________

Личинка

Лялечка__________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Лучний метелик

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Яйця___________________________________

Личинка

Лялечка________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Стебловий (кукурудзяний )метелик

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Яйця___________________________________

Личинка

Лялечка________________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

'Література

Федоренко В.П., Покозій Й.Т., Круть В.М. Шкідники сільськогосподарських рослин. - К., 2004. - С. 54-61, 70-88. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология,- М: Высш. шк„ 1980.- 496с. Осмоловский Г.В., Бондаренко Н.В. Энтомология.-Л.: Колос, 1980.- С. 53-77. Сельскохозяйственная энтомология / Под. ред. А.А.Мигулина. М.: Колос. - 1983.

Соболев О.С. Практикум з сільськогосподарської ентомології. - К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1962. - С.71-176. Шкідники польових культур: Практикум / МБ. Рубан, СІ. Антонюк, О.І. Гончаренко та ін.; За ред. М.Б. Руб

^ ЗАНЯТТЯ 3, 4, 5

Тема: ШКІДНИКИ ЗЕРНОВИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР

Завдання: Визначення і вивчення шкідників зернових злакових культур за їх морфологічній знаками та пошкодженнями рослин.

^ Об'єкти вивчення: Велика злакова попелиця, пшеничний трипс, клопи черепашки, хлібна жужелиця, п'явиця звичайна, хлібні жуки, гессенська і шведська мухи, зеленоочка, просяний комори звичайна зернова совка, хлібний трач, велика хлібна блішка.

^ Навчальний матеріал: набір шкідників за заданою темою. Гербарій зразків пошкоджень.

Велика злакова попелиця

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження __________________________________________________________

Кількість генерацій __________________________________________________________

Заходи захисту

Інші відомості


Клоп шкідлива черепашка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Хлібна смугаста блішка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Хлібна жужелиця

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Хлібні жуки

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

П’явиця червоногруда

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

^ Велика стеблова блішка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Пшеничний трипс

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості


Звичайний хлібний пильщик _________________________________

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Шведська муха

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості


Гессенська муха

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості


Література

Федоренко В.П., Покозій Й.Т., Круть В.М. Шкідники сільськогосподарських рослин. - К., 2004. - 355 с Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология,- М.: Высш. шк., 1980.- 496с. Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология.-Л.: Колос, 1980.- 359с. Сельскохозяйственная энтомология /Под. ред. А.А. Мигулина.- М. Колос, 1983. -416с. Соболев О.С. Практикум з сільськогосподарської ентомології. - К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1962. - 323 с. I Шкідники польових культур: Практикум / М.Б. Рубан, СІ. Антонюк, О.І. Гончаренко та ін.; За ред. М.Б. Рун на. - К.: Урожай, 1996.-232с.

Срмоленко В.М. Атлас комах-шкідників польових культур. - К.: Урожай, 1971.
^ ЗАНЯТТЯ 7, 8, 9

Тема: ШКІДНИКИ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР І БАГАТОРІЧНИХ БОБОВИХ ТРАВ

Завдання: Визначення і вивчення шкідників зернобобових культур та багаторічних трав за морфологічними ознаками та пошкодженнями рослин.

^ Об'єкти вивчення: горохова попелиця, бульбочкові довгоносики, горохова зернівка, горохова плодожерка, конюшинний насіннєїд, люцерновий клоп, люцерновий сім'яїд, листовий люцер-івий довгоносик.

^ Навчальний матеріал: набір шкідників за заданою темою. Гербарій зразків пошкодэюенъ.


Горохова попелиця

Ряд ________________________________________

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості_

Бульбочковий смугастий довгоносик

Ряд ________________________________________

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості


Бульбочковий щетинистий довгоносик __

Ряд ________________________________________

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Горохова зернівка

Ряд _____________________________________

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини _______________________________________________

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Горохова плодожерка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту _____

Інші відомості _____


Гороховий комарик

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі ______________________________________________________________________

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Гороховий трипс

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості ____________________________________________________________

Література

Федоренко В.П., Покозій Й.Т., Круть В.М. Шкідники сільськогосподарських рослин. - К.: 2004. - 355 с Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология.- М.: Высш. шк., 1980.-496 с. Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология.-Л.: Колос. 1980.- 359с. Сельскохозяйственная энтомология / Под. ред. А.А. Мигулина.- М: Колос, 1983.-416с.

Соболев О.С. Практикум з сільськогосподарської ентомології. - К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1962. - 323 с. I Шкідники польових культур: Практикум / М.Б. Рубан, СД.Антонюк, О.І.Гончаренко та ін.; За pejl М.Б.Рубана.-К.:Урожай, 1996.-232с.

Срмоленко В.М. Атлас комах-шкідників польових культур. - К.: Урожай, 1971.


^ ЗАНЯТТЯ 10, 11

Тема: ШКІДНИКИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ І КАРТОПЛІ

Завдання: Визначення і вивчення шкідників цукрових буряків та картоплі за їх морфологічними ознаками і пошкодженнями рослин.

^ Об'єкти вивчення: бурякова листкова попелиця, бурякова коренева попелиця, буряковий клоп, звичайний буряковий довгоносик, сірий буряковий довгоносик, бурякові блішки (звичайна західна, південна), бурякова і лободова щитоноски, бурякова крихітка, бурякова мінуюча міль бурякова мінуюча муха, бурякова нематода, колорадський картопляний жук, картопляна міль картопляна нематода, стеблова картопляна нематода.

^ Навчальний матеріал: набір шкідників за заданою темою. Гербарій зразків пошкоджень.

Бурякова листкова попелиця

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження _______________________________________________________

Кількість генерацій ______________________________________________________

Заходи захисту

Інші відомості__________________________________________________________


^ Звичайний буряковий довгоносик

Ряд _______________________________________________

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка______________________________

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження___________________________________________________________

Кількість генерацій__________________________________________________________

Заходи захисту _______

Інші відомості ______________________________________________________________


Сірий буряковий довгоносик____________________________

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка___________________________________

Зимуюча фаза______________________________

Місце зимівлі

Шкідлива фаза___________________________________________________________І

Пошкоджувані рослини____________________________________________________

Тип пошкодження _______________________________________________________

Кількість генерацій ______________________________________________________

Заходи захисту __________________________________________________________

Інші відомості __________________________________________________________


Звичайна бурякова блішка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі ____________________________________________________________

Шкідлива фаза_____________________________________________________________

Пошкоджувані рослини_____________________________________________________

Тип пошкодження_________________________________________________________

Кількість генерацій________________________________________________________

Заходи захисту____________________________________________________________

Інші відомості_____________________________________________________________

Щитоноска бурякова_________________________________

Ряд________________________________________

Родина____________________________________

Зовнішні ознаки: Імаго_____________________________________

Личинка__________________________________

Зимуюча фаза_____________________________

Місце зимівлі_______________________________________________________________

Шкідлива фаза_____________________________________________________________

Пошкоджувані рослини______________________________________________________

Тип пошкодження___________________________________________________________

Кількість генерацій__________________________________________________________

Заходи захисту______________________________________________________________

Інші відомості_______________________________________________________________

Бурякова мінуюча міль

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка_____________________________________


Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Бурякова мінуюча муха

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Льонова блішка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Льоновий трипс

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Льонова плодожерка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Совка гамма

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Совка люцернова або льонова

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Комарик довгоніжка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Хмельова попелиця

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Хмельова блішка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Великий люцерновий довгоносик

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Стебловий метелик

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Картопляна або болотна совка

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Колорадський жук

Ряд____________________________________

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини_

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості


Картопляна міль

Ряд_____________________________________

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини_

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Стеблова картопляна нематода

Ряд_____________________________________

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини_

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Картопляна нематода

Ряд ___________________________________

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини_

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості


Картопляна або болотна совка

Ряд ____________________________________

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини_

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Література

Федоренко В.П., Покозій Й.Т., Круть В.М. Шкідники сільськогосподарських рослин. - К., 2004. - 355 с Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология.- М.: Высш. шк., 1980.- 496 с. Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология.-Л.: Колос, 1980.- 359 с.

Сельскохозяйственная энтомология / Под. ред. А.А.Мигулина.-М.: Колос, 1983. - 416с. Соболев О.С. Практикум з сільськогосподарської ентомології. - К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1962. - 323 с. Шкідники польових культур: Практикум / М.Б. Рубан, СІ. Антонюк, О.І. Гончаренко та ін.; За ред. М.Б. Руба-- К.: Урожай, 1996.- 232 с. Єрмоленко В.М. Атлас комах-шкідників польових культур. - К.: Урожай, 1971.


ЗАНЯТТЯ 12

Тема: ШКІДНИКИ ХРЕСТОЦВІТИХ КУЛЬТУР

Завдання: ^ Визначення і вивчення шкідників хрестоцвітих культур за їх морфологічними ознаками та пошкодженнями рослин.

Об'єкти вивчення: капустяна попелиця, хрестоцвіті блішки, хрестоцвіті клопи, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий трач, капустяний білан, капустяна совка, капустяна міль, капустяні мухи.

Навчальний матеріал: набір шкідників за заданою темою. Гербарій зразків пошкоджень.

Капустяна попелиця

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження

Кількість генерацій

Заходи захисту

Інші відомості

Хрестоцвіті блішки:

синя

чорна

світлопога

хвиляста

Ряд

Родина

Зовнішні ознаки: Імаго

Личинка

Зимуюча фаза

Місце зимівлі

Шкідлива фаза

Пошкоджувані рослини

Тип пошкодження _____

Кількість генерацій _____

Заходи захисту __________________________________________________________

Інші відомості ___________________________________________________________
  1   2   3

Похожие:

Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconАгрономічний факультет кафедра захисту рослин
Міністерство аграрної політики україни житомирський національний агроекологічний університет
Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconНаказ №96 від 13. 02. 2013 Р
Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин
Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconЖитомирський національний агроекологічний університет України Агрономічний факультет
«Розробка І обґрунтування технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах тов „Агро-Нордік”, Київської області»
Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconЗасоби захисту органів дихання
Засоби індивідуального захисту (313) використовують­ся для захисту людини від отруйних речовин, силь­нодіючих отрут, радіоактивних...
Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconТема: Налагодження ос windows Створити власний обліковий запис з ім’ям «Група №, факультет №»
Створити власний обліковий запис з ім’ям «Група №, факультет №». Тип облікового запису «Администратор», без парольного захисту
Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconУо «Барановичский государственный университет» Факультет Кафедра отчет о прохождении

Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconКафедра общей и биологической химии Факультет «Общая медицина»

Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconВ г. Ереване факультет Кафедра отчет
О прохождении преддипломной практики
Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconМіністерство освіти І науки україни Одеський національний економічний університет факультет економіки та управління виробництвом
Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи для захисту в Державній екзаменаційній комісії
Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Агрономічний факультет кафедра захисту рослин iconФакультет социальной медицины. Кафедра журнал учета практических занятий. Курс

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы