Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница5/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Стилі української мови та їх взаємозв’язок з юридичною практикою.

 2. Чергування голосних та приголосних звуків у юридичній лексиці.

 3. Офіційно-діловий стиль.

 4. Усне ділове мовлення.

 5. Писемне ділове мовлення.

 6. Шляхи формування лексичного багатства української мови.

 7. Склад української лексики зі стилістичного погляду.

 8. Правопис апострофа в юридичній лексиці.

 9. Спрощення в групах приголосних.

 10. Використання синонімів у діловому мовленні.

 11. Використання антонімів у діловому мовленні.

 12. Використання омонімів у діловому мовленні.

 13. Термінознавство як наука.

 14. Пряме і переносне значення слова.

 15. Джерела творення національної правничої термінології.

 16. Правничий термін як професійне та мовне явище.

 17. Інтернаціональні терміни.

 18. Класифікація та основні ознаки юридичних термінів.

 19. Калькування термінів: причини і наслідки.

 20. Багатозначність і омонімія правничих термінів.

 21. Словникарство в Україні.

 22. Побудова словникових, довідникових та енциклопедичних статей.

 23. Науково-дослідне значення антропонімії для адміністративно-юридичної практики.

 24. Правопис прізвищ.

 25. Правопис власних назв.

 26. Складні випадки відмінювання прізвищ у документах.

 27. Документ. Класифікація документа.

 28. Реквізит як елемент документа.

 29. Загальні вимоги до мови ділових документів.

 30. Оформлення сторінки.

 31. Текст документа.

 32. Правопис м’якого знака у юридичних документах.

 33. Заява. Оформлення реквізитів та мова документа.

 34. Автобіографія. Мовні особливості побудови тексту.

 35. Способи вираження логічної послідовності.

 36. Резюме. Особливості побудови тексту.

 37. Особливості побудови тексту доповідної та пояснювальної записок.

 38. Службовий лист. Типи службових листів.

 39. Протокол. Мовні особливості побудови тексту.

 40. Витяг з протоколу.

 41. Написання юридичної лексики разом і через дефіс.

 42. Подвоєння і подовження приголосних у юридичній лексиці.

 43. Мовні особливості актів законодавчих та адміністративних.

 44. Доручення. Види доручень.

 45. Розписка. Мовні особливості побудови тексту.

 46. Договір. Мовні особливості побудови тексту.

 47. Трудова угода. Мовні особливості побудови тексту.

 48. Контракт. Мовні особливості побудови тексту.

 49. Договір про надання посередницьких послуг. Мовні засоби документа.

 50. Правопис географічних назв у документах.

 51. Синтаксичні особливості офіційно-ділового стилю (словосполучення, речення).

 52. Наказ. Особливості побудови та добору мовних засобів тексту наказу.

 53. Вставні слова і словосполучення в діловому мовленні.

 54. Вживання займенників у діловому мовленні.

 55. Відмінювання юридичної лексики, вираженої прикметником.

 56. Числівник у діловому мовленні.

 57. Відмінювання числівників.

 58. Розпорядження. Мовні особливості побудови тексту.

 59. Вказівка. Мовні особливості побудови тексту.

 60. Інструкція. Мовні особливості побудови тексту.

 61. Положення. Мовні особливості побудови тексту.

 62. Особливості та умови складання протоколів розбіжностей до договорів.

 63. Дієприкметникові та дієприслівникові звороти у діловому мовленні.

 64. особливості використання дієслів у діловому мовленні.

 65. Мовний етикет.

 66. Культура телефонного діалогу.

 67. Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення.

 68. Бесіда. Мовні особливості у проведенні бесід.

 69. Нарада. Мовні особливості побудови тексту.

 70. Використання прийменників та їх правопис у діловому мовленні.

 71. Етапи редагування тексту документа.

 72. Використання стійких словосполучень у діловому мовленні.

 73. Написання цифр та символів у діловому мовленні.

 74. Анотація. Мовні особливості побудови тексту.

 75. План. Види планів.

 76. Звіт. Мовні особливості побудови тексту.

 77. Оголошення. Мовні особливості побудови тексту.

 78. Запрошення. Мовні особливості побудови тексту.

 79. Скорочення слів і словосполучень.

 80. Оформлення приміток, додатків та підстав до тексту.

 81. Переклад як процес і як результат відтворення інформації.

 82. Перекладні словники.

 83. Проблема перекладу дієприкметникових та дієприслівникових зворотів.

 84. Проблема перекладу юридичної лексики.

 85. Типи словників юридичного спрямування.

 86. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні та при прямій мові.

 87. Синтаксичні особливості ділових паперів.

 88. Закінчення –а в іменниках ІІ відміни у родовому відмінку однини.

 89. Закінчення –у в іменниках ІІ відміни у родовому відмінку однини.

 90. Бланк документа. Вимоги до виготовлення документів на бланках.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
 1. ^

  Конституція України. –К., 1996.


 2. Закон України “Про вищу освіту” (від 17 січня 2002 року №2984 - ІІІ).

 3. Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки: Наказ № 759 від 14 грудня 2003 р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти. – 2004. – № 1-2. – С. 60-64.

4. Ачилова В.П., Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – В 2-х частинах. – Ч.1. / за ред. Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь: Доля, 2001. – 116с.

5. Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери. – Х.: Фоліо, 2005. – 493с.

6. Ботвина Н. Ділова українська мова: навчальний посібник. – К., 2001

7. Гінзбург М.Д. Українська ділова і фахова мова: навчальний посібник. – К. – ЦУЛ, 2007. – 672 с.

8. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: А.С.К. – 2006. – 400с.

9. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 536 с.

10. Діденко А. Н. Сучасне діловодство. – К., 2000.

11. Ділова українська мова. Тестові завдання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2002.

12. Ділова українська мова: Навчальний посібник /за ред. О.Д. Горбула. – К., 2000. – 226с.

13. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2004. – 480с.

14. Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник. – Харків: Фоліо; Майдан. – 2002. – 288с.

15. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2005.

16. Кацавець Р.С. Ділова мова: сучасний вимір: підручник. – К. - 2008. – 196 с.

17. Кацавець Р.С. Мова у професії юриста. – К. – ЦУЛ, 2007. – 304 с.

18. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів право ділової сфери: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 316с.

19. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплексні завдання. Навчальний посібник. – К., 2002. – С.176с.

20. Корж А.В. Документація праводілової сфери: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К., 2003. – 240с.

21. Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу: навчальний посібник. – К. – ЦУЛ, 2008. – 112 с.

22. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні: навчальний посібник. – К. – ЦУЛ, 2008. – 592 с.

23. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – К.: Либідь. – 2000. – 296с.

24. Плотницька І.М. Ділова українська мова: навчальний посібник. – К. – ЦУЛ, 2008. – 256 с.

25. Скібіцька Л.І. Діловодство: навчальний посібник. – К. – ЦУЛ, 2006. – 224 с.

26. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування. – К., 2003.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Азарова Н.В. Формування термінологічної компетенції правника у вищих навчальних закладах освіти системи МВС // Право і лінгвістика: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (23-26 вересня 2004 р.). – Ч. 1. – Сімферополь, 2004. – С.164-169.

 2. Баланаєва О.В. Юридична термінологія: процес становлення // Право і лінгвістика: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (23-26 вересня 2004 р.). – Ч. 1. – Сімферополь, 2004. – С.52 – 56.

 3. Балтаджи П. М. Мова правових актів: реалії та перспективи // Віче. – 2007. – №18. – С.39-40.

 4. Баранник Д.Х. Мова нормативно-правових актів і система функціональних стилів літературної мови // Право і лінгвістика: Матеріали конференції. – Сімферополь, 2003. – Ч.2. – С.110-113.

 5. Гапоненко А.Л. Деякі особливості поліпшення ділового мовлення правників // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. – 2004. – №2(2). – С.353-358.

 6. Гей Т.О. Проблемні питання юридичної термінології в контексті вдосконалення методології сучасної юридичної науки // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. – №2. – С.283-287.

 7. Глушкова Г.М. Переклад російських пасивних дієприкметників теперішнього часу та похідних від прикметників на –м(ий) у юридичних документах // Проблеми культури професійної мови фахівця: теорія і практика: Матеріали VII всеукраїнської науково-методичної конференції (26 січня 2007 р.) – Донецьк, 2007. – С.32-35.

 8. Делія Ю.В. Проблеми формування юридичної лексики молодих спеціалістів-правознавців // Проблеми культури професійної мови фахівця: теорія і практика: Матеріали конференції (24 січня 2004 р.). – Донецьк, 2004. – С.41-44.

 9. Демченко В. М. Частотний аспект аналізу юридичних текстів // Проблеми культури професійної мови фахівця: Матеріали V всеукраїнської науково-методичної конференції (25-26 січня 2005р.) – Донецьк, 2005. – С.44-48.

 10. Дутка Г.І. Вдосконалення мови закону – шлях до підвищення його якості // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 36. – С.67-70.

 11. Забужко О. Мова і право // Урок української, 2003, №2. – С.11-13.

 12. Заїченко М. Л. Шляхи досягнення фундаментальності юридичної лінгвістики як науки та навчальної дисципліни // Право і лінгвістика: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (23-26 вересня 2004р.): У 2-х ч. – Сімферополь, 2004. – С.167-172. – Ч.2.

 13. Іванський Р.Д. Формування національно-мовної особистості – основна мета викладання мовних дисциплін у вищих навчальних закладах МВС України // Мова і культура нації. Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С.84-86.

 14. Кононов О. І знову проблеми юридичного перекладу // Юридична газета. – 2005. – №2. – С.6.

 15. Копиленко О. Л., Мурашин Г. О. Лінгвістичні проблеми у законотворчому процесі // Право і лінгвістика: Матеріали конференції. – Ч.2. – Сімферополь, 2003. – С.81-85.

 16. Костенко Л. Мовні аспекти юриспруденції // Юридичний журнал. – 2006. – №2. – С.132-134.

 17. Крикунова Г.І. Лінгво-методичні проблеми складання термінологічних навчальних словників юридичної тематики // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2002. – №1. – С.261-268.

 18. Куляс П. Теорія помилок і практика редагування // Вища освіта України. – 2006. – №1. – С.80-88.

 19. Логвиненко А.М. Процес термінологізації і детермінологізації в юридичній підсистемі // Право і лінгвістика: Матеріали конференції. – Ч.2. – Сімферополь, 2003. – С.65-69.

 20. Маляренко В.Т. Про мову кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – №2. – С.41-44.

 21. Мацко А. С., Кравченко О. В. Історико-правова й лексико-семантична характеристика терміна “арешт” // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – №1. – С.313-317.

 22. Моїсеєв О. М. Моделювання оцінного мовленнєвого акту в тексті висновку експерта // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2006. – №1. – С.179-191.

 23. Навроцький В. О. Формування мовної культури правника в ході вивчення курсу кримінального права України // Право і лінгвістика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х ч. Ч.1. – С.102-104.

 24. Онуфрієнко Г.С. Фахова термінологія як національна лінгвомодель системи фахових понять у науковому інформаційному просторі (на матеріалі джерел української правничої термінографії) // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. – №2. – С.235-253.

 25. Остапенко А. Л. Мова юридичного тексту // Проблеми культури професійної мови фахівця: Матеріали V всеукраїнської науково-методичної конференції (25-26 січня 2005р.) – Донецьк, 2005. – С.92-96.

 26. Плотницька І. Граматика текстів державного управління // Вісник Української Академії при Президентові України. – 2002. – №4. – С.328-332.

 27. Плотницька І. Поняття екології мови в державному управлінні і мовознавстві // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – №1. – С.357-363.

 28. Погиба Л.Г. Засоби підвищення рівня підготовки юриста в процесі викладання українського ділового мовлення // Право і лінгвістика: Матеріали конференції. – Ч.2. – Сімферополь, 2003. – С.174-177.

 29. Сабельникова Т. М. З історії офіційно-ділового стилю української мови // Проблеми культури професійної мови фахівця: теорія та практика: Матеріали VII всеукраїнської науково-методичної конференції (26 січня 2007р.). – Донецьк, 2007. – С.97-104.

 30. Самойлович Л.В., Прадід О.Ю. Розвиток юридичної термінології у ІІ пол. ХІХ – ХХ ст. (загальний огляд) // Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених. – 2004. – №5. – С.208-214.

 31. Самотуга А.В. Реформа українського правопису та проблеми укладання словників юридичної термінології // Лінгвістика і право: матеріали науково-методичного семінару (15 квітня 2004 р.). – Дніпропетровськ, 2004. – С.26-31.

 32. Сергєєва С. М., Довгополих А. Українська мова в юриспруденції // Влада. Людина. Закон. – 2006. – №8. – С.55-59.

 33. Симоненко Л. Як народжуються нові українські слова [українська термінологія] // Освіта України. – 2000. – 16 лютого. – С.9.

 34. Сімонок В.П. Лінгвістична освіта – як складова частина підготовки майбутніх юристів // Право і лінгвістика: Матеріали конференції. – Ч.2. – Сімферополь, 2003. – С.162-166.

 35. Сімонок В.П. Мовна підготовка – невід‘ємна складова частина фахової підготовки юриста // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №21. – Ч.2. – С.219-221.

 36. Сірик С.В. Словосполучення як одне із основних способів термінології номінації // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. – №2. – С.294-301.

 37. Тертишник В. Мова і стиль юридичних документів // Підприємство, господарство і право. – 2003. – №9. – С.3-5.

 38. Українське ділове мовлення // Іменем Закону. – 2003. – №46. – 7-13 листопада. – С.7.

 39. Українське ділове мовлення // Іменем Закону. – 2003. – №47. – 14-20 листопада. – С.7.

 40. Українське ділове мовлення // Іменем Закону. – 2003. – №48. – 21-27 листопада. – С.6.

 41. Фатєєва Н. В. Юридичний документ – особливий вид тексту // Вісник Луганського інституту ВС МВС України. – 2000. – Спец. випуск. – С.215-219.

 42. Чорнооченко С.І. Право громадян України на ім’я (прізвище, по батькові) // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. – №1. – С.29-40.

 43. Шевченко С. Українське ділове мовлення // Іменем Закону. – 2003. – №50. – 12-18 грудня. – С.6.

 44. Юридичний словник-довідник /За ред. академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. –К., 1996.

 45. Юридичні терміни: Тлумачний словник / за ред. проф. Гончаренка В.Г. – К., 2003.^ ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА


Семінарське заняття з дисципліни ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА


Тема: Моральний зміст та культура співробітника ОВС


Семінар - 2 години

Основні поняття: любов, милосердя, співчуття, дружба, обов’язок, справедливість, совість, щастя, сенс життя, честь, гідність, моральний ідеал, стид, благородство, відповідальність, чесність, повага, ввічливість.


План:

 1. Проблема морального вибору у діяльності працівника міліції..

 2. Мораль і право. Мораль і політика. Моральні аспекти правового примусу.

 3. Сутність і структура морального вибору. Діалектика мети і засобів.

 4. Права людини і громадянина: правовий та моральний аспекти

 5. Службовий етикет. Статут і відомчий етикет.Реферати:

 1. Проблема «православного меча». Моральні підвалини насильництва та не насилля.

 2. Категоричний імператив Канта і його значення для моральної та правової свідомості.

 3. Моральні чесноти і моральний вчинок. Гріх і злочин.


Питання для самостійного вивчення:

1.Макіавеллізм і єзуїтизм.

2.Моральний релятивізм і ригоризм.

3. Етика ділового спілкування ОВС.


Література:

 1. Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность. М., 1976.

 2. Бандурка О.М. Професійна етика працівників ОВС. Харків. 2001.

 3. Бандурка А.М. Слідчий – моя професія. Х., 2000.

 4. Барщевский М. Адвокатская этика. М., 2000.

 5. Блюмкин В.А., Гумницкий Г.Н., Цирлина Т.В. Нравственное воспитание. Воронеж. 1990.

 6. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. М., 1978.

 7. Бражник С.И., Плишкин В.М., Тищенко П.И. Этика участкового инспектора. К., 1989.

 8. Булденко К.А. Профессиональная этика и эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел. Хабаровск. 1993.

 9. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава. 1994.

 10. Горшеньов В.М., Комаров В.В. Юридична деонтологія. Харків. 1993.

 11. Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П. Юридична етика. К., 2004.

 12. Гусарєв С.Д., Карлов О.М. Юридична деонтологія. К., 1997.

 13. Ибрагимов М.М., Куличенко В.В., Съедин В.Г. Профессиональная этика и эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел. К., 1990.

 14. Кукушкин В.М. Полицейская деонтология. М.. 1994.

 15. Левицька О.І. Моральний розвиток особи. К., 1990.

 16. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. К., 1981.

 17. Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста. Харків. 2004.

 18. Любичев С.Г. Этические основы следственной практики. М., 1980.

 19. Максимов Л.Г., Максимова Л.П. Профессиональная этика юриста. Минск. 2001.

 20. Милицейская этика и проблемы нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел. К., 1991.

 21. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982.

 22. Профессиональная этика работников правоохранительных органов. Учебное пособие М.,1998.

 23. Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. М., 1994.

 24. Скакун О.Ф., Овчаренко И.Н. Юридическая деонтология. Учебник. Харьков. 1999.

 25. Слівка С.С. Професійна культура працівника міліції. Львів.1995.

 26. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М., 1998.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы