Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница4/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура.


3. Племінні союзи і рабовласницькі держави степових кочівників на території сучасної України..

4. Соціально-економічний та політичний розвиток античних міст-полісів Північного Причорномор‘я.

5. Стародавні слов‘яни. Теорії етногенезу слов‘ян.

6. Східнослов‘янське державотворення та поява держави у східних слов‘ян. Норманська теорія.
^

7. Державотворча діяльність перших великих князів київських (ІХ-Х ст.).


8. Розквіт Київської Русі за Володимира, Ярослава та їхніх наступників.

9. Політичний устрій держави Рюриковичів.

10. Походження і суть національного символа Тризуба (тридента).

11. Соціальний та економічний розвиток Київської Русі.

12. Етнічний склад населення Київської Русі.

13. Дохристиянська релігія східних слов‘ян. Хрещення Київської Русі.

14. Характерні ознаки та особливості розвитку культури Київської Русі.
^

15. Політичне роздроблення Київської Русі.


16. Роль і місце Київської Русі в історії Європи.

17. Утворення і піднесення Галицько-Волинської держави.

18. Монголо-татарська навала. Боротьба Русі із західними завойовниками.


19. Занепад Галицько-Волинської держави та її роль в історії України.

20. Загарбання руських (українських) земель Великим князівством Литовським та королівством Польським.
^

21. Українські (руські) землі у складі Угорщини, Великого князівства Московського та Османської імперії. Кримське Ханство.


22. Соціальні та економічні процеси на українських землях у ХІV-ХVІ ст..

23. Церковне життя на Україні в ХУ-ХУІ ст.. Берестейська унія.

24. Культура України ХІV- першої половини ХVІІ ст.

25. Люблінська унія та її наслідки для України.

26.Основні теорії походження українського козацтва. Видатні дослідники козаччини.

27. Виникнення українського козацтва, його склад та соціальна диференціація.

28. Суспільно-політичний та військовий устрій Запорозької Січі.

29. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ- першої половини ХVІІ ст..

30. Боротьба українського народу з турецько-татарською агресією в ХV-ХVІІ ст.

31. Причини та початок Національної революції середини ХУІІ ст. Її періодизація.
^

32. Розгортання Національно-визвольної війни в 1649 – 1657 рр.


33. Громадянська війна і поділ України на два гетьманати у 1657-1663 рр.

34. Боротьба за возз‘єднання Української держави протягом 1663-1676 рр.

35. Утворення Української гетьманської держави за Богдана Хмельницького.

36. Українська державність за гетьмана Івана Мазепи.

37. Пилип Орлик та його Конституція.
^

38. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у ХVШ ст.


39. Культура України наприкінці ХVП– у ХVШ ст.

40. Правобережна Україна у складі Речі Посполитої наприкінці ХVП – у ХVШ ст.
^

41. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.

42. Західноукраїнські землі у складі Австійської імперії (1772-1867).


43. Національне відродження на українських землях на початку ХІХ ст.. Суспільні рухи.

44. Кирило - Мефодіївське товариство та його роль у національному русі.
^

45. Модернізаційні процеси 1860-70-х рр.. в Російській імперії та їхній вплив на Україну.

46. Соціально-економічний розвиток українських земель Російської імперії в пореформену добу та на початку ХХ ст..


47. Національно-визвольний та суспільно-політичний рух на підросійській Україні у другій половині ХІХ ст..

48. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Суспільні рухи.

49. Культура українського народу у другій половині ХІХ – на поч.. ХХ ст..

50. Україна в період революції 1905-1907 рр.

51. Україна в роки третьочервневої монархії (1907-1914рр).

52. Події Першої світової війни на території України (1914-1916 рр.)

53. Українські політичні партії напередодні 1917 року.

54. Створення Української Центральної Ради і проголошення автономії України (березень – жовтень 1917 р.)

55. Діяльність Центральної Ради в умовах проголошення Української Народної Республіки та її незалежності.

56. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Українська Держава Павла Скоропадського.

57. Створення Директорії. Друга УНР.

58. Західноукраїнська Народна Республіка..

59. Військово-політичні події в Україні від середини 1919 до середини 1920 рр.

60. Проголошення та встановлення радянської влади в Україні (1919-21рр.). Політика «воєнного комунізму».

61. Завершальний етап та уроки Української революції 1917-1920 рр.

62. Входження УСРР до СРСР. Нова економічна політика.

63. Політика коренізації (українізації). Більшовицька «культурна революція».

64. Культурне відродження в Україні у 20-х р.р і винищення національної інтелектуальної еліти в 30-х рр..

65. Більшовицька індустріалізація в УСРР: її методи, хід та наслідки.

66. Колективізація сільського господарства в УСРР: причини, хід та наслідки.

67. Голодомор 1932-1933 р.р. – геноцид проти українського народу.

68. Місце УРСР в процесі формування тоталітарного режиму в СРСР.

69. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року. Ризький мир.

70. Українські землі у складі Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період..

71. Українське питання напередодні та на початку Другої світової війни. Проголошення Карпатської України.

72. Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини у міжвоєнний період.

73.Пакт Молотова – Ріббентропа. Входження західних земель України до складу УРСР.

74. Місце України в планах керівництва нацистської Німеччини напередодні початку радянсько-німецької війни.

75. Українська територія – арена війни (основні військові операції 1941-42 рр.)

76. Визволення території України від нацистських окупантів у 1943-44 р.р..

77. Окупаційний режим на території України у 1941-1944 рр.

78. Діяльність радянських партизан та підпільників в Україні у роки війни.

79. Збройна боротьба формувань ОУН- УПА у роки Другої світової війни.

80. Початок відбудови зруйнованого війною у 1945-1950 рр. Особливості української повоєнної відбудови.

81. Суспільно-політичний та соціальний розвиток УРСР в 1945-56 р.

82.Радянизація Західної України у повоєнні роки. Діяльність ОУН-УПА у 1945-1950 рр.

83.Масові репресії на Західній Україні в повоєнні роки. Операція «Вісла».

84. Десталінізація і рух шестидесятників в Україні (1956-1965 р.р.)

85.Економічний, духовний, соціальний і політичний застій в УРСР 1964-1985рр.

86. Дисидентський рух в Україні 1965- 1985 р.р.

87. Рівень життя і побуту населення України в 1945-1985 рр.

88. Культурно-ідеологічні процеси в Україні 1945-1985 рр.: відгомін «жданівщини», ідеологічний диктат сусловських неосталіністів.

89. Україна і процес перебудови в СРСР ( 1986-1990 рр.).

90. Народний рух і ухвалення “Декларації про державний суверенітет УРСР”.

91. Події серпня 1991 р. в СРСР. Акт проголошення незалежності України.

92. Референдум 1 грудня 1991 р. в Україні. Його юридичне та історичне значення

93. Становлення владних структур незалежної України протягом 1992-2004 рр.

94. Основні напрямки зовнішньої політики сучасної української держави.

95. Конституційний процес та ухвалення Конституції (1996 р.). Внесення змін до неї у 2004 р.

96. Формування багатопартійності в Україні. Провідні політичні партії.

97. Виборча система. Вибори Президента та Верховної Ради у роки незалежності

98. Політична криза 2004 року: так звана «помаранчева революція».

99. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах сучасного перехідного періоду.

100. Роль національної ментальності в житті сучасного українського суспільства.

101. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України.

102. Економічні та соціальні зрушення в Україні за роки незалежності.

103. Характерні ознаки сучасного релігійного життя в Україні.

104. Основні тенденції розвитку сучасної української культури.

105. Розвиток співробітництва України і країн СНД. Особливості російсько-українських взаємин.


^ УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ


Відповідно до ст.10 Конституції України, Закону про мови в Україні українська мова має статус державної. Виходячи з цього, кожний державний службовець, працівник-юрист мусить вільно володіти нею, вміти правильно складати службові й процесуальні документи, виступати перед населенням, на нарадах, спілкуватися із представниками засобів масової інформації, дбати про високу мовну культуру і стояти на сторожі її конституційних основ.

Державні освітні стандарти для правників передбачають мовну дисципліну „Українська мова професійного спрямування”, яка вимагає опанування студентами навичок та умінь, необхідних у професійній діяльності. Дисципліна характеризується широким підходом, тісним взаємозв‘язком мовознавчої та правової науки. На відміну від шкільної програми вона спрямована на професійну підготовку, поглиблення знань зі стилістики, на вдосконалення юридичної термінології, збагачення лексичного запасу, на вивчення особливостей мови права. Звідси мета дисципліни:

 • загальноосвітня урахування всіх мовних рівнів в їх комплексі; динамічність, структурність і системність виявлення системи взаємопов’язаних, ієрархічних відносин у мові, змін, що відбулися в процесі історичного розвитку мови документів та мови права;

 • виховна характеризується широким гуманітарним підходом, тісним взаємозв’язком мовознавчої та правової сфер.

Відповідно до вимог програми дисципліни необхідно

Знати:

 • питання щодо правового статусу державної мови, Конституційні засади функціонування мов в Україні;

 • проблему текстуальності права;

 • організаційну систему мови, закономірність її використання в професійній діяльності;

 • основи професійної комунікації в писемній та усній формах;

 • основні правила оформлення документів, особливості ділового спілкування;

 • специфіку сучасної української юридичної терміносистеми;

 • особливості морфології й синтаксису як фундаменту тексту службового документа; ідентифікуючі ознаки мовлення, що мають важливе значення при проведенні експертиз;

Уміти:

 • аналізувати законодавчі тексти та тлумачити правові норми;

 • готувати й укладати правові документи різних жанрів;

 • виступати в судах та інших органах;

 • ефективно здійснювати правову пропаганду, правову просвіту і правове виховання засобами правової публіцистики;

 • доречно використовувати мовні засоби відповідно до функціонально-стильового різновиду і жанру правничого мовлення;

 • брати участь у наукових і ділових дискусіях, судових дебатах, виявляючи діловий етикет і культуру професійного спілкування;

 • володіти технікою письмового й усного мовлення;

 • вести ділові переговори і ділове листування;

 • володіти технікою вибору слова для використання в професійній діяльності;

 • самостійно працювати над удосконаленням знань з української мови;

 • дотримуватись основ оформлення службових документів;

 • користуватися лексикографічними джерелами;

 • здійснювати текстологічний аналіз ділової документації.


^ ТЕМА №1. УСНЕ І ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВНИКА. СТИЛЬ ТЕКСТІВ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

Практичне заняття – 2 години

План заняття:

  1. Усне мовлення у діяльності правника.

  2. Писемне мовлення у діяльності юриста.

  3. Офіційно-діловий стиль та його функції.

  4. Підстилі офіційно-ділового стилю та жанри реалізації.

  5. Мовні особливості офіційно-ділового стилю.


^ ТЕМА №2. СУЧАСНИЙ ДІЛОВИЙ ДОКУМЕНТ ЯК НОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ

Практичне заняття –2 години

План заняття:

 1. Документ. Функції документа.

 2. Загальні вимоги до оформлення документів.

 3. Класифікація документів.

 4. Реквізит як обов’язковий елемент оформлення документа.


^ ТЕМА 3. ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ. РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

Практичне заняття – 2 години

План заняття:

 1. Загальна характеристика документів щодо особового складу.

 2. Заява. Типи заяв. Оформлення реквізитів та мова документа.

 3. Автобіографія. Оформлення реквізитів та мова документа.

 4. Загальна характеристика розпорядчих документів.

 5. Наказ як діловий документ та сфери його застосування.

^ ТЕМА 4. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Практичне заняття – 2 години

План заняття:

 1. Службовий лист. Функціональні ознаки листа.

 2. Типи службових листів.

 3. Реквізити листа. Вимоги щодо оформлення службових листів на бланках, стандартних аркушах.

 4. Протокол. Види протоколів за обсягом фіксованих даних.


Питання для самостійного опрацювання

№ п/п

ЗМІСТ

Форма контролю

1.

Орфографія. Скласти таблицю з контрольними орфограмами, подати короткі пояснення:

 • м’який знак;

 • апостроф;

 • правопис префіксів;

 • подвоєння приголосних фонем;

 • правопис великої літери.

Перевірка виконаної роботи

2.

Правопис прізвищ, імен по батькові; особливості перекладу слов’янських прізвищ українською мовою – опрацювати теоретичний матеріал.

Індивідуальне опитування

3.

Написати висновки до правопису іномовних слів в українській мові.

Перевірка записів

4.

Опрацювати матеріал: “Пояснення до форм родового відмінка однини іменників другої відміни” Категорія роду іменників.

Вибіркова перевірка записів

5.

Скласти тези до правопису складних слів в українській мові.

Вибіркова перевірка записів

6.

Законспектувати питання: “Особливості слововживання та правопису форм дієслів”

Контрольна перевірка

7.

Скласти тези “Відмінювання числівників та наголос”

Індивідуальне опитування

8.

Записати висновки до “Відповідники російським прийменникам в українській мові”.

Індивідуальна бесіда

9.

Записати висновки до “Розділові знаки в простому ускладненому реченні”, “ Розділові знаки в складному реченні”.

Перевірка записів
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы