Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» icon

Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання»


Скачать 30.47 Kb.
НазваниеДсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання»
Размер30.47 Kb.
ТипДокументыПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕРЕЛІКІВ ТА ФОРМ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

(із наказу ВАК України від 26.01.2008 р. № 63)

З метою приведення переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників, запроваджених наказом Вищої атестаційної комісії України від 29.05.2007 р. № 342, у відповідність до наказу ВАК України від 05.10.2007 р. № 629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.10.2007 р. № 1174/14441, наказу ВАК від 03.12.2007 р. № 845, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.12.2007 р. № 1377/14644, та державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 « Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання»

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити зміни до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників, та Інструкції про порядок підготовки та подання електронних варіантів атестаційних справ.Затверджено

Наказом ВАК України

від 26.01.2008 р. № 63


^ ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ПЕРЕЛІКІВ ТА ФОРМ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

.

.

Пункт 6. Форму 23 Прикладів оформлення бібліографічного опису джерел, які використовуються у дисертації, і списку робіт, які наводяться в авторефераті, у зв’язку із введенням нового стандарту викласти у такій редакції:

Форма 23

^ ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДЕСЕРТАЦІЇ,

І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІХарактеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1. Василій Великий Гомілії / Василій Великий; [ пер. З давньогрец. Л.Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-Vст.; № 14).

2. Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д.Г. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т.59).

3. Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. Кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1]с. – (Першотвір).

Два автори

1. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. Док./ І.Матяш, Ю.Мушка. – К.: Києво-Могилян. Акад.., 2005. – 397,[1]с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»: вип. 1).

2. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В.Ромовська, Ю.В.Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) ( Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип..11).

3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В.Суберляк, П.І.Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375с.

Три автори

1. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д., пер. с англ. Ф.П.Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII. 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-тех. навч. закл.] / О.В.Гвоздєв, Ф.Ю.Ялпачик, Ю.П.Рогач, М.М.Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-тихнічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психологія менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.] ; под ред. Г.С.Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510с.

2. Формування здорового способу життя молоді 6 навч.-метод. посіб. для працівників соц.. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т.В.Бондар, О.Г.Карпенко, Д.М.Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін.-т соц. дослідж., 2005. – 115с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В.Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер.і прим. В.О.Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1]с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л.Таран, О.Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук.ред.Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941 – 1945 / [упоряд. Л.М.Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в Україні).

Ч.2 : Додатки – 2007. – 573, [1]с.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванова В.Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 – - (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т. 1. – 2005. – 277 с.

3. Дарова А.Т. Неисповедимы пути Господни… : (Дочь врага народа) : трилогия / А.Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006 - - ( Сочинения : в 8 кн. / А.Дарова : кН.4).

4. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т./ Н.П.Кучерявенко: - Х.: Право, 2002 - - Т.4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006 - . – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. /голов.редкол.: Тронько П.Т. (голова)[та ін.]). Кн. 1 / [обл..редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

6. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г.Бондаренко, І.Ю.Канівська, С.М.Парамонова. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000р.). / М-во аграр.політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім.. В.В.Докучаєва, 2000. – 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.

3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ.бюл. – К.: Асоц.укр.банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6 – 9 черв.2000р.Ю Київ. Т. 2 / відп. ред. В.Т.Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл.міцності, 2000. – С.559 – 956. XIII, [2] с. – (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук.ред. В.І.Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч.кн., 1999. – 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб.наук.праць за матеріалами між нар.наук.-практ. конф., 27-28 березня 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ.податк.адмін. України [та ін.]. – К.: КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.Препринти

1. Шиляев Б.А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б.А., Воеводин В.Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / нан Украъни. Нац.науч.центр «Харьк.физ.-техн.ин-т» ; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. – Чорнобиль : Ін-т пробл.безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, ін.-т пробл.безпеки АЕС : 06-1).

Депоновані наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп населения / В.И.Иванов [и др.] : М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп.в ВИНИТИ 13.06.02, №145432.

2. Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А.Разумовский, Д.А.Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп.в ИНИОН Рос.акад.наук 15.02.02, № 139876.

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В.Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1]с.

2. Тимошенко З.І. Болонський проуес в дії 6 словник-довідник основ.термінів і понять з орг.навч.процесу у вищ.навч.закл. / З.І.Тимошенко, О.І.Тимошенко. – К. : Європ.ун-т, 2007. – 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н.Яцко та ін..]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред..-упоряд. М.Марченко]. – 2-ге вид.,оновл. – К. : К,І,С,, 2006. – 138 с.

Атласи

1. Україна :екол.-геогр.атлас : присвяч..всесвіт.дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген.конф. ЮНЕСКО / [наук.редкол.: С.С.Куруленко та ін.] : Рада по вивч.продук.сил України НАН України [та ін.]. - \ [наук.редкол.: С.С.Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервної системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб.для студ.та лікеарів / О.Л.Дроздов, Л.А.Дзяк, В.О.Козлов, В.Д.Маковецький. – 2-ге вид., розшир.та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер.з ісп. В.Й.Шовкун]. – Х.: Ранок, 2005. – 96с.

Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005р. / Верховна Рада України. – Офіц.вид. – К. : Парлам.вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика : зб.нормат.док./ упоряд.та голов.ред. В.М.Заболотько. – К. : МНІАЦ мед.статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв росудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц.вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000: 2004, IDT ) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. - [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. - IV, 18 с. - (Національний стандарт України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т./ [сост. Ковалева И.В., Павлюкова В.А.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 - .- (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т.5. – 2007. – 264 с.

Т.6. – 2007. – 277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М.Зобків та ін..]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.

4. Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л.П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліографічні показники

1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізоівній вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О.Куц, О.Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / [уклад. Кирись Б.О., Потлань О.С.]. – Львів : Львів.держ.ун-т внутр.. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип..2).


Дисертації

1. Петров П.П.Активність молодих зірок сонячної маси: дси. … доктора фіз..-мат.наук : 01.03.02/ Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд.. техн. Наук : спец. 050208 «Технологія машинобудування» / Ш.Я.Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов/ В.С.Ваулин, В.Г.Кемайкин (СССР). - №3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация МПК` Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02. Бюл.№23(IIч.)

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л.Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. - №6. – С.15-18, 35-38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. - №6. – С. 14-17.

3. Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю.Р. Валькман, В.С. Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. - №1. – С. 39-61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. - №5. – С. 12-14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л.А.Чепелевська, Р.О.Моісеєнко, Г.І.Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. - №1. – С.25-29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І.Валова; пер. з англ.. Н.М.Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т.2, №2. – С. 13-20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченва : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.

8. Третьяк В.В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологи взрывной штамповки / В.В.Третьяк, С.А.Стадник, Н.В.Калайтан // Современное состояние использования импульсивных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С.33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д.М.Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX - початок XXст. / Д.М.Чорний. – Х., 2007. – Розд. №. – С. 137-202.

Електронні ресурси

1. Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс.] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III – IV рівнів акредитації / Б.Р.Богомольний, В.В.Кононенко, П.М.Чуєв. – 80 Міn / 700 МВ. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001р. / Держ. ком. статистики України; ред.. О.Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : 12см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Ptntium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й.Костенко, А.О.Чекмарьов, А.Г.Бровкін, І.А.Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. - №4. – С.43. – Режим допуску до журн.:

http://www/nbuv/gov/ua/articles/2003/03klinko/htm.

Похожие:

Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» iconДсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання»
...
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» iconОбразцы библиографических описаний
Дсту гост 1: 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – На заміну гост 1-84; чинний...
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» iconХерсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови”
Складіть бібліографічний опис галузевих термінологічних словників за Вашим фахом (не менше 4 позицій), виданих українською чи російською...
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» iconПлан лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи»
Російська (радянська) концепція витоків і розвитку української рукописної і друкарської справи
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» iconНаціональний стандарт україни система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів прогини І переміщення вимоги проектування дсту б в 2-3: 2006 Київ мінбуд україни
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського»...
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» icon1. Загальні вимоги до роботи секретаря
Основна частина. Загальні вимоги до роботи секретаря. Кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція секретаря. Умови праці....
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» icon3. Бібліографічний почажчик
Ажнюк Б. М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. — К.: Рідна мова, 1999. — 450 с
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» iconГост 303-68 межгосударственный стандарт единая система конструкторской документации линии
Изменение №3 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол №23 от 28 февраля...
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» iconВимоги до арматурних виробів технічні вимоги за гост 10922–90
Зварені арматурні і закладні вироби варто виготовляти, а зварні з'єднання арматури і закладних виробів виконувати відповідно до вимог...
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» iconПротокол № від 2013р. Програмові вимоги
До складання іспиту з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання» iconКурсового проекту
Відкриття аналітичних рахунків. 5 Розрахунки до господарських операцій. 6 Складання журналу реєстрації господарських операцій. 7...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы