Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница7/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
^

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвитку самостійної роботи слухачів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, розвитку культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим засобом не тільки для перевірки знань слухачів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Головна мета семінарських занять – допомогти слухачам опанувати курс, засвоїти предмет.

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень дисципліни. У процесі обговорення питань слухачі навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення.

Основою ефективного розгляду положень дисципліни на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота слухачів, конспектування навчальної і наукової літератури з курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, кожне питання якої має бути засвоєним.

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, слухач ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Слухачі мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак певного явища, але й розуміння різних точок зору.

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники:

 • чітке формулювання теоретичного положення;

 • обґрунтування цього положення і розкриття його характерних ознак і властивостей;

 • аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними фактами дійсності, явищами суспільного, культурного життя;

 • доведення значимості питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Реферати, передбачені планами семінарських занять, присвячуються складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. Обсяг реферату має відповідати 7 – 8 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для написання наукової роботи.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загально групової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів та ін.

Основні питання тем вносяться до переліку питань, які виносяться на залік.


ЗМІСТ


ТЕМА № 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ.
^

Семінар 2 год.Ключові поняття: “психіка”, “нервова система”, “мозок”, “свідоме”, “несвідоме”, “поведінка”, “діяльність” “умовні рефлекси”, “цілісні структури свідомості”, “образи”, “сфера несвідомого”, “пізнання”, “когнітивні здібності”, “мотивація людини”, “феноменологічний підхід”.


План

 1. Основні етапи розвитку психологічної науки.

 2. Психіка та її функції.

 3. Методи психології.

 4. Галузі психології.

 5. Основні напрями розвитку психологічної науки.


Питання для самостійного вивчення

 1. Досвід використання психологічних знань в діяльності вітчизняних та зарубіжних правоохоронних органів.

 2. Місце психології в системі наук про людину.
 1. Психологічні особливості вікових періодів.

 2. Міждисциплінарні зв’язки загальної психології з юридичною.

 3. Наступність у розумінні природи психіки від давнини до нашого часу.

 4. Типи поведінки людини.

 5. . Механізми психологічного захисту


Теми рефератів:

 1. Наукова і ненаукова психологія.

 2. Життєвий цикл розвитку людини.

 3. Наукова психологія в моєму житті.

 4. Взаємозв’язок принципів і методів психологічної науки.

 5. Роль психології в оптимізації професійної діяльності.

 6. Видатні психологи сучасності.

 7. Трансперсональна психологія (С. Гроф, К. Уілбер).

 8. Аналітична психологія К. Юнга.

 9. Психоаналітичні теорії особистості.

 10. Самоактуалізація особистості (А. Маслоу).

 11. Інтерактивна психологія (Е. Берн).
^ ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Похожие:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы