Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница14/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Тема 21. Держава як система державних органів: західне та східне трактування.


Вступ.

1. Держава як система інститутів влади.

2. Механізм держави: „радянське трактування”.

3. Механізм держави: сучасне трактування.

Висновок.

Література

 1. Бульба О. Законодавча влада як один з елементів приципу розподілу влад // Право України – 2002 - № 6.

 2. Копейчиков В.В. Механизм советского государства. – М.: Юрид. лит., 1988.

 3. Наливайко Л. До питання про визначення поняття „механізм держави” // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 10.

 4. Наливайко Л. Конституційно-правові основи механізму української держави та його принципів // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 11.

 5. Прийдак М.М. Виконавча влада в “автономному режимі” // Віче - 1996 - № 5.

 6. Скомороха В. Окремі питання поділу влади, визначення державної та судової влади, незалежності судової влади. // Вісник Конституційного суду України - 2000 - № 1.

 7. Титарчук В. Вдосконалення державного апарату. // Право України - 1999 - № 3.

 8. Шаповал В. Виконавча влада: правовий статус і реалії. // Урядовий кур’єр -1996 - 6 грудня.

 9. Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України. – 2003. – № 8. – С. 25-29.


Тема 22. Порядок формування органів держави в різних державах.

Вступ.

1. Порядок формування представницьких органів держави.

2. Виконавчі органи влади: склад і процедура формування.

3. Система судових органів влади та повноваження щодо її формування.

Висновок.

Література

 1. Америка: далекая и …близкая // Закон и право. – 2003. - № 2.

 2. Бульба О. Законодавча влада як один з елементів приципу розподілу влад // Право України – 2002 - № 6

 3. Давид Рене. Основные правовые системы современности.- М., 1978.

 4. Делія Ю. Делеговані повноваження: немає підконтрольності без відповідальності. // Право України - 1999 - № 4.

 5. Інститут омбудсмена: світові моделі і досвід // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - № 2.

 6. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник/Под. ред. – д.ю.н.,проф. А.Я.Сухарева. – 2-е изд; изм. и доп. – М., Изд-во Норма – 2001.

 7. Прийдак М.М. Виконавча влада в “автономному режимі” // Віче - 1996 - № 5.

 8. Прийдак М.М. До формування механізму правління судової влади. //Право України. - 1994. - № 4.

 9. Шаповал В. Виконавча влада: правовий статус і реалії. // Урядовий кур’єр -1996 - 6 грудня.

 10. Шумський Г. Місце прокуратури в системі державних органів. //Право України.- 1995 - № 2


Тема 23. Ідеальна держава в політико-правовій думці.

Вступ.

1. Концепції ідеальної держави в античні часи та Середньовіччя.

2. Характеристика основних концепцій ідеальної держави в Новий та Новітній час.

3. Концепція правової держави.

Висновок.

Література

 1. Бердяев Н.О. О государстве: Философия неравенства.- М., 1990.

 2. Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства.- М., 1992.

 3. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник /Ю.А.Ведєрніков, В.В. Чурпіта, А.М.Колодій та ін. –К.:Національна академія внутрішніх справ,2001.

 4. Кіндратець О. Нові форми взаємодії держави і громадянського суспільства // Людина і політика. – 2004. - № 1.

 5. Коваленко А.И. Правовое государство: концепции и реальность.- М., 1993.

 6. Кондратьєв Р. Соціальна держава в теоретико-правових та філософських дослідженнях //Право України. - 2005. - № 2.

 7. Кузнецов Э.В., Савельев В.Ф. Правовое государство (из истории русской правовой мысли) // Правоведение – 1991- №7.

 8. Кузьменко Б. Правління права, політична демократія, громадянське суспільство: перспективи інтегративної ідеології. //Право України - 1999 - №11.

 9. Махновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України. – 2005. - № 7.

 10. Мироненко Н. Актуальне дослідження теорії правової держави // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 2.


Тема 24. Концепції держави соціологічного спрямування.

Вступ.

1. Концепція держави загального благоденства.

2. Характеристика елітарної та технократичної концепцій держави.

3. Етатиська та фашистка концепції держави.

Висновок.

Література

1. Бердяев Н.О. О государстве: Философия неравенства.- М., 1990.

  2. Власть: очерки современной политической философии Запада.- М., 1989.

  3. Графский В.Г. Общая теория права П.А. Сорокина: на пути к интегральному (синтезированному) правопознанию. //Государство и права - 2000 - № 1

4. Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства.- М., 1992.

  5. История политических и правовых учений ХХ в.- М., 1995.

  6. Іванішин В. Нація. Державність. Націоналізм. - Дрогобич, 1992.

7. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник /Ю.А.Ведєрніков, В.В. Чурпіта, А.М.Колодій та ін. –К.:Національна академія внутрішніх справ,2001.

  8. Политические проблемы теории государства.- М.,1993.

  9. Скворцов В.И. Доктрина конвергенции и ее пропаганда.- М.:Политиздат, 1974.

  10. Шацкий Ежи. Утопия и традиция.- М., 1990.Тема 25. Правова держава.

Вступ.

1. Історія розвитку ідеї правової держави.

2. Поняття та принципи правової держави.

3. Формування правової держави в Україні.

Висновок.


Література

 1. Бердяев Н.О. О государстве: Философия неравенства.- М., 1990.

 2. Волинка К.Г. Основні тенденції розвитку громадянського суспыльства і правової держави в сучасній Україні // Науковий вісник Запорізького юридичного інституту МВС. – 1999. – № 4.

 3. Іваненко Г. Основні принципи правової держави // Митна справа. – 2002. - № 4.

 4. Калинин С. О генезисе концепции правового государства // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 27-28.

 5. Кіндратець О. Нові форми взаємодії держави і громадянського суспільства // Людина і політика. – 2004. - № 1.

 6. Коваленко А.И. Правовое государство: концепции и реальность.- М., 1993.

 7. Кравченко Ю. Вчення про правову державу Г. Бермана // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. - № 2.

 8. Махновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України. – 2005. - № 7.

 9. Мироненко Н. Актуальне дослідження теорії правової держави // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 2.

 10. Ходаківський М. Громадянське суспільство і держава: аспекти взаємодії // Держава і право. – 1999. –Вип. 2.


Тема 26. Громадянське суспільство і правова держава.

Вступ.

1. Правова держава і громадянське суспільство в історії державно-правової думки.

2. Характеристика громадянського суспільства.

3. Співвідношення правової держави та громадянського суспільства.

Висновок.

Література

 1. Бабенко К. Становлення громадянського суспільства в Україні: конституційний вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 12.

 2. Волинка К.Г. Основні тенденції розвитку громадянського суспільства і правової держави в сучасній Україні // Науковий вісник Запорізького юридичного інституту МВС. – 1999. – № 4.

 3. Іваненко Г. Основні принципи правової держави // Митна справа. – 2002. - № 4.

 4. Кіндратець О. Нові форми взаємодії держави і громадянського суспільства // Людина і політика. – 2004. - № 1.

 5. Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві // Право України. – 2004. - № 6.

 6. Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України. – 2005. - № 7.

 7. Рудич Ф. Громадянське суспільство в Україні // Віче. – 2004. - № 6.

 8. Тодика Ю. Конституційні засади формування громадянського суспільства в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - № 1.

 9. Ходаківський М. Громадянське суспільство і держава: аспекти взаємодії // Держава і право. – 1999. –Вип. 2.

 10. Цвих В.Ф. Основні концепції виникнення та формування громадянського суспільства // Науковий вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2001. – Вип. 35.


