English for Lawyers icon

English for Lawyers


НазваниеEnglish for Lawyers
страница1/49
Размер1.62 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49English for Lawyers


Рецензенти:

Н.В. Тучина, кандидат філологічних наук, професор, декан факультету іноземної філології Хаківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

Л.М. Пелепейченко доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.


Автори:

Сімонок В.П., Лисицька О.П., Семьонкіна І.А., Сергєєва Г.А. та ін./ За заг. ред. проф. Сімонок В.П.


Підручник «English for Lawyers» призначений для професійно-орієнтованого усного і писемного спілкування. Містить інформацію про правові системи та судочинство України, Великої Британії та США, знайомить студентів з конституційним, адміністративним, міжнародним, кримінальним та цивільним правом, кримінальним та цивільним процесом цих країн.

Розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів.


Contents


Передмова


Part I Legal Systems


Unit 1 Systems of Law

Section 1 Modern Legal Systems

Section 2 Law and society


^ Unit 2 Evolution of Law: historical aspects

Section 1 Roman Law

Section 2 Anglo-Saxon Law


Unit 3 Sources of Modern Law

Section 1 Legislation

Section 2 Case Law

Unit 4 Studying Law

Section 1 Training lawyers in Ukraine

Section 2 Training lawyers in the UK and USA


^ Unit 5 Law and Lawyers

Section 1 Profession of a Lawyer

Section 2 Spheres of Law


Part IІ Constitutional and Administrative Law


Unit 1 Constitutional Law

Section 1 The Nature of Constitutional Law

Section 2 Constitution of Ukraine


^ Unit 2 States, Statutes and Constitutions

Section 1 Constitutional Law in the UK and the USA

Section 2 Types and Functions of Constitutions


Unit 3 Administrative Law

Section 1 The Nature of Administrative Law

Section 2 Administrative Law in the USA and UK


^ Unit 4 Administrative Proceedings

Section 1 Administrative Justice

Section 2 Ukrainian Customs Law


Unit 5 Local Authorities

Section 1 Local Government in Ukraine

Section 2 Local Authorities in Great Britain and the United States


^ Part III Judicial Systems and Law Enforcement Bodies


Unit 1 Judiciary in Ukraine

Section 1 Judicial System in Ukraine

Section 2 Status and Role of Judges in Legal Proceedings


Unit 2 Judiciary in the UK and in the USA

Section 1 Judicial System in the UK

Section 2 Judicial System in the USA


^ Unit 3 Lawyer

Section 1 Defense Lawyer in Ukraine

Section 2 Functions of Lawyers in Different Countries


Unit 4 Review on Law-Enforcing in Ukraine

Section 1 Ministry of the Interior. Security Service. Tax Police

Section 2 Prosecutor’s Office


^ Unit 5 Review on Law-Enforcement Agencies in the UK and USA

Section 1 Law-Enforcement Bodies in the UK

Section 2 Law-Enforcement Bodies in the USA


Part IV Criminal Law and Criminal Proceedings

Unit 1 Law of Crimes

Section 1 The Nature of Criminal Law

Section 2 Criminal Law of the UK and the USA


^ Unit 2 Crimes and Criminals

Автор – Мясоєдова С.В.

Section 1 Definition and Elements of Crime

Section 2 Classification of Crimes


Unit 3 Crime Investigation

Section 1 Crime Investigation in different countries.

Section 2 Investigators, Detectives. Identification Methods.


^ Unit 4 Criminal Justice

Section 1 Criminal Proceedings

Section 2 Criminal Trial


Unit 5 Punishment

Section 1 Types of Punishment

Section 2 Capital Punishment


Part V Private Law


Unit 1 Civil Law

Section 1 The Nature of Civil Law

Section 2 Unification of European Civil Law


^ Unit 2 Contract Civil Law and Intellectual Property

Section 1 Contract Law

Section 2 Intellectual Property


Unit 3 The Basic aspects of Labour Law in Ukraine

Section 1 Ukrainian Labour Law

Section 2 The Main Terms and Conditions of Employment (statutory rights of employee and employer)


^ Unit 4 Protection of Employees

Section 1 Contract of Employment and Collective Bargaining

Section 2 Employment Protection Legislation


Unit 5 Environmental Law

Section 1 The Nature of Environmental Law

Section 2 International Environmental Law


^ Part VI Civil Justice


Unit 1 Civil Procedure

Section 1 Civil Procedure Law

Section 2 Parties and Legal Proceedings in Civil Cases


Unit 2 Appellate Review

Section 1 Rules of Appellate Review

Section 2 Appellate Court Powers and Procedures


^ Unit 3 Fundamental Changes of Civil Procedure in the UK

Section 1 Reforms of Civil Procedure

Section 2 Basic Principles of Reforms


Unit 4 Notary System

Section 1 Notary Bodies of Ukraine

Section 2 Notary Bodies of the UK and the USA


^ Unit 5 European Judiciary

Section 1 European Judicial Systems

Section 2 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPES)


Part VII International and European Law

Unit 1 International Law

Section 1 System of International Law

Section 2 International Treaties


^ Unit 2 Human Rights Protection in the World and Ukraine

Section 1 Beginning and Development of Law-International Cooperation in the Field of Human Rights

Section 2 Human Rights in the Constitution of Ukraine


Unit 3 European Human Rights Review

Section 1 International and Regional Programs on Human Rights

Section 2 European Convention on Human Rights


^ Unit 4 European Union: Institutional System

Section 1 The Evolution of EU

Section 2 Members and Structure of the EU

Unit 5 European Union: Law and Judiciary

Section 1 European Union Law

Section 2 European Court of Justice


Grammar Guide………...


Glossary………………..


List of Sources


About Authors


Передмова


Підручник «English for Lawyers» для студентів вищих юридичних навчальних закладів є професійно-орієнтованим і спрямованим на формування комунікативних компетенцій в усіх видах мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіювання і письмі) в професійно-комунікативних цілях, а також на розвиток навичок, необхідних для самостійної роботи з англомовною правничою літературою та документами. Комунікативна компетенція за програмою АМПС розглядається як мовна поведінка, що вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, необхідних для виконання завдань, пов’язаних із навчанням. Розвиток комунікативних компетенцій відбувається відповідно до їх предметних знань та попереднього досвіду і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією.

В основу підручника покладена програма англійської мови для професійного спілкування (АМПС), що була розроблена з метою формування у студентів професійних мовних, мовленнєвих та соціокультурних компетенцій і стратегій, які сприятимуть підвищенню їхньої мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці. Програма АМПС спрямована на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і т.ін. Вона забезпечує послідовність, варіативність та індивідуалізацію навчання. Цілі загального характеру цієї програми є сумісними з цілями, які викладені в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР), та з цілями, що визначені в Українських кваліфікаційних стандартах. Вона розрахована на досягнення студентом рівня володіння мовою (В2) – незалежний користувач. Рівень В2 згідно з ЗЄР є стандартом для ступеня бакалавра і передбачає, що студент може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, може досить вільно спілкуватися з носіями мови, висловлювати свою думку щодо широкого кола професійних тем вести дискусію.

Структура підручника складається із розділів: Legal Systems, Constitutional and Administrative Law, Judiciary Systems, Criminal Law and Criminal Proceeding, Civil Justice, European Law. Кожен з розділів містить 5 підрозділів (Units), які в свою чергу розподіляються на дві частини (Section 1, Section 2). Окремі частини підрозділів містять дидактичний, методичний інструментарій, сфокусований на систему фонетичних та лексико-граматичних вправ, що сприяють формуванню мовленнєвих умінь і викликають появу відповідного наміру для вирішення завдань комунікативного характеру, текстологічних ресурсів, конкретних лексичних і комунікативних вправ, глосарію , граматичного довідника.

Завдання з фонетики спрямовані на оволодіння навичками правильної вимови, читання, усного і писемного мовлення, включаючи правила інтонації та мелодики англійського речення.

Тексти № 1 і № 2 містять базовий лексичний та інформативно-тематичний матеріал. Перший спрямований на розвиток навичок вивчального читання для здобуття повної, у тому числі й другорядної інформації і використовується як тематичний словник для подальших бесід та дискусій. Другий текст спрямований на розвиток навичок переглядового читання, а саме вміння вибрати необхідний матеріал, виділити в ньому проблемні моменти, що становлять професійний інтерес або пошукового – вміння вести без словника цілеспрямований пошук потрібної інформації. Матеріали для читання і перекладу ретельно підібрані за тематикою і використанням широкого спектру правових документів.

Лексичні вправи призначені для засвоєння лексичних одиниць з метою розвитку навичок усного мовлення і спрямовані на реалізацію комунікативних намірів та адекватну реакцію в типових ситуаціях повсякденного й професійного спілкування: встановлення контактів, запит, з’ясування думки співрозмовника, згода (незгода), спонукання тощо.

Вправи комунікативного характеру спрямовані на розвиток репродуктивних навичок і призначені для монологічного і діалогічного мовлення, як усного (вміння коментувати прочитаний (переглянутий) матеріал, робити коротке повідомлення, що торкається загальної фахової проблеми), так і писемного (завдання на складання доповідей, резюме, написання есе, коротких ділових листів, рефератів та наукових статей за фахом, project work і т.ін.).

Глосарій (Glossary) дає переклад юридичних термінів, а граматичний довідник (Grammar Guide) містить теоретичний курс граматики англійської мови з серією вправ. Для перевірки отриманих знань використовуються контрольні запитання, діалоги, фахові ситуації і т.ін.

Студент повинен оволодіти граматичним мінімумом, який охоплює основні правила морфології та синтаксису і дозволяє правильно розуміти іншомовний текст; оволодіти навичками правильної вимови, читання, усного і писемного мовлення, засвоїти лексичний мінімум, і разом з усіма іншими професійними вміннями, студент повинен бути здатним ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі, щоб розуміти без словника загальний зміст спеціального тексту, вести без словника цілеспрямований пошук потрібної інформації у фахових текстах, здобувати повну інформацію з тексту зі словником, анотувати та реферувати фахову літературу, реалізувати свої комунікативні наміри та розуміти комунікативні наміри співрозмовника в типових ситуаціях повсякденного та професійного спілкування, коментувати прочитаний матеріал, робити коротке повідомлення; написати англійською мовою короткий діловий лист, повідомлення електронною поштою, резюме, реферат на професійну тему та наукову статтю за фахом.

Автори підручника щиро вдячні за співпрацю викладачам правових кафедр.

Керівник авторського колективу проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», професор Комаров В.В.

PART I Legal SystemsUnit 1 Systems of Law

Section 1 Modern Legal SystemsI.WARMING-UP

1. Before reading the text about legal systems answer the following questions:

1. What types of legal systems do you know?

2. What type of legal system is the most commonly used in the world today?

3. What type of legal system is used in Ukraine?

^ 2. Match the following English words and phrases with their Ukrainian equivalents:

1

scripture

a

заборонити щось законодавчим порядком

2

adherence to

b

священна книга

3

medieval

c

пророк

4

revival

d

незмінність

5

unalterability

e

середньовічний

6

to legislate against smth

f

додержання

7

prophet

g

божество

8

deity

h

відродження^ 3. Mind the pronunciation of the following:

Jewish / /

Babylonian / /

Quran / /

Saudi Arabia / /

Justinian / /

Islamic / /

Belgian / /

Read the text “Legal systems” and compare the content with your answers in Exercise 1.

Notes on the text:

Sharia - Шаріат - сукупність правових, морально-єтичних і релігійних норм ісламу. Halakha - Галаха́ – традиційне іудейське право.

^ MODERN LEGAL SYSTEMS

There are hundreds of legal systems in the world. Although each system has its own individuality, it is possible to group many of them into legal 'families'.

In general, legal systems around the world can be split into civil law jurisdictions, systems using common law and equity, religious and customary law. The specific system that a country follows is often determined by its history, its connection with countries abroad, and its adherence to international standards. The sources that jurisdictions recognize as binding are the defining features of legal systems. Yet classification of different systems is a matter of form rather than substance, since similar rules often prevail.

^ Civil law (sometimes known as Continental European Law or Romano-Germanic law) is the legal system used in most countries around the world today. In civil law the sources recognized as authoritative are, primarily, legislation – especially codifications in constitutions or statutes passed by government – and, secondarily, custom. Even the most ancient peoples compiled law codes. The earliest legal code known in its entirety is the Code of Hammurabi, a king who reigned over Babylon around 2000 BC. But modern civil law systems essentially derive from the legal practice of the Roman Empire, whose texts were rediscovered in medieval Europe. In the 6th century Emperor Justinian I appointed a commission to collect and consolidate existing sources of Roman law. This commission published three books that were collectively known as the Corpus Juris Civilis (Body of Civil Law), or the Justinian Code. The Code embodied many generations of legal documents as well as interpretations by great jurists (legal scholars).

The revival of the Roman civil law tradition eventually formed the basis for a common legal language throughout Europe.

^ Common law and equity (also called Anglo-American law) are systems of law whose special distinction is the doctrine of precedent. Alongside this "judge-made law", common law systems always have governments who pass new laws and statutes. But these are not put into a codified form. Common law comes from England and was inherited by almost every country that once belonged to the British Empire. Common law had its beginnings in medieval England, influenced by the Norman conquest of England which introduced legal concepts and institutions from the Norman and Islamic laws.

Religious law is based on scriptures and their interpretations. The source of religious law is the deity, legislating through the prophets. Examples include the Jewish law (Halakha) and Islamic Sharia, both of which mean the "path to follow". Religious laws are eternal and immutable because the word of God cannot be amended or legislated against by judges or governments. However religion never provides a thorough and detailed legal system. In a religious legal system disputes are usually settled by an officer of that religion, so the same person is both judge and priest.

^ Customary law

In many parts of the world unwritten local or tribal custom sets the standard of behaviour and provides for conciliation and dispute settlement. Most of the African countries, for instance, have a formal constitutional and commercial law inspired by French, Belgian or British models but the relations between private individuals are regulated by customary law. This also applies to China and India.

^ II. COMPREHENSION

1. Answer the following questions using the information from the text:

 1. What are the main legal ‘families’ in the world today?

 2. What factors determine the type of legal system a country follows?

 3. What are the defining features of legal systems?

 4. What sources are recognized as authoritative in civil law systems?

 5. How was the Corpus Juris Civilis created?

 6. Who makes laws in the common law countries?

 7. What is the source of law in religious law system?

 8. What is characteristic of customary law?

 1. Find in the text words and expressions which mean:

 1. something that is done by people in a particular society because it is traditional;

 2. to choose someone for a position or a job;

 3. the principle that a fair judgment must be made in a situation where the existing laws do not provide an answer;

 4. to arrange laws, principles, facts etc in a system;

 5. to correct or make small changes to something that is written or spoken;

 6. an action or official decision that can be used to give support to later actions or decisions;

 7. a person, book, or document that supplies you with information;

 8. the process of trying to get people to stop arguing and agree.

 1. Find words in the text which have a similar meaning to the words or phrases below.

para 1. identity

para 2. quality

para 3. law

formally approve

old

para 4. finally

para 6. give

permanent

unchangeable

God

^ III. VOCABULARY STUDY

1. Make the following sentences complete by translating the words and phrases in brackets:

 1. The two great law families of modern Western civilization are (цивільне право) (also called Romano-Germanic law) and (звичаєве право) (also called Anglo-American law). They (походять від) ancient Roman law and ancient Germanic tribal law and have been altered by various customary, ecclesiastical, feudal, commercial, and sociopolitical influences.

 2. (Доктрина прецеденту) is strong in English law, and means that the decisions of higher courts are (обовязкові до виконання) for judges of lower courts.

 3. Iran’s highest judicial body, the Supreme Council of Justice, (призначає) all judges and (кодифікує) Islamic law. The council also drafts all (законодавчі акти) related to civil and criminal offences; the Majlis then may (вносити поправки) any proposed act.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Похожие:

English for Lawyers iconEnglish for Lawyers
Н. В. Тучина, кандидат філологічних наук, професор, декан факультету іноземної філології Хаківського національного педагогічного...
English for Lawyers iconWorkshops in English Language and Leadership Seminar U.S. Peace Corps invites pupils ages 15-18 to participate in a one-day seminar where they can work on a team, practice conversational English, and learn how to become leaders in their communities!

English for Lawyers iconKate Fox Watching the English watching the english

English for Lawyers iconИнтервью по темам, обозначенных в первом блоке English Unlimited Индивидуальное чтение
Составить в парах интервью по темам, обозначенных в первом блоке English Unlimited
English for Lawyers iconYou have received a letter from your English-speaking pen-friend Paul who writes
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Bob who writes
English for Lawyers iconA romance of English History

English for Lawyers iconHeadWay English course/Beginner

English for Lawyers iconTest I. Translate into English

English for Lawyers iconEnglish as a World Language

English for Lawyers iconCertificate of english proficiency name: Gender: m / F

English for Lawyers iconTest (english) Complete the sentences with

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы