Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница16/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Виконання слухачами-заочниками контрольної роботи з курсу “Історія держави і права України” є обов’язковим компонентом навчального процесу, обов’язковою формою контролю знань і вмінь слухачів заочної форми навчання. Вона, як одна з творчих форм самостійної роботи слухачів, має на меті поглиблене опанування окремих тем курсу, закріплення вивченого матеріалу, формування навичок роботи не тільки з підручниками і хрестоматіями, а й історико-правовими джерелами – монографіями, науковими статтями, юридичними документами.


Робота над контрольною роботою включає 5 основних елементів:

 1. вибір теми;

 1. загальне знайомство з учбовою літературою, історико-правовими джерелами та спеціальними дослідженнями;

 1. поглиблене вивчення необхідних джерел та літератури;

 1. написання контрольної роботи;

 1. визначення її практичної значимості.

У процесі виконання роботи слухачі повинні зробити ретельний аналіз, узагальнення та систематизацію відповідного матеріалу, порівняльну характеристику поглядів різних авторів, на підставі чого викласти та обґрунтувати власну позицію щодо питань контрольної роботи.

Робота повинна являти собою закінчену працю. Тема роботи вважається розкритою, коли матеріал розпочинається вступом викладається логічно-послідовно у відповідності з дотриманням причинно-наслідкових зв’язків, з використанням рекомендованої літератури, нормативних актів інших джерел, за умов висвітлення всіх питань плану. Сформульовані в кінці роботі висновки і визначення понять повинні бути чіткими і ясними, логічно не суперечливими, взаємозв’язаними і взаємодоповнюючими один одного.

Робота оцінюється за змістом, ступенем самостійності, вмінням обґрунтувати основні положення, аналізувати отримані результати та робити висновки.

Контрольна робота повинна бути написана грамотно, охайно, чітким, розбірливим почерком. У тексті забороняється робити перекреслення слів, речень, використовувати неприйняті скорочення. Обсяг роботи не повинен перевищувати 12 аркушів друкованого тексту, або 24 сторінки стандартного зошиту, при цьому усі сторінки необхідно пронумерувати.

На другій сторінці подається план роботи. Наприкінці контрольної роботи слід подати список використаної літератури, поставити дату виконання контрольної роботи і особистий підпис виконавця. Робота здається (надсилається) до факультету.

Варіант контрольної роботи визначається у відповідності до порядкового номеру слухача у списку (відомості) групи, або призначається викладачем особисто. Змінювати варіант без згоди з викладачем забороняється.

Якщо робота визнається не залікованою, слухач повинен виконати її вдруге, враховуючи при цьому означені недоліки. Слухачі, які порушили умови виконання роботи, в тому ж разі і термін її подання, що встановлюється навчальною установою, або слухачі, що отримали незалік по контрольній роботі, до іспиту з означеного курсу не допускаються.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема 1. ДЕРЖАВА І ПРАВО СКІФІВ.

Приблизний план.

 1. Територія і господарство.

 2. Суспільний лад.

 3. Державний устрій.

 4. Джерела і основні риси права.


Література.

 1. Брайчевський М. Скіфи. Конспект історії України. Нова концепція. // Старожитності. - 1991. - Ч. 4.

 1. Василенко Г. К. Велика Скіфія. - К., 1991.

 2. Дем’янов В.Ю. Що було до Русі? – Рівне, 1994.

 3. Геродот з Галікарнасу. Скіфія: Найдавніший опис України з V ст. перед Христом. – К.: Довіра, 1992.

 1. Жебелев С.А. Северное Причерноморье. - М.-Л., 1954.

 1. Лурзин В.Ю. Происхождение скифов. Основные этапы формирования скифского этноса. – К., 1996.

 1. Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества: Генезис и пути развития. - К.: Наукова думка, 1989.

 2. Павленко Ю. В. На шляху формування ранніх цивілізацій на Україні та суміжних територіях // Теоретичні проблеми вітчизняної іторії та джерелознавства. К., 1993.

 3. Смирнов А. П. Скифы. - М., 1966.

 4. Фарбей О.М. Джерела з історії християнства в Криму у ІV - ІХ ст. // УІЖ. - 2000. - № 3.

 5. Хазанов А.М. Социальная история скифов. - М.: Наука, 1975.


Тема 2. ^ ДЕРЖАВА І ПРАВО АНТИЧНИХ ПОЛІСІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я.


Приблизний план.

 1. Територія і господарство.

 2. Соціальний лад.

 3. Державний устрій.

 4. Право.

Література.

 1. Греки Украины: история и современность. / Под ред. И.А. Яли. – Донецк, 1991.

 2. Дем’янов В.Ю. Що було до Русі? – Рівне, 1994.

 3. Жебелев С.А. Северное Причерноморье. - М.-Л., 1954.

 4. Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития. – К.: Наук. Думка, 1989.

 5. Пархоменко М. Початок історично-державного життя на Україні. - К. 1925.

 6. Гайдукевич В.Ф. Боспорське царство. - М.-Л., 1949.

 7. Кадєєв В.І. Про державний лад Херсонеса в перших століттях н.е. // УІЖ. - 1971. - № 9.

 8. Павленко Ю. В. На шляху формування ранніх цивілізацій на Україні та суміжних територіях // Теоретичні проблеми вітчизняної історії та джерелознавства. К., 1993.

 9. Фарбей О.М. Джерела з історії християнства в Криму у ІV - ІХ ст. // УІЖ. - 2000. - № 3.


Тема 3. ^ ДЕРЖАВА І ПРАВО БОСПОРСЬКОГО ЦАРСТВА.


Приблизний план.

 1. Територія і господарство.

 2. Соціальний лад.

 3. Державний устрій.

 4. Право.

Література.

 1. Греки Украины: история и современность. / Под ред. И.А. Яли. – Донецк, 1991.

 2. Дем’янов В.Ю. Що було до Русі? – Рівне, 1994.

 3. Жебелев С.А. Северное Причернморье. - М.-Л., 1954.

 4. Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития. – К.: Наук. Думка, 1989.

 5. Пархоменко М. Початок історично-державного життя на Україні. - К. 1925.

 6. Гайдукевич В.Ф. Боспорське царство. - М.-Л., 1949.

 7. Кадєєв В.І. Про державний лад Херсонеса в перших століттях н.е. // УІЖ. - 1971. - № 9.

 8. Павленко Ю. В. На шляху формування ранніх цивілізацій на Україні та суміжних територіях // Теоретичні проблеми вітчизняної історії та джерелознавства. К., 1993.

 9. Фарбей О.М. Джерела з історії християнства в Криму у ІV - ІХ ст. // УІЖ. - 2000. - № 3.


Тема 4. ^ УТВОРЕННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

( IX – XII ст.).


Приблизний план.

 1. Утворення єдиної держави - Київської Русі.

 2. Державний устрій.

 3. Судова система.

Література.

 1. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. - К., 1968.

 2. Греков Б. Д. Киевская Русь. - М., 1956.

 3. Греков И.А. Государственность и право на территории УССР в раннефеодальный период. - Одесса, 1996.

 4. Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації. // Історія України. - 2001. - № 8.

 5. Рогов В. А. Гоударственный строй Древней Руси. - М., 1984.

 6. Київська Русь : від демократії союзу племен до федерації // Нова політика, 1997, №1.

 7. Котляр М.Ф. Давньоруська держава кінця ХІ – ХІІ ст. (Від усобиць до стабілізації) // Український історичний журнал, 1997, №2.

 8. Насонов А. Н. “Русская земля” и образование территории древнерусского государства. - М., 1951.

 9. Свідерський Ю. Ю. Боротьба Південно-Західної Русі проти католицької експансії в Х - ХІІІ ст. - К., 1983.

 10. Смолій В.А., Гуржій О.І. Становлення української державності // УІЖ, 1990, №10.

 11. Стецюк К. Утворення класів і держави у східних слов’ян. - Київ, 1948.

 12. Терлюк І. Я. Становлення та джерела руського права. // Вісн. Львів. інст. внутр. Справ. - 1999. Вип. 9.

 13. Толочко П. П. Древняя Русь: очерки социально-политической истории. - К., 1987..

 14. ФедоренкоТ. Вплив християнського світогляду на правосвідомість та правову культуру Київської Русі. // Право України. - 2001. - № 8.

 15. Юшков С.В. Нариси з історії виникненя і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. - К., 1992.


Тема 5. ^ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ.


Приблизний план.

 1. Політична характеристика Київської Русі.

 2. Суспільний лад.

 3. Право.

Література.

 1. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. - К., 1968.

 2. Греков Б. Д. Киевская Русь. - М., 1956.

 3. Греков И.А. Государственность и право на территории УССР в раннефеодальный период. - Одесса, 1996.

 4. Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації. // Історія України. - 2001. - № 8.

 5. Рогов В. А. Гоударственный строй Древней Руси. - М., 1984.

 6. Київська Русь : від демократії союзу племен до федерації // Нова політика, 1997, №1.

 7. Котляр М.Ф. Давньоруська держава кінця ХІ – ХІІ ст. (Від усобиць до стабілізації) // Український історичний журнал, 1997, №2.

 8. Кудін С. Поняття злочину в кримінальному праві Київської Русі. // Право України, 2000, № 7, с. 101.

 9. Кудін С. Поняття кримінального штрафу за Руською правдою та Литовським статутом. // Право України, 2000, № 11, с. 141.

 10. Магдебурське право в пізньосередньовічному Києві (ХV - поч. ХVІІ ст.). // Історія України. - 2001. - № 6.

 11. Свідерський Ю. Ю. Боротьба Південно-Західної Русі проти католицької експансії в Х - ХІІІ ст. - К., 1983.

 12. Смолій В.А., Гуржій О.І. Становлення української державності // УІЖ, 1990, №10.

 13. Стецюк К. Утворення класів і держави у східних слов’ян. - Київ, 1948.

 14. Терлюк І. Я. Становлення та джерела руського права. // Вісн. Львів. інст. внутр. Справ. - 1999. Вип. 9.

 15. Толочко П. П. Древняя Русь: очерки социально-политической истории. - К., 1987..

 16. ФедоренкоТ. Вплив християнського світогляду на правосвідомість та правову культуру Київської Русі. // Право України. - 2001. - № 8.

 17. Юшков С.В. Нариси з історії виникненя і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. - К., 1992.


Тема 6. ^ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА.

Приблизний план.

 1. Загально-історична характеристика періоду.

 2. Державний устрій.

 3. Суспільний лад.

 4. Право.

Література.

 1. Українсько-кримсько-татарський союз 1648 року. // Історія України. - 2001. - № 13.

 2. Національно-визвольна революція українського народу 1648-1654 років. Створення нової української держави. // Історія України. - 2001. - №№ 29 - 30.

 3. Василенко М.П. Матеріали по історії українського права. Т.1.- К., 1979.

 4. Владимирський- Буданов М. Ф. Німецьке право в Польщі та Литві. // Розвідки про міста і міщанство на Україні-Русі. - Львів, 1904.

 5. Кіселичник В. Про надання українським містам у XIV-XVII магдебурзького права // Право України, 1997, №7.

 6. Кобилецький М. Суд у м. Львові за Магдебурським правом. // Право України. - 2001. - № 10.

 7. Крикун М. Г. Административн-территориальное устройство Правобережной Украины в ХV - ХVІІІ вв. - К.: Инст. Укр. археографии АН Украины., 1992.

 8. Кудін С. Поняття кримінального штрафу за Руською правдою та Литовським статутом. // Право України, 2000, № 11, с. 141.

 9. Музиченко П. Магдебурське право в Україні. // Юридический вестник. - 1994. - № 4.

 10. Музиченко П. Звичай як джерело права в українських землях ХІV - ХVІ століттях. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - № 1.

 11. Сас П. М. Феодальные города Украины в конце ХV - 60-х годах ХVІ в. - К., 1989.

 12. Мироненко О. Представницькі органи Литовсько-Руської держави в контексті еволюції українського парламентаризму // Вісник Академії правових наук України, 1997, №2.

 13. Терлюк І. Я. Литовські статути та їх застосування в Україні. - Львів, 1999.

 14. Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси. В составе Великого княжества Литовского. К., 1987.

 15. Яковенко Н. Українська шляхта. - К., 1993.


Тема 7. ^ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ.


Приблизний план.

 1. Загально-історична характеристика періоду.

 2. Державний устрій.

 3. Суспільний лад.

 4. Право.

Література.

 1. Українсько-кримсько-татарський союз 1648 року. // Історія України. - 2001. - № 13.

 2. Національно-визвольна революція українського народу 1648-1654 років. Створення нової української держави. // Історія України. - 2001. - №№ 29 - 30.

 3. Василенко М.П. Матеріали по історії українського права. Т.1.- К., 1979.

 4. Владимирський- Буданов М. Ф. Німецьке право в Польщі та Литві. // Розвідки про міста і міщанство на Україні-Русі. - Львів, 1904.

 5. Кіселичник В. Про надання українським містам у XIV-XVII магдебурзького права // Право України, 1997, №7.

 6. Кобилецький М. Суд у м. Львові за Магдебурським правом. // Право України. - 2001. - № 10.

 7. Крикун М. Г. Административн-территориальное устройство Правобережной Украины в ХV - ХVІІІ вв. - К.: Инст. Укр. археографии АН Украины., 1992.

 8. Кудін С. Поняття кримінального штрафу за Руською правдою та Литовським статутом. // Право України, 2000, № 11, с. 141.

 9. Музиченко П. Магдебурське право в Україні. // Юридический вестник. - 1994. - № 4.

 10. Музиченко П. Звичай як джерело права в українських землях ХІV - ХVІ століттях. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - № 1.

 11. Сас П. М. Феодальные города Украины в конце ХV - 60-х годах ХVІ в. - К., 1989.

 12. Мироненко О. Представницькі органи Литовсько-Руської держави в контексті еволюції українського парламентаризму // Вісник Академії правових наук України, 1997, №2.

 13. Терлюк І. Я. Литовські статути та їх застосування в Україні. - Львів, 1999.

 14. Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси. В составе Великого княжества Литовского. К., 1987.

 15. Яковенко Н. Українська шляхта. - К., 1993.


Тема 8. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648 - 1654 рр.


Приблизний план.

 1. Виникнення і формування Козацької республіки.

 2. Державний устрій Козацької держави.

 3. Зміни в суспільно-політичному устрою України в період Визвольної війни.

 4. Право України в період національно-визвольної війни і утвердження Гетьманщини.

Література.

 1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 . Міфи і реальність. - К., 1994.

 2. Боплан Г. Опис України. Українські козаки та їхні останні гетьмани: Богдан Хмельницький. - Львів: Каменяр, 1990.

 3. Бжеський Р. Переяславська угода в планах Б. Хмельницького та “Переяславська легенда”. - Львів, 1998.

 4. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы :В 3-х т. - М., 1953.

 5. Грабовецький В.В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648 – 1654 рр. - К.: Наукова думка, 1972.

 6. Грозовський І. Право власності на землю в Запорозькій Січі. // Право України. - 1997. - № 8.

 7. Грозовський І. Козацьке право. // Право України. - 1997. - № 6.

 8. Грозовський І. Звичаєве право Зопорізької Січі. // Рад. право. - 1991. - № 10.

 9. Гуржій О. Здобутки і втрати союзу з царем // Історія України: нове бачення (у 2-х т.).- К.: Україна, 1995.-т.1.

 10. Ділова документація Гетьманщини. XVII ст. 36 документів / АН України, Інституту укр. археографії та ін. Упоряд. В.Й. Горобець. - К.: Наукова думка, 1993.

 11. Компан О. С. Міста України в другій половині XVII століття.- К.:АН УРСР, 1963.

 12. Пашук А. Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVIІ - XVIIІ ст. (1648 - 1782). - Львів: ЛДУ, 1967.

 13. Смолій В. А., Ричка В.М. Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654 - 1764) очима правознавця. // УІЖ. - 1993. -№№ 4,6.

 14. Софроненко Р.А. Молороссийский приказ русского государства во второй половине XVII – XVIII в.в. - М., 1980.

 15. Хроненко І. Спадковий гетьманат в Україні у другій половині ХVІІ ст. // Київська старовина, 2000, № 4, сс. 15 - 23.

 16. Швидько Г.К., Романов В. Державне управління і самоврядування в Україні: Історичний нарис / Українська академія державного управління при Президентові України. - К.:УАДУ, 1997.

 17. Шевчук В. Козацька держава. Єтюди з історії українського державотворення. - К., 1995.

 18. Щербак В. О. Джерела формування українського козацтва. // УІЖ. - 1994. -№№ 2,3.

 19. Яковлєва. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою 1654 року //Дзвін, 1991, №4.


Тема 9. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПІД ПРОТЕКТОРАТОМ РОСІЇ (друга пол. XVIIІ ст.).


Приблизний план.

 1. Обмеження політичної автономії України.

 2. Державний устрій на українських землях.

 3. Суспільний устрій.

 4. Право.

Література.

 1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 . Міфи і реальність. - К., 1994.

 2. Бжеський Р. Переяславська угода в планах Б. Хмельницького та “Переяславська легенда”. - Львів, 1998.

 3. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы :В 3-х т. - М., 1953.

 4. Горобець В. М. Гадяцька угода 1658 року. // Історія України. - 1998. - №№ 38, 39.

 5. Горобець В. М. До питання про еволюцію гетьманської влади в Україні у першій половині XVIIІ ст. // УІЖ. - 1993. -№№ 2,3.

 6. Горобець В. М. Українська зовнішня політика після Переяслава. // УІЖ. - 2000, -№ 2.

 7. Грозовський І. Козацьке право. // Право України. - 1997. - № 6.

 8. Грозовський І. Звичаєве право Запорізької Січі. // Рад. право. - 1991. - № 10.

 9. Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі (друга пол. XVII – XVIII ст. ст.).- К., 1994.

 10. Гуржій О. Здобутки і втрати союзу з царем // Історія України: нове бачення (у 2-х т.).- К.: Україна, 1995.-т.1.

 11. Ділова документація Гетьманщини. XVII ст. 36 документів / АН України, Інституту укр. археографії та ін. Упоряд. В.Й. Горобець. - К.: Наукова думка, 1993.

 12. Дубровіна А.Б. Суспільний лад, механізм управління та право України в період розкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин ( перша пол. XІX ст.).- Київ, 1966.

 13. Дядиченко В. А. Нариси суспільно-політичного устрою України кінця XVIІ - початку XVII століття. - К.:АН УССР, 1959.

 14. Кульчицький В.С. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 р. Ф. Чуйкевича. // Укр. календар (Варшава). - 1970.

 15. Кульчицький В.С. Кодекс Українського права 1743 року. // Право України. - 1994. - № 9.

 16. Кульчицький В.С. Видатна пам’ятка українського права. // Республіканець. - 1993. - №№ 11, 12.

 17. Пашук А. Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVIІ - XVIIІ ст. (1648 - 1782). - Львів: ЛДУ, 1967.

 18. Сапожніков І. Лівобережне Подністров’я в середині ХVІІІ ст. // Київська старовина, 2000, № 5, сс. 39 - 50.

 19. Смолій В. А., Ричка В.М. Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654 - 1764) очима правознавця. // УІЖ. - 1993. -№№ 4,6.

 20. Сироткін В.М. Общинні пземельні відносини у звичаєвому праві Лівобережної України (друга половина XVII - XVIIІ ст.). . // УІЖ. - 1987. - № 6.

 21. Софроненко Р.А. Молороссийский приказ русского государства во второй половине XVII – XVIII в.в. - М., 1980.

 22. Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. - К., 1968.

 23. Теличенко И. Очерки кодификации малороссийского права до введения свода законов. - К., 1888.

 24. Хроненко І. Спадковий гетьманат в Україні у другій половині ХVІІ ст. // Київська старовина, 2000, № 4, сс. 15 - 23.

 25. Швидько Г.К., Романов В. Державне управління і самоврядування в Україні: Історичний нарис / Українська академія державного управління при Президентові України. - К.:УАДУ, 1997.

 26. Шевчук В. Козацька держава. Єтюди з історії українського державотворення. - К., 1995.

 27. Щербак В. О. Джерела формування українського козацтва. // УІЖ. - 1994. -№№ 2,3.

 28. Яковлєва. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою 1654 року //Дзвін, 1991, №4.


Тема 10. КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА УКРАЇНИ (XVIII – поч. XIX ст.).


Приблизний план.

 1. Початок кодифікації та її подальший розвиток у період існування автономії Гетьманщини.

 2. Кодифікаційні роботи в період входження українських земель до складу Російської імперії.

 3. Значення кодифікації українського права.


Література.

 1. Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі (друга пол. XVII – XVIII ст. ст.).- К., 1994.

 2. Гуржій О. Здобутки і втрати союзу з царем // Історія України: нове бачення (у 2-х т.).- К.: Україна, 1995.-т.1.

 3. Ділова документація Гетьманщини. XVII ст. 36 документів / АН України, Інституту укр. археографії та ін. Упоряд. В.Й. Горобець. - К.: Наукова думка, 1993.

 4. Дубровіна А.Б. Суспільний лад, механізм управління та право України в період розкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин ( перша пол. XІX ст.).- Київ, 1966.

 5. Дядиченко В. А. Нариси суспільно-політичного устрою України кінця XVIІ - початку XVII століття. - К.:АН УССР, 1959.

 6. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIIІ столітті. - Львів, 1958.

 7. Кульчицький В.С. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 р. Ф. Чуйкевича. // Укр. календар (Варшава). - 1970.

 8. Кульчицький В.С. Кодекс Українського права 1743 року. // Право України. - 1994. - № 9.

 9. Кульчицький В.С. Видатна пам’ятка українського права. // Республіканець. - 1993. - №№ 11, 12.

 10. Нелин А.И. Собрание малороссийских прав 1807 г., его содержание и значение. - К., 1990.

 11. Пашук А. Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVIІ - XVIIІ ст. (1648 - 1782). - Львів: ЛДУ, 1967.

 12. Сапожніков І. Лівобережне Подністров’я в середині ХVІІІ ст. // Київська старовина, 2000, № 5, сс. 39 - 50.

 13. Сироткін В.М. Общинні поземельні відносини у звичаєвому праві Лівобережної України (друга половина XVII - XVIIІ ст.). . // УІЖ. - 1987. - № 6.

 14. Софроненко Р.А. Молороссийский приказ русского государства во второй половине XVII – XVIII в.в. - М., 1980.

 15. Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. - К., 1968.

 16. Теличенко И. Очерки кодификации малороссийского права до введения свода законов. - К., 1888.

 17. Швидько Г.К., Романов В. Державне управління і самоврядування в Україні: Історичний нарис / Українська академія державного управління при Президентові України. - К.:УАДУ, 1997.

 18. Шевчук В. Козацька держава. Єтюди з історії українського державотворення. - К., 1995.


Тема 11. ^ ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА АПАРАТ УПРАВЛІННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У XVIII СТ.


Приблизний план.

 1. Політика Росії щодо українських земель.

 2. Впровадження російського адміністративно-територіального устрою.

 3. Апарат управління.

Література.

 1. Горобець В. М. До питання про еволюцію гетьманської влади в Україні у першій половині XVIIІ ст. // УІЖ. - 1993. -№№ 2,3.

 2. Горобець В. М. Українська зовнішня політика після Переяслава. // УІЖ. - 2000, -№ 2.

 3. Гуржій О. Здобутки і втрати союзу з царем // Історія України: нове бачення (у 2-х т.).- К.: Україна, 1995.-т.1.

 4. Дядиченко В. А. Нариси суспільно-політичного устрою України кінця XVIІ - початку XVIIІ століття. - К.:АН УССР, 1959.

 5. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. Изд. 3-е.- М., 1983.

 6. Кульчицький В.С. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 р. Ф. Чуйкевича. // Укр. календар (Варшава). - 1970.

 7. Пашук А. Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVIІ - XVIIІ ст. (1648 - 1782). - Львів: ЛДУ, 1967.

 8. Сапожніков І. Лівобережне Подністров’я в середині ХVІІІ ст. // Київська старовина, 2000, № 5, сс. 39 - 50.

 9. Смолій В. А., Ричка В.М. Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654 - 1764) очима правознавця. // УІЖ. - 1993. -№№ 4,6.

 10. Софроненко Р.А. Малороссийский приказ русского государства во второй половине XVII – XVIII в.в. - М., 1980.

 11. Хроненко І. Спадковий гетьманат в Україні у другій половині ХVІІ ст. // Київська старовина, 2000, № 4, сс. 15 - 23.

 12. Швидько Г.К., Романов В. Державне управління і самоврядування в Україні: Історичний нарис / Українська академія державного управління при Президентові України. - К.:УАДУ, 1997.

 13. Шевчук В. Козацька держава. Єтюди з історії українського державотворення. - К., 1995.


Тема 12. ^ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В КІНЦІ ХVІІІ - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ

ХІХ СТ.


Приблизний план.

 1. Правове становище українських земель у складі Російської імперії.

 2. Державний устрій.

 3. Зміни у суспільному устрої.

 4. Розвиток права.

Література.

 1. Архипов И. К истории Уложения о наказаниях 1845 г. // Правоведение. - 1990. - Вып. 6.

 2. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.). - Львів, 1996.

 3. Драгоманов М. Н. Пропащій час: українці під Московським царством // Пам’ятки України, 1990, №4; 1991, №4.

 4. Дубровіна А. Б. Суспільний лад, механізм управління та право України в період розкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (1 пол. Х1Х ст.) – К.,1966.

 5. Ерошкин Н. Н. История государственных учреждений дореволюционной России.-М.,1983.

 6. Ерошкин Н. Н. Крепостническое самодержавие и его политические институты (перв пол. ХІХ ст.).-М., 1980.

 7. Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. - М.: Мысль, 1976.

 8. Сидорчук М. О систематизации законодательства в России (1826 - 1832 гг.). // Правоведение. - 1990. - Вып. № 6.

 9. Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. - К., 1968.

 10. Казанцев Э.М. История царской прокуратуры. – С-Пб, 1993.

 11. Коросташов О. Особливості правового регулювання деяких суспільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях у ХІХ ст. // Право України, 2000, № 1, с. 129.

 12. Кульчицький В., Борис В. Відгуки ідей декабристів на західноукраїнських землях. // Рад. право. - 1975. - № 12.

 13. Мицкевич А.В. Систематизация законов Российской империи М.М. Сперанским. // Журнал российского права. - 2001. - № 5.

 14. Мулукаев Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. - М.,1964.

 15. Нелін О. І. Про розвиток зобов’язального права на Україні на поч. ХІХ ст. // Проблеми правознавства. - 1990 - Вип. 51.

 16. Нелин А.И. Собрание малороссийских прав 1807 г., его содержание и значение. - К., 1990.

 17. Петрухин И. Л. Меры пресечения в дореволюционной России. // Сов. Государство и право. - 1988. - № 7.

 18. Федоров К.Г., Ярмыш А.Н. История полиции дореволюционной России. - Ростов-на-Дону, 1976.


Тема 13. ^ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА

XIX СТ.).


Приблизний план.

 1. Територіальний адміністративний поділ.

 2. Державний лад.

 3. Суспільний устрій.

 4. Право.

Література.

 1. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.). - Львів, 1996.

 2. Гошко Ю.Г. Звичаєве право населення Українських Карпат ХІV - ХІХ ст. Львів, 1999.

 3. Киселенчик В. П. Органи самоврядування Львова за статутом 1870 р. // Вісн. ЛДУ. Серія юрид. Львів. - 1993.

 4. Кульчицький В. С. Державний лад і право в Галичині. Львів, 1966.

 5. Кульчицький В. С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування. // Пробл. правознавства. - К., 1971. - Вип. 19.

 6. Кульчицький В., Борис В. Відгуки ідей декабристів на західноукраїнських землях. // Рад. право. - 1975. - № 12.

 7. Нелін О. І. Про розвиток зобов’язального права на Україні на поч. ХІХ ст. // Проблеми правознавства. - 1990 - Вип. 51.

 8. Никифорак М. Фінансова прокуратура Буковини у 1867 - 1918 рр. // Право України. - 2001. - № 8.

 9. Пашкуй З. А. До питання про автономію Закарпаття під час угорської окупації. // УІЖ. - 1973. - № 2.

 10. Петрів Р. Право Австрії та Східної Галичини (70-ті роки ХVІІІ ст. - 70-ті роки ХІХ ст.). // Право України, 2000, № 6, с. 117.

 11. Петрів Р. Адміністративно-територіальний поділ та місцеві органи управління Східної Галичини (70-ті роки ХVІІІ ст. - 70-ті роки ХІХ ст.). // Право України, 2000, № 9, с. 114.

 12. Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. - К., 1968.

 13. Франко І. Панщина та її скасування в 1848 р. в Галичині: зб. творів. - К., 1986.

 14. Щербина П. Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. - Львов., 1974.


Тема 14. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ (друга пол. XIX – поч. ХХ ст.).


Приблизний план.

 1. Загально-історична характеристика періоду.

 2. Зміни державного устрою в період буржуазних реформ.

 3. Державний устрій на початку ХХ ст.

 4. Зміни у суспільному ладі.

 5. Джерела і основні риси права.


Література.

 1. Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в Росии. - Саратов, - 1969.

 2. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.). - Львів, 1996.

 3. Головченко В. Сільське самоврядування Україні (1860 - 1861). // Право України. - 1992. - № 3.

 4. Драгоманов М. Н. Пропащій час: українці під Московським царством // Пам’ятки України, 1990, №4; 1991, №4.

 5. Дубровіна А. Б. Механізм управління, суспільний лад і право України в період імперіалізму і буржуазно-демократичних революцій (1900-1917 рр.). Вип.1.- К.:КДУ, 1970.

 6. Ерошкин Н. Н. История государственных учреждений дореволюционной России.-М.,1983.

 7. Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. - М.: Мысль, 1976.

 8. Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. - М., 1960.

 9. Казанцев Э.М. История царской прокуратуры. – С-Пб, 1993.

 10. Коросташов О. Особливості правового регулювання деяких суспільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях у ХІХ ст. // Право України, 2000, № 1, с. 129.

 11. Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. - М., 1991.

 12. Лось Ф.Є. Формування і розвиток робітничого класу на Україі в другій половині ХІХ ст. // УІЖ. - 1974. - № 5.

 13. Мицкевич А.В. Систематизация законов Российськой империи М.М. Сперанским. // Журнал российского права. - 2001. - № 5.

 14. Мулукаев Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. - М.,1964.

 15. Петрухин И. Л. Меры пресечения в дореволюционной России. // Сов. Государство и право. - 1988. - № 7.

 16. Теплицький В. П. Реформа 1861 року і аграрні відноси на Україні. - К., 1959.

 17. Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. - К., 1968.

 18. Федоров К.Г., Ярмыш А.Н. История полиции дореволюционной России. - Ростов-на-Дону, 1976.

 19. Формирование и развитие адвокатуры в России 60-80 г.г. XIX в. / Отв. ред. Скрипилев. - М., 1987.

 20. Щербина П. Ф. Судебнаая реформа 1864 года на Правобережной Украине. - Львов., 1974.

 21. Ярмыш А.Н. Наблюдать неотступно: Административно-полицейский аппарат и органы политического сыска царизма в Украине в конце XIX – нач. XX в. - К., 1992.


Тема 15. ^ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.


Приблизний план.

 1. Політична характеристика.

 2. Територіальний і адміністративний поділ.

 3. Державний лад.

 4. Суспільний устрій.

 5. Право.

Література.

 1. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.). - Львів, 1996.

 2. Гошко Ю.Г. Звичаєве право населення Українських Карпат ХІV - ХІХ ст. Львів, 1999.

 3. Киселенчик В. П. Органи самоврядування Львова за статутом 1870 р. // Вісн. ЛДУ. Серія юрид. Львів. - 1993.

 4. Кульчицький В. С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування. // Пробл. правознавства. - К., 1971. - Вип. 19.

 5. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині. - Львів, 1966.

 6. Кульчицький В., Борис В. Відгуки ідей декабристів на західноукраїнських землях. // Рад. право. - 1975. - № 12.

 7. Никифорак М. Фінансова прокуратура Буковини у 1867 - 1918 рр. // Право України. - 2001. - № 8.

 8. Пашкуй З. А. До питання про автономію Закарпаття під час угорської окупації. // УІЖ. - 1973. - № 2.

 9. Петрів Р. Право Авсрії та Східної Галичини (70-ті роки ХVІІІ ст. - 70-ті роки ХІХ ст.). // Право України, 2000, № 6, с. 117.

 10. Петрів Р. Адміністративн0-територіальний поділ та місцеві органи управління Східної Галичини (70-ті роки ХVІІІ ст. - 70-ті роки ХІХ ст.). // Право України, 2000, № 9, с. 114.

 11. Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. - К., 1968.

 12. Франко І. Панщина та її скасування у 1848 р. в Галичині: зб. творів. - К., 1986.


Тема 16. ^ ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ.


Приблизний план.

 1. Створення Центральної Ради і її склад.

 2. Державний лад.

 3. Розвиток права. Універсали ЦР.

 4. Конституція УНР 1918 р.


Література.

 1. Лютнева революція в Росії - феномен світової історії ХХ ст. // Український історичний журнал. - 2001. - № 1.

 2. Верстюк В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради. // УІЖ. - 1995. - №№ 2, 5, 6.

 3. Винниченко В. Щоденники. // Київська старовина, 2000, № 4, с. 62 - 84.

 4. Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990, №1-3.

 5. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Відносини між Францією та УНР. // УІЖ. - 2000. - № 2. - сс. 47 - 58.

 6. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

 7. Дубровіна А. В. Механізм управління, суспільний лад і право України в період імперіалізму і демократичних революцій. - К., 1970.

 8. Закон про національну-персональну автономію національних меншостей на Україні, прийнятий Українською Центральною Радою 22 січня 1918 р. //Дзвін, 1991, №2.

 9. Карр З. История Советской России. Кн.1. т.1,2. Большевистская революция 1917 – 1973 г.г. - М.: Прогресс, 1990.

 10. Карпенко О. Ю. Листопадова національно-демократична революція на західноукраїнських землях 1918 р. // УІЖ. - 1993. - № 1.

 11. Конституційні акти України 1917 - 1920. Невідомі конституції України. К., 1992.

 12. Копиленко М., Копиленко О. Друга УНР: спроба історико-теоретичного аналізу. // Право України. - 1996. - № 8.

 13. Копиленко О. Л. “Сто днів” Центральної Ради. - К., 1992.

 14. Копиленко О. Л. Уроки Центральної Ради. // Рад. право. - 1991. - № 11.

 15. Копиленко М., Копиленко О. Еволюція українського конституціоналізму (з досвіду конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави). // Право України. - 1992. - № 6.

 16. Копиленко О. М., Копиленко М. Л. Держава і право України 1917 - 1920 рр. Центральна Рада. Гетьмансво. Директорія. - К., 1997.

 17. Кульчицький С.В. Центральна Рада. Утворення УНР // Український історичний журнал, 1992, №5.

 18. Кульчицький С.В. Центральна Рада. Утворення УНР. //Український історичний журнал, 1991, №7.

 19. Ленін В.І. Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради. // Повн. зібр. тв., т. 36.

 20. Мірчук П. Причини загибелі УНР. Від II до IV Універсалу //Державність, 1991, №3-4.

 21. Мироненко О. М., Бенько О. П. Правоохоронні органи Центральної Ради. - К., 1993.

 22. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. - К., 1995.

 23. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 - 1919 рр. - К., 1995.

 24. Полонська-Василенко Н. Історія України 1900 - 1923 років. - Львів, 1990.

 25. Революция на Украине по мемуарам белых. Репринтное воспроизведение издания 1930 г. - Киев: Политиздат Украины, 1990.

 26. Солдатенко В. Четвертый Универсал. (О провозглашении Украинской народной республики). // Политика и время, 1992, №1.

 27. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. - К., 1993.

 28. Удовиченко О.І. Україна у боротьбі за державність. - К., 1995.

 29. Українська Центральна Рада: документи і матеріали. У 2 т. - К., 1996.

 30. Чотири Універсали. - Львів: Світ, 1990.

 31. Юрченко О.Українсько-російські стосунки після 1917 року в правовому аспекті. - Мюнхен, 1971.


Тема 17. УКРАЇНСЬКА ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА П.СКОРОПАДСЬКОГО (1918р.).


Приблизний план.

 1. Загально-історичний огляд подій.

 2. Державний устрій гетьманської держави.

 3. Основи правової системи.

Література.

 1. Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990, №1-3.

 2. Верстюк В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради. // УІЖ. - 1995. - №№ 2, 5, 6.

 3. Винниченко В. Щоденники. // Київська старовина, 2000, № 4, с. 62 - 84.

 4. Гай-Нижнік П. Таємні видатки гетьманату П. Скоропадського. // Київська старовина, 2000, № 4, сс. 44 - 52.

 5. Горак В. Зліт і падіння Директорії (1918) // Віче. - 1995. - № 4.

 6. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

 7. Дубровіна А. В. Механізм управління, суспільний лад і право України в період імперіалізму і демократичних революцій. - К., 1970.

 8. Копиленко О. М., Копиленко М. Л. Держава і право України 1917 - 1920 рр. Центральна Рада. Гетьмансво. Директорія. - К., 1997.

 9. Конституційні акти України 1917 - 1920. Невідомі конституції України. К., 1992.

 10. Копиленко М., Копиленко О. Друга УНР: спроба історико-теоретичного аналізу. // Право України. - 1996. - № 8.

 11. Копиленко О. Л. Уроки Центральної Ради. // Рад. право. - 1991. - № 11.

 12. Кульчицький С. Перші українські гривні. // Історія України. - 1998. - № 10.

 13. Кульчицький С. Українська держава часів гетьманщини. // УІЖ. - 1992. - №№ 7, 8.

 14. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. - К., 1995.

 15. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 - 1919 рр. - К., 1995.

 16. Полонська-Василенко Н. Історія України 1900 - 1923 років. - Львів, 1990.

 17. Революция на Украине по мемуарам белых. Репринтное воспроизведение издания 1930 г. - Киев: Политиздат Украины, 1990.

 18. Скоропадський П. Спомини. - К., 1992.

 19. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. - К., 1993.

 20. Удовиченко О.І. Україна у боротьбі за державність. - К., 1995.

 21. Юрченко О.Українсько-російські стосунки після 1917 року в правовому аспекті. - Мюнхен, 1971.

Тема 18. ^ УНР ЧАСІВ ДИРЕКТОРІЇ.


Приблизний план.

 1. Загально-історичний огляд подій.

 2. Державний устрій УНР Директорії.

 3. Правова система.

Література.

 1. Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990, №1-3.

 2. Винниченко В. Щоденники. // Київська старовина, 2000, № 4, с. 62 - 84.

 3. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Відносини між Францією та УНР. // УІЖ. - 2000. - № 2. - сс. 47 - 58.

 4. Горак В. Зліт і падіння Директорії (1918) // Віче. - 1995. - № 4.

 5. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

 6. Дубровіна А. В. Механізм управління, суспільний лад і право України в період імперіалізму і демократичних революцій. - К., 1970.

 7. Землянська В. Судове законодавство Директорії. // Право України, 2000, № 1, с. 125.

 8. Землянська В. Діяльність надзвичайних органів у добу Директорії. // Право України, 2000, № 11, с. 139.

 9. Конституційні акти України 1917 - 1920. Невідомі конституції України. К., 1992.

 10. Копиленко М., Копиленко О. Друга УНР: спроба історико-теоретичного аналізу. // Право України. - 1996. - № 8.

 11. Копиленко М., Копиленко О. Еволюція українського конституціоналізму (з досвіду конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави). // Право України. - 1992. - № 6.

 12. Копиленко О. М., Копиленко М. Л. Держава і право України 1917 - 1920 рр. Центральна Рада. Гетьмансво. Директорія. - К., 1997.

 13. Лозовий В.С. Пошук Директорією ідейно-політичних засад відновлення діяльності УНР. // УІЖ. - 2000. - № 5, сс. 32 - 38.

 14. Нагаєвський І. Історія української дежави ХХ століття. - К., 1995.

 15. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 - 1919 рр. - К., 1995.

 16. Полонська-Василенко Н. Історія України 1900 - 1923 років. - Львів, 1990.

 17. Революция на Украине по мемуарам белых. Репринтное воспроизведение издания 1930 г. - Киев: Политиздат Украины, 1990.

 18. Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920 г.: Мемуары и документы. - М.: Наука, 1990.

 19. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. - К., 1993.

 20. Удовиченко О.І. Україна у боротьбі за державність. - К., 1995.

 21. Юрченко О.Українсько-російські стосунки після 1917 року в правовому аспекті. - Мюнхен, 1971.


Тема 19. ^ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА.


Приблизний план.

 1. Загально-історичний огляд подій.

 2. Державний устрій ЗУНР.

 3. Правова та судова система.


Література.

 1. Боровик М. Галицька соціалістична республіка // Визвольний шлях, 1990, №3.

 2. Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990, №1-3.

 3. Винниченко В. Щоденники. // Київська старовина, 2000, № 4, с. 62 - 84.

 4. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

 5. Дубровіна А. В. Механізм управління, суспільний лад і право України в період імперіалізму і демократичних революцій. - К., 1970.

 6. Карр З. История Советской России. Кн.1. т.1,2. Большевистская революция 1917 – 1973 г.г. - М.: Прогресс, 1990.

 7. Карпенко О. Ю. Листопадова національно-демократична революція на західноукраїнських землях 1918 р. // УІЖ. - 1993. - № 1.

 8. Конституційні акти України 1917 - 1920. Невідомі конституції України. К., 1992.

 9. Копиленко М., Копиленко О. Друга УНР: спроба історико-теоретичного аналізу. // Право України. - 1996. - № 8.

 10. Кульчицький В., Лісна І. Виникнення Західноукраїнської Народної Республіки. // Вісник ЛДУ. - 1994. - Вип. № 31.

 11. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. - К., 1995.

 12. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 - 1919 рр. - К., 1995.

 13. Полонська-Василенко Н. Історія України 1900 - 1923 років. - Львів, 1990.

 14. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. - К., 1993.

 15. Удовиченко О.І. Україна у боротьбі за державність. - К., 1995.


Тема 20. ^ ДЕРЖАВА ТА ПРАВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ.


Приблизний план.

 1. Встановлення Радянської влади в Україні.

 2. Організація центральних і місцевих органів Радянської влади та управління.

 3. Формування основ радянського права в Україні.


Література.

 1. Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право. - 1990. - № 6.

 2. Бабій Б. М. Українська радянська держава в період відбудови народного господарства (1921 - 1925). - К., 1961.

 3. Бенько О. П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917 - 1953 рр.). - К., 1994.

 4. Білас І. С. Репресивно-каральна система в Україні 1917 - 1953 рр.: у 2-х т. - К., 1994

 5. Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

 6. Вегеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України. - Ужгород, 1993.

 7. Вікторов А. Становлення радянської державності в Криму. // Рад. право. - 1973. - № 3.

 8. Громова І. А. До питання про діяльність Тимчасового робітничо-селянського уряду України. // УІЖ. - 1988. - № 4.

 9. Голод 1921 – 1923 років в Україні. Зб. документів і матеріалів.-Київ, 1996.

 10. Гуревич Г. С. История советской конституции. - М., 1923.

 11. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

 12. Дорошкевич В. Правда про встановлення радянської влади на Україні. // Сучасність. - 1991. - №№ 7, 8.

 13. Дубровіна А. В. Перебудова органів влади УРСР. К., 1960.

 14. Журба М. Радянські громадські організації національних меншин УСРР в період НЕПу. // Київська старовина, 2000, № 5, сс. 130 - 137.

 15. Історія держави і права Української РСР (1917 - 1960). - К., 1960.

 16. Історія держави і права Української РСР: У 2-х т. - К., 1967.

 17. Из истории советского государства и права. - М., 1989.

 18. История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

 19. Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. - К., 1995.

 20. Кульчицький В. С. Уворення Української радянської держави. - Львів, 1957.

 21. Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

 22. Кравчук М. Військове будівництво УСРР. - Івано-Франківськ, 1998.

 23. Кульчицький В. Конституційне оформлення СРСР. // Пробл. правознавства. - К., 1973. - Вип. 24.

 24. Ленін В.І. Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради. // Повн. зібр. тв., т. 36.

 25. Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

 26. Пиріг О.А. Місце грошової реформи реформи 1922 - 1924 рр. у здійсненні НЕПу. // УІЖ. - 2000. - № 3.

 27. Революция на Украине по мемуарам белых. Репринтное воспроизведение издания 1930 г. - Киев: Политиздат Украины, 1990.

 28. Святоцкий А. Д. Создание советской адвокатури. // Пробл. правоведения. - К., 1986. - Вип. 47.

 29. Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920 г.: Мемуары и документы. - М.: Наука, 1990.

 30. Сусло Д. С. Історія суду Радянської України. - К., 1969.

 31. Сусло Д. С. З історії прокуратури Радянської України. // Пробл. правозн. - К., 1967. - Вип. 7.

 32. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.

 33. Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.Украинская государственность в ХХ в.: историко-политический анализ / рук. авт. кол. А.Дергань. - К., 1996.

 34. Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 року в правовому аспекті. - Мюнхен, 1971.Тема 21. ДЕРЖАВА ТА ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД НЕПУ (1921 – 1929 р.р.).


Приблизний план.

 1. Державне будівництво в Україні в період впровадження нової економічної політики.

 2. Початок кодифікації законодавства УРСР.

 3. Конституція УРСР 1929 р.


Література.

 1. Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право. - 1990. - № 6.

 2. Бенько О. П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917 - 1953 рр.). - К., 1994.

 3. Білас І. С. Репресивно-каральна система в Україні 1917 - 1953 рр.: у 2-х т. - К., 1994

 4. Бабій Б. М. Українська радянська держава в період відбудови народного господарства (1921 - 1925). - К., 1961.

 5. Вершинин А.П. Деформация судебной защиты и гражданских прав и интересов в конце 20-х годов – начале 30-х годов // Сов. государство и право, 1989, №8.

 6. Вікторов А. Становлення радянської державності в Криму. // Рад. право. - 1973. - № 3.

 7. Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

 8. Гуревич Г. С. История советской конституции. - М., 1923.

 9. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

 10. Даниленко В.М. та інш. Сталінізм на Україні : 20-ті – 30-ті роки. - Київ, 1991.

 11. Дубровіна А. В. Перебудова органів влади УРСР. К., 1960.

 12. Журба М. Радянські громадські організації національних меншин УСРР в період НЕПу. // Київська старовина, 2000, № 5, сс. 130 - 137.

 13. Історія держави і права Української РСР (1917 - 1960). - К., 1960.

 14. Історія держави і права Української РСР: У 2-х т. - К., 1967.

 15. Из истории советского государства и права. - М., 1989.

 16. История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

 17. Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. - К., 1995.

 18. Кульчицький В. С. Утворення Української радянської держави. - Львів, 1957.

 19. Кульчицький С.В. 1933: Трагедія голоду. - К.: Знання, 1989.

 20. Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

 21. Кравчук М. Військове будівництво УСРР. - Івано-Франківськ, 1998.

 22. Кульчицький В. Конституційне оформлення СРСР. // Пробл. правознавства. - К., 1973. - Вип. 24.

 23. Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

 24. Пиріг О.А. Місце грошової реформи 1922 - 1924 рр. у здійсненні НЕПу. // УІЖ. - 2000. - № 3.

 25. Святоцкий А. Д. Создание советской адвокатури. // Пробл. правоведения. - К., 1986. - Вип. 47.

 26. Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920 г.: Мемуары и документы. - М.: Наука, 1990.

 27. Сусло Д. С. Історія суду Радянської України. - К., 1969.

 28. Сусло Д. С. З історії прокуратури Радянької України. // Пробл. правозн. - К., 1967. - Вип. 7.

 29. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.

 30. Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.

 31. Усенко И. Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР. - К., 1989.


Тема 22. ^ КОДИФІКАЦІЯ РАДЯНСЬКОГО ПРАВА У 1920-ТІ РОКИ.


Приблизний план.

 1. Причини проведення кодифікації права.

 2. Прийняття кодексів по основним галузям права.

 3. Значення кодифікації.


Література.

 1. Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право. - 1990. - № 6.

 2. Бабій Б. М. Українська радянська держава в період відбудови народного господарства (1921 - 1925). - К., 1961.

 3. Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

 4. Вершинин А.П. Деформация судебной защиты и гражданских прав и интересов в конце 20-х годов – начале 30-х годов // Сов. государство и право, 1989, №8.

 5. Гуревич Г. С. История советской конституции. - М., 1923.

 6. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

 7. Історія держави і права Української РСР (1917 - 1960). - К., 1960.

 8. Історія держави і права Української РСР: У 2-х т. - К., 1967.

 9. Из истории советского государства и права. - М., 1989.

 10. История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

 11. Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

 12. Кульчицький В. Конституційне оформлення СРСР. // Пробл. правознавства. - К., 1973. - Вип. 24.

 13. Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

 14. Пиріг О.А. Місце грошової реформи реформи 1922 - 1924 рр. у здійсненні НЕПу. // УІЖ. - 2000. - № 3.

 15. Святоцкий А. Д. Создание советской адвокатури. // Пробл. правоведения. - К., 1986. - Вип. 47.

 16. Сусло Д. С. Історія суду Радянської України. - К., 1969.

 17. Сусло Д. С. З історії прокуратури Радянської України. // Пробл. правозн. - К., 1967. - Вип. 7.

 18. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.

 19. Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.

 20. Усенко И. Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР. - К., 1989.


Тема 23. ^ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ В 30-ТІ РОКИ.


Приблизний план.

 1. Державне будівництво в Україні в 30-ті роки.

 2. Конституція УРСР 1937, її зміст та значення.

 3. Надзвичайне законодавство СРСР в трагічні 30-ті роки.

 4. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР в 1939-1940 рр. та політика радянського уряду на приєднаних територіях.


Література.

 1. Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право. - 1990. - № 6.

 2. Бенько О. П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917 - 1953 рр.). - К., 1994.

 3. Білас І. С. Репресивно-каральна система в Україні 1917 - 1953 рр.: у 2-х т. - К., 1994

 4. Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

 5. Вегеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України. - Ужгород, 1993.

 6. Вершинин А.П. Деформация судебной защиты и гражданских прав и интересов в конце 20-х годов – начале 30-х годов // Сов. государство и право, 1989, №8.

 7. Голод 1932 – 1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів.-Київ, 1990.

 8. Гуревич Г. С. История советской конституции. - М., 1923.

 9. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

 10. Дубровіна А. В. Перебудова органів влади УРСР. К., 1960.

 11. Єфіменко Г.Г. Зміни у національній політиці ЦК ВКП (б) в Україні (1932 - 1938). // УІЖ. - 2000. - № 4.

 12. Історія держави і права Української РСР (1917 - 1960). - К., 1960.

 13. Історія держави і права Української РСР: У 2-х т. - К., 1967.

 14. Из истории советского государства и права. - М., 1989.

 15. История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

 16. Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. - К., 1995.

 17. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. Пер. з англ. - К., 1993.

 18. Кравчук М. Військове будівництво УСРР. - Івано-Франківськ, 1998.

 19. Кульчицький В. С. та ін. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939 - 1945 рр.). - Дрогобич., 1995.

 20. Кульчицький В. Конституційне оформлення СРСР. // Пробл. правознавства. - К., 1973. - Вип. 24.

 21. Кульчицький С.В. 1933: Трагедія голоду. - К.: Знання, 1989.

 22. Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

 23. Настюк М. Застосування радянського законодавства у західних областях Української РСР (1939 - 1940). // Рад. право. - 1979. - № 10.

 24. Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

 25. Параджанов В.С. Депортация населения Западной Украины и Западной Белоруссии в 1929-1942 г.г. // Новая и Новейшая история, 1989, №2.

 26. Святоцкий А. Д. Создание советской адвокатури. // Пробл. правоведения. - К., 1986. - Вип. 47.

 27. Судоплатов П. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 - 1950 гг. - М., 1997.

 28. Сусло Д. С. Історія суду Радянської України. - К., 1969.

 29. Сусло Д. С. З історії прокуратури Радянської України. // Пробл. правозн. - К., 1967. - Вип. 7.

 30. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.

 31. Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.


Тема 24. ^ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УРСР У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.


Приблизний план.

 1. Перебудова радянського державного апарату на військовий лад.

 2. Німецький окупаційний режим в Україні.

 3. Особливості розвитку радянського права в роки війни.


Література.

 1. Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право.-1990.-№ 6.

 2. Бенько О. П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917 - 1953 рр.). - К., 1994.

 3. Білас І. С. Репресивно-каральна система в Україні 1917 - 1953 рр.: у 2-х т. - К., 1994

 4. Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

 5. Вегеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України. - Ужгород, 1993.

 6. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

 7. Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ ст. - К.: Літопис УПА, 1995.

 8. Зварич Р. Воля до справедливості: філософські основи українського націоналізму – спроба синтезу. - К.-Мюнхен: Укр. освітній інститут, 1992.

 9. Історія держави і права Української РСР (1917 - 1960). - К., 1960.

 10. Из истории советского государства и права. - М., 1989.

 11. История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

 12. Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. - К., 1995.

 13. Коваль М. Друга світова війна: український аспект. // Віче. - 2001. - № 4.

 14. Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

 15. Кульчицький В. С. та ін. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939 - 1945 рр.). - Дрогобич., 1995.

 16. Кульчицький В. С. та ін. Возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною (соціально-політичні і правові основи). - Львів., 1995.

 17. Коваль М. Правда безнадійних змагань. ОУН: урок історії // Політика і час, 1997, №9.

 18. Коваль М.В. Український народ у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 р.р. //УУХ, 1990, №3.

 19. Комаров Н. Государственный комитет обороны постановляет… Документы. Воспоминания. Комментарии. - М.: Воениздат, 1990.

 20. Лебедь Микола. УПА. - Дрогобич., 1993.

 21. Настюк М. И. Некоторые особенности установления советской государственности на Западной Украине. // Вестн. ЛГУ. - Сер. юрид. -1989. - Вып. 36

 22. Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

 23. Параджанов В.С. Депортация населения Западной Украины и Западной Белоруссии в 1929-1942 г.г. // Новая и Новейшая история, 1989, №2.

 24. Патріляк І.К. Військові плани ОУН (б) у таємній Інструкції Революційного проводу (травень 1941 р.) // УІЖ. - 2000. - № 2.

 25. Поліковський М. Червона армія (війська НКВС) і УПА: хроніка протистояння. // Розбудова держави. - 1994. - № 10.

 26. Рекотов П. Плани війни та характер окупаційного режиму в Україні 1941-1944 // Право України, 1997, №5.

 27. Советское право в период Великой Отечественной войны. - М., 1948. - Ч. 1,2.

 28. Сувериков О.Ф. Наркомат обороны и НКВД в предвоенные годы // Вопросы истории, 1991, №6.


Тема 25. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УРСР У ПОВОЄННИЙ ЧАС (1945 - 1953 рр.).


Приблизний план.

 1. Політична характеристика Радянської України.

 2. Зміни у державному устрої у перші повоєнні роки.

 3. Правова система України у 1945 – 1953 р.р.


Література.

 1. Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право.-1990.-№ 6.

 2. Алексеев А.М. История инакомыслия в СССР: новейший период. - М., 1992.

 3. Білас І. С. Репресивно-каральна система в Україні 1917 - 1953 рр.: у 2-х т. - К., 1994

 4. Бенько О. П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917 - 1953 рр.). - К., 1994.

 5. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. - Лондон, 1990.

 6. Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

 7. Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі. - Філадельфія-Вашингтон, 1993.

 8. Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні. - К., 1996.

 9. Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ ст. - К.: Літопис УПА, 1995.

 10. Зайцев Л. Відновлення органів Радянської влади на Україні після вигнання фашистських загарбників. // Рад. право. - 1978. - № 5.

 11. Зайцев Л. А. Восстановление местных Советов на Украине после изгнания немецко-фашистских захватчиков. // Пробл. соц. законности. - 1985. - Вып. 16.

 12. Зварич Р. Воля до справедливості: філософські основи українського націоналізму – спроба синтезу. - К.-Мюнхен: Укр. освітній інститут, 1992.

 13. Історія держави і права Української РСР (1917 - 1960). - К., 1960.

 14. Из истории советского государства и права. - М., 1989.

 15. История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

 16. Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. - К., 1995.

 17. Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

 18. Коваль М. Правда безнадійних змагань. ОУН: урок історії // Політика і час, 1997, №9.

 19. Конституційні засади організації та діяльності суду і прокуратури. // Радянське право. - 1977. - № 10.

 20. Лизанук В. Навічно кайдани кували (факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні). - Львів, 1995.

 21. Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

 22. Орловський О. Про застосування смертної кари на території колишнього СРСР. // Право України. - 1998. - № 2.

 23. Судоплатов П. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 - 1950 гг. - М., 1997.

 24. Сусло Д. С. Історія суду Радянької України. - К., 1969.

 25. Сусло Д. С. З історії прокуратури Радянської України. // Пробл. правозн. - К., 1967. - Вип. 7.

 26. Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.

 27. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.


Тема 26. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УРСР В ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (друга пол.50-х перша пол.60-х рр.).


Приблизний план.

 1. Політична характеристика Радянської України.

 2. Державний устрій.

 3. Розвиток права.

Література.

1.Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право.-1990.-№ 6.

2.Алексеев А.М. История инакомыслия в СССР: новейший период. - М., 1992.

3.Баран В. К. Україна після Сталіна. Нариси історії 1953 - 1985. - Львів., 1992.

4.Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

5.Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. - Лондон, 1990.

6.Грищук В. К. Основні етапи другої комплексної кодифікації законодавства УРСР. // Рад. право. - 1988. - № 1.

7.Грищук В. К. Кодификация законодательства Украинской ССР (1958 - 1984). К., 1996.

8.Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі. - Філадельфія-Вашингтон, 1993.

9.Історія держави і права Української РСР (1917 - 1960). - К., 1960.

10.Из истории советского государства и права. - М., 1989.

11.История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

12.Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. - К., 1995.

13.Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

14.Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

15.Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.

16.Сусло Д. С. Історія суду Радянської України. - К., 1969.

17.Сусло Д. С. З історії прокуратури Радянської України. // Пробл. правозн. - К., 1967. - Вип. 7.

18.Орловський О. Про застосування смертної кари на території колишнього СРСР. // Право України. - 1998. - № 2.

19.Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.


Тема 27. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УРСР В ПЕРІОД НЕОСТАЛІНІЗМУ ТА “ЗАСТОЮ” (друга пол.60-х перша пол.80-х рр.).


Приблизний план.

 1. Політична характеристика Радянської України.

 2. Державний устрій.

 3. Правова система.

Література.

 1. Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право.-1990.-№ 6.

 2. Алексеев А.М. История инакомыслия в СССР: новейший период. - М., 1992.

 3. Баран В. К. Україна після Сталіна. Нариси історії 1953 - 1985. - Львів., 1992.

 4. Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

 5. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. - Лондон, 1990.

 6. Грищук В. К. Основні етапи другої комплексної кодифікації законодавства УРСР. // Рад. право. - 1988. - № 1.

 7. Грищук В. К. Кодификация законодательства Украинской ССР (1958 - 1984). К., 1996.

 8. Гуревич Г. С. История советской конституции. - М., 1923.

 9. Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі. - Філадельфія-Вашингтон, 1993.

 10. Из истории советского государства и права. - М., 1989.

 11. История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

 12. Конституция. Основной Закон Украинской ССР.- К., 1978.

 13. Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

 14. Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.

 15. Конституция развитого социализма: Исторические предпосылки и значения. Сб. статей / Под ред. Ю.А. Полякова. - М.: Наукова, 1981.

 16. Конституційні засади організації та діяльності суду і прокуратури. // Радянське право. - 1977. - № 10.

 17. Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

 18. Сусло Д. С. Історія суду Радянської України. - К., 1969.

 19. Сусло Д. С. З історії прокуратури Радянської України. // Пробл. правозн. - К., 1967. - Вип. 7.

 20. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.

 21. Орловський О. Про застосування смертної кари на території колишнього СРСР. // Право України. - 1998. - № 2.


Тема 28. ^ КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА УРСР У ПОВОЄННІ РОКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ 1978 РОКУ.


Приблизний план.


 1. Початок кодифікації права в УРСР.

 2. Кримінальний та кримінально-процесуальний кодекси.

 3. Цивільний кодекс та цивільно-процесуальний кодекси.

 4. Нове в адміністративному, трудовому та інших галузях права.

 5. Конституція УРСР 1978 р.


Література.

 1. Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право.-1990.-№ 6.

 2. Баран В. К. Україна після Сталіна. Нариси історії 1953 - 1985. - Львів., 1992.

 3. Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

 4. Грищук В. К. Основні етапи другої комплексної кодифікації законодавства УРСР. // Рад. право. - 1988. - № 1.

 5. Грищук В. К. Кодификация законодательства Украинской ССР (1958 - 1984). К., 1996.

 6. Гуревич Г. С. История советской конституции. - М., 1923.

 7. Из истории советского государства и права. - М., 1989.

 8. История государства и права Украинской ССР. / Отв. Ред. Б. М. Бабий. - К., 1976.

 9. Конституция. Основной Закон Украинской ССР.- К., 1978.

 10. Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

 11. Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.

 12. Конституция развитого социализма: Исторические предпосылки и значения. Сб. статей / Под ред. Ю.А. Полякова. - М.: Наукова, 1981.

 13. Конституційні засади організації та діяльності суду і прокуратури. // Радянське право. - 1977. - № 10.

 14. Недух А. А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української ССР у 1919 - 1978 рр. // Архіви України. - 1979. - № 5.

 15. Сусло Д. С. Історія суду Радянської України. - К., 1969.

 16. Сусло Д. С. З історії прокуратури Радянської України. // Пробл. правозн. - К., 1967. - Вип. 7.

 17. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.

 18. Орловський О. Про застосування смертної кари на території колишнього СРСР. // Право України. - 1998. - № 2.Тема 29. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УРСР В ПЕРІОД “ПЕРЕБУДОВИ” (друга пол.80-х - поч.90-х рр.).


Приблизний план.

 1. Політична характеристика Радянської України.

 2. Правова система і правове становище України у 1985 – 1991 р.р.


Література.

 1. Аверьянов В., Чехович В. Правовий статус Уряду УССР. // Рад. право.-1990.-№ 6.

 2. Алексеев А.М. История инакомыслия в СССР: новейший период. - М., 1992.

 3. Білас І. С. Репресивно-каральна система в Україні 1917 - 1953 рр.: у 2-х т. - К., 1994

 4. Верк Н. История советского государства. - М., 1997.

 5. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. - Лондон, 1990.

 6. Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні. - К., 1996.

 7. Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі влади. // УІЖ - 1994. - № 6.

 8. Калмакан І., Бриндак О. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в ХХ столітті: Дослідження. - Одеса, 1997.

 9. Орловський О. Про застосування смертної кари на території колишнього СРСР. // Право України. - 1998. - № 2.

 10. Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А. Дергань. - К.: Полит. мысль, 1996.

 11. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України: у 2-х т. - К., 1986.


Тема 30. ^ РОЗБУДОВА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ.


Приблизний план.

 1. Характеристика політичного стану України.

 2. Конституційний процес незалежної України.

 3. Державний устрій.

 4. Право.

Література.

 1. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року // Голос України, 1991.

 2. Бжезинський З. Вирішальна роль України на пострадянському просторі // Політика і час, 1997, №9.

 3. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.

 4. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л., Нариси з історії українського державотворення. - К., 1995.

 5. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ - ХХ століття. - К., 1996.

 6. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. // Рад. Україна, 1990, 17 липня.

 7. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади. // Право України. - 2001. - № 10.

 8. Кравченко В.І., Падалка С.С., Панченко П.П. Україна. Державотворення. ХХ століття: Монографія. - Київ-Донецьк, 1997.

 9. Історія України / В. Герстюк. За заг. ред. В. Смолія. - К., 1997.

 10. Конституція України. - К., 1996.

 11. Конституция Украины. Основа стабильности конституционного строя и реформирования общества. - Симферополь: Таврия, 1997.

 12. Костицький В. Конституція України 1996 року - модель Української держави. // Право України. - 2001. - № 8.

 13. Костицький М. Політико-правова доктрина як основа побудови Українсько держави і права // Вісник ЛДУ. Сер. юридична. - 1994. - Вип. № 31.

 14. Кулик В. Констиуційний договор і проблема подолання тяглості. // Сучасність. - 1995. - № 9.

 15. Кульчицький С.В. Державотворчий процес в Україні (підсумки першого п’ятиріччя) // УІЖ, 1996, №6.

 16. Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення. - К., 1997.

 17. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. - К., 1995.

 18. Проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради Української РСР 24 серпня 1991 р. // Голос України, 1991, 29 серпня.

 19. Рабинович П.М. Законодавство сучасної України: до характеристики тенденції розвитку // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 1996, №7.

 20. Рудич Ф. Трансформація політичних структур у країнах СНД і Балтії // Нова політика, 1996, №6.

 21. Скрипинюк В. Інститут державних секретарів і перспективи розвитку виконавчої влади в Україні. // Право України. - 2001. - № 10.

 22. Тацій В., Сташис В. Новий кримінальний кодекс України. // Право України. - 2001. - № 7.

 23. Толочко П. Великий державний герб України. // Київська старовина, 2000, № 5, сс. 26 - 28.

 24. Шаповал В. П’ять років Конституції: реалії і проблеми. // Віче, 2001. - № 6.


^ ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Держава скіфів.

 2. Античні міста-держави.

 3. Боспорське царство.

 4. Утворення давньоруської держави Київської Русі.

 5. Державний устрій Київської Русі.

 6. Суспільний лад Київської Русі.

 7. Право Київської Русі.

 8. Характеристика “Руської правди” як джерела права.

 9. Злочин та покарання за “Руською правдою”.

 10. Характеристика розшуку часів Київської Русі.

 11. Право власності періоду Київської Русі.

 12. Судочинство Київської Русі.

 13. Міжнародне право Київської Русі.

 14. Державний устрій Галицько-Волинської держави.

 15. Суспільний лад Галицько-Волинської держави.

 16. Право Галицько-Волинської держави.

 17. Державний устрій українських земель у складі Великого Князівства Литовського.

 18. Державний устрій українських земель у складі Польського королівства.

 19. Державний устрій українських земель у складі Речі Посполитої.

 20. Суспільний устрій українських земель у Литовсько-Польську добу.

 21. Основні риси права Литовсько-Польської доби.

 22. Литовські статути.

 23. Магдебурзьке право.

 24. Передумови і причини виникнення Козацької держави.

 25. Соціальний склад Козацької держави 1648-1654 рр.

 26. Адміністративно-військовий устрій Козацької держави 1648-1654 рр.

 27. Право періоду національно-визвольної війни (1648 – 1654).

 28. Ознаки Козацької держави середини XVII – XVIII ст. ст.

 29. Соціальний лад на Україні в середині XVII – XVIII ст. ст.

 30. Загальна характеристика права середини XVII – XVIII ст. ст.

 31. Умови прийняття Переяславської угоди 1654 р. Березневі статті.

 32. Наступ царизму на автономію України в останній третині XVII ст. - першій половині ХVІІІ століття.

 33. Входження України до складу Російської імперії.

 34. Перша Малоросійська колегія 1722 – 1727 рр.

 35. Друга Малоросійська колегія 1764 – 1786 рр.

 36. Конституція Пилипа Орлика 1710 р.

 37. Введення Російського законодавства на українських землях у XVII – XVIII ст.

 38. Спроби кодифікації українського законодавства у ХVІІІ та на початку ХІХ століття.

 39. Суспільно-політичний лад і право у західноукраїнських землях наприкінці XVII – XVIІI ст.

 40. Суспільно-політичний лад і право у західноукраїнських землях наприкінці XVIII – перш. пол. XIX ст.

 41. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії в останній третині XVIII – першій половині XIX ст.

 42. Суспільний лад українських земель у складі Російської імперії в останній третині XVIII – першій половині XIX ст.

 43. Державний устрій українських земель у складі Російської імперії в останній третині XVIII – першій половині XIX ст

 44. Право українських земель у складі Російської імперії в останній третині XVIII – першій половині XIX ст

 45. Буржуазні реформи Російської імперії 60-х – 70-х рр. XIX ст.

 46. Селянська реформа 1861 р.

 47. Реформа поліції 1862 р.

 48. Судова реформа 1864 р.

 49. Земська реформа 1864 р.

 50. Міське самоврядування за міською реформою.

 51. Контрреформи останньої чверті XIX ст.

 52. Джерела і основні риси права українських земель у складі Російської імперії у другій половині XIX ст. – 1917 р.

 53. Суспільно-політичний лад і право у західноукраїнських землях другої половини XIX ст. – 1917 р.

 54. Організація і діяльність Центральної Ради.

 55. Політична боротьба Центральної Ради і Тимчасового уряду.

 56. Утворення УНР.

 57. Проголошення самостійності УНР.

 58. I та II Універсали Центральної Ради.

 59. III та IV Універсали Центральної Ради.

 60. Владні установи УНР.

 61. Загальна характеристика законодавства Центральної Ради.

 62. Конституція УНР.

 63. Політична боротьба на Україні: встановлення і політична характеристика діяльності гетьманату П. Скоропадського.

 64. Державний устрій на Україні у період гетьманату П. Скоропадського.

 65. Характеристика права періоду гетьманату П. Скоропадського.

 66. Політична характеристика діяльності Директорії.

 67. Характеристика права періоду Директорії.

 68. ЗУНР.

 69. Встановлення радянської влади на Україні.

 70. Юридичне оформлення СРСР.

 71. Загальна характеристика конституцій Радянської України.

 72. Конституція УСРР 1919 р.

 73. Конституція УСРР 1929 р.

 74. Кодифікація права 1920-х рр.

 75. Цивільне право УСРР у 20-ті рр.

 76. Кримінальне право УСРР у 20-ті рр.

 77. Земельне право УСРР у 20-ті рр.

 78. Трудове право УСРР у 20-ті рр.

 79. Шлюбно-сімейне право УСРР у 20-ті рр.

 80. Конституція УРСР 1937 р.

 81. Цивільне право і процес у 30-ті – поч. 40-х рр.

 82. Кримінальне право і процес у 30-ті – поч. 40-х рр.

 83. Земельне і колгоспне право 30-х рр.

 84. Трудове право 30-х рр.

 85. Правове оформлення входження західноукраїнських земель до складу УРСР (1939 – 1945 рр.).

 86. Реорганізація державного механізму СРСР в роки Другої Світової війни.

 87. Право УРСР у роки Другої Світової війни.

 88. Окупаційний режим в Україні у роки Другої Світової війни.

 89. Спроби відновлення української національної держави в роки Другої Світової війни.

 90. Політична характеристика радянської України повоєнного часу.

 91. Зміни у державному устрою Радянської України повоєнного часу.

 92. Загальна характеристика права в УРСР з другої половини 40-х до початку 60-х рр.

 93. Кодифікація повоєнного права Радянської України.

 94. Кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство УРСР у повоєнні роки.

 95. Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство УРСР у повоєнні роки.

 96. Адміністративне законодавство УРСР у повоєнні роки.

 97. Трудове законодавство УРСР у повоєнні роки.

 98. Конституція УРСР 1978 року.

 99. Реформа державного апарату УРСР в період 1986 – 1991 рр.

 100. Зміни у законодавстві УРСР в період перебудови.

 101. Здобуття Україною незалежності.

 102. Конституційний процес незалежної України.

 103. Органи державної влади незалежної України.

 104. Становлення виборчої системи незалежної Україні.

 105. Правотворення у незалежній Україні.^ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Факультет заочного навчання працівників

органів внутрішніх справ


Кафедра історії держави та права


Контрольна робота


з дисципліни «Історія держави та права України»


Варіант № _________


Виконав:

Слухач 1 курсу факультету заочного навчання працівників ОВС

_______ навчальної групи

набір 2010 року

за номером у списку №____

ПІБ


Перевірив:


Дніпропетровськ- 2010р.


^ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Факультет заочного навчання працівників

органів внутрішніх справ


Кафедра теорії держави та права


^ КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни «Теорі держави та права »


Тема № 34

«Структура юридичної норми»


Виконав:

Слухач 1 курсу факультету заочного навчання працівників ОВС

__________ навчальної групи

набір 2010 року

залікова книжка № 1234

ПІБ


Перевірив:


Дніпропетровськ – 2010р.

З М І С ТІсторія України ……………………….……………………………………..3-15


Українська мова професійного спрямування………………………..…15-24


Етика та естетика…………………………………………………………..24-28


Логіка………………………………………….. ……………………………28-41


Психологія…………………………………………………………………..42-50


Юридична деонтологія…………………………………………………….51-56


Долікарська допомога……………………………………………………57-60


Витяг з інструкції щодо написання письмових робіт………………….61-63

Іноземна мова……………………………………………………………….64-80


Теорія держави та права…………………………………………………81-189


Історія держави та права України……………………………………190-228


Зразок титульного аркушу……………………………………………229-230

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы