Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу icon

Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу


НазваниеЧастина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу
страница1/39
Размер1.4 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

ЗМІСТ


Стор.

передмова .....................................................................................


7

Самостійна робота у навчанні студентів ІОФ маркетингу...................................................................................9


Частина 1. теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу


Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу ...........................................................................................24Тема 1. Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни “Маркетинг”...............................................................................................


24

Навчальні цілі....................................................................................................................

24

1.1. Актуальність і практична необхідність вивчення і використання маркетингу в умовах ринкових відносин...............................................................................................


24

1.2. Предмет, мета, задачі і зміст дисципліни „Маркетинг”........................................

26

Резюме ...............................................................................................................................

27

Контрольні питання .........................................................................................................

28Тема 2. Сутність маркетингу і його сучасні концепції...................

29

Навчальні цілі....................................................................................................................

29

2.1. Маркетинг: основні поняття та історичні етапи розвитку.....................................

29

2.2. Концепції маркетингу та їх характеристика............................................................

32

2.3. Принципи і функції маркетингу...............................................................................

41

2.4. Цілі і задачі маркетингової діяльності підприємства.............................................

44

2.5. Системи та характеристики сучасного маркетингу................................................

46

Резюме ...............................................................................................................................

51

Контрольні питання..........................................................................................................

53Тема 3. Маркетингові дослідження .................................................

56

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

56

3.1. Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика................................

57

3.2. Поняття маркетингової інформації, вимоги, що ставляться до неї, класифікація, значення маркетингової інформації.........................................................................


60

3.3. Маркетингова інформаційна система (МІС): поняття та склад............................

64

3.4. Сутність і класифікація маркетингових досліджень. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень.................................................


68

3.5. Процес маркетингових досліджень..........................................................................

72

3.6. Сутність, значення та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку.....

82

Резюме ...............................................................................................................................

88

Контрольні питання...........................................................................................................

92
^ Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства...


94Тема 4. Маркетингова товарна політика..........................................

94

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

94

4.1. Товар і товарна політика підприємства в умовах маркетингової орієнтації: поняття, склад і характеристика..........................................................................................


94

4.2. Процес розробки нових товарів: види товарів ринкової новизни, типи нововведень, етапи розробки нових товарів..........................................................................


115

4.3. Сутність конкурентоспроможності товарів та алгоритм її оцінки........................

121

Резюме ...............................................................................................................................

127

Контрольні питання..........................................................................................................

130Тема 5. Маркетингова цінова політика.............................................

132

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

132

5.1. Ціна і цінова політика у маркетинговій діяльності підприємства.........................

132

5.2. Формування маркетингової цінової політики.........................................................

135

5.3. Методи маркетингового ціноутворення..................................................................

147

Резюме ...............................................................................................................................

150

Контрольні питання..........................................................................................................

152Тема 6. Маркетингова політика розподілу.......................................

153

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

153

6.1. Розподіл у системі маркетингу: сутність, принципи, канали розподілу..............

153

6.2. Процес вибору системи та стратегії розподілу.......................................................

160

6.3. Маркетингові системи у вдосконаленні управління розподілом..........................

168

6.4. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі .......................................

172

6.5. Мерчандайзинг: сутність та заходи його здійснення.............................................

185

Резюме ...............................................................................................................................

190

Контрольні питання..........................................................................................................

193Тема 7. Маркетингова політика комунікацій...................................

194

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

194

7.1. Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс): сутність, види, функції.......................................................................................................................................


194

7.2. Розробка системи просування в підприємстві.........................................................

199

7.3. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій...................................................

202

7.4. Паблік рилейшнз у комплексі маркетингових комунікацій ..................................

205

7.5. Стимулювання збуту (СТИЗ): сутність і заходи.....................................................

206

7.6. Прямий маркетинг: сутність і форми.......................................................................

208

Резюме ...............................................................................................................................

209

Контрольні питання...........................................................................................................

211
Змістовий модуль 3. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства..............................................................213Тема 8. Організація маркетингової діяльності підприємства ........

213

Навчальні цілі ...................................................................................................................

213

8.1. Організація маркетингу підприємства.....................................................................

213

8.2. Види організаційних структур служби маркетингу і їх характеристика .............

216

8.3. Положення про службу маркетингу і характеристика його розділів ...................

222

8.4. Кадрове забезпечення служби маркетингу..............................................................

224

Резюме ...............................................................................................................................

224

Контрольні питання..........................................................................................................

226Тема 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства............

227

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

227

9.1. Контроль маркетингу: сутність і види.....................................................................

227

9.2. Стратегічний контроль маркетингу..........................................................................

229

9.3. Тактичний контроль маркетингу: об’єкти і зміст контролю..................................

233

9.4. Контроль прибутковості в підприємствах на сучасному етапі..............................

234

Резюме ...............................................................................................................................

235

Контрольні питання...........................................................................................................

236
Частина 2. практикум: тестові та ситуаційні завдання для самостійного вирішення студентами

2.1. Навчальні тестові завдання для самоконтролю знань..............................................................


237Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу .........................................................................................


237

Тест з теми 2. Сутність маркетингу і його сучасні концепції...

237

Тест з теми 3. Маркетингові дослідження .................................

246Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства........

261

Тест з теми 4. Маркетингова товарна політика...........................

261

Тест з теми 5. Маркетингова цінова політика............................

270

Тест з теми 6. Маркетингова політика розподілу.......................

278

Тест з теми 7. Маркетингова політика комунікацій...................

288Змістовий модуль 3. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства........................................................................


297

Тест з теми 8. Організація маркетингової діяльності підприємства..............................................................................................


297

Тест з теми 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства....................................................................................................


3012.2. Типові маркетингові ситуації та практичні завдання.........................................................................................


308Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу .........................................................................................


308

Ситуації та завдання з теми 2. Сутність маркетингу і його сучасні концепції...............................................................................


308

Ситуації та завдання з теми 3. Маркетингові дослідження ......

316Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства........

321

Ситуації та завдання з теми 4. Маркетингова товарна політика......................................................................................................


321

Ситуації та завдання з теми 5. Маркетингова цінова політика.

330

Ситуації та завдання з теми 6. Маркетингова політика розподілу.........................................................................................


335

Ситуації та завдання з теми 7. Маркетингова політика комунікацій.............................................................................................


340Змістовий модуль 3. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства........................................................................


346

Ситуації та завдання з теми 8. Організація маркетингової діяльності підприємства ....................................................................


346

Ситуації та завдання з теми 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства.....................................................................


349бібліографічний список.........................................................

352

Додатки...........................................................................................

363передмова


Зміни, що відбуваються в економіці України на сучасному етапі розвитку, обумовлюють необхідність пошуку нових принципів, методів діяльності підприємства, потребують для досягнення поставленої мети впровадження маркетингу, досвід використання якого накопичено в країнах з розвиненими ринковими відносинами.

Разом з тим, ринкова економіка пред'являє нові вимоги до керівників та фахівців. Це повинні бути висококваліфіковані керівники та фахівці, з новим мисленням, які володіють сучасними методами здійснення виробничої та комерційної діяльності, які здатні творчо підходити до вирішення ринкових проблем, своєчасно адаптуватися до змін у маркетинговому середовищі, забезпечити нормальне функціонування підприємств в умовах ринкової економіки та їх орієнтації на конкретні потреби покупців. Тому керівники, фахівці повинні оволодіти теорією, методикою маркетингу, набути вмінь та навичок впровадження і використання їх в управлінні підприємством.

Введення нормативної дисципліни „Маркетинг” у навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” в інституті обліку і фінансів обумовлено підвищенням значення фундаментальної підготовки спеціалістів економічного профілю. Маркетингову підготовку студентів за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво” доцільно розглядати як цілісний напрямок в умовах багаторівневої підготовки спеціалістів нового профілю.

У запропонованому навчальному посібнику для самостійної роботи студентів ІОФ з дисципліни „Маркетинг” містяться зміст самостійної роботи студентів з дисципліни, подаються методичні рекомендації щодо самостійного вивчення тем дисципліни, контрольні питання для самостійного опрацювання вивчених тем, ситуації та практичні завдання для самостійного вирішення студентами, тестові завдання для самоконтролю знань студентів, а також список літератури, рекомендований для більш глибокого засвоєння дисципліни „Маркетинг”.

Представлені матеріали сприяють засвоєнню теоретичних і методичних основ маркетингу, формуванню у майбутніх фахівців маркетингового мислення, логіки прийняття маркетингових рішень в конкретних ситуаціях, виробленню аналітичних навичок прийняття рішень з маркетингових проблем і практичних навичок роботи в умовах динамічних змін маркетингового середовища, коли на перший план виходить необхідність розробки і реалізації комплексних маркетингових дій.

Підготовлений навчальний посібник буде сприяти організації позааудиторної самостійної роботи студентів спеціальностей 7.050104 „Фінанси”, 7.050105 „Банківська справа”, 7.050106 „Облік і аудит” денної і заочної форм навчання при вивченні дисципліни "Маркетинг", засвоєнню ключових положень теорії і методики маркетингу, їх використанню при вирішенні тестів, ситуацій, при виконанні контрольних робіт.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Похожие:

Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу iconЧастина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу
Самостійна робота у навчанні студентів іоф маркетингу
Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу icon«Виробничо-господарська діяльність. Роль менеджменту і маркетингу» Основні аспекти виробничої господарської діяльності

Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу icon«Практичні аспекти аудиту». 23 квітня 2014 р
Кнеу ім. Вадима Гетьмана, запрошує студентів 3-6 курсів економічних спеціальностей українських внз взяти участь
Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу iconЗмістовий модуль 1 Теоретичні основи маркетингу
Тема 4 Формування маркетингової інформаційної системи (міс) на основі проведення маркетингових досліджень
Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу iconЗмістовий модуль Теоретичні основи маркетингу
Тема Формування маркетингової інформаційної системи (міс) на основі проведення маркетингових досліджень
Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу iconРозділ Теоретичні аспекти організації кадрової політики 1 Суть і завдання кадрової політики
Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику
Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу iconМеждународная (дистанционная) олимпиада по маркетингу
Общество Науки и Творчества проводит Международную (дистанционную) олимпиаду по маркетингу, целью которой является повышение интереса...
Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу iconМетодичні вказівки для студентів інженерно-технічних спеціальностей ІІ частина " Інженерна графіка "
Передмова
Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу iconКурсова робота Облік нематеріальних активів План Вступ Теоретичні аспекти обліку наявності та руху нематеріальних активів
Україні. Тема обліку нематеріальних активів є однією з найменш освітлених проблем українського бухгалтерського обліку, і, відповідно,...
Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу iconКонцепція Розуміння маркетингу > Походження та еволюція концепції маркетингу > Основні поняття маркетингу
Належне місце завойовує маркетинг І в Україні. Іще на початку 90-х р. ХХ ст це явище економічного життя було тут відоме здебільшого...
Частина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи, системні плати. Теоретичні відомості
Мета роботи: Навчитися працювати з оболонкою explorer : усувати, копіювати, переміщати файли та папки
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы