Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница13/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Слухачі факультету заочного навчання працівників ОВС обирають тему курсової роботи виходячи з двох останніх цифр їх залікової книжки.


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Методологія юридичної науки: сучасний стан і перспективи розвитку.

 2. Теорія держави і права – фундаментальна юридична наука.

 3. Суспільство: теоретико-правові аспекти функціонування.

 4. Регулювання суспільних відносин в додержавницький період.

 5. Політична система суспільства.

 6. Закономірності виникнення держави і права.

 7. Легалізація та легітимація державної влади.

 8. Політико-правова ідея суверенітету та її реалізація в українському державотворенні.

 9. Поняття та соціальне призначення держави.

 10.  Правоохоронна функція держави.

 11.  Правовий статус людини і громадянина.

 12.  Теорія прав людини.

 13.  Правоохоронна діяльність.

 14.  Правоохоронна система суспільства.

 15. Правові гарантії забезпечення прав людини.

 16. Суд як основний орган забезпечення прав людини.

 17.  Демократія: історія і сучасність.

 18.  Поняття і структура форми держави.

 19.  Авторитарний режим в умовах переходу до демократії.

 20.  Плюралізм підходів до типології держави.

 21.  Держава як система державних органів: західне та східне трактування.

 22.  Порядок формування органів держави в різних державах.

 23.  Ідеальна держава в політико-правовій думці.

 24.  Концепції держави соціологічного спрямування.

 25.  Правова держава.

 26.  Громадянське суспільство і правова держава.

 27.  Верховенство права.

 28.  Розподіл влади: історія та сучасність.

 29.  Праворозуміння в різних школах права.

 30.  Поняття і сутність права.

 31. Принципи права.

 32.  Норми права в системі соціальних норм.

 33. Види юридичних норм.

 34. Структура юридичної норми.

 35. Юридичне нормотворення: поняття і процес.

 36. Правоутворення в різних школах права.

 37. Форми права.

 38. Нормативно-правові акти: поняття і види.

 39. Межі чинності нормативно-правових актів.

 40. Правовий прецедент як форма буття права.

 41. Систематизація законодавства.

 42. Правові відносини: поняття та види.

 43. Особливості правоохоронних відносин.

 44. Зміст правовідносин.

 45. Юридичний факт.

 46. Система права у співвідношенні з правовою системою та системою законодавства.

 47. Реалізація норм права.

 48. Правозастосування як передумова реалізації прав людини.

 49. Законність і правопорядок.

 50. Юридичні колізії та прогалини в законодавстві.

 51. Тлумачення норм права: поняття та його процес.

 52. Види тлумачення норм права.

 53. Правомірна поведінка як різновид правової поведінки.

 54. Правопорушення.

 55. Юридична відповідальність.

 56. Правосвідомість: поняття і сутність.

 57. Правове виховання.

 58. Деформація правосвідомості та способи її подолання.

 59. Правова система: поняття і види.

 60. Романо-германська правова сім’я.

 61. Англо-американська правова сім’я.

 62. Сім’я мусульманського права.

 63. Сім’я традиційного права.

 64. Теоретично-правові аспекти євроінтеграційних процесів.

 65. Теоретичні аспекти української державності.^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ


Виконання курсової роботи з теорії держави та права є важливим етапом в процесі вивчення курсу та обовязковим компонентом навчального процесу в університеті. Курсові роботи виконуються слухачами в межах навчального процесу з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань з теорії держави і права, одержаних ними протягом навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота як індивідуальна форма навчання носить професійно-дослідницький характер. Вона повинна відобразити теоретичні знання з дисципліни, обізнаність слухачів із новітніми науковими джерелами, методичною літературою, публікаціями, виявити їх здібності до аналізу та практичного використання набутих знань в сфері права.

Підготовка курсової роботи складається з таких етапів:

 1. Вибір теми дослідження.

 2. Підготовка до написання курсової роботи:

а) підбір літератури за темою;

б) вивчення літератури та її критичне обмірковування.

 1. Викладення змісту курсової роботи.

 2. Оформлення роботи.

1. Вибір теми курсової роботи

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни „Теорія держави та права” затверджується кафедрою теорії держави і права. При цьому особлива увага приділяється її актуальності та відповідності навчальній програмі дисципліни. Тематика щороку переглядається та доповнюється.

Тему курсової роботи слухач обирає самостійно, виходячи з тематики курсових робіт. При цьому має бути дотримана умова: в одній навчальній групі не може бути обрана одна й та ж тема. Слухачі, які навчаються за заочною формою навчання, обирають тему курсової роботи виходячи з двох останніх цифр їх залікової книжки.

2. Підготовка до написання курсової роботи

Ці методичні рекомендації містять перелік навчальних посібників, монографій та наукових статей, які допоможуть слухачу сформулювати питання, які необхідно вирішити при розкритті відповідної тематики курсового дослідження, а також намітити напрями їх вирішення. При цьому слухач може використовувати наукову літературу, не зазначену в переліку рекомендованої.

Під час підбору та аналізу матеріалу для написання курсової роботи слід виходити з того, що:

 • кількість та якість джерел повинна забезпечити всебічне та повне розкриття змісту теми;

 • матеріали для написання курсової роботи повинні відображати найважливіші теоретичні положення, передову практику діяльності державних органів, і в першу чергу правоохоронних. Обовязковим є аналіз нормативно-правового матеріалу.

Після закінчення вивчення літератури та нормативно-правових актів слухач самостійно складає і узгоджує з науковим керівником план курсової роботи, взявши за основу план, наведений в методичних рекомендаціях. При необхідності до нього вносяться відповідні доповнення.

3. Викладення змісту курсової роботи.

Курсова робота повинна бути завершеною працею - тема роботи вважається розкритою тоді, коли в ній послідовно і правильно, з використанням рекомендованої літератури, нормативних актів, інших джерел висвітлені всі питання плану.

Структура курсової роботи:

1) титульний аркуш (див. зразок);

2) зміст;

3) перелік умовних скорочень (за необхідності);

4) вступ;

5) основна частина роботи;

6) висновки;

7) список використаної літератури;

8) додатки (за необхідності).

Кожен структурний елемент роботи, а також розгляд кожного питання починається з нової сторінки.

На титульному аркуші роботи вказується назва навчального закладу, назва кафедри, дисципліна, з якої виконується робота, тема роботи, прізвище та ініціали автора роботи, зазначається факультет, курс, номер навчальної групи, рік набору і номер контактного телефону, а також науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали наукового керівника, місце та рік написання (див. зразок).

У вступі має бути відображено: актуальність обраної теми для державно-правової практики, мету та завдання, об’єкт і предмет дослідження, а також методологія роботи.

В основній частині роботи слід послідовно розкривати поставлені питання. Важливе не механічне зіставлення окремих позицій чи їх безпідставна критика, а прагнення того, щоб головні моменти були визначені теоретичними положеннями, фактами, прикладами з практичної діяльності.

Оскільки курсова робота є результатом самостійного вивчення слухачами обраної теми, вона повинна містити в собі необхідні особисті узагальнення та висновки. Наведені факти, статистичні дані та інші матеріали повинні бути достовірними, систематизованими, сприяти розкриттю змісту роботи. Обов’язковими є наявність посилань по тексту роботи. При використанні цитат, їх потрібно брати в лапки і обовязково в посиланнях давати повну вказівку на джерело, де вони містяться.

У висновках (з кожного питання) автор підсумовує виконану роботу, вказує, з якими труднощами довелось зіткнутись при викладенні суті обраної теми, виокремлює ті проблеми, які викликали зацікавлення.

^ Загальні висновки по роботі повинні стати логічним висновком розглянутої слухачем теми і не повинні дублювати проміжних висновків по кожному з питань, передбачених планом дослідження. Сформульовані в роботі висновки і визначення понять повинні вирізнятися ясністю, бути чіткими, логічно не суперечливими, повязаними з іншими положеннями та поняттями теорії держави і права. Слід зазначити, які питання мають значення для правової діяльності, забезпечення прав людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

У кінці курсової роботи подається список використаної літератури. Список повинен містити бібліографічні дані з обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів авторів, точної і повної назви роботи, місця і року видання. Якщо використовується стаття, яка опублікована в періодичному виданні, то потрібно вказати прізвище, ініціали автора та назву статті, назву та рік видання журналу чи газети, номер журналу та сторінки. В роботі повинні знайти своє відображення лише фактично використані слухачем джерела.

При цьому можливі два варіанта оформлення посилань та відповідно списку використаної літератури: 1) посторінкові посилання (на кожній сторінці) та, відповідно, список використаної літератури – в алфавітному порядку; 2) оформлення списку використаної літератури по мірі появи посилань в тексті.

4. Оформлення роботи.

Курсова робота повинна бути написана грамотно, охайно, як правило у машинописному варіанті або чітким почерком.

Кожна сторінка повинна бути пронумерована. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра „1” не ставиться, другою вважається сторінка, що містить „Зміст” і далі згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється посередині верхнього поля.

Обсяг курсової роботи складає 25-30 сторінок машинописного (комп’ютерного) тексту або 30-35 сторінок рукописного.

Текст друкується на аркушах формату А 4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5.

На сторінках залишаються поля (ліве – 30 мм, верхнє, нижнє – 20 мм; праве – 15 мм). Абзацний відступ дорівнює 5 знакам.

При виконанні роботи у вигляді рукопису кількість рядків на сторінці має бути не меншою ніж 30.

У тексті роботи слід чітко виділяти питання плану. Курсова робота повинна бути підписана автором, де вказується і дата її закінчення.

Робота повинна бути зібрана у папку або переплетена.

Захист курсової роботи

Після перевірки та рецензування слухачі отримують на кафедрі (факультеті) курсові роботи, вивчають зауваження, при необхідності усувають недоліки або переробляють роботу та готуються до захисту у терміни, визначені графіком навчального процесу.

Навчальний відділ університету визначає час і місце захисту курсової роботи.

Процедура захисту включає в себе:

 • представлення роботи слухачем у формі доповіді (до 5-ти хв.) з викладом основних положень, висновків тощо. Доповідь має розкривати насамперед структуру роботи та зміст питань, що розглядалися. при цьому обов’язково визначається актуальність дослідження, теоретична база, мета і завдання, об’єкт і предмет, а також стисло окреслюються висновки за темою взагалі. У виступі мають міститися також відповіді на основні зауваження керівника курсової роботи;

 • питання, що задаються за темою роботи слухачеві членами комісії та відповідей слухача на них;

 • загальну оцінку роботи кожним із членів комісії, ухвалення рішення про загальну оцінку;

 • оголошення слухачу підсумкової оцінки (балу), її виставлення у відомість і залікову книжку.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсової роботи. Комісія ознайомлюється з думкою рецензента про представлену до захисту роботу, а також безпосередньо з її змістом, якістю виконання, визначає ступінь самостійності виконання автором курсової роботи, дає оцінку роботи в цілому. В процесі захисту слухач дає відповіді на зауваження рецензента та членів комісії. Відповіді на запитання він повинен формулювати стисло, аргументовано і переконливо.

Найкращі курсові роботи можуть бути обговорені на засіданні наукового гуртка кафедри, а також рекомендовані для участі у конкурсах.

Після захисту курсові роботи зберігаються в навчальному закладі.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ:


Оцінка

Вимоги до курсової роботи та її захисту

5

відмінно

Робота: чітко визначені та обґрунтовані актуальність, об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження. Зміст викладеного матеріалу повною мірою відповідає структурній побудові роботи, розкрито сутність кожного структурного компонента. Вдало використані ілюстрації, схеми, таблиці та малюнки. Чітко сформульовані та відповідають викладеним у роботі думкам висновки. Автор володіє відповідним стилем викладання наукового матеріалу.

Захист: доповідь охоплює всі аспекти та напрямки наукового дослідження, що наведено у курсовій роботі. Мова доповідача є чіткою, не містить елементів поза наукової лексики. Доповідачем надано чіткі та ґрунтовні відповіді на всі поставлені запитання.

4

добре

Робота: чітко визначені та обґрунтовані актуальність, об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження. Зміст роботи відповідає зазначеним характеристикам роботи. Допустимі зауваження щодо необхідності додаткового дослідження окремих аспектів проблеми у разі, якщо в роботі все ж таки існує логічно побудована структура викладеного матеріалу. Висновки сформульовані чітко. Обсяг роботи має незначні відхилення від норм. Автор володіє відповідним стилем викладання наукового матеріалу, але при цьому допустив декілька граматичних та пунктуальних помилок.

Захист: доповідь охоплює всі аспекти та напрямки наукового дослідження, що наведено у курсовій роботі. У промові існують поодинокі лексичні та стилістичні помилки. Відповідь на окремі додаткові питання не досить чітка.

3

задовільно

Робота: визначені актуальність, об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження потребують корекції або доповнення. Зміст викладеного матеріалу потребує додаткового опрацювання, але в роботі присутня логічна побудова та закінченість думки автора щодо вивчення проблеми дослідження. Висновки відповідають викладеному матеріалу. Загальний обсяг роботи має відхилення від норм. Наявні лексичні, стилістичні, граматичні та пунктуаційні помилки, але їх загальна кількість не перебільшує 2-х на сторінку.

Захист: доповідь не має систематичного характеру, викликає багато додаткових питань, на більшість із яких доповідач все таки знаходить відповідь. Відповіді дещо відрізняються від думок, викладених у роботі. Доповідач погано володіє науковою термінологією, допускається в промові лексичних та стилістичних помилок.

2

незадовільноРобота: тема розкрита неповністю, при написанні допущені грубі помилки і неточності. Така робота не допускається до захисту і підлягає переробці.

Захист: доповідь не логічна, безсистемна. На додаткові питання доповідач не знаходить відповіді, хоча вони розкриті у роботі. Доповідач не володіє науковою термінологією.


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ПЛАНИ ТА ЛІТЕРАТУРА (ДОДАТКОВА) ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ


Тема 1. Методологія юридичної науки: сучасний стан і перспективи розвитку.

Вступ

1. Юриспруденція як наука.

2. Поняття і зміст методології науки.

3. Методи наукового пізнання держави та права.

Висновок

Література

1. Андріюк В.В. Теоретико-методологічні основи юридичного прогнозування. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Київ: КНУВС, 2007. – 20 с.

2. Бандура О.О. Основні принципи парадигми сучасного правознавства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 4.

3. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права): Монография. – М.: Аванта+, 2001. – 560 с.

4. Князева Е.Н. Случайность, которая творит мир // В поисках нового мировидения: И. Пригожин, Е. и Н. Рерихи. – М.: Знание, 1991. – С. 3-31.

5. Кучук А.М. Сучасна парадигма методології правознавства // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 4. – С. 46-52.

6. Лукашевич В.Г., Солов’євич І.В. Методологія правових досліджень: багаторівневість поняття // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1996. – № 2. – С. 24-28.

7. Луць Л. Проблеми трансформації методу загальної теорії права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 6-7.

8. Максимов С.І., Рабінович М.П., Тодика Ю.М., Данишин І.М. Проблеми методології сучасного правознавства // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1997. – Вип. 1. – С. 146-150.

9. Рекомендації міжнародної науково-теоретичної конференції „Проблеми методології сучасного правознавства” // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1997. – Вип. 1. – С. 150-154.

10. Селиванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і право творення в Україні // Право України. – 2006. – № 4. – С. 21-28.

11. Сурмин Ю. Методология анализа ситуацій. – К: Центр инноваций и развития, 1999. – 94 с.

12. Сырых В.М. Логические основания для общей теории права.
В 2 тт. Т.1: Элементный состав. – М.: Юридический дом “Юстицинформ”, 2000. – 528с.

13. Циппеліус Р. Юридична методологія. – К., 2004.


Тема 2. Теорія держави і права – фундаментальна юридична наука.

Вступ

1. Поняття та структура юридичної науки.

2. Теорія держави та права як наука, її об’єкт, предмет і функції.

3. Теорія держави та права як навчальна дисципліна.

Висновок.

Література

1. Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999.

2. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. – К.: Ін Юре, 2002. – 472 с.

3. Завальнюк В.В. Принцип і метод історизму в сучасній теорії держави і права. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. - № 3. – С. 11-14.

4. Керимов Д.А. Общая теория государства и права: предмет, структура, функции. - М., 1977.

5. Лекции по общей теории права. Н.М. Коркунова. КНИГА 1. ПОНЯТИЕ ПРАВА. По изданию 1914 года. - Редактирование и комментарии // www.allpravo.ru.

6. Падевосян Э.В. Социология права и ее место в системе наук о праве // Государство и право. – 1998. - № 1.

7. Пучков О.А. Теория государства и права: проблемы и перспективы // Правоведение. – 2001. – № 6.

8. Селиванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні // Право України. – 2006. – № 4. – С. 21-28.

9. Селиванов В.М. Право і влада суверенної України. Методологічні аспекти. – К.: Ін Юре, 2002. – 724 с.

10. Тихомиров О.Д. Філософія простору і географія права: міфи чи реальність юридичної компаративістики? // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – 2005. – № 6.


Тема 3. Суспільство: теоретико-правові аспекти функціонування.

Вступ

1. Суспільство як система.

2. Первісне суспільство: організація влади та норми поведінки.

3. Громадянське суспільство як вища форма організації людей

Висновок.


Література

 1. Алексеев В.П. Першиц А.И. История первобытного общества. - М., 1990.

 2. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. – К.: Ін Юре, 2002. – 472 с.

 3. Безродна В. I. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні у контексті модернізації // Держава і право. — 2002. — Вип. 17. — С 481-485.

 4. Дробышевский С.А. Политическая организация, право и доклассовое общество. // Правоведение – 1988 - № 5.

 5. Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право // Государство и право – 2000 - № 1.

 6. Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. – М., 1969.

 7. Любашиц В.Я. Первобытное общество: общественная власть и формы организации //Вісник ЛІВС МВС України - 2000 - №2.

 8. Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України. – 2005. - № 7. – С. 25-30.

 9. Нарижный Ю.А. Культура и философия постмодерна. – Днепропетровск: Днепропетровский гуманитарный университет, 2008. – 464 с.

 10. Поппер К. Открытое общество и его враги / Перевод В.Н. Садовский. – М: Международный фонд “Культурная инициатива”, 1992.

 11. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М.,1977.


Тема 4. Регулювання суспільних відносин в додержавницький період.

Вступ

1. Організація влади в первісному суспільстві.

2. Регулятивна система первісного суспільства.

3. Співвідношення права та норм поведінки первісного суспільства.

Висновок.

Література:

1. Алексеев В.П. Першиц А.И. История первобытного общества. - М., 1990.

2. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. – К.: Ін Юре, 2002. – 472 с.

3. Дробышевский С.А. Политическая организация, право и доклассовое общество. // Правоведение – 1988 - № 5.

4. Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право // Государство и право – 2000 - № 1.

  5. Игнатенко А.В. Политическая власть в Древнем Риме //Правоведение – 1988 - №5.

6. Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. – М., 1969.

7. Лекции по общей теории права. Н.М. Коркунова. КНИГА 2. По изданию 1914 года. - Редактирование и комментарии // www.allpravo.ru.

8. Любашиц В.Я. Первобытное общество: общественная власть и формы организации //Вісник ЛІВС МВС України - 2000 - №2.

9. Супатаев М.О. Обычное право и правовой плюрализм //Ты и право -1999 - №2.

10. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М.,1977.


Тема 5. Політична система суспільства.

Вступ.

1. Поняття політичної системи.

2. Функції та структура політичної системи.

3. Місце держави та права в політичній системі суспільства.

Висновок.

Література

 1. Бейкун А. Позитивна тенденція розвитку категорії „система” як елемента структурно-функціональної побудови органів державного управління //Право України – 2001 - № 12

 2. Журавський В.С. Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект) Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01./Університет внутр. справ Укр. – Харків, 2000. – 18 с.

 3. Игнатенко А.В. Политическая власть в Древнем Риме //Правоведение-1988. - №5.

 4. Поволокіна К. Взаємодія правової та політичної систем в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 32-33.

 5. Политология. Курс лекций: Учеб. Пособие / Под ред. М. Н. Марченко. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 282с.

 6. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку/ Редкол.: Ф.М. Рудич та ін. – К.: Парламентське вид-во, 1998.

 7. Рияд Таха Шамсан. Политическая система (организация) общества: Автореф. канд. ...юрид. наук (12.00.01) / Одеський ГУ. – Одеса, 1992. – 15 с.

 8. Тодика О.Ю. Конституційні принципи політичної системи і здійснення народовладдя// Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 72. – С. 3-9.

 9. Шмоткін О.В. Політична влада та процеси її реформування: досвід країн - членів НАТО // http://eai.org.ua/ua/digest/issue4/1278/

 10. Якушик В. Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу // Політичний менеджмент. - 2006. - № 2 (17). - C. 19-36.Тема 6. Закономірності виникнення держави і права.

Вступ.

1. Походження права.

2. Форми виникнення держави.

3. Причини виникнення держави та права.

Висновок.

Література

  1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М. 1982.

  2. Дробышевский С.А. Политическая организация, право и доклассовое общество. //Правоведение – 1988 - № 5

  3. Дробышевский С.А. Политическая организация общества и права. Историческое место и начало эволюции. - Красноярск., 1991.

  4. Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право //Государство и право – 2000 - № 1

  5. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и нове подходы: Учебное пособие. – М., 1999

  6. Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. – М., 1969

  7. Любашиц В.Я. Первобытное общество: общественная власть и формы организации //Вісник ЛІВС МВС України - 2000 - №2

  8. Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория //Государство и право – 2001 - № 3

  9. Супатаев М.О. Обычное право и правовой плюрализм //Ты и право -1999 - №2

  10. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М.,1977


Тема 7. Легалізація та легітимація державної влади.

Вступ.

1. Легітимність і легалізація: співвідношення понять.

2. Типологія легітимності.

3. Легалізація державної влади.

Висновок.

Література

 1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997.

 2. Бейкун А. Позитивна тенденція розвитку категорії „система” як елемента структурно-функціональної побудови органів державного управління //Право України – 2001 - № 12

 3. Верник О., Машков А. та ін. Межі державної влади/ За заг. ред. В. Самохвалова. – К., 2001. – 216 с.

 4. Козюбра М. Державна влада: межі здійснення та форми організації (політико-правові аспекти) // Українське право. - 1995. - № 2.

 5. Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, K.M. Левківський, В.П. Андрющенко та ін. – К., 1998.

 6. Рябов С. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. - К., 1996. - 124 с.

 7. Чехович Т. В. Державна влада як інститут конституційного права України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Київ, 2005 .- 19 с.

 8. Чехович Т. В. Сутність і юридична природа державної влади // Часопис Київського університету права. – 2003. - № 3. – С. 18-21.

 9. Чиркин В.Е. Основы государственной власти. – М.: Юристъ, 1996. – 112 с.

 10. Шпакова Р.П. Легитимность политической власти. // Советское государство и право. - 1990. - № 3.


Тема 8. Політико-правова ідея суверенітету та її реалізація в українському державотворенні.

Вступ.

1. Суверенітет в історії державно-правової думки.

2. Поняття і види суверенітету.

3. Реалізація принципу суверенітету в українському державотворенні.

Висновок.


Література

1. Волянська Г.М. Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти. Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. – К., 1995. – 23 с.

2. Гапотій В.Д. Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. - Х, 2005. – 18 с.

3. Журавський В.С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 344 с.

4. Книгін К. Реалізація народного волевиявлення, вираженого в рішеннях всеукраїнських референдумів: окремі проблеми// Право України. – 2003. – № 8. – С. 44-47.

5. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-ї річниці незалежності України. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 356с.

6. Федущак-Паславська Г. Обмеження державної влади (теоретичний аспект) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 11-13.

7. Червяцова А.О. Народний суверенітет: загальна характеристика// Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск. – С. 76–79.

8. Шипілов Л.М. Принцип народовладдя і його здійснення в Україні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. - Х, 2004. – 18с.

9. Шипілов Л.М. Про деякі питання теорії народовладдя// Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4 (27). – С. 224-231.


Тема 9. Поняття та соціальне призначення держави.

Вступ.

1. Плюралізм підходів до розуміння держави.

2. Сутність держави.

3. Соціальне призначення держави.

Висновок.

Література

 1. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки. //Государство и право- 1993 - № 7.

 2. Копан О. Соціальна безпека як об’єкт державної діяльності // Право України - 2001 - № 11

 3. Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. – М., 1969.

 4. Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов. //Советское государство и право – 1990 - № 1.

 5. Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория. // Государство и право - 2001 - №3

 6. Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право - 2001- № 7

 7. Медведчук В. Держава в умовах перехідного суспільства // Право України – 1998 - № 3

 8. Телятник Л. Проблеми розширення логічного обсягу загального поняття держави // Право України -1999 - № 9.

 9. Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України -1999 - № 9

 10. Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади дослідження. //Право України – 2002 - № 1.

 11. Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и право – 2002 - № 2


Тема 10. Правоохоронна функція держави.

Вступ.

1. Функції держави: поняття і види.

2. Правоохоронна функція держави: поняття і зміст.

3. Правоохоронна діяльність як форма реалізації правоохоронної функції.

Висновок.

Література

1. Горінецький Й.І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 – К., 2005. – 20 с.

2. Ковальський В. Охоронна функція держави як система // Юридична Україна. – 2003. – № 11. – С. 26-30.

3. Кучук А.М. Основні напрями та завдання правоохоронної діяльності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. – С. 85-90.

4. Кучук А.М. Правоохоронна діяльність: питання теоретичного визначення // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – № 2. – С. 63-68.

5. Онопенко П.В. Функції сучасної держави, їх сутність, різновиди та тенденції розвитку // Держава і право. - 2000. - № 7. - С.72-76.

6. Онопенко П.В. Правоохоронні функції держави України: Монографія. - К.: "Варта", 2003. - 128 с.

7. Онопенко Петро Васильович Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація : Автореф. дис. …канд.. юрид. Наук: 12.00.01. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2005. – 16 с.

8. Сажнєв І.В. Суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави: теоретико-правовий аналіз// Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2001.—№4. — С.73-81.

9. Сажнєв І.В. Деякі питання щодо визначення поняття „правоохоронна функція держави” // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2000.— №4.— С. 62-70.

10. Сажнєв І.В. До питання щодо визначення поняття „правоохоронна функція держави” // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2000. – Вип. 4. – С. 62–71.


Тема 11. Правовий статус людини і громадянина.

Вступ.

1. Образи людини у загальнотеоретичному правознавстві.

2. Поняття і види правового статусу.

3. Структура правового статусу.

Висновок.

Література

 1. Басик В.П. Эволюция правового статуса личности и ее отражение в российской правовой науке // Правоведение. – 2005. - № 1.

 2. Білозьоров Є.В. Правовий статус особи в Україні // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 р. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. − С. 13-15.

 3. Гудима Д. Образи людини у загальнотеоретичному правознавстві: постановка проблеми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції. – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2007. – С. 14-15.

 4. Гудима Д. Поняття „суб’єкт права”: до сучасних дискусій // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - № 10. – С. 40-53.

 5. Гусарєв С.Д. Теоретичні аспекти забезпечення правового статусу особистості в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції. – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2007. – С. 18-21.

 6. Добрянський С. Теорія прав людини: до постановки окремих проблем // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 14-16.

 7. Стремухов А.В., Гасанов К.К. Свойства основных прав человека как правовое явление// История государства и права. – 2003. – № 6. – С. 32-35.

 8. Тихонов В.Н. К вопросу взаимоотношения государства и личности // Вісник Луганського інституту МВС. – 2001. - № 3. – С. 3-8.

 9. Шаповал В., Шаповал Т. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні // Право України. – 2006. - № 9. - С. 47-51.

 10. Шукліна Н. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 12. – С. 52-62.Тема 12. Теорія прав людини.

Вступ.

1. Поняття прав і свобод людини.

2. Класифікація прав людини.

3. Забезпечення прав людини в сучасному світі.

Висновок.


Література

1. Барчук Г.І., Олійник А.Ю. Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 173-181.

2. Верланів С. Стандарти прав людини: спроба загальнотеоретичної характеристики // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 57-58.

3. Добрянський С. Теорія прав людини: до постановки окремих проблем // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 14-16.

4. Заворотченко Т.М. Міжнародні організаційно-правові гарантії парв і свобод людини // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. - К: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2003. - С.108.

5. Матузов Н.И. Правовая система и личность.- Саратов, 1987.

6. Музика А. Права людини в площині правозахисної діяльності // Право України. – 1995. – № 9-10. – С. 23-27.

7. Нор В., Грищук В. Права людини і правові проблеми роздержавлення правоохоронної діяльності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 56-67.

8. Права человека: Учебник для вузов/ Отв. ред. Б.А. Лукашева. – М., 1999.

9. Слюсар К. Європейські стандарти в галузі прав людини: теорія і практика функціонування Європейської конвенції про захист основних прав і свобод людини і громадянина // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 102-105.

10. Стремухов А.В., Гасанов К.К. Свойства основных прав человека как правовое явление// История государства и права. – 2003. – № 6. – С. 32-35.


Тема 13. Правоохоронна діяльність.

Вступ.

1. Поняття та ознаки правоохоронної діяльності.

2. Функції та завдання правоохоронної діяльності.

3. Механізм здійснення правоохорони.

Висновок.

Література

 1. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. – 2003. – № 4. – С. 18–21.

 2. Ведєрніков Ю.А., Шкарупа В.К., Карпунчев В.П. Щодо визначення поняття правоохоронної діяльності // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 3. – С.102–111.

 3. Кучук А.М. Основні напрями та завдання правоохоронної діяльності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. – С. 85-90.

 4. Кучук А.М. Правоохоронна діяльність: питання теоретичного визначення // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – № 2. – С. 63-68.

 5. Кучук А.М. Правоохоронна діяльність: проблемні питання визначення поняття // Держава і право: історія, теорія, практика: Наук. та метод. щорічник кафедри теорії та історії держави і права. – Вип. 1. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2003. – С. 130-137.

 6. Кучук А.М. Сучасна парадигма правоохоронної діяльності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. – С. 199-203.

 7. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 576 с.

 8. Новік О. Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини // Право України. – 2003. – № 9. – С. 121–124.

 9. Степаненко Ю.В. Понятие и содержание правоохранительной деятельности // Российский следователь. – 2003. – № 8. – С. 20-28.

 10. Тихомиров О.Д., Ведєрніков Ю.А. Діалектика змісту та форми правоохоронної діяльності // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ: Зб. наук. праць. – К., 1995. – С. 166-173.Тема 14. Правоохоронна система суспільства.

Вступ.

1. Поняття правоохоронної системи.

2. Структура правоохоронної системи.

3. Напрями удосконалення правоохоронної системи.

Висновок.

Література

 1. Братко А.Г. Правоохранительная система (Вопросы теории). – М.: Юрид. лит, 1991. – 206 с.

 2. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы в СССР: проблемы теории и методики преподавания // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1989. – С. 15–23.

 3. Кучук А.М. Правоохоронна система України: визначення поняття і структура // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції: Мат-ли наук. конференції курсантів, студентів та молодих науковців (26 березня 2004 р.). – Д., 2004. – С. 183-184.

 4. Кучук А.М. Правоохоронні органи в механізмі правоохорони // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. Конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 142-144.

 5. Кучук А.М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 – К., 2007. – 20 с.

 6. Кучук А.М., Ведєрніков Ю.А. Удосконалення правоохорони як неодмінна умова євроінтеграції // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 109-111.

 7. Лукашевич В.Г., Негодченко О.В. Місце і роль правоохоронних органів у системі державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ: Науковий журнал / Гол. ред. Ф.К. Думко. – Одеса, 1997. – Вип. 1. – С. 17–22.

 8. Мойсик В. Реформування правоохоронної системи – шлях до правової держави // Голос України. – 2004. – № 177. – 23 вересня – С. 1, 4.

 9. Нор В., Грищук В. Права людини і правові проблеми роздержавлення правоохоронної діяльності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 56-67.

 10. Нор В., Грищук В., Кир’яков В. Недержавна правоохоронна діяльність: (правова концепція) // Право України. – 1992. – № 2. – С. 23–25.

 11. Півненко В. Правоохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 39–45.

 12. Теория права и государства: Учебник для вузов / Под ред.
  В.В. Лазарева. – М.: Право и Закон, 1996. – 424 с.

 13. Фрицький О.Ф. Вплив Конституції України на розвиток і удосконалення правоохоронної діяльності держави // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1997. – Вип. 1. – С. 7-15.


Тема 15. Правові гарантії забезпечення прав людини.

Вступ.

1. Система гарантування прав та законних інтересів.

2. Правові гарантії – як засіб забезпечення прав і свобод особи в сучасних умовах.

3. Діяльність правоохоронних органів щодо гарантування прав людини.

Висновок.

Література

 1. Барчук Г.І., Олійник А.Ю. Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 173-181.

 2. Білозьоров Є.В. Гарантії прав і свобод людини і громадянина − основа їх реальності в суспільстві // Україна 2005: поступальна хода до верховенства права: Зб. матер. конф. − К.: НАВСУ, 2005. − С. 21-24.

 3. Білозьоров Є.В. Конституційні гарантії соціально-правового захисту прав і свобод громадян України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 2. – С. 181-186.

 4. Білозьоров Є.В. Особливості права власності в системі економічних гарантій прав і свобод людини і громадянина // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і прав ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Т.1. – С. 26-29.

 5. Білозьоров Є.В. Правові гарантії забезпечення прав і свобод громадян в діяльності міліції // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 р. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. − С. 11-17.

 6. Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження // Право України. – 2002. – № 4. – С. 61-65.

 7. Музика А. Права людини в площині правозахисної діяльності // Право України. – 1995. – № 9-10. – С. 23-27.

 8. Нор В., Грищук В. Права людини і правові проблеми роздержавлення правоохоронної діяльності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 56-67.

 9. Права человека: Учебник для вузов/ Отв. ред. Б.А. Лукашева. – М., 1999.

 10. Слюсар К. Європейські стандарти в галузі прав людини: теорія і практика функціонування Європейської конвенції про захист основних прав і свобод людини і громадянина // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 102-105.Тема 16: Суд як основний орган забезпечення прав людини.

Вступ.

1. Система інститутів забезпечення прав людини.

2. Місце суду в системі інститутів забезпечення прав людини.

3. Європейський Суд з прав людини як гарант дотримання державою норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Висновок.

Література

  1. Андріанов К. Природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України – 2002 - №3

2. Барчук Г.І., Олійник А.Ю. Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 173-181.

3. Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека // Государство и право - 2001 - № 12.

4. Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України. //Право України - 2002 - № 2.

5. Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження // Право України. – 2002. – № 4. – С. 61-65.

6. Права человека: Учебник для вузов/ Отв. ред. Б.А. Лукашева. – М., 1999.

7. Скитович В.В., Мальцева С.В. Нотариат и суд: грани взаимоотношений // Журнал российского права. – 2004. – № 7. – С. 99-104.

8. Слюсар К. Європейські стандарти в галузі прав людини: теорія і практика функціонування Європейської конвенції про захист основних прав і свобод людини і громадянина // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 102-105.

9. Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України. – 1999. – № 5. – С 18-22.

10. Фоков А.П. Правозащитная деятельность Конституционного Суда РФ в сфере уголовного судопроизводства // Юридический мир. – 2000. – № 4. – С. 64-70.


Тема 17. Демократія: історія і сучасність.

Вступ.

1. Ознаки і принципи демократії.

2. Демократія в історико-правовій думці.

3. Форми і види демократії.

Висновок.

Література

 1. Гапоненко В. Майбутнє демократії // Віче. – 2007. - № 17.Левіна Ю. Демократія як форма політичного режиму // Вісник Академії правових наук. – 2006. – Вип.. 3.

 2. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. – М.: Наука, 1990. – 256 с.

 3. Лардере Гі Короткий аналіз світового конституційного досвіду демократії // Право України. – 1992. - № 1.

 4. Невичерпність демократії: видатні діячі минулого і сучасності про вільне, демократичне суспільство і права людини/ Упоряд. О.І. Терех, Я.Г. Оксюта. – К.: Укр. письменник, 1994. – 198 с.

 5. Погорілко В. Ф. Основні засади теорії безпосередньої демократії// Право України. – 2001. – № 8. – С. 26-32.

 6. Ревель Ж.-Ф. Друга молодість демократії К., 2001.

 7. Скрипнюк О. Демократія як механізм державного управління // Вісник Академії правових наук. – 2006. – Вип.. 3.

 8. Скрипнюк О. Демократія: Україна і світовий вимір. – К., 2006.

 9. Чубин О. Свобода вираження поглядів – основа демократичного суспільства // Вісник прокуратури. – 2003. - № 7.

 10. Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв’язках // Право України. – 2004. - № 8.


Тема 18. Поняття і структура форми держави.

Вступ.

1. Форма держави: поняття та зміст.

2. Форма державного правління.

3. Форма державного устрою.

4. Форма державного режиму.

Висновок.

Література

1. Арбузов А.В. Европейский Союз: международная организация или конфедерация // Правоведение. – 2005. – № 4.

2. Брезгулевская Н.В. Виды федерации и модели федерализма // Правоведение. – 2005. – № 3.

3. Иванов В. Вопросы теории государственного устройства // Журнал российского права. – 2002. - № 1.

4. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. – М., 1990.

5. Линецкий С. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму //Право України - 1999 - № 7

6. Мазуров И. Фашизм как форма тоталитаризма. // Общественные науки и современность, 1993. № 5.

7. Сухонос В. Форма державно-територіального устрою // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 1.

8. Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики // Право України - 2000 - № 6.

9. Шаповал В. Державний устрій України: політико-правовій аспект, проблеми. // Українське право. – 1996. - № 1.


Тема 19. Авторитарний режим в умовах переходу до демократії.

Вступ.

1. Державний режим: поняття і види.

2. Характеристика авторитарного режиму.

3. Сутність та функції авторитарного режиму в умовах переходу до демократії.

Висновок.

Література

 1. Грицкевич С. Особливості держави і права перехідного типу в Україні // Держава і закон: теорія, практика, методика. – Івано-Франківськ, 2006. С. 3-8.

 2. Лемак В. Форма державного режиму в постсоціалістичних країнах: теоретико-правовий аналіз // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. - № 2.

 3. Линецкий С. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму // Право України - 1999 - № 7.

 4. Мазуров И. Фашизм как форма тоталитаризма. // Общественные науки и современность, 1993. № 5.

 5. Медведчук В. Держава в умовах перехідного суспільства // Право України. – 1998. - № 3.

 6. Романів О. Яку державу будує Україна. – Львів, 1995.

 7. Скрипник О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму. // Право України - 2001 - № 5.

 8. Сухонос В. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 12.

 9. Тоталитаризм как исторический феномен. Редкол: А.А. Кара-Мурза (отв. ред.) и др. – М. 1989.


Тема 20. Плюралізм підходів до типології держави.

Вступ.

1. Типологія держав: поняття та значення.

2. Критерії типології держав та характеристика типів держави.

3. Перехідний тип держави.

Висновок.

Література

 1. Бур’ян М.С., Грицьких І.В.Держава та демократія: зовнішньоекономічні аспекти становлення держави //Вісник ЛІВС МВС України ,спец. випуск 2001.

 2. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки. //Государство и право. – 1993. - № 7.

 3. Кампо В. Українські реформи: політика і право (Популярний нарис). – К., 1995

 4. Кечекьян С.Ф. Учения Аристотеля о государстве и праве. – М., 1947

 5. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. – М., 1990.

 6. Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві. //Право України – 2001- № 2.

 7. Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов. //Советское государство и право. - 1990.- № 1

 8. Линецкий С. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму //Право України - 1999 - № 7

 9. Оборотов Ю.М. Традиції та новації у правовому розвитку. – Одеса, 2001

 10. Тоталитаризм как исторический феномен. Редкол: А.А. Кара-Мурза (отв. ред.) и др. – М. 1989.

 11. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М.,1977

 12. Якушин В.М. Государство переходного типа. Вопросы теории. – К 1991.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы