Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница15/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Плани семінарських занять з курсу

^ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ”


Організаційно-методичні рекомендації.

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться з метою поглибленого вивчення історії держави та права України та опанування її методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення слухачами-заочниками питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності слухачів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань слухачів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Головна мета семінарських занять – допомогти слухачам опанувати курс “Історія держави та права України” й засвоїти предмет цієї науки.

Основні завдання семінарських занять з історії держави та права України полягають у засвоєнні загально-теоретичних положень про державотворчі процеси українського суспільства, набуття навичок оцінювати їх з позиції загальнолюдських цінностей. У процесі обговорення питань, слухачі навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог державно-правового будівництва в Україні в різні часи суспільних формацій.

Основою ефективного розгляду положень історії держави та права на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота слухачів у студіюванні конспектуванні навчальної, наукової літератури курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.

Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього слухач ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти та слухачі-заочники мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо суспільно-історичних явищ і, головне, усвідомлення практичного значення набутих знань з історії держави і права України.

Готуючись до семінару необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники:

- чітке формування теоретичного положення;

- обґрунтування цього положення і розкриття характерних ознак і властивостей;

- аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними фактами дійсності, суспільно-політичними, економічними, культурними факторами;

- значення питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загальногрупові дискусії, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. Основні питання тем вносяться до реєстру питань, які вводяться в екзаменаційні білети.


Тема: ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ

^ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (1917 - 1941).


План.

 1. Встановлення та утвердження радянської влади на Україні.

 2. Юридичне оформлення СРСР.

 3. Конституції Радянської України.

 4. Державні установи Радянської України у 20 роки. Адміністративно-територіальні реформи Радянської України.

 5. Характеристика права Радянської України. Кодифікація законодавства Радянської України у 20 роки.

 6. Зміни у державному ладі у 30-х роках..

 7. Зміни у законодавстві у 30-ті роки.


Теми рефератів.

1.“Конституційне будівництво Радянської України”.

2.“Цивільне законодавство в період становлення радянської системи права на Україні.

3.“Земельне законодавство в період становлення радянської системи права на Україні”.

4.“Трудове законодавство в період становлення радянської системи права на Україні”.

5.“Кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство в період становлення радянської системи права на Україні”.

6.“Адміністративне законодавство в період становлення радянської системи права на Україні”.

7.“Шлюбно-сімейне законодавство в період становлення радянської системи права на Україні”.

Питання для самостійного вивчення.

 1. Політика воєнного комунізму в Україні.

 2. Впровадження НЕПу на Україні.

 3. Створення тоталітарної системи в СРСР: партійний контроль над суспільно-політичним життям.

 4. Командно-адміністративні методи в економіці.

 5. Державно-правовий стан українських земель у складі Другої Речі Посполитої.

 6. Державно-правовий стан українських земель у складі Чехословаччини.

 7. Державно-правовий стан українських земель у складі Румунії.


Література.

1.Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право. - 1990. - № 6.

2.Бенько О. П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917 - 1953 рр.). - К., 1994.

3.Білас І. С. Рпресивно-каральна система в Україні 1917 - 1953 рр.: у 2-х т. - К., 1994

4.Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

5.Вегеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України. - Ужгород, 1993.

6.Гуревич Г. С. История советской конституции. - М., 1923.

7.Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

8.Дубровіна А. В. Перебудова органів влади УРСР. К., 1960.

9.Історія держави і права Української РСР (1917 - 1960). - К., 1960.

10.Історія держави і права Української РСР: У 2-х т. - К., 1967.

11.Из истории советского государства и права. - М., 1989.

12.История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

13.Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. - К., 1995.

14.Кульчицький В. С. Уворення Української радянської держави. - Львів, 1957.

15.Кульчицький С.В. 1933: Трагедія голоду. - К.: Знання, 1989.

16.Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

17.Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.

18.Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.

19.Усенко И. Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР. - К., 1989.


Література для поглибленого вивчення теми.

 1. Бабій Б. М. Українська радянська держава в період відбудови народного господарства (1921 - 1925). - К., 1961.

 2. Бисага Ю. Виборче законодавство першої Чехословацької Республіки (1918 - 1938 рр.). // Право України, 2000, №2, с. 103.

 3. Верстюк В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради. // УІЖ. - 1995. - №№ 2, 5, 6.

 4. Вершинин А.П. Деформация судебной защиты и гражданских прав и интересов в конце 20-х годов – начале 30-х годов // Сов. государство и право, 1989, №8.

 5. Вікторов А. Становлення радянської державності в Криму. // Рад. право. - 1973. - № 3.

 6. Громова І. А. До питання про діяльність Тимчасового робітнио-селянського уряду України. // УІЖ. - 1988. - № 4.

 7. Голод 1921 – 1923 років в Україні. Зб. документів і матеріалів.-Київ, 1996.

 8. Голод 1932 – 1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів.-Київ, 1990.

 9. Деревинський В. Рівноправність національних меншин гарантувалась. // Віче. - 2001. - № 7.

 10. Дорошкевич В. Правда про встановлення радянської влади на Україні. // Сучасність. - 1991. - №№ 7, 8.

 11. Єфіменко Г.Г. Зміни у національній політиці ЦК ВКП (б) в Україні (1932 - 1938). // УІЖ. - 2000. - № 4.

 12. Карпенко О. Ю. Листопадова національно-демократична революція на західноукраїнських землях 1918 р. // УІЖ. - 1993. - № 1.

 13. Копиленко М., Копиленко О. Друга УНР: спроба історико-теоретичного аналізу. // Право України. - 1996. - № 8.

 14. Копиленко О. Л. “Сто днів” Центральної Ради. - К., 1992.

 15. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. Пер. з англ. - К., 1993.

 16. Кравчук М. Військове будівництво УСРР. - Івано-Франківськ, 1998.

 17. Кульчицький В. Конституційне оформлення СРСР. // Пробл. правознавства. - К., 1973. - Вип. 24.

 18. Ленін В.І. Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради. // Повн. зібр. тв., т. 36.

 19. Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

 20. Параджанов В.С. Депортация населения Западной Украины и Западной Белоруссии в 1929-1942 г.г. // Новая и Новейшая история, 1989, №2.

 21. Пиріг О.А. Місце грошової реформи реформи 1922 - 1924 рр. у здійсненні НЕПу. // УІЖ. - 2000. - № 3.

 22. Революция на Украине по мемуарам белых. Репринтное воспроизведение издания 1930 г. - Киев: Политиздат Украины, 1990.

 23. Святоцкий А. Д. Создание советской адвокатури. // Пробл. правоведения. - К., 1986. - Вип. 47.

 24. Солдатенко В. Четвертый Универсал. (О провозглашении Украинской народной республики). // Политика и время, 1992, №1.

 25. Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920 г.: Мемуары и документы. - М.: Наука, 1990.

 26. Судоплатов П. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 - 1950 гг. - М., 1997.

 27. Сусло Д. С. Історія суду Радянької України. - К., 1969.

 28. Сусло Д. С. З історії прокуратури Радянької України. // Пробл. правозн. - К., 1967. - Вип. 7.

 29. Журба М. Радянські громадські організації національних меншин УСРР в період НЕПу. // Київська старовина, 2000, № 5, сс. 130 - 137.

 30. Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 року в правовому аспекті. - Мюнхен, 1971.


^ ТЕМА: ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УРСР

У 1945-1991 рр.


План.

 1. Основні етапи розвитку державності радянської України повоєнного часу.

 2. Зміни у державному апараті УРСР у період перебудови.

 3. Генеза радянської правоохоронної системи.

 4. Характеристика основних галузей радянського права та його кодифікація.

 5. Прийняття і головні положення Конституції 1978 року.


Теми рефератів.

 1. “Еволюція українських державно-правових інститутів в еміграції”.

 2. “Сталінізм в Україні повоєнного часу”.

 3. “Хрущовська “відлига” та її наслідки для Україні”.

 4. “Епоха застою на Україні”.

 5. “Перебудова: надії та політичні уроки”.


Питання для самостійного вивчення.

1. Характеристика політичної системи УРСР.

2. Економічна система УРСР.

3. Основні права, свободи та обов’язки громадян УРСР, їх фіктивний характер.

4. Адміністративно-територіальний устрій УРСР.

5. Держава і право України в період неосталінізму.


Література:

1.Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право.-1990.-№ 6.

2.Алексеев А.М. История инакомыслия в СССР: новейший период. - М., 1992.

3.Баран В. К. Україна після Сталіна. Нариси історії 1953 - 1985. - Львів., 1992.

4.Білас І. С. Репресивно-каральна сисТЕМА в Україні 1917 - 1953 рр.: у 2-х т. - К., 1994

5.Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

6.Грищук В. К. Кодификация законодательства Украинской ССР (1958 - 1984). К., 1996.

7.Гуревич Г. С. История советской конституции. - М., 1923.

8.Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі. - Філадельфія-Вашингтон, 1993.

9.Зварич Р. Воля до справедливості: філософські основи українського націоналізму – спроба синтезу. - К.-Мюнхен: Укр. освітній інститут, 1992.

10.Історія держави і права Української РСР (1917 - 1960). - К., 1960.

11.Из истории советского государства и права. - М., 1989.

12.История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

13.Конституция. Основной Закон Украинской ССР.- К., 1978.

14.Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. - К., 1995.

15.Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

16.Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.

17.Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.

Література для поглибленого вивчення теми:

 1. Бенько О. П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917 - 1953 рр.). - К., 1994.

 2. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. - Лондон, 1990.

 3. Грищук В. К. Основні етапи другої комплексної кодифікації законодавства УРСР. // Рад. право. - 1988. - № 1.

 4. Дзера О. В. Розвток права власності громадян в Україні. - К., 1996.

 5. Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ ст. - К.: Літопис УПА, 1995.

 6. Зайцев Л. Відновлення органів Радянської влади на Україні після вигнання фашистських загарбників. // Рад. право. - 1978. - № 5.

 7. Зайцев Л. А. Восстановление местных Советов на Украине после изгнания немецко-фашистских захватчиков. // Пробл. соц. законности. - 1985. - Вып. 16.

 8. Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

 9. Калмакан І., Бриндак О. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в ХХ столітті: Дослідження. - Одеса, 1997.

 10. Кац С. Розвиток демократичних принципів касації за радянським правом. // Рад. право. - 1973. - № 3.

 11. Коваль М. Правда безнадійних змагань. ОУН: урок історії // Політика і час, 1997, №9.

 12. Конституция развитого социализма: Исторические предпосылки и значения. Сб. статей / Под ред. Ю.А. Полякова. - М.: Наукова, 1981.

 13. Конституційні засади організації та діяльності суду і прокуратури. // Радянське право. - 1977. - № 10.

 14. Лизанук В. Навічно кайдани кували (факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні). - Львів, 1995.

 15. Судоплатов П. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 - 1950 гг. - М., 1997.

 16. Сусло Д. С. Історія суду Радянької України. - К., 1969.

 17. Сусло Д. С. З історії прокуратури Радянької України. // Пробл. правозн. - К., 1967. - Вип. 7.

 18. Орловський О. Про застосування смертної кари на території колишнього СРСР. // Право України. - 1998. - № 2.


Тема: ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ СТАНОВЛЕННЯ

^ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ.


План.

 1. Характеристика політичної ситуації в Україні наприкінці 80-х –на початку 90-х років.

 2. Здобуття Україною незалежності: правове оформлення.

 3. Органи влади суверенної України.

 4. Конституційний процес в Україні.

 5. Розвиток права незалежної України.


Теми рефератів.

 1. “Територіальні проблеми незалежної України: шляхи розв’язан­ня ”.

 2. “Виборчий процес у незалежній Україні: сучасність та перспективи”.

 3. “Законодавство сучасної України: характеристика тенденцій розвитку”.

 4. “Правові проблеми міжнародного співробітництва України на сучасному етапі”.

 5. “Багатопартійність в Україні”.


Питання для самостійного вивчення.

1. Конституція України 1996 року.

2. Правове оформлення діяльності судових та правоохоронних органів України.

3. Політичні партії та організації незалежної України.


Література.

 1. Бжезинський З. Вирішальна роль України на пострадянському просторі // Політика і час, 1997, №9.

 2. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.

 3. Воля до справедливості: Філософічні основи українського націоналізму – спроба синтезу. / Роман Зварич. -К.-Мюнхен: Укр. освітній інститут, 1992.

 4. Вудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України / Упоряд. та автор передмови О.І. Шаблій. - Львів: Світ, 1994.

 5. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка, 1997, №1.

 6. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л., Нариси з історії українського державотворення. - К., 1995.

 7. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної укранської нації ХІХ - ХХ століття. - К., 1996.

 8. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. // Рад. Україна, 1990, 17 липня.

 9. Кравченко В.І., Падалка С.С., Панченко П.П. Україна. Державотворення. ХХ століття: Монографія. - Київ-Донецьк, 1997.

 10. Сергейчук В.І. Національна символіка України. - К.: Веселка, 1992.

 11. Історія України / В. Герстюк. За заг. ред. В. Смолія. - К., 1997.

 12. Конституція України. - К., 1996.

 13. Кульчицький С.В. Державотворчий процес в Україні (підсумки першого п’ятиріччя) // УІЖ, 1996, №6.

 14. Нагаєвський І. Історія української дежави ХХ століття. - К., 1995.

 15. Проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради Української РСР 24 серпня 1991 р. // Голос України, 1991, 29 серпня.

 16. Рабинович П.М. Законодавство сучасної України: до характеристики тенденції розвитку // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 1996, №7.

 17. Рудич Ф. Трансформація політичних структур у країнах СНД і Балтії // Нова політика, 1996, №6.

 18. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.

 19. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав. // Голос Украины. - 1991. - 10 грудня.


Література для поглибленого вивчення теми.

 1. Головченко В. Повага і неповага до закону в різних історичних умовах (історико-правовий нарис) // Право України. - 1992, № 12.

 2. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади. // Право України. - 2001. - № 10.

 3. Зварич Р. Воля до справедливості: філософські основи українського націоналізму – спроба синтезу. - К.-Мюнхен: Український освітній інститут, 1992.

 4. Калмакан І., Бриндак О. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в ХХ столітті: Дослідження. - Одеса, 1997.

 5. Коментар до Конституції України. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998.

 6. Конституция Украины. Основа стабильности конституционного строя и реформирования общества. - Симферополь: Таврия, 1997.

 7. Костицький В. Конституція України 1996 року - модель Української держави. // Право України. - 2001. - № 8.

 8. Костицький М. Політико-правова доктрина як основа побудови Українсько держави і права // Вісник ЛДУ. Сер. юридична. - 1994. - Вип. № 31.

 9. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В., Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду. - К., 1996.

 10. Кулик В. Констиуційний договор і проблема подолання тяглості. // Сучасність. - 1995. - № 9.

 11. Литвин В. М., Слюсаренко А. Г. На політичній арені Україи (90-ті роки). Роздуми істориків. // УІЖ. - 1994. - №№ 1 - 3.

 12. Макарчук С.А. Український етнос (виникнення та історичний розвиток). - К. - 1992.

 13. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. - Львів, 1995.

 14. Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення. - К., 1997.

 15. Рудич Ф. Трансформація політичних структур у країнах СНД і Балтії // Нова політика, 1996, №6.

 16. Святоцький О. Д., Медведчук В. В. Адвокатура: історія і сучасність. - К., 1997.

 17. Сергійчук В.І. Національна символіка України. - К.: Веселка, 1992.

 18. Скрипинюк В. Інститут державних секретарів і перспективи розвитку виконавчої влади в Україні. // Право України. - 2001. - № 10.

 19. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. - К., 1993.

 20. Тацій В., Сташис В. Новий кримінальний кодекс України. // Право України. - 2001. - № 7.

 21. Тацій В.Я., Тодика Ю. М. Нова конституція України і питання розвитку конституційого процесу. // Правознавство: Доповіді та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. - Харків.

 22. Толочко П. Великий державний герб України. // Київська старовина, 2000, № 5, сс. 26 - 28.

 23. Шаповал В. П’ять років Конституції: реалії і проблеми. // Віче, 2001. - № 6.


Методичні рекомендації студентам і слухачам щодо організації самостійної роботи та написанні контрольних робіт.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы