Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница12/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Предмет і метод правового регулювання як критерії побудови системи права.


 • Предмет і функції теорії держави та права.

 • Приватне і публічне право.

 • Принцип розподілу державної влади та його реалізація в Україні.

 • Принципи права : поняття, різновиди та їх роль у правовому регулюванні суспільних відносин.

 • Принципи та підстави юридичної відповідальності.

 • Професійна правосвідомість працівників правоохоронних органів та її роль у правозастосовній діяльності.

 • Релігійно-традиційний тип правової системи та його особливості.

 • Роль правоохоронних органів у здійсненні функцій держави.

 • Роль правосвідомості в правотворчій правоінтерпретаційній та правозастосовній діяльності.

 • Романо-германська правова сім’я та її особливості .

 • Самоврядування народу: поняття, принципи та форми здійснення.

 • Система гарантій законності та правопорядку.

 • Система законодавства: поняття та її структура. Співвідношення системи законодавства з системою права. Тлумачення терміну „законодавство” у Рішенні Конституційного Суду України від 9.07.1998 №12-рп/98.

 • Система права: поняття та характеристика її елементів. Співвідношення з правовою системою.

 • Склад правопорушення: поняття та характеристика його елементів.

 • Соціальна природа та причини правопорушень в сучасному суспільстві.
 • ^

  Співвідношення нормативно-правового акту з актом застосування та актом тлумачення норм права.


 • Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акта.

 • Співвідношення права, законності, правопорядку та суспільного порядку.

 • Способи тлумачення норм права.

 • Стадії застосування норм права.

 • Структура норми права: поняття та характеристика її складових елементів.

 • Структура правових відносин .

 • Суб’єкти правових відносин. Поняття та структура правосуб’єктності.

 • Типологія держави: поняття та різні підходи.

 • Фізичні особи як суб’єкти правових відносин.

 • Форма державного правління: поняття та її різновиди.

 • Цілі та функції юридичної відповідальності.

 • Цілі, задачі та функції держави.

 • Цінність права в суспільному житті.

 • Чинність нормативно-правових актів у просторі та на коло осіб.

  104.Чинність нормативно-правових актів у часі. Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності ”.

  105.Юридична техніка: поняття та різновиди.


  ^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Основні правові акти:

  1. Конституція України – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 144 с.

  2. Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991 //ВВР. – 1991. - № 38.

  3. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990//ВВР. – 1990. - № 3.

  4. Дисциплінарний Статут органів внутрішніх справ України, затверджений законом України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV // Офіційний вісник України. – 2006. - № 12 – Ст. 792.

  5. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» // Офіційний вісник України. – 2006. - № 12 – Ст. 792.

  6. Закон України «Про державний кордон» від 04.11.1991 // ВВР. – 1992. - № 2. - Ст.5.

  7. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” від 10.12.1991 р.

  8. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 // ВВР. – 1992. - №34. - ст.504; Урядовий кур’єр. – 2001. - № 142.

  9. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 23. – Ст.118.

  10. Закон України «Про судоустрій України» від 7.02.2002 //Юридичний вісник України (Інформаційно-правовий банк). – 2002. - № 13 (353). – 30 березня – 5 квітня.

  11. Закон України «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 //ВВР. – 1996 - №49 – Ст.272.

  12. Закон України «Про прокуратуру» //ВВР. – 1991 - № 53.   Підзаконні нормативно-правові акти:

  1. Положення про МВС України. Затверджене розпорядженням Президента України від 07.10.1992 р., №157/92 р.п.

  2. Постанова Верховної Ради України «Про Регламент Верховної Ради України» від 19.09.2008 № 547-VI // rada.gov.ua.

  3. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 р. № 503197 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 27. – С. 11-12.   Рішення Конституційного Суду України:

  1. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство» № 12-рп/98 від 9.07.1998 р. // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки.1997-2001. Книга 1 / Відповід. ред. канд. юрид. наук П.Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с.

  2. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 58 Конституції України № 1-рп/99 від 9.02.1999 р. // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки.1997-2001. Книга 1 / Відповід. ред. канд. юрид. наук П.Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с.
   Підручники:

  1. Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II – М.: Юрид. лит. 1982. – 360 с.

  2. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.: «Статут», 1999. – 712 с.

  3. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с.

  4. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с.

  5. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов /Сост. и общ. ред. д-р ист. наук Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – 1080 с.

  6. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права (зі схемами, кросвордами, тестами): Підручник. – К.: Кондор, 2002. – 353 с.

  7. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). / 2-е изд. – М.: Аванта +, 2001. – 560 с.

  8. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие, – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2003. – 300 с.

  9. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. – М.: ООО «Городець-издат», 2002. – 1068 с.

  10. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. – 768 с.

  11. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2002. – 512 c.

  12. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. – М.: «Юристь», 2002. – 414 с.

  13. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004. – 552 с.

  14. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Под ред. проф. М.Н. Марченко. Том 2. Теория права. – М.: Изд-во «Зерцало», 1998. – 656 с.

  15. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. – 448 с.

  16. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Харьков: Эспада, 2005. – 840 с.

  17. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002. – 776 с.

  18. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова – М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. – 570 с.

  19. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристь, 2002. – 592 с.

  20. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

  21. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 368 с. – Бібліогр.: С. – 358-364.

  22. Теорія держави і права (опорні конспекти). Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Авт.-упоряд. Кравчук М.В. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

  23. Теория государства и права: учеб. [для юрид. вузов] / А.Б. Венгеров. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 608 с. : табл. (Высшее юридическое образование).

  24. Теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Новый Юристь, 1997. – 421 с.
   Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

  1. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право. Навчальний посібник – К., 1999.

  2. Бержель Ж.-Л. Общая теория права: Пер. с франц. — М.: Ыо1а Ьепс, 2000. — 576 с.

  3. Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С., Папірна А.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту. - Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2005.

  4. Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія. Довідник.- К., 1999.

  5. Історія вчень про державу і право: Навч.посібник /Ю.А Ведерніков, В.В. Чурпіта, А.М. Колодій та ін. – К.:Національна академія внутрішніх справ, 2001.

  6. Конституція України: Науково-практичний коментар / В.Б. Авер¢янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Харків: Видавництво «Право»; К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 808 с.

  7. Корж О.О., Негодченко О.В. Теорія розподілу влад в історії розвитку конституціоналізму. Навчальний посібник. - Дніпропетровськ, 1995.

  8. Котюк В.О. Основи держави і права. Навчальний посібник. – К., 2001.

  9. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право: Навч. посібник. - К.: Вілбор, 1997. - 256 с.

  10. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Основні поняття та категорії права: Навч.посіб. для студ.ВНЗ – К., 2001.

  11. Популярный юридический энциклопедический словарь / Редкол.: О.Е. Кутафин, В.А. Туманов, И.В. Шмаров и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. – 800 с.

  12. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник /Под. ред. д.ю.н.,проф. А.Я.Сухарева. – 2-е изд; изм. и доп. – М.:Изд-во Норма, 2001.

  13. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с.

  14. Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Дело, 2002. – 344 с.

  15. Сурілов О.В. Теорія держави та права. Учбовий посібник – Одеса: Астропринт, 1998.

  16. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с.

  17. Чиркин В.Е. Основы государственной власти. – М.: Юристъ, 1996. – 112 с.   Монографії та наукові видання:

  1. Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі //Право України. - 2005. - № 4. - С. 10.

  2. Аграновская Е.В. О понятии и компонентах правовой культуры личности.- М., 1982.

  3. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности.- М., 1988.

  4. Алексеев С.С. Общие дозволения и запреты в советском праве. - М., 1989.

  5. Алексєєнко І.Г. Загальнотеоретичні аспекти тлумачення конституції та законів органами конституційної юстиції //Вісник Запорізького інституту внутрішніх справ - 2000 - № 4.

  6. Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права: Пер. з англ. Р. Семківа. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 385 с.

  7. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М. 1982.

  8. Андріанов К. Природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України – 2002 - № 3.

  9. Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток і сучасний стан //Право України. - 2003. - № 12. - С. 75.

  10. Ануфрієв М.І. Зміцнення дисципліни і законності як фактор дотримання прав і свобод громадян у службовій діяльності працівників ОВС //Вісник Універсітету внутрішніх справ - 2000 - № 11.

  11. Аристотель. Политика // Антология миро­вой политической мысли: В 5 т. / Рук. проек­та Г.Ю. Семигин. - М.: Мысль, 1997. - Т. 1: Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. - С. 106-127.

  12. Аристотель. Соч.: В 4 т. - М.: Мысль, 1983. -Т.4. - 830 с.

  13. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

  14. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). – Красноярск: Изд-во Краснояр-го ун-та, 1985. – 120 с.

  15. Барнашев Л.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение.- Гомель, 1988.

  16. Барно О. Час потребує нових спеціалістів //Право України - 1999 - № 5

  17. Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени. // Советское государство и право - 1991 - № 2.

  18. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство и право. – 1993. - № 7.

  19. Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и социальный реализм // Государство и право - 2001 - № 5.

  20. Бейкун А. Позитивна тенденція розвитку категорії «система» як елемента структурно-функціональної побудови органів державного управління // Право України – 2001 - № 12.

  21. Бейкун А. Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні // Право України - 2001 - № 8.

  22. Бейкун А. Структурні компоненти формування теоретичних основ державних регуляторних заходів щодо впливу на соціально-економічні відносини //Право України. - 2003. - № 7. - С. 21.

  23. Белецкая Л.И. Свобода и ответственность: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. - Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1972. - 21 с.

  24. Бердяев Н.О. О государстве: Философия неравенства.- М., 1990.

  25. Бережний О. Правова природа і галузева належність преюдицій //Право України -2002 - № 2.

  26. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: Пер. с. англ. — 2-е изд. — М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М-НОРМА, 198. — 624 с.

  27. Бертран Р. Мудрость Запада: историческое исследование западной философии в связи с общественными и политичес­кими обстоятельствами. - М.: Республика, 1998. - 476 с.

  28. Білий П.М., Барангов С.О. Аспекти правової культури у сфері застосування правових норм // Вісник Одеського ун-та внутрішніх справ - 2000 - № 1.

  29. Біля І., Подкопаєв С. Законодавче регулювання дисциплінарної відповідальності суддів (з точки зору законодавчої техніки). // Право України - 2001 - № 10.

  30. Бірюков І. Предмет і методи приватного права. //Право України - 2002 - № 3.

  31. Боботов С.В. Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США - М., 1997.

  32. Бобровник СВ. Правове регулювання суспільних відно­син та реалізація права // Правова держава. Щорічник нау­кових праць Ін-ту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - 1996. - Вип. 7. – С. 103-108.

  33. Бобровник СВ., Богініч О.Л. Система законодавства Ук­раїни: актуальні проблеми та перспективи розвитку. - К.: Наукова думка, 1994. - 121 с

  34. Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения. //Государство и право - 1999 - № 5.

  35. Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы законодательства. // Государство и право - 1998 - № 2.

  36. Бойко В. Проблеми правосуддя в Україні і шляхи їх вирішення. // Право України - 2002 - № 3.

  37. Бойко Ю. Законотворчість: поняття та структура. //Право України. – 2002. - № 5.

  38. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття і ознаки // Право України. - 2003. - № 4. - С. 18.

  39. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприме­нительной деятельность М., 1992.

  40. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні // Право України – 2001 - № 12.

  41. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення правових актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування //Право України. - 2004. - № 11. - С. 16.

  42. Борденюк М. Механізм (апарат) державного управління як система органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування //Право України. - 2005. - № 6. - С. 16.

  43. Бородин В.В., Копейчиков В.В. Роль правовой культуры в формировании правового государства. // Советское государство и право - 1990 - № 2.

  44. Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики. Монографія. – Запоріжжя: Юридичний ін-т, 2005. – 540 с.

  45. Бошно С.В. Доктринальные и другие нетрадиционные формы права. // Журнал российского права. – 2003. - № 1.

  46. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. - М., 1976.

  47. Бугаєць О.Є. Вихідні засади аналізу категорії “правовідносини” // Вісник Запорізького юридичного інституту - 2000 - № 1.

  48. Бульба О. Деякі аспекти реформування моделі поділу влади в Україні // Право України. - 2004. - № 4. - С. 27

  49. Бульба О. Європейська інтеграція України та питання реалізації принципу поділу влади // Право України. - 2004. - № 12. - С. 8

  50. Бурлай С.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. - К., 1987.

  51. Бусова Н. А. Модернизация, рациональность и право. — X.: Прометей-Прес, 2004. —352 с.

  52. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и право - 1993 - № 7.

  53. Василюк Б., Ломоносова О. Застосування аналогії в цивільному процесі // Право України - 2002 - № 3.

  54. Василюк С. Теорія розподілу влади і судова влада в Україні // Право України. – 2002. - № 5.

  55. Васильев А. М. О правоприменении в процессуальном пра­ве // Проблемы соотношения материального и процессуаль­ного права: Труды ВЮЗИ / Отв. ред. М.С. Шакарян. - М., 1980. - С. 4-13.

  56. Васькович П. Правосвідомість та її вплив на менталітет українського народу // Право України - 1998 - № 6.

  57. Ващенко С.В. Визначення адміністративної відповідальності в системі правових засобів та проблеми її врегулювання в законодавстві України // Вісник Запорізького юридичного інституту – 2000 - № 4.

  58. Ведєрніков Ю.А. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект / Ю.А. Ведєрніков, А.М. Кучук; Ун-т сучасних знань. – К.: Знання України, 2009. – 219 с. – Бібліогр.: с. 190-210.

  59. Венгеров А.Б. Несущие конструкции правового государства (Право и власть).- М., 1990.

  60. Венгеров А.Б. Патология государственности // Общественные науки и современность. – 1991. - № 5.

  61. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право України - 1998 - № 11.

  62. Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека // Государство и право - 2001 - № 12.

  63. Виноградов П.Г. Очерки по теории права.- М., 1919.

  64. Власенко Н.А. Логико-структурные дефекты системы права // Правоведение – 1991 - № 3.

  65. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К., 2001. – 180 с.

  66. Власть: очерки современной политической философии Запада.- М., 1989.

  67. Вовк Д. Проблеми визначення дії принципу верховенства права в Україні // Право України. - 2003. - № 11. - С. 127.

  68. Волков А.Я. Юридическая ответственность работников мили­ции за вред, причиненный гражданину или организации.- М., 1991.

  69. Вступ до теорії правових систем / За заг. ред. О. В. Зайчука, Н.М. Оніщенко: Монографія. — К.: Юрид. думка, 2006. — 432 с.

  70. Гавриленко Д.А. Правовое государство и дисциплина - Минск, 1991.

  71. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование / Ин-т государства и права Рос. АН. - М.: Изд-во ИГиП РАН, 1993. - 127 с.

  72. Гаджиев К.С. Политическая наука.- М., 1995.

  73. Гаєк Ф. А. Конституція свободи: Пер. з англ. — Львів: Літопис, 2004. — 556 с.

  74. Галаган И.А., Василенко А.В. К проблемам теории правоприменительных отношений. // Государство и право - 1999 - № 8.

  75. Галатан И.А., Василенко А.В. К проблемам теории правоприменительных отношений. // Государство и право - 1998 - № 3.

  76. Гегель Г. Философия права / Пер. с нем.; Ред. и сост. Д.А. Керанов и В.С. Нерсесянц. - М.: Мысль, 1990. - 524 с.

  77. Гіждіван Л. Про деякі питання адаптації законодавства України з громадянських прав людини до норм Ради Європи // Право України-1999 - № 11.

  78. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государ­ства церковного или гражданского. - Часть П. О государстве // Антология мировой политической мысли: В 5 т. / Рук. проекта Г.Ю. Семигин. - М.: Мысль, 1997. - Т. 1: Зарубежная поли­тическая мысль: истоки и эволюция. - С. 318-331.

  79. Гойман В.И. Механизм обеспечения реализации законов в современных условиях. // Советское государство и право - 1991 - № 12.

  80. Гойман В.И. Действие права (методологический анализ) - М., 1992.

  81. Головатий С. «Верховенство закону» versus «верховен­ства права»: філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 2(33) - № 3(34). - С 96-113.

  82. Головченко В. Особливості формування правової культури молоді // Право України. - 2004. - № 10. - С. 120.

  83. Головченко В.В. Правовий нігілізм – антипод правової культури. // Радянське право - 1988 - № 9.

  84. Головченко В.В. Эффективность правового воспитания. Понятия, критерии, методика изменения.- К., 1988.

  85. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави //Право України. - 2005. - № 4. - С.24

  86. Гончаров В.Б., Кожевников В.В., Проблема усмотрения правоприменяющего субъекта в правоохранительной сфере // Государство и право - 2000 - № 3.

  87. Горбач О. Адмінистративна відповідальність батьків за протиправні дії неповнолітніх // Право україни. – 2003. - № 5.

  88. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України. - 2004. - № 2 - С. 3

  89. Горбунова Л. Конституційні засади забезпечення законності у нормотворчості // Право України. - 2004. - № 7 - С. 15

  90. Горбунова Л.М. Подолання правовго нігілізму, формування високої правової культури населення, інтеграція України до загальноєвропейського правового простору – проблеми сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2002. - № 4.

  91. Государственная дисциплина и ответственность. - К., 1991.

  92. Гранат Н.Л. Правовое воспитание: понятие, формы и ме­тоды осуществления // Юрист. - 1998. - № 11/12. - С. 2-8.

  93. Гранин А.Ф. Правовая культура работников учреждений внутренних дел.- К., 1989.

  94. Графский В.Г. Общая теория П.А. Сорокина на пути к интегральному (синтезированному) правопознанию // Государство и право – 2000 - № 1.

  95. Графский В.Г. Право и мораль в истории: проблемы ценностного подхода. //Государство и право - 1998 - № 8.

  96. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. - Л., 1987.

  97. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлен­ня / За ред. СВ. Бобровник. - К.: Логос, 1997. - 123 с.

  98. Грубарг М.Д. Основные элементы учения иудаизма о государстве и праве // Государство и право. – 2002. - № 5.

  99. Губаева Г. Грамматические свойства слов. //Советская юстиция – 1989 - № 8.

  100. Гуго Гроций. О праве войны и мира: Репринт с изд. 1956 г. - М.: Ладомир, 1994. - 868 с.

  101. Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства.- М., 1992.

  102. Гуцало О. Протиправність злочину та аналогія кримінального закону. // Вісник академії правових наук України - 1999 - № 4 (19).

  103. Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації: Пер. з нім. - К.: ППС-2002, 2007. - 436 с.

  104. Давид Р., Жоффре-Стшози К. Основные правовые системы современности: Пер. с франц. — М.: Междунар. отношения, 1996. — 400 с.

  105. Данилов С.Д. Правовые демократические государства: очерки истории. – М., 1999.

  106. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України. //Право України. – 2002. - № 12.

  107. Дворкін Р. Серйозний погляд на права: Пер. з англ. — К,: Основи, 2000. - 519с.

  108. Демидов А.И. Власть в единстве и мнообразии ее измерений // Государство и право. – 1995. - № 11.

  109. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // Государство и право - 1998 - № 2.

  110. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности.- Л., 1983.

  111. Денисова О.С. Сучасні підходи до поняття та структури правової свідомості //Вісник ЛІВС МВС України - 2001 - № 4.

  112. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, пробле­ми, перспективи / За ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: Ін-т держа­ви і права ім. В.М.Корецького ПАН України, 2001. - 656 с.

  113. Джужа О., Василевич В., Кирилюк А. Щодо механізму злочинної поведінки //Право України. - 2005. - № 6. - С. 66.

  114. Дністрянський М.С. Кордони України: територіально-адміністративний устрій. - Львів: Світ, 1992. - 143 с.

  115. Долежан В., Василюк С. Реформа державної влади: шляхи і варіанти реалізації // Право України. – 2002. - № 12.

  116. Дробышевский С.А. Политическая организация общества и права. Историческое место и начало эволюции. - Красноярск., 1991.

  117. Дробышевский С.А. Политическая организация, право и доклассовое общество. //Правоведение – 1988 - № 5.

  118. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. Ответственность. - М., 1982.

  119. Дудин А.П. Объект правоотношения - Саратов, 1980

  120. Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право // Государство и право - 2001 - № 9.

  121. Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право // Государство и право – 2000 - № 1.

  122. Духно Н.А., Ивакин В.И. Понятия и виды юридической ответственности // Государство и право - 2000 - № 6.

  123. Евпатов В.И. Международное сообщество и правопорядок. - К., 1990.

  124. Еллинек Г. Общее учение о государстве. – СПб., 2004.

  125. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин і об’єктом права // Право України. - 2004. - № 1. - С. 136.

  126. Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами права на працю // Право України - 1999 - № 1.

  127. Жданова В.Д., Кучер Ю.А. Демократия, законность и эффективность борьбы с преступностью // Вісник ЛІВС МВС України, 2001, спецвипуск.

  128. Железняк Н. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики // Право України. - 2004. - № 7. - С. 94.

  129. Жеребкин В.Е. О нормативной природе юридических понятий. - Х., 1990.

  130. Жовтобрюх М.Н. Звичаєве право: сутність, генеза, чинність: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К.: Націо­нальна академія внутрішніх справ України, 2002. - 19 с.

  131. Журавель Н.О. Особливості формування правосвідомості курсантів ВНЗ системи МВС // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2002. - № 2.

  132. Журавльова Г. Поділ влади в сучасній Україні // Право України - 1998- № 11.

  133. Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України - 2001 - № 3.

  134. Завадская Л.Н. Концепция закона: отрицание отрицания (Теория права: новые идеи – третий выпуск) - М., 1993.

  135. Завальнюк В. Принцип історизму в праві і державознавстві // Право України - 1998 - № 2.

  136. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правопри­менения. - М.: НОРМА, 2002. - 167 с.

  137. Заєць А. Законодавча діяльність: деякі питання методології, теорії і практики // Українське право. – 1995. - № 2.

  138. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього ук­раїнського досвіду. - К.: Парламентське видавництво, 1999. - 247 с.

  139. Зайчук О. В. Правовая система США (историко-теоретический анализ). - К.: Наукова думка, 1992. - 136 с.

  140. Зайчук О., Оніщенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку // Право України. – 2002. - № 11.

  141. Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових систем сучасності // Право України. – 2003. - № 12. – С. 37.

  142. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Поняття, зміст, сутність та види систематизації законодавства // Правова держава. Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - Вип. 14. - К., 2003. - С 8-13.

  143. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Правове регулювання та правовий вплив: взаємозумовленість та відмінність законо­давства України. Проблеми та перспективи розвитку. - Вип. 6. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН Ук­раїни, 2005. - С 6-10.

  144. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теоретична і практична значу­щість класифікації правових систем // Правова держава. - Вип. 16. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. - С 68-77.

  145. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. - К.: Юстиніан, 2004. - 215 с.

  146. Законодавство: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1995. – 228 с.

  147. Заяць Н. Місце органів внутрішніх справ у реалізації прав людини // Право України – 1999 - № 7.

  148. Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні проблеми // Право України. – 2003. - № 4.

  149. Зивс С.Л. Источники права. - М.: Наука, 1981. - 238 с.

  150. Зіллер Жак. Політико-адміністративні системи країн ЄС: Порівняльний аналіз / Володимир Ховхун; Пер.з фр. — К.: Основи, 1996. — 420 с.

  151. Йоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. 1. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Ответственность по советскому гражданскому праву. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 574 с.

  152. Ивин А.А. Логика норм.- М., 1973.

  153. Игнатенко А.В. Политическая власть в Древнем Риме // Правоведение.-1988.

  154. Игнатьев И.А. Соотношение источников экологического права: экологическое законодательство и международные договоры // Государство и право - 2001 - № 2.

  155. Ильин И.А. О сущности правосознания. – М., 1993.

  156. Ильин И.А. Путь к очевидности.- М., 1993.

  157. Исаков В.В. Юридические факты в советском праве. - М., 1984.

  158. Іванішин В. Нація. Державність. Націоналізм. - Дрогобич, 1992.

  159. Кагадій М. Поняття та елементи правовї системи // Право України. - 2004. - № 12. - С. 32.

  160. Калініченко О. Теоретико-правові ідеї захисту прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Право України. - 2005. - № 5. - С. 21.

  161. Кампо В. Проблеми еволюції урядової влади // Українське право – 1995. - № 1(2).

  162. Кампо В. Українські реформи: політика і право (Популярний нарис). – К., 1995.

  163. Кант И. Метафизика нравов. - Соч.: В 6 т. - Т. 4. - Ч. 2. -М.: Мысль, 1965. – 478 с.

  164. Кант И. Трактаты и письма. - М.: Наука, 1980. - 709 с.

  165. Карпенко М., Класифікація юридичних гарантій трудових прав громадян // Право України – 2000. - № 2.

  166. Карташов В.А. Система систем. Очерки общей теории и методологии. - М.: Юристъ, 1995. - С. 69.

  167. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и нове подходы: Учебное пособие / Т.В. Кашанина – М., Высшая школа., 2004. – 325 с.

  168. Кашинский С.А. Институт монархии в странах Арабського Востока. – М., 1998.

  169. Келъзен Г. Чисте правознавство: 3 дод.: Проблема справедливості: Пер. з нім. — К.: Юніверс, 2004. — 496 с.

  170. Кельман М.С. Десять засад демократії // Право України – 1996 - № 8.

  171. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). / 2-е изд. – М.: Аванта +, 2001. – 560 с.

  172. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. – М. 1986.

  173. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право України. – 2003. - № 7.

  174. Кистяковский Б. Реальность объективного права.- М., 1910.

  175. Кленнер Г. От права природы к природе права / Пер. с нем. Т.Б. Бекназар-Юзбашева; Под ред. Б.А. Куркина. -М.: Прогресс, 1988. – 317 с.

  176. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире. Сравнительное правоведение: Сб. статей.- М., 1978.

  177. Коваленко А.И. Правовое государство : концепции и реальность.- М., 1993.

  178. Коваль В.С., Коваль О.В. К вопросу о взаимоотношениях высших государственных органов в новых странах Европы // Вісник ЛІВС МВС, 2001, спецвипуск

  179. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. – М., 1990.

  180. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят на 34 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 году // Советская юстиция - 1991- № 17.

  181. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик, Л.М. Горбунова, М,О, Теплюк, Л,В, Гульченко, В.І. Риндюк; за заг. ред. О.І. Ющика. – Парламентське вид-во, 2007. – 208 с.

  182. Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право - 2000 - № 3.

  183. Козловський А.А. Право як пізнання: вступ до гносеології права. – Чернівці, 1999.

  184. Козловьский А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес // Право України - 2000 - № 2.

  185. Козюбра М. Державна влада: межі здійснення та форми організації (політико-правові аспекти) // Українське право. - 1995. - № 2.

  186. Козюбра М. Загальнотеоретична юриспруденція: радянська традиція иа європейська перспектива // Українське право. - № 1 (18). - 2005.

  187. Колодій А. М. Принципи права України. — К.: Юрінком Інтср, 1998. — 208 с.

  188. Колодій А., Копєйчиков В., Цвік М. Народовладдя як основа представницької демократії // Українське право – 1995 - № 2.

  189. Колосова Н.М., Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности // Государство и право - 1997. - № 2.

  190. Колпаков А. Проблеми змін в політичній системі України: політико-правовий вимір // Право України. – 2003. - № 4.

  191. Кондратьєв Р. Соціальна держава в теоретико-правових та філософських дослідженнях // Право України. - 2005. - № 2. - С. 81.

  192. Конституция, закон, подзаконный акт. - М.: Юрид. лит., 1994. - 136 с.

  193. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя неза­лежності України. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 356 с.

  194. Копан О. Соціальна безпека як об’єкт державної діяльності // Право України - 2001 - № 11.

  195. Копейчиков В.В. Механизм советского государства. – М.: Юрид. лит., 1988.

  196. Копейчиков В.В. Народовластие и личность. – К., 1991.

  197. Копиленко О., Мурашин Г. Деякі методологічні аспекти наукового забезпечення законодавчого процесу // Вісник Академії правових наук. - Харків, 2003. - Вип. № 2-3. -С 132-141.

  198. Копиленко О.Л. “Українська ідея” М. Грушевського: історія і сучасність - К., 1991.

  199. Коран.- М., 1990.

  200. Корнеев А.В. К вопросу о правопонимании в дореволюционной России // Государство и право – 1998 - № 5.

  201. Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві // Право України – 2001- № 2.

  202. Коробка В.Н. Деформация профессионального правосознания следователей и пути ее устранения: Научная монографія. – Ростов н/Д.: Узд-во «НМЦ «Логос», 2000. – 209 с.

  203. Коростей В. Про функції права // Право України. - 2004. - № 9. - С. 124.

  204. Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні // Право України. - 2004. - № 3. - С. 121.

  205. Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права // Право України – 2001. - № 7.

  206. Корчевна Л. До критики поняття «механізм правового регулювання» // Право України. - 2003. - № 1. - С. 117.

  207. Корчевна Л. Українське право і романо-германська традиція // Право України. - 2004. - № 5. - С. 19.

  208. Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. – М., 1969.

  209. Косинський В. Законодавчий процес та процедура: їх основні стадії і етапи // Право України – 1999. - № 6.

  210. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України – 2000. - № 6.

  211. Костенко С. Правова культура і економічна безпека // Право України -1999. - № 3.

  212. Костицький В. Право як цілісність // Право України – 2002. - № 2.

  213. Котелевець А. Особливості правозастосовчої практики судів у сфері екології // Право України – 2002. - № 4.

  214. Кочерга В. Фесенко Є. Законопроект, який став Законом // Право України – 1998. - № 7.

  215. Кравченко Л., Цимбалюк М. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем // Право України. - 2003. - № 10. - С. 17.

  216. Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України – 1998. - № 3.

  217. Кравченко Ю.Ф. Проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності міліції України // Вісник Універсітету внутрішніх справ – 2000. - № 11.

  218. Кравчук В. Про правоздатність юридичних осіб окремі питання // Право України – 1999. - № 11.

  219. Крезе О.О. Правові акти в механізмі дії права // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ – 2002. - № 1.

  220. Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці // Право України. - 2004. - № 3. - С. 18.

  221. Крижанівський А.Ф. Громадянське суспільство в Україні: проблеми теорії і практики // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ - 2000. - № 1.

  222. Крижанівський А.Ф. Громадянське суспільство і правопорядок //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ – 2000. - № 2.

  223. Крисюк Ю. Світоглядний смисл соціального порядку // Право України. - 2004. - № 1. - С. 17.

  224. Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права // Право України. - 2004. - № 8. - С. 25.

  225. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология – М., 1982.

  226. Кузнецов Э.В., Савельев В.Ф. Правовое государство (из истории русской правовой мысли) // Правоведение – 1991. - № 7.

  227. Кузьменко Б. Правління права, політична демократія, громадянське суспільство: перспективи інтегративної ідеології // Право України – 1999. - № 11.

  228. Кулага Е. Органи внутрішніх справ України системі поділу державної влади // Право України. - 2004. - № 9. - С. 23.

  229. Кульбашна О. Співвідношення понять «службовець» і «державний службовець» у законодавстві України // Право України – 1999. - № 4.

  230. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. З історії української державності. - Львів, 1992.

  231. Курінний Є. Об’єкт права: доктринальні питання визначення категорії // Право України. - 2003. - № 10.

  232. Кутателедзе О., Шишкін В. Савіньї – один з фундаторів історичної школи права // Право України. - 2004. - № 7. - С. 134.

  233. Кутафин О.Е. Источники конституционного права. - М.: Юристъ, 2002. - 348 с.

  234. Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України // Право України – 2002. - № 2.

  235. Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України //Право України - 2002-№2

  236. Куян І. Проблеми кваліфікації екологічних правопорушень // Право України – 1999. - № 8.

  237. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. - М.: Юрид. лит., 1974. - 184 с.

  238. Ланаева В.В. Конкретно-социологические исследование в праве. – М. 1987.

  239. Леваневский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях. – М. 1986.

  240. Левицький Д. Вплив середньовічного міського права на формування правових систем країн Центральної та Східної Європи // Право України. - 2005. - № 2. - С. 112.

  241. Лейст О.Э. Три концепции права // Советское государство и право – 1990. - № 12.

  242. Леушин В. Юридическая практика в системе социалис­тических общественных отношений. - Красноярск: Изд-во Красноярск, ун-та, 1987. - 148 с.

  243. Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов // Советское государство и право – 1990. - № 1.

  244. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття «законодавство» і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України – 2001. - № 8.

  245. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України – 2001. - № 4.

  246. Лилак Д. Цивільна правосуб’єктність та правоздатність професійних спілок в Україні // Право України – 1999. - № 7.

  247. Линецкий С. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму // Право України - 1999. - № 7.

  248. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. – СПб., 2003.

  249. Лисенко О. Предмет порівняльного правознавства // Право України -2002. - № 1.

  250. Лисенкова О. Законодавство України: необхідне нормативне визначення поняття // Право України – 1999. - № 11.

  251. Лисюткин А.Б. Юридическая техника и правовые ошибки // Государство и право - 2001. - № 11.

  252. Литвак О.М. Захист потерпілих від злочину у контексті прав людини в світі та Україні // Вісник Універсітету внутрішніх справ – 2000. - № 11.

  253. Лихолат І. Визначення сфери законодавчого регулювання // Право України – 1999. - № 11.

  254. Ллойд Д. Идея права: Пер. с англ. — М.: Югона, 2000. — 416 с.

  255. Локк Д. Два трактата о правлении // Антология миро­вой политической мысли: В 5 т. / Рук. проекта Г.Ю. Семигин. - М.: Мысль, 1997. - Т.1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. - С. 358-366.

  256. Лузин В.В. Президентская модель разделения властей (на примере США) // Государство и право – 1999. - № 3.

  257. Лузин В.В. Форми правления современних государств: Учеб. пособие. – Н.Новгород, 1988.

  258. Лук’янець Д. Про класифікаційні ознаки юридичної співвідповідальності // Право України – 1999. - № 7.

  259. Лукашева Е.А. Политика, право, мораль.- М., 1986.

  260. Лукашенко А., Турло І. Роль юридичних знань та юридичної культури в становленні і розвитку підприємництва в Україні // Право України – 1999. - № 2.

  261. Лук'янов Д. В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання): Монографія / Д. В. Лук'янов. — X.: Право, 2007. — 320 с.

  262. Лысенков С.Л. Развитие прав и свобод граждан.- К., 1991.

  263. Любашиц В.В. Прокуратура в системе механизма государства // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, спец. випуск 2001.

  264. Любашиц В.Я. Первобытное общество: общественная власть и формы организации // Вісник ЛІВС МВС України - 2000. - № 2.

  265. Любашиц В.Я. Правовое государство и основные принципы его функционирования // Вісник ЛІВС МВС України , 2001, спецвипуск.

  266. Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права / Отв. ред. доктор юрид. наук, проф. А.К. Кравцов. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 352 с.

  267. Магновський І. Формування внутрішньодержавного права в умовах інтеграційних процесів сучасності // Право України. - 2005. - № 3. - С. 118.

  268. Мазур М.В. Правова держава й особистість у роботах Богдана Кістяківського // Вісник ЛІВС МВС, 2001, спецвипуск.

  269. Макаров О.В. Соотношение права и государства // Государство и право. – 1995. - № 5.

  270. Макиавелли Н. Государь // Антология мировой полити­ческой мысли: В 5 т. / Рук. проэкта Г.Ю. Семигин. - М.: Мысль, 1997. - Т.1. Зарубежная политическая мысль: исто­ки и эволюция. - С. 252-265.

  271. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления /СИ. Максимов. — X.: Право, 2002. — 328 с.

  272. Максимов С. Природно-правове мислення. //Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 4.

  273. Малахов И.П. Основания уголовной ответственности // Советское государство и право - 1991 - № 6.

  274. Малеин Н.С. Закон, ответственность и злоупотребление правом // Советское государство и право - 1991 - №11.

  275. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность.- М., 1985.

  276. Малинова М.П. Философия правотворчества. - Екатерин­бург: УГЮА, 1996. – 191 с.

  277. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. – К., 2003.

  278. Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и право – 2001. - № 3.

  279. Мальцев В.В. Понятие и место уголовного права в системе отраслей права // Государство и право – 2000. - № 5.

  280. Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право – 2001. - № 7.

  281. Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України. - 2004. - № 1. - С. 26

  282. Марченко М.Н. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и содержания // Правоведение. – 2003. - № 1. – С. 186-197.

  283. Марченко М.Н. Закон в системе источников романо-германского права // Вестник Московского университета серия 11. «Право» - 2000. - № 1.

  284. Марченко М.Н. Иудейское право и его основные особенности // Вестник Московского университета серия 11 «Право» - 2000. - № 1.

  285. Марченко М.Н. Отличительные особенности романо-германского права // Вестник Московского университета серия 11 «Право» - 2000. - № 1.

  286. Марченко М.Н. Правовые средства осуществления власти в современном капиталистическом государстве // Советское государство и право – 1990. - № 6.

  287. Матвеев С.В. Принцип разделения властей в государственном управлении Украины // Вісник ЛІВС МВС, 2001, спецвипуск.

  288. Матвєєва Л.Г. Інтерпретаційні акти як різновид правових актів // Вісник Одеського ун-та внутрішніх справ – 2000. - № 2.

  289. Матузов Н.И. Правовая система и личность.- Саратов, 1987.

  290. Медведев А.И. Разграничение преступлений и админи­стративных проступков // Советское государство и право – 1990. - № 6.

  291. Медведчук В. Держава в умовах перехідного суспільства // Право України – 1998. - № 3.

  292. Медведчук В. Конституційні основи становлення парламентаризму в незалежній Україні // Право України – 2001. - № 11.

  293. Мельник О.В. Конституційно-правова відповідальність органів державної влади в Україні // Вісник Запорізького юридичного інституту - 2000. - № 1.

  294. Мельников Д.А. Разделение властей как принцип функционирования правового государства // Вісник ЛІВС МВС, 2001, спецвипуск.

  295. Мельников Ю.И. О гипотезе, диспозиции и санкции процессуальной нормы. Проблемы соцзаконности.- Харьков, 1986, вып. 17.

  296. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України – 2001. - № 4.

  297. Микитчик О. Загальне і відмінне у філософському і юридичному розумінні злочину // Право України – 2001. - № 9.

  298. Мироненко О. Раціоналістичне (юснатуріалістичне) правове розуміння на Україні у другій половині 18 століття як первісний концептуальний фундамент вітчизняної конституційної юстиції майбутнього // Вісник Конституційного Суду України – 2000. - № 1.

  299. Михайленко О. Проблеми справедливості при розбудові правової держави // Право України – 1998. - № 8.

  300. Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження // Право України – 2002. - № 4.

  301. Мірошниченко М. Методологічні передумови класифікації правовї системи України // Право України. - 2003. - № 11. - С. 33.

  302. Мор Т. Золотая книга, настолько же полезная, как за­бавная, о наилучшем устройстве государства и о новом его острове Утопия // Антология мировой политической мыс­ли: В 5 т. / Рук. проекта Г.Ю. Семигин. - М.: Мысль, 1997. -Т.1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. - С. 275-281.

  303. Муніципальне право України // За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К., 2001.

  304. Мурашин А.Г. Прямое правотворчество. Особенности принятия актов прямого народовластия // Государство и право - 2001. - № 2.

  305. Мурашин О. Акти прямого народовладдя: проблеми ефективності // Право України – 1999. - № 10.

  306. Мурашин О. Правозастосовчі акти прямого народовладдя - //Право України – 1999. - № 8.

  307. Муровцев Г.И. Источники права (Теоретические аспекты проблемы) // Правоведение – 1992. - № 2.

  308. Мусульманское право. Структура и основные понятия. - М., 1984.

  309. Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона.- Казань, 1988.

  310. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ, Юридична академія МВС України, 2002. – 416 с.

  311. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции.- М., 1986.

  312. Нерсесянц В.С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право – 2001. - № 6.

  313. Нечаева А.М. О правоспособности и дееспособности физических лиц. // Государство и право - 2001. - № 2.

  314. Нечепурнов А.В. Юридическая квалификация в структуре правоприменительного процесса. Вопросы теории государства и права. - Саратов, 1991.

  315. Никеров Г.И. Судебная власть в правовом государстве (опыт сравнительного исследования) // Государство и право – 2001. - № 3.

  316. Никитенко А.И., Петков В.П. Обеспечение прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти // Вісник ЛІВС МВС України, спец. випуск 2001.

  317. Нікітін А. Вплив аномалії на нормативну поведінку суспільства // Право України. - 2003. - № 9. - С.44.

  318. Оборотов Ю. Н. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. — Одеса: Юрид. літ., 2002. — 280 с.

  319. Оборотов Ю.Н. Современное государство: основы теории. – Одесса, 1998.

  320. Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии. – Одесса, 2001.

  321. Овчаренко І.М. Місце конституційних законів в системі законодавства України // Вісник Запорізького юридичного інституту – 1999. - № 4.

  322. Овчинников А.И. Правове мышление: теоретико-методологический анализ. – Ростов-на-Дону, 2003.

  323. Окара А.Н. Правосознание – центральная категория философии права И.А. Ильина // Государство и право – 1999. - № 6.

  324. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. - К.: Наукова думка, 1985. - 175 с.

  325. Олійник А. Законодавчий процес – його основні риси і особливості // Право України – 1998. - № 4.

  326. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. – К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.

  327. Олуйко В., Кондратьєв Р. До питання про межи державної влади (критичні замітки) // Право України. – 2003. - № 2.

  328. Ольховський Є.Б. Організаційно-правові засоби зміцнення громадської безпеки та забезпечення контролю за законністю застосуваання адмінистративних стягнень // Вісник Запорізького юридичного інституту – 2000. - № 4.

  329. Оніщенко Н.М. Моральні засади реалізації законодавства // Правова держава. Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1996. - Вип. 7. – С. 114-121.

  330. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 132 с

  331. Оніщенко Н.М. Правова система і проблеми теорії. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 352 с

  332. Оніщенко Н.М. Юридичний процес як форма правової діяльності // Право України - 2002. - № 7. - С 7-13.

  333. Оніщенко Н.М., Матвієнко О.В., Береза СВ., Томашевська М.О. Європейський правовий вимір ґендерно чутливої пол­ітики. - К.: Юридична думка, 2005. – 144 с.

  334. Онопенко П.В. Правоохоронні функції держави Україна – К.: «Варта», 2003. – 128 с.

  335. Опришко В. Загальнотеоретичні та практичні проблеми систематизації законодавства України // Право України – 1999. - № 2.

  336. Опришко В. Питання гармонізації законодавства України з міжнародним правом і національними правовими системами // Право України – 1999. - № 8.

  337. Осадчий В. Особливості суб’єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України – 2001. - № 2.

  338. Осауленко О., Панько О. Зміцнення законності у правозастосовному процесі // Право України. - 2004. - № 12. - С. 61.

  339. Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів // Право України -1999. - № 4.

  340. Осипов А.В. Понятие и характерные черты соблюдения права. Вопросы теории государства и права. - Саратов, 1988.

  341. Очерки парламентского права (зарубежный опыт) / Под ред. акад. Б.Н. Топорника.- М., 1993.

  342. Павлик Л. Розвиток правових відносин та міжнародної правовї допомоги // Право України. - 2005. - № 5. - С. 129.

  343. Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових досліджень // Право України. - 2004. - № 8. - С. 21.

  344. Падевосян Э.В. Социология права и ее место в системе наук о праве // Государство и право – 1998. - № 1.

  345. Панова И.В. Юридический процесс. - Саратов: Светопись, 1998. - 74 с.

  346. Пунько О. Характеристика та класифікація правозастосовчих помилок // Право України. - 2003. - № 8. - С.110.

  347. Папірна А.В. Основні етапи розвитку теорії природного права // Вісник ДЮІ МВС України – 2000. - Випуск 3.

  348. Пархоменко Н.М. Договір у системі форм права України. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. - 184 с.

  349. Пашутін В.В. Деякі проблеми застосування системного підходу в праві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових статей – 2002. - № 1.

  350. Пащенко О.М. Теоритичні питання кодифікації земельного законодавства України // Вісник Одеського ун-та внутрішніх справ – 2000. - № 3.

  351. Пеньков Е.М. Социальные нормы.- М., 1990.

  352. Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України – 2001. - № 2.

  353. Петрова Л.В. О естественном и позитивном праве // Государство и право – 1995. - № 2.

  354. Петрухин И.Л. Проблема судебной власти в современной России. // Государство и право – 2000. - № 8.

  355. Петришин А. В. Государственная служба: Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ / А.В. Петришин. — X.: Факт, 1998. — 168 с.

  356. Пєтков С.В., Ворушило В.П. Співвідношення дисципліни і законності в діяльності ОВС // Вісник Запорізького юридичного інституту – 2000. - № 4.

  357. Плавич В.П. Систематизація законодавства України: проблеми теорії й методології // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ – 2001. - № 4.

  358. Платон. Государство. Законы. Политика. - М.: Мысль, 1993. - 798 с.

  359. Плахов В.Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории.- М., 1985.

  360. Плотникова О. Еколого-правові норми в соціальних системах // Право України. – 1999. - № 1.

  361. Погорєлов Є.В. Кодифікація і її функції як форми систематизації й удосконалення законодавства // Вісник Запорізького юридичного інституту – 2000. - № 1.

  362. Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України - 2001. - № 8.

  363. Погорілко В., Малишко М. Правова система – система права – система законодавства суверенної України // Право України – 1993. - № 9-10.

  364. Погорілко В., Федоренко В. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм // Право України – 2001. - № 11.

  365. Погребняк С. Л. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. — X.: Право. — 240 с.

  366. Поленина СВ. Взаимодействие системы права и системы законодательства в современной России // Государство и право. - 1999. - № 9. - С. 5-12.

  367. Политические проблемы теории государства.- М.,1993.

  368. Поспелов Д.А., Шустер В.А. Нормативное поведение в мире людей и машин.- Кишинев, 1990.

  369. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія / За ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковгока, О. В. Петришина та ін. — X.: Право, 2007. — 248 с.

  370. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко; За заг. ред. В.С. Журавського / Ін-т держа­ви і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К.: Юрін-ком Інтер, 2003. - 296 с.

  371. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Под. ред. – д.ю.н.,проф. А.Я.Сухарева. – 2-е изд; изм. и доп. – М., Изд-во Норма – 2001.

  372. Працюк І.В. Види законів України // Проблеми закон­ності. - Харків, 2000. - Вип. 52. – С. 3-9.

  373. Примуш М. Право і утворення політичних партій // Право України. - 2004. - № 1. - С. 22.

  374. Притика Д. Зміцнення законності в економічній сфері // Право України – 1999. - № 5.

  375. Проблеми модернізації політичних систем сучасності: Монографія / За заг. ред. Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна, М. І. Панова та ін. — X.: Право, 2008. — 320 с.

  376. Прозорова И. Робесп´єр проти Монтеск´є або знову про розподіл влади // Віче – 1995. - № 2.

  377. Протасов В.Н. Что и как регулирует право. - М.: Мысль, 1995. - 95 с.

  378. Протасов В.Н. Юридическая процедура. - М.: Юрид. лит., 1991. - 79 с.

  379. Рабинович П.М. Вопросы методики измерения уровня законности. - К., 1990.

  380. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного і публічного // Право України. - 2004. - № 9. - С. 61

  381. Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади дослідження // Право України – 2002. - № 1.

  382. Рабінович П., Савчук Н. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект // Право України – 2001. - № 11.

  383. Рабінович С. Права людини «першого покоління» і канонічні джерела християнства // Право України – 2001. - № 3.

  384. Радбрух Г. Елементарний курс філософії права // Радбрух Г. Філософія права: Пер. з нім. — К.: Тандем, 2006. — С. 137-247.

  385. Радомир Лукич. Методология права. – М. «ПРОГРЕСС», 1981. – 304 с.

  386. Раянов Ф.М. Введение в правое государство .- Уфа, 1994.

  387. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник.- М., 1993.

  388. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. // Государство и право. – 1999. - № 12.

  389. Решетнік Л. Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології / /Право України. – 2003. - № 8.

  390. Рибалкін А.О. Принципи нормотворчої діяльності // Віс­ник Запорізьк. юрид. ін-ту. - 1999. - Вип. 3. - С. 276-281.

  391. Рожкова Л.Р. Принципы и методы типологии государства и права. – Саратов, 1984.

  392. Розин В.М. Генезис права: методологический и культурологический анализ – М., 2003.

  393. Романів О. Яку державу будує Україна. – Львів, 1995.

  394. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права // Антология мировой политической мысли: В 5 т. / Рук. проэкта Г.Ю. Семигин. - М.: Мысль, 1997. - Т.1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эво­люция. - С. 426-438.

  395. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. / Пер. с фр. - М.: Канон-пресс, Кучково поле, 1998. - 416 с.

  396. Русу С. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Право України - 2002 - № 4

  397. Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве.- Казань, 1990.

  398. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

  399. Рябченко О.П. Єдність та розподіл влади у системі органів державної влади в Україні // Вісник Запорізького юридичного інституту – 2000. - № 1.

  400. Савицкий В.И. Язык процесуального закона. Вопросы терминологии.- М., 1987.

  401. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира.- М., 1993.

  402. Сальников В.П. Правовая культура: теоретико-методоло­гический аспект: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.01. - Ленинград: Ленингр. гос. ун-т, 1990. - 35 с.

  403. Сальников В.П., Степашин СВ., Хабибуллин А.Г. Госу­дарство как феномен и объект типологии. - СПб.: Ун-т, 2001. -320 с.

  404. Свобода і закон / Бруно Леони: Пер. з англ. В. Кашкина под ред. А. Куряева. — М.: ИРИСЭН, 2008. — 308 с.

  405. Селиванов В.Д., Віденко Н. Правова природа регулюван­ня суспільних відносин // Право України. - 2000. - № 10.

  406. Селіванов А. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення Конституційним Судом України норм законодавства // Право України. – 1999. - № 10.

  407. Селіванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) // Право України. - 2005. - № 5. – С. 7.

  408. Селіванов В., Діденко Н. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні // Право України – 2001. - № 11.

  409. Селіванов В., Діденко Н. Правова природа регулювання правових відносин // Право України. – 2000. - № 10.

  410. Семенов В.М. Правоохранительные органы.- М., 1990.

  411. Сенюта І. До питання правового виховання учасників виборчого процесу в Україні // Право України. - 2003. - № 11. - С. 141.

  412. Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права.- Саратов, 1987.

  413. Сердюк І.А. Вживання термінів «правовідношення» та «правовідносини» в науковій і навчальній юридичній літературі // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2004. - № 4. – С. 84–87.

  414. Сердюк І.А. Державна влада у співвідношенні з політичною владою в аспекті теорії правовідносин // Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2008. - № 4. – С. 52-63.

  415. Сердюк І.А. Класифікація правоохоронних відносин: аналіз існуючих та нові підходи // Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2007. - № 4. – С. 52-63.

  416. Сердюк  І.А.  Методологічний аналіз інтерпретацій поняття «правовідносини» // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей. – Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. – 1999. - № 1. – С. 111- 116.

  417. Сердюк І.А. Методологічний аналіз інтерпретацій понять «суб’єктивне юридичне право» та «суб’єктивний юридичний обов’язок» // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2005. - № 3. – С. 113-123.

  418. Сердюк І.А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «джерело права» // Науковий та методичний щорічник Дніпропетровського інституту внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2003. - № 1 – С. 113-116.

  419. Сердюк І.А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «об’єкт правовідносин» // Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2008. - № 1. – С. 45-57.

  420. Сердюк І.А. Особливості юридичного змісту правоохоронних відносин // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2005. - № 4. – С. 63-74.

  421. Сердюк І.А. Поняття, види та вплив юридичних фактів на динаміку правоохоронних відносин // Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2007. - № 1. – С. 6-23.

  422. Сердюк І.А. Поняття правоохоронних відносин та їх співвідношення з поняттями «охоронні правовідносини» та «правозахисні відносини» // Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2007. - № 3. – С. 53-63.

  423. Сердюк І.А. Сучасна парадигма дослідження поняття «правовідносини» // Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2009. - № 3.

  424. Сердюк І.А. Чинники, що впливають на статус суб’єктів правоохоронних відносин // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2004. - № 2 (15). – С. 146-153.

  425. Сердюк І.А. Щодо ознак правовідносин за участю працівників міліції // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. - № 2. – С. 215-218.

  426. Сердюк І.А. Юридичні факти у співвідношенні з правовими презумпціями, правовими преюдиціями й юридичними фікціями та їхній вплив на динаміку правоохоронних відносин // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2005. – С. 315-326.

  427. Сердюк О. В. Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: пізнання соціальності права. Монографія. — X.: Яшма, 2007. — 320 с.

  428. Сивицкий В. Некоторые теоретические проблемы систематизации конституционного законодательства Российской Федерации // Вестн. Моск. ун-та. сер. 11 «Право» - 2000. - № 2.

  429. Силенко Л.М. Поняття, сутність та основне призначення системи стримувань // Вісник Запорізького юридичного інституту – 1999. - № 3.

  430. Синюков В.Н. О понятии юридического факта в общей теории права. Вопросы теории государства и права.- Саратов, 1986.

  431. Синюков В.Н. Функция юридических фактов. Вопросы теории государства и права. - Саратов, 1988.

  432. Синявська О.Ю. Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України // Вісник Ун-ту внутрішніх справ – 2000. - № 11.

  433. Систематизація законодавства України: проблеми та пер­спективи вдосконалення. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 220 с.

  434. Скакун О.Ф. Громадянське суспільство і правова держава: шляхи розвитку в Україні.- Харків, 1995.

  435. Скворцов В.И. Доктрина конвергенции и ее пропаганда.- М.: Политиздат, 1974.

  436. Скомороха В. Окремі питання поділу влади, визначення державної та судової влади, незалежності судової влади // Вісник Конституційного суду України – 2000. - № 1.

  437. Скрипник В. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління // Право України. - 2003. - № 3.

  438. Скрипнюк В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. – 2002. - № 5.

  439. Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії та практики. До 10-річчя незалежності України. Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. — 600 с.

  440. Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму // Право України – 2001. - № 5.

  441. Сливка С. Роль економічної культури юриста у формуванні професіоналізму // Право України - 1999. - № 4.

  442. Соколов А.Н. Правовое государство. Идея, теория, практика.- Курск, 1994.

  443. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, про­цесс (макроуровень). - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 659 с.

  444. Спасов Б. Закон и его толкование.- М., 1986.

  445. Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів // Право України – 2001. - № 10.

  446. Станік С. Оптимізація нормотворчої діяльності як правового засобу утвердження прав і свобод людини // Право України – 1995. - № 5.

  447. Становлення і розвиток правової системи України: тези доповідей і наукових повідомлень наук.-практ. конф. (Київ, 4 березня 2002 р.) / Ред. В.П. Нагребельний. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 216 с.

  448. Сташків Б. Загальна характеристика юридичних фактів у пенсіойному забезпеченні // Право України – 1998. - № 1.

  449. Стецюк Н. Конституція України як нормативно-правовий та політичний документ (до характеристики властивостей) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ - 2000. - № 1.

  450. Стрельцова О. Співвідношення понять судового прецеденту та судової практики (теоретичний аспект) // Право України. - 2004. - № 10. - С. 136

  451. Стретович В. Правова система України. Загальна характеристика сучасного етапу формування // Право України – 1998. - № 2.

  452. Сулименко Н.В. Ответственность государства перед личностью – основа нормального функционирования гражданского общества и правового государства // Вісник ЛІВС МВС, 2001, спецвипуск.

  453. Суслов В.В., Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. - № 6.

  454. Сухонос В. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 12.

  455. Сухонос В. Суверенітет як територіальний вимір держави постіндустріального суспільства // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 3.

  456. Сухонос В. Форма державно-територіального устрою: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 1.

  457. Сущенко В., Царенко О. Тлумачення терміна «законодавство» Конституційним судом України // Юридичний журнал. – 2003. - № 5.

  458. Сырых В.М. Метод правовой науки. – М. 1980.

  459. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986.

  460. Телетун СО. Державний устрій України: Проблеми теорії і практики. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. - 318 с.

  461. Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики // Право України - 2000. - № 6.

  462. Телятник Л. Проблеми розширення логічного обсягу загального поняття держави // Право України -1999. - № 9.

  463. Теоретические проблемы юридической практики / Ред-кол.: Э. Кергандберг и др. - Тарту: Тарт. ун-т, 1990. - Вып. 309. - 140 с.

  464. Теория юридического процесса / Под ред. В.М. Горшенева. - Харьков: Вища школа, 1985. - 192 с.

  465. Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине: Монография. Вступ. статья В.Ф. Погорилко. – К.: Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2001. – 344 с.

  466. Тесленко М. Право як інструмент соціальної справедливості // Право України. - 2004. - № 7. - С. 40.

  467. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець XIX – початок XX ст.). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

  468. Титарчук В. Вдосконалення державного апарату // Право України – 1999. - № 3.

  469. Тихий П. Дика фауна як об’єкт екологічних правовідносин // Право України – 1999. - № 2.

  470. Тихомиров Н.А. Основы теории политической системы. – М., 1985.

  471. Тихомиров Ю.А. Государственно-правовая интеграция // Право и политика. – 2002. - № 6 (30). – С. 47-51

  472. Тихомиров Ю.А. Действие закона. - М.: Известия, 1992. - 163 с.

  473. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996

  474. Тихомиров Ю.А. Право и национальное, международное сравнительное // Государство и право - 1999 - № 8.

  475. Тихомиров Ю.А. Теория закона. - М.: Наука, 1982. - 256 с.

  476. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Монографія. – Х.: Факт, 2001. – 328 с.

  477. Токарська А. Культура ділового мовлення юристів: стан і проблеми // Право України. – 1999. - № 11.

  478. Тоталитаризм как исторический феномен. Ред. кол.: А.А. Кара-Мурза (отв. ред.) и др. – М., 1989.

  479. Тоталитаризм, авторитаризм и демократия в глобальном контексте // Латинская Америка. - 1990. - № 1-2.

  480. Трагнюк О. Тлумачення норм міжнародних договорів національним судом // Право України. - 2003. - № 3.

  481. Третяк С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадянського суспільства // Право України. - 2005. - № 4.

  482. Тригубенко Г. Боротьба зі злочинністю як засіб подолання правового нігілізму // Право України. – 2002. - № 3.

  483. Тригубенко Г. Термін «нігілізм»: історія і сучасність // Право України. – 2002. - № 9.

  484. Трухина Н.Н. Политика и политики «Золотого века» Римской республики (II в. до н.э.) – М., 1986.

  485. Туманов В.А. О правовом нигилизме // Советское государство и право - 1989. - №10.

  486. Ульяновська О. Правові фікції і правові презумпції: єдність та відмінність // Право України. - 2005. - № 6.

  487. Фазікош Г. Щодо розширення логічного змісту поняття законності судового рішення // Право України – 2001. - № 12.

  488. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України – 2001. - № 3.

  489. Федик Є.І. Формування правової культури студентів-юристів: теоретичні та прикладні аспекти (на матеріалах діяль­ності навчальних закладів з підготовки молодших спеціа­лістів): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Львів: Львів, держ. ун-т, 1996. - 22 с.

  490. Франк С.А. Духовные основы общества.- М., 1992.

  491. Француз Т.І. Проблеми теоретико-методологічного аналізу змісту поняття судової влади в сучасній політико-правовій науці // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ – 2000. - № 3.

  492. Фридмэн Л. Введение в американское право. – М., 1991.

  493. Фрицький Ю.О. Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування: Монограф. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2006. – 360 с.

  494. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. — К.: Сфера, 1999. — 232 с.

  495. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. // Государство и право – 2000. - № 3.

  496. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.- М., 1974.

  497. Харт X. Л. А. Концепція права: Пер. з англ. — К.: Сфера, 1998. — 236 с.

  498. Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні. — X.: Право, 2008. — 160 с.

  499. Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. Проблемы юридической ответ­ственности. - СПб: Юридический центр ПРЕСС, 1995. - 202 с.

  500. Хіміч О. Адміністративно-екологічне правопорушення: проблемні питання // Право України. - 2003. - № 4. - С. 68.

  501. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 264 с.

  502. Цвік М.В. Про систему юридичних актів // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 4 (31). – С. 14-24.

  503. Цвік М. В. Теория социалистической демократии: Государственно-правовые аспекты / М. В. Цвик. — К.: Вища шк., 1986. — 160 с.

  504. Цвік М. Про сучасне праворозуміння // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 4

  505. Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві // Право України. - 2003. - № 2. - С. 65.

  506. Циппеліус Р. Юридична методологія: Пер. з цім. — К.: Реферат, 2004. — 176 с.

  507. Ціцерон Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про приро­ду богів / Пер. з лат. В.Литвинова. - К.: Основи, 1998. - 476 с.

  508. Чапала Г. Місцеве самоврядування і громадянське суспільство: проблема співвідношення // Право України. - 2004. - № 2. - С. 127.

  509. Черданцев А.Ф. Специализация и структура норм права. // Правоведение, 1970, № 1.

  510. Черкасов А.Д. О природе правоприменительных актов. Вопросы теории государства и права. - Саратов, 1991.

  511. Чернобель Т.Т. Структура норм права и механизм их действия (Логические основы) // Правоведение - 1988. - № 6.

  512. Чефранов В.А. Некоторые методологические аспекты нового правового мышления.- Х., 1990.

  513. Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и право – 2002 - № 2

  514. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юриди­ческие аспекты. // Советское государство и право – 1990. - № 8.

  515. Чубатий М. Огляд історії українського права: історія дже­рел та державного права. - К.: НООСФЕРА, 1994. - 220 с

  516. Чушенко В. Проблеми формування соціально організованого суспільства в Україні // Право України. - 2005. - № 4.

  517. Шакарян М.С., Сергун А.К. К вопросу о теории так на­зываемой «юридической процессуальной формы» / Пробле­мы соотношения материального и процессуального права: Труды ВЮЗИ. - М., 1980. - С. 61-86.

  518. Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв’язках // Право України. - 2004. - № 8. - С.8

  519. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. (Порівняльний аналіз) – К. Програма, 1995.

  520. Шаповал В. Державний устрій України: політико-правовій аспект, проблеми // Українське право. – 1996. - № 1.

  521. Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України. - 2003. - № 8. - С. 25.

  522. Шапп Я. О свободе, морали и праве // Государство и право. – 2002. - № 5.

  523. Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України. – 2003. - № 5.

  524. Шацкий Ежи. Утопия и традиция.- М., 1990.

  525. Шевчук В.В. До питання про поняття і склад конституційних деліктів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ – 2002. - № 1.

  526. Шевчук О.М. До питання про поняття правової системи // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ – 2001. - № 3.

  527. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. — К.: Реферат, 2007. — 640 с.

  528. Шегорцев В.А. Социология правосознания. – М., 1981.

  529. Шемшученко О. Теоретичні проблеми формування правової держави // Право України – 1995. - № 12.

  530. Шенникова Л.В. Культура и право. - М., 1992.

  531. Шкуратенко О. Участь України в ООН по законодавчому визначенню міжнародних стандартів прав і свобод людини // Право України – 2002. -№ 2.

  532. Шмельова Г. Юридичний механізм забезпечення прав людини. Загальнотеоретична характеристика // Право України – 1994. - № 10.

  533. Шпакова Р.П. Легитимность политической власти // Советское государство и право. - 1990. - № 3.

  534. Штангрет М.Й. Правове виховання як засіб національної безпеки: філософський аспект // Вісник Одеськ. ін-ту внутр. справ. - 1999. - № 1. – С. 130-135.

  535. Шульга А.М. Мотив в контексте субъективной стороны правомерного поведения. - К., 1992.

  536. Шупінська О. Загальне і особливе у співвідношенні категорій правової та юридичної культури // Право України - 1998. - № 11.

  537. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М., 1977.

  538. Юриста О.В. Види правоохоронних відносин // Право України. – 1997. - № 12. – С. 88-90.

  539. Юриста О.В. Динаміка правоохоронних відносин // Право України. – 2001. - № 2. – С. 31-34.

  540. Юриста О.В. Історико-правовий аналіз досліджень об’єкта правового відношення // Матеріали ІІІ звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Кримського факультету Національного університету внутрішніх справ: У 2 ч. – Сімферополь: Доля, 2001. – Ч. 2 – С. 3-7.

  541. Юриста О.В. Про поняття та основні ознаки правоохоронного відношення // Право України. – 1997. - № 10. – С. 55-57.

  542. Юриста О.В. Суб’єкти правоохоронних відносин // Право України. – 1998. - № 2. – С. 73-75.

  543. Ющик О. Право: у пошуках дефініції // Право України. - 2003. - № 6.

  544. Ющик О. Сутність законодавчого процесу: до методології визначення // Право України. - 2005. - № 5.

  545. Ющик О.І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність). - К.: Оріон, 2002. - 112 с.

  546. Ягодинський В. Правове значення преюдиціальності // Право України. - 2004. - № 4.

  547. Яковюк І. Про обсяг поняття «соціальна держава» // Право України -1998. - № 11.

  548. Якушик В.М. О субъектах политической системы // Проблемы правоведения - 1990. - № 5.

  549. Якушик В.М. Політична система і політичний режим // Політична думка. – 1993. - № 1. – С. 18.

  550. Якушик В.М. Про суб’єктів політичної системи // Проблеми правознавства. Вип. 51. – К., 1990. – С. 8.

  551. Якушин В.М. Государство переходного типа. Вопросы теории. – К 1991.

  552. Ярмакі Х.П. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб як суб’єктів права // Вісник Запорізького юридичного інституту –2000- №4.

  553. Ярошенко О. До питання правової суб’єктності працівників // Право України – 1999. - № 3.


  Інші джерела, в тому числі акти міжнародного права:

  1. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948).– К., 1999.

  2. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (ООН, 1966).– К., 1999.

  3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (ООН, 1966).– К., 1999.

  4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ООН, 1950). – К., 1999.

  5. Конвенція ООН про права дитини. – К., 1999.
  .
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

  Похожие:

  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  ...
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
  Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
  Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
  України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
  Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
  Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
  Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
  Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
  Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
  Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
  Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
  Документы


  При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

  контакты
  Документы