Тема 27. Верховенство права.

Вступ.

1. Розвиток ідеї верховенства права в державно-правовій думці.

2. Поняття верховенства права.

3. Верховенство права: український досвід.

Висновок.

Література

 1. Андрощук С. Принцип верховенства права: визначення, співвідношення із суміжними поняттями, особливості законодавчого закріплення і реалізації // Юридичний журнал. – 2005. - № 11. – С. 71-77.

 2. Вовк Д. Принцип верховенства права в Україні: проблеми визначення та дії // Юридический вестник. – 2003. - № 3. – С. 110-113.

 3. Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права // Право України. – 2003. – № 3. – С. 26-31.

 4. Зейкан Я. Верховенство права: міф чи реальність // Закон і бізнес. – 2002. - № 33. – С. 1, 29.

 5. Кампо В. Верховенство права // Український юрист. – 2006. - № 3. – С. 88.

 6. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і права людини // Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): Тези доповідей та наукових повідомлень. 10-11 грудня 1998 р. – Х., 1998.

 7. Костицький М.В. Філософські проблеми верховенства права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – 2007. – № 5.

 8. Рабинович П. Верховенство права з погляду Страсбурзького суду // Віче. – 2006. - № 9-10. – С. 40-44.

 9. Савченко О. Принцип верховенства права – нормативна основа громадянського суспільства та правової держави // Юридична Україна. – 2006. - № 12. – С. 17-20.

 10. Стефаник В. Верховенство права чи верховенство закону? // Віче. – 2004. - № 2. – С. 19-21.


Тема 28. Розподіл влади: історія та сучасність.

Вступ.

1. Розвиток ідеї розподілу влади в державно-правовій думці.

2. Принцип розподілу державної влади: загальна характеристика.

3. Механізм „стримувань і противаг”.

Висновок.

Література

1. Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влад // Право України – 2002 - № 6.

2. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади, як принцип основ конституційного ладу України. // Право України - 1998 - № 1.

3. Заєць А. Законодавча діяльність: деякі питання методології, теорії і практики. //Українське право 1995 № 2

4. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотип. Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999. – 736 с.

5. Монтеск’є Ш.-Л. Про розподіл влади // Демократія: антологія / Упоряд. О. Проценко. – К.: Смолоскип, 2005. – С. 373-377.

6. Тертишник В. Концептуальні проблеми розподілу влади: до становлення сучасної моделі правової держави в контексті політичної реформи в Україні // Юридична Україна. – 2003. – № 3. – С. 13-16.

7. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты. //Советское государство и право - 1990 - № 8.

8. Шаповал В. Виконавча влада: правовий статус і реалії. //Урядовий кур’єр -1996 - 6 грудня.

9. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. (Порівняльний аналіз) – К. Програма, 1995.

10. Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України. – 2003. – № 8. – С. 25-29.


Тема 29. Праворозуміння в різних школах права.

Вступ.

1. Плюралізм підходів до праворозуміння.

2. Нормативіський підхід до розуміння права.

3. Психологічний підхід до праворозуміння.

4. Соціологічний підхід до розуміння права.

Висновок.

Література

 1. Алаіс С.І. Проблема праворозуміння в основних школах права. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. – К.: НАВСУ, 2003.

 2. Алаіс С.І. Психологічна школа права: зміст, значення та вплив на формування юридичної психології // Держава і право. Збірник наукових праць / Юридичні і політичні науки. – Вип. 8. – К., 2000. – С. 41–48.

 3. Алаіс С.І. Соціологічна школа права: багатоманітність концепцій та їх роль у забезпеченні ефективності правових досліджень // Держава і право. Збірник наукових праць / Юридичні і політичні науки. – Вип. 7. – К., 2000. – С. 49–58.

 4. Алаіс С.І. Соціологічна школа права: багатоманітність концепцій та їх вплив на формування законодавства // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку (матеріали міжвузівської наукової конференції). – Вип. 2. – К., 2002. – С. 60–63.

 5. Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и социальная реалия // Государство и право. – 2001. – № 5.

 6. Беляневич О. Декілька нотаток про дуалізм права // Юридичний журнал. – 2004. – № 12. – С. 24-26.

 7. Козлихин И.Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. - № 1. – 2006. – С.31 – 41.

 8. Лазарев В.В. Поиск права // Журнал российского права. – 2004. – № 7.

 9. Пархоменко Н. Співвідношення права та держави в контексті сучасного праворозуміння // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 46-47.

 10. Селиванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) // Право України. – 2005. – № 5.


Тема 30. Поняття і сутність права.

Вступ.

1. Плюралізм підходів до розуміння права.

2. Поняття ат ознаки права.

3. Сутність права.

Висновок.


Література

 1. Алаіс С.І. Проблема праворозуміння в основних школах права. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. – К.: НАВСУ, 2003.

 2. Алексеев С.С. Право: время новых подходов. //Советское государство и право- 1991 - №2.

 3. Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и социальная реалия // Государство и право. – 2001. – № 5.

 4. Графский В.Г. Общая теория П.А. Сорокина на пути к интегральному (синтезированному) правопознанию. //Государство и право – 2000 - № 1.

 5. Кампо В. Українські реформи: політика і право. Популярний нарис.- К., 1995.

 6. Козлихин И.Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. - № 1. – 2006. – С.31 – 41.

 7. Лазарев В.В. Поиск права // Журнал российского права. – 2004. – № 7.

 8. Папірна А.В. Основні етапи розвитку теорії природного права //Вісник ДЮІ МВС України - 2000 - Випуск 3.

 9. Пархоменко Н. Співвідношення права та держави в контексті сучасного праворозуміння // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 46-47.

 10. Супатаев М.А. Обычное право и правовой плюрализм. //Государство и право – 1999 - № 12.


Тема 31. Принципи права.

Вступ.

1. Основні ознаки і визначення права

2. Принципи права: форми існування та види.

3. Характеристика принципу верховенства права.

Висновок.

Література

 1. Андрощук С. Принцип верховенства права: визначення, співвідношення із суміжними поняттями, особливості законодавчого закріплення і реалізації // Юридичний журнал. – 2005. - № 11. – С. 71-77.

 2. Вовк Д. Принцип верховенства права в Україні: проблеми визначення та дії // Юридический вестник. – 2003. - № 3. – С. 110-113.

 3. Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права // Право України. – 2003. – № 3. – С. 26-31.

 4. Зейкан Я. Верховенство права: міф чи реальність // Закон і бізнес. – 2002. - № 33. – С. 1, 29.

 5. Кампо В. Верховенство права // Український юрист. – 2006. - № 3. – С. 88.

 6. Колодій А.М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання): Автореф. дис. ...д-ра. юрид. наук: 12.00.01, 12..00.02./Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 38 с.

 7. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. – К.: Юрінком, 1995. – 272 с.

 8. Костицький М.В. Філософські проблеми верховенства права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – 2007. – № 5.

 9. Кучук А.М. Принципи правоохоронної діяльності // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С. 77-81.


Тема 32. Норми права в системі соціальних норм.

Вступ.

1. Поняття та види соціальних норм.

2. Загальна характеристика норм права.

3. Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами.

Висновок.

Література

 1. Вардомацкий А.П. Мораль как регулятивная система // Философские науки. – 1988. - № 10.

 2. Вовк Д. Право і релігія: спільні риси та відмінності // Вісник Академії правових наук України. - № 1 (48).

 3. Корчевна Л. До питання про концептуальну єдність моралі та права // Юридична Україна. – 2004. - № 6. – С. 11-14.

 4. Костенко Л. Право звичаїв // Юридичний журнал. – 2006. - № 8.

 5. Молчанов Б.А. Закон и обычаи в регулировании взаимодействия человека и среды его обитания // Журнал российского права – 2001 - № 4.

 6. Осипян Б.А. Процессы взаимодействия обычая и права // Современное право. – 2006. - № 4. – С. 51-57.

 7. Парасюк В.М. Зміст моральних норм у праві // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2004. - № 1. – С. 318-329.

 8. Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів. // Право України - 2001 - № 10.

 9. Тихомиров Ю. Технико-юридические нормы в системе права. // Право и экономика. – 2004. - № 10. – С. 3-8.

 10. Шевцов С.В. Религия и право: аспекты взаимодействия // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. - К: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003.


Тема 33. Види юридичних норм.

Вступ.

1. Поняття юридичних норм.

2. Класифікація класичних юридичних норм.

3. Види і характеристика спеціалізованих юридичних норм.

Висновок.

Література

 1. Бошно С. Развитие признаков нормативно-правового акта в современной правотворческой практике // Журнал российского права. – 2004. - № 2.

 2. Тихомиров Ю.А. Теория закона.- М., 1982.

 3. Черданцев А.Ф. Специализация и структура норм права. // Правоведение, 1970. - №1.

 4. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция.- М., 1978.

 5. Графский В.Г. Право и мораль в истории: проблемы ценностного подхода. // Государство и право - 1998 - № 8.

 6. Пугинский Б. О норме права // Вестник Московського университета С. 11. Право. – 2007. - № 7.

 7. Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. – Воронеж, 1990.

 8. Погорілко В., Федоренко В. Поняття, ознаки , види і структура конституційно-правових норм //Право України – 2001 - № 11.


Тема 34. Структура юридичної норми.

Вступ.

1. Юридична норма: поняття і види.

2. Підходи до розуміння структури юридичних норм.

3. Характеристика структурних елементів юридичних норм.

Висновок.

Література

 1. Корнута Р. Вітчизняні погляди на структуру норми права // Право України. – 2007. - № 7.

 2. Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. – Воронеж, 1990.

 3. Наден О. Диспозиція норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 2.

 4. Наден О.В. Структура норм кримінального права // Проблеми законності. – 2006. – Вип.. 79. – С. 121-129.

 5. Орєхов В. Загальнотеоретичні проблеми розуміння санкції // Часопис Київського університету права. – 2005. - № 4.

 6. Погорілко В., Федоренко В. Поняття, ознаки , види і структура конституційно-правових норм //Право України – 2001 - № 11.

 7. Пугинский Б. О норме права // Вестник Московського университета С. 11. Право. – 2007. - № 7.

 8. Черданцев А.Ф. Специализация и структура норм права. // Правоведение, 1970. - №1.

 9. Чернобель Т.Т. Структура норм права и механизм их действия (Логические основы). // Правоведение - 1988 - № 6.


Тема 35. Юридичне нормотворення: поняття і процес.

Вступ.

1. Співвідношення правоутворення і юридичного нормотворення.

2. Об’єктивне і суб’єктивне в нормотворенні.

3. Стадії юридичного нормотворення.

Висновок.

Література

 1. Дзейко Ж. Законодавча техніка: поняття і значення // Вісник Київського національного університету ім.. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2006.. – С. 11-15.

 2. Дідич Т.О. Суб’єкти нормопроектної діяльності: поняття, ознаки та вимоги // Держава і право. – Випуск 27. – С. 108-113.

 3. Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні // Право України. – 2004. - № 3. – С. 121-124.

 4. Косинський В. Законодавчий процес та процедура: їх основні стадії і етапи. //Право України – 1999 - № 6.

 5. Коталейчук С.П. Правотворчість та законотворчість: чинники впливу та особливості законотворчого процесу в Україні // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2005. - № 4. – С. 98-105.

 6. Мулявка Д. Етапи нормотворчого процесу в МВС України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 12. – С. 18-20.

 7. Мурашин А.Г. Прямое правотворчество. Особенности принятия актов прямого народовластия. //Государство и право - 2001 - № 2.

 8. Олійник А. Законодавчий процес – його основні риси і особливості. //Право України - 1998 - № 4.

 9. Плавич С.В. До визначення поняття правотворчості // Часопис Київського університету права. – 2007. - № 1. – С. 45-51.

 10. Станік С. Оптимізація нормотворчої діяльності як правового засобу утвердження прав і свобод людини. //Право України – 1995 - № 5.


Тема 36. Правоутворення в різних школах права.

Вступ.

1. Правоутворення і правотворчість за нормативіського праворозуміння.

2. Правоутворення за психологічного та соціологічного праворозуміння.

3. Правоутворення за філософським підходом до право розуміння.

Висновок.

Література

 1. Алаіс С.І. Психологічна школа права: зміст, значення та вплив на формування юридичної психології // Держава і право. Збірник наукових праць / Юридичні і політичні науки. – Вип. 8. – К., 2000. – С. 41–48.

 2. Алаіс С.І. Соціологічна школа права: багатоманітність концепцій та їх роль у забезпеченні ефективності правових досліджень // Держава і право. Збірник наукових праць / Юридичні і політичні науки. – Вип. 7. – К., 2000. – С. 49–58.

 3. Алаіс С.І. Соціологічна школа права: багатоманітність концепцій та їх вплив на формування законодавства // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку (матеріали міжвузівської наукової конференції). – Вип. 2. – К., 2002. – С. 60–63.

 4. Дзейко Ж. Законодавча техніка: поняття і значення // Вісник Київського національного університету ім.. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2006.. – С. 11-15.

 5. Дідич Т.О. Суб’єкти нормо проектної діяльності: поняття, ознаки та вимоги // Держава і право. – Випуск 27. – С. 108-113.

 6. Мулявка Д. Етапи нормотворчого процесу в МВС України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 12. – С. 18-20.

 7. Патерило І.В. Загальнотеоретичні засади застосування аксіологічного підходу до проблем правотворчості // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2005. – № 4. – С. 80-86.

 8. Патерило І.В. Загальнотеоретичні засади застосування аксіологічного підходу до проблем правотворчості // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2005. № 4. – С. 80-85.

 9. Плавич С.В. До визначення поняття правотворчості // Часопис Київського університету права. – 2007. - № 1. – С. 45-51.

 10. Шишко В. Правотворчий процес: філософський дискурс // Вісник Львівського інституту МВС. – 2002.. – № 2. - С. 254-261.


Тема 37. Форми права.

Вступ.

1. Форма і джерело права: аспекти співвідношення.

2. Форми права в різних школах права.

3. Характеристика форм права в Україні.

Висновок.

Література

 1. Бошно С. Развитие признаков нормативно-правового акта в современной правотворческой практике // Журнал российского права. – 2004. - № 2.

 2. Гураленко Н. Основні концептуальні підходи до розуміння категорії „джерело права” // Юридична Україна. – 2007. - № 6.

 3. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права. //Государство и право - 1998 - № 2.

 4. Зміївська С. Джерела та форми позитивного права // Вісник Академії правових наук України. – 2005. - № 1.

 5. Луць Л. Система джерел права: загальна характеристика // Проблеми державотворення і захисту прав людини. – Львів, 2007.

 6. Марченко М. Источники права: понятие, содержание, система и соотношение с формой права // Вестник Московского университета. С. 11. Право. – 2002. - № 5.

 7. Марченко М. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Московского университета. С. 11. Право. – 2002. - № 1.

 8. Николик Д. Формальні джерела права // Держава і право. – Випуск 34.

 9. Пархоменко Н. Джерела та форми права як категорії права: до постановки проблеми // Часопис Київського університету права. – 2006. - № 4.

 10. Трофименко В. Закон як джерело права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - № 4.


Тема 38. Нормативно-правові акти: поняття і види.

Вступ.

1. Загальна характеристика форм права.

2. Поняття та види нормативно-правових актів.

3. Співвідношення нормативних та інших правових актів.

Висновок.


Література

 1. Бошно С. Развитие признаков нормативно-правового акта в современной правотворческой практике // Журнал российского права. – 2004. - № 2.

 2. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права. // Государство и право - 1998 - № 2.

 3. Завадская Л.Н. Концепция закона: отрицание отрицания (Теория права: новые идеи – третий выпуск) .- М., 1993.

 4. Кравченко М. Поняття, ознаки і сутність правового закону // Держава і право. – Вип. 37.

 5. Мурашин О. До питання про поняття правового акта // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12.

 6. Оборотов И. Нормативно-правовой акт: время жизни // Юридический вестник. – 2006. - № 3.

 7. Трофименко В. Закон як джерело права // Бюлетень Міністерства юстиції України, №4, 2003.

 8. Христова Г., Гайдамака І. Історія формування та особливості сучасного розуміння нормативно-правового акту // Держава і право. – Вип. 35.

 9. Шамсутдінов О., Стрипко М. Концепція проекту нормативно-правового акта // Вісник Академії правових наук України. – 2005. - № 1.


Тема 39: Межі чинності нормативно-правових актів.

Вступ.

1. Параметри обмеження чинності нормативно-правових актів.

2. Дія нормативно-правових актів в часі. Зворотна сила.

3. Чинність нормативно-правових актів у просторі та по колу суб’єктів.

Висновок.

Література

 1. Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени. // Советское государство и право - 1991 - №2.

 2. Бахрах Д.Н. Конституионные основы действия правовой нормы во времени. // Журнал российского права – 2003. - №5.

 3. Блум М. Действие уголовного закона во времени. – М., 1974.

 4. Завадская Л.Н. Концепция закона: отрицание отрицания (Теория права: новые идеи – третий выпуск) .- М., 1993.

 5. Косинський В. Законодавчий процес та процедура: їх основні стадії і етапи. //Право України – 1999 - № 6.

 6. Кочерга В. Фесенко Є. Законопроект, який став Законом //Право України - 1998 - № 7.

 7. Крохмаль В. Про юридичну дійсність міжнародних договорів // Право України. – 1996. - № 5.

 8. Лихолат І. Визначення сфери законодавчого регулювання. //Право України - 1999 - № 11.

 9. Плечій О. Межі і сфери дії нормативно-правових актів: загальнотеоретичний аналіз // Митна справа. – 2003. - № 1.

 10. Тилле А. Время, пространство, закон. – М., 1965.


Тема 40. Правовий прецедент як форма буття права.

Вступ.

1. Загальна характеристика форм права.

2. Правовий прецедент: поняття і види.

3. Судовий прецедент в Україні.

Висновок.

Література

 1. Андріанов К. Природа рішень Європейського суду з прав людини //Право України – 2002 - №3

 2. Андронов І. Джерела рішення суду Митна справа. – 2006. - № 6.

 3. Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека //Государство и право - 2001 - № 12.

 4. Голєва А. Сутність і переваги судового прецеденту // Юридичний вісник України. – 2004. - № 47.

 5. Зорькин В. Прецедентный характер решений Конституционного Суда РФ // Журнал российского права. – 2004. - № 12.

 6. Кирилюк Д. Чи визнається в Україні судовий прецедент? // Юридичний журнал. – 2005. - № 2.

 7. Мідзявська В. Судовий прецедент: структура, види // Право України. – 2006. - № 6.

 8. Стрєльцова О. Співвідношення понять судового прецеденту та судової практики (теоретичний аспект) // Право України. – 2004. - № 10.

 9. Шевчук С. Европейское прецедентное право в украинской правовой системе // Юридическая практика. – 1999. - № 20.


Тема 41. Систематизація законодавства.

Вступ.

1. Поняття та значення систематизації законодавства.

2. Облік та інкорпорація законодавства.

3. Кодифікація та консолідація законодавства.

Висновок.

Література

 1. Козловьский А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес //Право України - 2000 - № 2.

 2. Литягин Н.Н. Ревизия и систематизация законодательства // государство и право. – 2003. - № 4. – С. 26-32.

 3. Опришко В. Загальнотеоретичні та практичні проблеми систематизації законодавства України. //Право України – 1999 - № 2.

 4. Пащенко О.М. Теоритичні питання кодифікації земельного законодавства України //Вісник Одеського ун-та внутрішніх справ - 2000 - №3.

 5. Плавич В.П. Систематизація законодавства України: проблеми теорії й методології // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ - 2001 - № 4

 6. Погорєлов Є.В. Кодифікація і її функції як форми систематизації й удосконалення законодавства //Вісник Запорізького юридичного інституту – 2000 - №1

 7. Сивицкий В. Некоторые теоретические проблемы систематизации конституционного законодательства Российской Федерации. //Вестн. Моск. ун-та.сер.11”Право” - 2000 - №2.

 8. Современное состояние российского законодательства и его систематизация // Государство и право - 1999 - № 2


Тема 42. Правові відносини: поняття та види.

Вступ.

1. Передумови виникнення правовідносин.

2. Визначення поняття та ознаки правових відносин.

3. Види правових відносин.

Висновок.

Література

 1. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. - Л., 1987.

 2. Дудин А.П. Объект правоотношения - Саратов, 1980.

 3. Лавріненко О. Службово-трудові відносини працівників органів внутрішніх справ і сфера дії законодавства про працю //Вісник Львівського інституту внутр. справ - 2000 - №1.

 4. Нечаева А.М. О правоспособности и дееспособности физических лиц. // Государство и право - 2001 - №2

 5. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект //Государство и право - 2000 - № 89

 6. Селіванов В., Діденко Н. Правова природа регулювання правових відносин // Право України - 2000 - №10.

 7. Сердюк І.А. Щодо ознак правовідносин за участю працівників міліції //Вісник ЛІВС МВС України – 2000 - №2.

 8. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.- М., 1974.

 9. Юриста О.В. Про поняття та основні ознаки правоохоронного відношення // Право України. – 1997. – № 10. – С. 55-57.


Тема 43. Особливості правоохоронних відносин.

Вступ.

1. Поняття та види правових відносин.

2. Поняття та види правоохоронних правовідносин.

3. Особливості структури і змісту правоохоронних відносин.

Висновок.


Література

 1. Гусейнов Л.Г. Відповідальність держав за порушення міжнародних зобов'язань у галузі прав людини: Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2000. - 36 с.

 2. Завальний A.M. Юридичні факти в сфері здійснення правоохоронної діяльності: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — К., — 2007. — 20 с

 3. Сердюк І.А. Особливості юридичного змісту правоохоронних відносин // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. - 2005. - № 4. - С. 63 - 74.

 4. Сердюк І.А. Поняття правоохоронних відносин та їх співвідношення з поняттями «охоронні правовідносини» та «правозахисні відносини» // Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. - 2007. - № 3. - С. 53-63.

 5. Сердюк І.А. Щодо ознак правовідносин за участю працівників міліції //Вісник ЛІВС МВС України – 2000 - №2.

 6. Спаський А.С. Теоретико-методологічні засади дослідження правовідносин за участю органів внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – 2006. – № 2.

 7. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.- М., 1974.

 8. Юриста О. Суб’єкти правоохоронних відносин. //Право України – 1998 - № 2.

 9. Юриста О.В. Про поняття та основні ознаки правоохоронного відношення // Право України. – 1997. – № 10. – С. 55-57.

 10. Юриста.О. Динаміка правоохоронних відносин //Право України - 2001 - №2.


Тема 44. Зміст правовідносин.

Вступ.

1. Юридичний і матеріальний зміст правовідносин.

2. Структура суб’єктивного права.

3. Поняття та зміст юридичного обов’язку.

Висновок.

Література

  1. Бугаєць О.Є. Вихідні засади аналізу категорії „правовідносини” // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС. – 2000 - № 1.

  2. Бугаєць О.Є. Правовідносини як елемент механізму правового регулювання // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС. – 2000 - № 4.

3. Гнатущенко Ю. Підходи до визначення поняття правовідношення // Часопис Київського університету права. – 2005. - № 2.

  4. Даренский В. Диалогические аспекты правовых отношений // Вісник Луганської академії МВС. – 2006. - № 1.

  5. Легуша С.М. Правові відносини як форма і результат правової діяльності // Часопис Київського університету права. – 2006. - № 1.

  6. Легуша С.М. Правові відносини: загальнотеоретична характеристика // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС. – 2005- № 3.

7. Оніщенко Н., Матвієнко О. Гендерні правовідносини: поняття, сутність, природа та значення // Держава і право. – Вип..

8. Сердюк І.А. Особливості юридичного змісту правоохоронних відносин // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. - 2005. - № 4. - С. 63 - 74.

9. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.- М., 1974.


Тема 45. Юридичний факт.

Вступ.

1. Юридичні факти як передумова правовідносин.

2. Класифікація юридичних фактів.

3. Юридичні фікції, презумпції та преюдиції.

Висновок.

Література

 1. Бережний О. Правова природа і галузева належність преюдицій // Право України. – 2002. - № 2.

 2. Бобровник С. Правовий конфлікт та юридичні колізії: взаємодія та взаємозалежність // Часопис Київського університету права. – 2003. - № 4.

 3. Бобровник С. Природа юридичних колізій // Часопис Київського університету права. – 2003. - № 4.

 4. Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння // Право України. – 2006. - № 1.

 5. Кикоть Г. Проблеми класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право України. – 2003. - № 7.

 6. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії // Право України. – 2005. - № 7.

 7. Коваль О. Класифікація юридичних фактів: наукова фікція і реальність // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2004.- № 1.

 8. Лысаковский Г. К вопросу о коллизиях норм права // Юрист. – 2002. - № 1.

 9. Сердюк І. Поняття, види та вплив юридичних фактів на динаміку правоохоронних відносин // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. - № 1.

 10. Шкапко Т. Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин по пенсійному забезпеченню інвалідів // Проблеми державотворення і захисту прав людини. – Львів, 2006.  Тема 46. Система права у співвідношенні з правовою системою та системою законодавства.

Вступ.

1. Система права: поняття та співвідношення з правовою системою.

2. Поняття законодавства.

3. Співвідношення системи права і системи законодавства.

Висновок.

  Література.

 1. Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы законодательства. //Государство и право - 1998 - № 2.

 2. Власенко Н.А. Логико-структурные дефекты системы права. //Правоведение – 1991 - №3.

 3. Левицькі Н. Співвідношення системи права та системи законодавства: теоретичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 22-24.

 4. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття „законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації. //Право України - 2001 - № 8.

 5. Лисенкова О. Законодавство України: необхідне нормативне визначення поняття. //Право України - 1999 - № 11.

 6. Онищенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.,2002

 7. Опришко В. Загальнотеоретичні та практичні проблеми систематизації законодавства України. //Право України – 1999 - № 2

 8. Погорілко В., Малишко М. Правова система – система права – система законодавства суверенної України //Право України - 1993 - № 9-10.

 9. Скакун О.Ф., Пушкін О.А. Правова система України: час нових рішень. - К., 1993

 10. Стретович В. Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування. //Право України – 1998 - № 2.  Тема 47. Реалізація норм права.

Вступ.

1. Поняття і види норм права.

2. Способи реалізації норм права.

3. Індивідуальні правові акти – результат застосування правових норм.

Висновок.

Література

 1. Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). – М., 1992.

 2. Гончаров В.Б., Кожевников В.В. Проблема усмотрения правоприменяющего субъекта в правоохранительной сфере // Государство и право. – 2001. – №3.

 3. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. – М., 1962.

 4. Карабань В. Правозастосовчі аспекти системи права // Право України. – 2006. – № 5. – С. 48-52.

 5. Кінаш Б.С., Солоненко О.М. Проблеми застосування конституційно-правових норм // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 2. - С. 155 - 167.

 6. Крезе О.О. Правові акти в механізмі дії права //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 1.

 7. Матвєєва Л.Г. Інтерпретаційні акти як різновид правових актів // Вісник Одеського ун-та внутрішніх справ. – 2000. – № 2.

 8. Мурашин О. Правозастосовчі акти прямого народовладдя - //Право України – 1999 – № 8.

 9. Пунько О.В. Механізм правозастосовної діяльності // Бюлетені з обміну досвідом МВС України. – 2003. – № 149. – С. 40-43.

 10. Пунько О.В. Особливості правозастосовних актів, які приймаються міліцією при забезпеченні громадського порядку // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 1. – С. 287-293.

 11. Пунько О.В. Правозастосовна діяльність міліції. Автореф. дис. ...канд.юрид. наук: 12.00.01. – К.: НАВСУ, 2005. – 19 с.

 12. Пунько О.В. Юридична техніка правозастосовних актів міліції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 284-290.

 13. Рабінович П. Правозастосовча діяльність (загальна характеристика) // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – С. 795-796.

 14. Черкасов А.Д. О природе правоприменительных актов. Вопросы теории государства и права. – Саратов, 1991.

 15. Шундиков К.В. Цели, средства и результаты в правореализационном процессе // Правоведение. – 2001. - № 4. – С. 30-39.


Тема 48. Правозастосування як передумова реалізації прав людини.

Вступ.

1. Реалізація норм права: поняття та способи.

2. Поняття правозастосування.

3. Стадії правозастосування.

Висновок.

Література

 1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права / Учебник. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с.

 2. Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения. // Государство и право. – 1999. – № 5.

 3. Бондар Ю. Правозастосовча діяльність // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – С. 794.

 4. Венгеров А.Б. Теорія государства и права: Учебник для юридических вузов. – М.: ИКФ Омега-Л, 2002. – 608 с.

 5. Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). – М., 1992.

 6. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. – Л., 1987.

 7. Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами права на працю // Право України - 1999 - № 1.

 8. Жук А. Правозастосування (інтелектуально-вольовий бік) // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – С. 804-806.

 9. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. – М., 1962.

 10. Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових досліджень // Право України. – 2004. – № 8. – С.21-25. Проблемы теории государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 2002. – 656 с.

 11. Рабінович П. Правозастосовча діяльність (загальна характеристика) // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – С. 795-796.

 12. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. – Казань, 1989.


Тема 49. Законність і правопорядок.

Вступ.

1. Співвідношення права та закону.

2. Законність: поняття та гарантії.

3. Правопорядок: поняття та види.

Висновок.

Література

 1. Абрамов Н. О единстве законности на Украине // Юридическая практика. – 2004. - № 20. – 18 мая. – С. 7.

 2. Алаіс С.І. Сучасне праворозуміння як наукова основа дослідження законності // Держава і право. Збірник наукових праць / Юридичні і політичні науки. – Вип. 13. – К., 2001. – С. 38–47.

 3. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України. – 2004. - № 2. – С. 3-9.

 4. Долженков О.Ф. Законність як чинник розвитку правової держави // Науковий вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. - №3. – С. 71-74.

 5. Кондрат С.С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв’язок та взаємозумовленість // Держава і право. – Випуск 31. – С. 35-38.

 6. Крижанівський А. Правопорядок як феномен правової реальності // Юридический вестник. – 2004. - № 1. – С. 69-74.

 7. Крижанівський А.Ф. Громадянське суспільство і правопорядок //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ - 2000 - №2.

 8. Пєтков С.В., Ворушило В.П. Співвідношення дисципліни і законності в діяльності ОВС // Вісник Запорізького юридичного інституту – 2000 - № 4

 9. Рабинович П.М. Вопросы методики измерения уровня законности. - К., 1990.

 10. Сауляк О.П. Парадигма правопорядка: современное прочтение. // Правоведение. – 2006. – № 3.


Тема 50. Юридичні колізії та прогалини в законодавстві.

Вступ.

1. Поняття та види юридичних колізій.

2. Прогалини в законодавстві.

3. Способи подолання та усунення юридичних колізій та прогалин в законодавтсі.

Висновок.

Література:

 1. Бобровник С. Правовий конфлікт та юридичні колізії: взаємодія та взаємозалежність // Часопис Київського університету права. – 2003. - № 4.

 2. Бобровник С. Природа юридичних колізій // Часопис Київського університету права. – 2003. - № 4.

 3. Галянтич М. Колізія нормативно-правових актів: вимушений шлях розвитку права? // Право України. – 1996. - № 6. – С. 33-36.

 4. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения - М., 1974.

 5. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів. //Право України - 2001 - № 4.

 6. Лилак Д. Проблеми колізій у законодавстві України. – К., 2004.

 7. Лисюткин А.Б. Юридическая техника и правовые ошибки //Государство и право - 2001 - № 11.

 8. Лысаковский Г. К вопросу о коллизиях норм права // Юрист. – 2002. - № 1.

 9. Погребняк С. Про колізії в законодавстві // Вісник академії правових наук України. – 2003. – № 1. – С. 26-33.


Тема 51. Тлумачення норм права: поняття та його процес.

Вступ.

1. Поняття та необхідність тлумачення юридичних норм.

2. Правороз’яснювальний процес та його стадії.

3. Практика тлумачення норм права: національний і зарубіжний досвід.

Висновок.

Література

  1. Алексєєнко І.Г. Загальнотеоретичні аспекти тлумачення конституції та законів органами конституційної юстиції //Вісник Запорізького інституту внутрішніх справ - 2000 - № 4.

  2. Власов Ю.Л.Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.,2001

3. Матвєєва Л.Г. Інтерпретаційні акти як різновид правових актів //Вісник Одеського ун-та внутрішніх справ - 2000 - № 2.

  4. Рарог А.И. Правовое значение разъяснений пленума Верховного Суда РФ //Государство и право - 2001 - №21

  5. Сарбаш С.В. Некоторые тенденции развития института толкования договора в гражданском праве. //Государство и право - 1997 - № 2

  6. Селіванов А. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення конституційним Судом України норм законодавства. //Право України. - 1999 - № 10

  7. Спасов Б. Закон и его толкование.- М., 1986.

  8. Суслов В.В., Герменевтика и юридическое толкование. //Государство и право. - 1997 - № 6.


Тема 52. Види тлумачення норм права.

Вступ.

1. Поняття і сутність тлумачення.

2. Класифікація тлумачення юридичних норм.

3. Акт тлумачення норм права: поняття, види та його співвідношення з іншими різновидами правових актів.

Висновок.

Література

 1. Алексєєнко І.Г. Загальнотеоретичні аспекти тлумачення конституції та законів органами конституційної юстиції //Вісник Запорізького інституту внутрішніх справ - 2000 - № 4.

 2. Власов Ю.Л.Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.,2001

 3. Гуцало О. Протиправність злочину та аналогія кримінального закону. //Вісник академії правових наук України - 1999 - № 4 (19).

 4. Костенко О., Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя //Право України - 2000 - № 6

 5. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения - М., 1974.

 6. Матвєєва Л.Г. Інтерпретаційні акти як різновид правових актів //Вісник Одеського ун-та внутрішніх справ - 2000 - № 2.

 7. Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона.- Казань, 1988.

 8. Рабінович П., Савчук Н. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект //Право України - 2001 - № 11

 9. Рарог А.И. Правовое значение разъяснений пленума Верховного Суда РФ //Государство и право - 2001 - №21

 10. Сарбаш С.В. Некоторые тенденции развития института толкования договора в гражданском праве. //Государство и право - 1997 - № 2

 11. Селіванов А. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення конституційним Судом України норм законодавства. //Право України. - 1999 - № 10

 12. Спасов Б. Закон и его толкование.- М., 1986.

 13. Суслов В.В., Герменевтика и юридическое толкование. //Государство и право. - 1997 - № 6.


Тема 53. Правомірна поведінка як різновид правової поведінки.

Вступ.

1. Поняття та види правової поведінки.

2. Ознаки та визначення правомірної поведінки.

3. Види правомірної поведінки.

Висновок.

Література

 1. Балинська О. Філософсько-правова варіативність у визначенні психології правомірної та протиправної поведінки // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2005. - № 4.

 2. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова праомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України. – 2006. - № 1.

 3. Гнатюк М. Проблема зловживання правом в процесі його реалізації // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 48-49.

 4. Капітанська С. Підстави бездіяльності у праві // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 10.

 5. Капітанська С. Роль правомірної бездіяльності у забезпеченні законності і правопорядку // Вісник Одеського інституту МВС. – 2004. - № 3.

 6. Кожевников В. Виды правомерного поведения // Юрист. – 2005. - № 5.

 7. Конрад С. Юридично значуща поведінка: основні концепції та підходи вивчення // Держава і право. – Вип. 30.

 8. Конрат С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв’язок та взаємозумовленість // Держава і право. – Вип. 31.

 9. Тимошенко В. Мотивація правової поведінки // Держава і право. – Вип. 36.

 10. Тимошенко В. Правомірна поведінка особи як показник стабільності суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 11.


Тема 54. Правопорушення.

Вступ.

1. Поняття та ознаки правопорушення.

2. Склад правопорушення.

3. Види правопорушення.

Висновок.

Література:

 1. Гуцало О. Протиправність злочину та аналогія кримінального закону. // Вісник Академії правових наук України - 1999 - № 4 (19).

 2. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности.- Л., 1983.

 3. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология – М., 1982.

 4. Куян І. Проблеми кваліфікації екологічних правопорушень. //Право України - 1999 - № 8.

 5. Малеин Н.С. Закон, ответственность и злоупотребление правом. //Советское государство и право - 1991 - №11.

 6. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность.- М., 1985.

 7. Медведев А.И. Разграничение преступлений и админи­стративных проступков. //Советское государство и право - 1990 - №6.

 8. Микитчик О. Загальне і відмінне у філософському і юридичному розумінні злочину. //Право України – 2001 - № 9.

 9. Осадчий В. Особливості суб’єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності . //Право України - 2001 - № 2.

 10. Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів //Право України - 2001 - № 10

 11. Шевчук В.В. До питання про поняття і склад конституційних деліктів //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ - 2002 - №1

 12. Шульга А.М. Мотив в контексте субъективной стороны правомерного поведения. - К., 1992.


Тема 55. Юридична відповідальність.

Вступ.

1. Поняття та принципи юридичної відповідальності.

2. Мета та функції юридичної відповідальності.

3. Види юридичної відповідальності.

Висновок.

Література

 1. Білозьоров Є.В. Юридична відповідальність як передумови правомірної поведінки особи: теоретичні основи // Право України. − 2006. − № 1. − С. 50-54.

 2. Волклвич О. Проблеми застосування певних видів відповідальності до юридичних осіб // Наше право. – 2004. - № 4.

 3. Демиденко В.О. Теоретико-правове розуміння конституційно-правової відповідальності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 354-362.

 4. Зелена О. Актуальні проблеми визначення підстав юридичної відповідальності. // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2002. - № 3.

 5. Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання // Право України. – 2003. - № 4.

 6. Кучук А., Кульбач С. Конституційно-правова відповідальність: міф чи реальність // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 12. – С. 106-108.

 7. Лук’янець Д. Типологія юридичної відповідальності // Юридична Україна. – 2004. - № 3.

 8. Осауленко А. Нормативно-правововая конструкция юридической ответственности как научная категория // Закон и жизнь. – 2005. - № 11.

 9. Осауленко А. Юридична відповідальність як інститут матеріального права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 81.

 10. Стрельни О.Л. До питання щодо функцій юридичної відповідальності // Вісник Луганської академії МВС. – 2002. № 4.


Тема 56. Правосвідомість: поняття і сутність.

Вступ.

1. Праворозуміння як основа визначення правосвідомості.

2. Зміст і значення правосвідомості.

3. Види та функції правосвідомості.

Висновок.


Література

 1. Абрамов А.И. Функции правосознания и их роль в реализации функций права // Правоведение. – 2006. – № 5.

 2. Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и социальная реалия // Государство и право. – 2001. – № 5.

 3. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. – К.: Ін Юре, 2002. – 472 с.

 4. Бова А. Цінності правосвідомості як фактор диференціації // Соціальні виміри суспільства. Збірка наукових робіт молодих науковців. – К.: Інститут соціології НАН України. – 1998. – Випуск 2. – С.107–119.

 5. Бова А.А. Правосвідомість і громадська думка про право: концептуальні засади // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник / За ред. А.І.Комарової, М.О.Потебенька, В.П.Пустовойтенка та ін., т.22. – К., 2001. – С.623–631.

 6. Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) / Б.А. Кистяковский // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции // Вехи; Из глубины. – М.: Правда, 1991. – С. 122-149.

 7. Кравченко А.П. Значення світоглядних аспектів права у формуванні правосвідомості особистості // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – 2006. – № 4.

 8. Новгородцев П.И. Введение в философию права: Кризис современного правосознания/ Под ред. Е.А. Лукашова. – М.: Наука, 1996. – 296 с.

 9. Цимбалюк М.М. Правосвідомість як філософсько-правова категорія: проблеми логічно коректного визначення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – 2006. – № 4.

 10. Чупринський Б. До питання формування правосвідомості громадян у процесі розбудови суспільства // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 29-31.


Тема 57. Правове виховання.

Вступ.

1. Розрізнення права та закону як основа визначення правового виховання.

2. Поняття і форми правового виховання.

3. Роль правоохоронних органів в правовому вихованні.

Висновок.

Література

 1. Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и социальная реалия // Государство и право. – 2001. – № 5.

 2. Беляневич О. Декілька нотаток про дуалізм права // Юридичний журнал. – 2004. – № 12. – С. 24-26.

 3. Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) / Б.А. Кистяковский // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции // Вехи; Из глубины. – М.: Правда, 1991. – С. 122-149.

 4. Коржанський М. Право. Наука. Закон // Право України. – 2004. – № 11.

 5. Кучук А.М. Сучасна парадигма правоохоронної діяльності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. – С. 199-203.

 6. Лазарев В.В. Поиск права // Журнал российского права. – 2004. – № 7.

 7. Легуша С. М. Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.01./Національна академія наук України інститут держави і права ім. Корецького.- К., 2002.-17с.

 8. Маглій О.О. Деякі теоретико-історичні аспекти правового виховання // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2004. - № 1 (14). – С. 129-134.

 9. Маглій О.О. Правове виховання – невід’ємна частина виховної парадигми // Виховна парадигма в системі національної вищої школи: головні складові та джерела. Матер. Міжвуз. Наук.-практ. Конфер. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – с. 44-47.

 10. Селиванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) // Право України. – 2005. – № 5.


Тема 58. Деформація правосвідомості та способи її подолання.

Вступ.

1. Поняття правосвідомості.

2. Основні форми деформації правосвідомості.

3. Способи подолання деформації правосвідомості.

Висновок.

Література

 1. Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и социальная реалия // Государство и право. – 2001. – № 5.

 2. Волошенюк О. Види правового нігілізму // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. - № 5.

 3. Головченко В., Черней В. Історичні витоки правового нігілізму // Віче. – 2007. - № 11.

 4. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави. // Право України. – 2005. - №4.

 5. Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) / Б.А. Кистяковский // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции // Вехи; Из глубины. – М.: Правда, 1991. – С. 122-149.

 6. Нежельская М. Правовой нигилизм и правовой идеализм // Право и образование. – 2002. - № 2.

 7. Пискунова С. Современное правосознание: понятие, характерные черты и функции // Закон и право. – 2003. - № 8.

 8. Соловйов Е. Правовий нігілізм і феномен прав людини // Політична думка. – 1999. - № 1-2.

 9. Тригубенко Г. Джерела правового нігілізму в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 11.

 10. Тригубенко Г. Термін «нігілізм»: історія та сучасність // Право України. – 2002. - № 9.


Тема 59. Правова система: поняття і види.

Вступ.

1. Поняття і зміст правової системи.

2. Види правових систем.

3. Система права, система законодавства, правова система: співвідношення понять.

Висновок.

Література

 1. Давид Рене. Основные правовые системы современности.- М., 1990.

 2. Зайчук О., Оніщенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку. //Право України. – 2002. - № 11

 3. Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових систем сучасності. //Право України. – 2003. - № 12. – С.37

 4. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире. Сравнительное правоведение: Сб. статей.- М., 1978.

 5. Левицький Д. Вплив середньовічного міського права на формування правових систем країн Центральної та Східної Європи //Право України. - 2005. - № 2. - С.112 .

 6. Лисенко О. Предмет порівняльного правознавства // раво України -2000 - №3.

 7. Мірошниченко М. Методологічні передумови класифікації правовї системи України // раво України. - 2003. - № 11.

 8. Нерсесянц В.С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции – // осударство и право - 2001 - № 6.

 9. Онищенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.,2002

 10. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира.- М., 1993.

 11. Скакун О.Ф. Правова система України на правовій карті свіьту. – Харків, 2004.

 12. Тихомиров Ю.А. Право и национальное, международное сравнительное. // осударство и право - 1999 - № 8.

 13. Шевчук О.М. До питання про поняття правової системи //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ - 2001 - № 3.


Тема 60. Романо-германська правова сім’я.

Вступ.

1. Поняття та етапи становлення романо-германської правової сім’ї.

2. Структура права у державах романо-германської правової сім’ї.

3. Форми (джерела) права у державах романо-германської правової сім’ї.

4. Загальна характеристика систем права окремих держав, що належать до романо-германської правової сім’ї.

Висновок.

Література

 1. Давид Рене. Основные правовые системы современности.- М., 1990.

 2. Зайчук О., Оніщенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку. // Право України. – 2002. - № 11

 3. Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових систем сучасності. // Право України. – 2003. - № 12. – С.37

 4. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире. Сравнительное правоведение: Сб. статей.- М., 1978.

 5. Корчевна Л. Українське право і романо-германська традиція // Право України. - 2004. - № 5. - С.19

 6. Левицький Д. Вплив середньовічного міського права на формування правових систем країн Центральної та Східної Європи // Право України. - 2005. - № 2. - С.112

 7. Марченко М.Н. Закон в системе источников романо-германского права // Вестник Московского университета серия 11. „Право” - 2000 - № 1.

 8. Марченко М.Н. Отличительные особенности романо-германского права. //Вестник Московского университета серия 11 ”Право” - 2000 - № 1.

 9. Онищенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.,2002

 10. Очерки парламентского права (зарубежный опыт) /Под ред. акад. Б.Н.Топорника.- М., 1993.


Тема 61. Англо-американська правова сім’я.

Вступ.

1. Поняття та етапи становлення англосаксонської правової системи.

2. Структура та джерела англійського права.

3. Розвиток та функціонування права США.

4. Право інших країн англосаксонської правової сім’ї.

Висновок.

Література

  1. Боботов С.В. Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США - М., 1997.

  2. Давид Рене. Основные правовые системы современности.- М., 1990.

  3. Зайчук О., Оніщенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку. //Право України. – 2002. - № 11

  4. Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових систем сучасності. //Право України. – 2003. - № 12. – С.37

  5. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире. Сравнительное правоведение: Сб. статей.- М., 1978.

  6. Онищенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.,2002

  7. Очерки парламентского права (зарубежный опыт) / Под ред. акад. Б.Н.Топорника.- М., 1993.

  8. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник/Под. ред. – д.ю.н.,проф. А.Я.Сухарева. – 2-е изд; изм. и доп. – М., Изд-во Норма – 2001.

  9. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник.- М., 1993.

  10. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. //Государство и право - 1999 - №12

  11. Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Дело, 2002. – 344с.

  12. Фридмэн Л. Введение в американское право. – М., 1991.


Тема 62. Сім’я мусульманського права.

Вступ.

1. Поняття та особливості виникнення та загальна характеристика мусульманського права.

2. Джерела мусульманського права.

3. Особливості структури мусульманського права.

4. Мусульманське право у сучасному світі.

Висновок.

Література

 1. Грубарг М.Д. Основные элементы учения иудаизма о государстве и праве. //Государство и право. – 2002. - № 5

 2. Давид Рене. Основные правовые системы современности.- М., 1990.

 3. Зайчук О., Оніщенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку. //Право України. – 2002. - № 11

 4. Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових систем сучасності. //Право України. – 2003. - № 12. – С.37

 5. Коран.- М., 1990.

 6. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире. Сравнительное правоведение: Сб. статей.- М., 1978.

 7. Марченко М.Н. Иудейское право и его основные особенности //Вестник Московского университета серия 11 „Право” - 2000 - № 1

 8. Марченко М.Н. Основные принципы иудейского права //Вестник Московского университета серия 11. „Право” - 2000 - № 1

 9. Мусульманское право. Структура и основные понятия.- М., 1984.

 10. Онищенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.,2002

 11. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник/Под. ред. – д.ю.н.,проф. А.Я.Сухарева. – 2-е изд; изм. и доп. – М., Изд-во Норма – 2001.

 12. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник.- М., 1993.

 13. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986.Тема 63. Сім’я традиційного права.

Вступ.

1. Поняття та загальна характеристика сім’ї традиційного права.

2. Звичаєве право Африки.

3. Далекосхідне право.

Висновок.

Література

 1. Грубарг М.Д. Основные элементы учения иудаизма о государстве и праве. // Государство и право. – 2002. - № 5

 2. Давид Рене. Основные правовые системы современности.- М., 1990.

 3. Зайчук О., Оніщенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку. //Право України. – 2002. - № 11

 4. Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових систем сучасності. //Право України. – 2003. - № 12. – С.37

 5. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире. Сравнительное правоведение: Сб. статей.- М., 1978.

 6. Левицький Д. Вплив середньовічного міського права на формування правових систем країн Центральної та Східної Європи // Право України. - 2005. - № 2. - С.112

 7. Онищенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.,2002

 8. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник/Под. ред. – д.ю.н.,проф. А.Я.Сухарева. – 2-е изд; изм. и доп. – М., Изд-во Норма – 2001.

 9. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник.- М., 1993.

 10. Супатаэва М.А. Обычное право в странах Восточной Африки. – М., 1984.


Тема 64. Теоретично-правові аспекти євроінтеграційних процесів.

Вступ.

1. Інтеграційні процеси в сучасному світі.

2. Правові аспекти євроінтеграції.

3. Україна в євроінтеграційних процесах.

Висновок.

Література

 1. Джолос С.В. Проблеми адаптації вітчизняного законодавства до європейських стандартів у контексті побудови романо-германської правової системи в Україні // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 90-93.

 2. Качурець Ч.І. Національні інтереси України в контексті глобальних тенденцій сучасності // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 23-26.

 3. Косович В. Зближення сучасного права (загальнотеоретична характеристика) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 8-9.

 4. Кукарцев О.В. „Новий регіоналізм” у контексті європейської інтеграції // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 32-35.

 5. Лучинець О.Ю. Геополітична ситуація в Європі після розширення ЄС та її вплив на Україну // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 19-21.

 6. Онишко Є. Європейські правові стандарти: загальнотеоретична характеристика // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 53-54.

 7. Пендюра М.М. Україна в європейському просторі безпеки // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 57-60.

 8. Саків М.І. Стратегічні цілі партнерства України та Польщі в сучасних євро інтеграційних умовах // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 17-19.

 9. Стрільчук Л.В. Корекція Української позиції щодо питання розширення НАТО й українсько-польських відносин 90-х років ХХ ст. // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 15-17.

 10. Тихомиров О.Д. Філософія простору і географія права: міфи чи реальність юридичної компаративістики? // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – 2005. – № 6.

 11. Шамара С.О. Україна ХХІ ст.: етнонаціональний чинник нових геополітичних реалій // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 481-482.


Тема 65. Теоретичні аспекти української державності.

Вступ.

1. Історико-правовий аспект українського державотворення.

2. Форма української держави.

3. Правова система України.

Висновок.

Література

 1. Алаіс С.І. Генезис вітчизняного праворозуміння // Держава і право. Збірник наукових праць / Юридичні і політичні науки. – Вип. 6. – К., 2000. – С. 10–18.

 2. Гетьман-Пятковська І. Історія становлення проблеми співвідношення та взаємодії права і моралі в правовій системі України // Право України. – 2006. - № 1.

 3. Гусарєв С.Д., Калюжний Р.А., Тихомиров О.Д. Українська та російська традиції державо розуміння // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 3. – С. 3-9.

 4. Клименко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами // Право України. – 2001. - № 1.

 5. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. З історії української державності. - Львів, 1992.

 6. Медведчук В. Держава в умовах перехідного суспільства // Право України – 1998 - № 3

 7. Оборотов Ю.М. Традиції та новації у правовому розвитку. – Одеса, 2001

 8. Резніков А. До історії розвитку системи магдебурзького права в Україні // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 2000. - № 1.

 9. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник.- М., 1993.

 10. Селиванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і право творення в Україні // Право України. – 2006. – № 4. – С. 21-28.

 11. Шамара С.О. Україна ХХІ ст.: етнонаціональний чинник нових геополітичних реалій // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 481-482.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы