Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр icon

Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр


Скачать 12.57 Kb.
НазваниеЕвристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр
Размер12.57 Kb.
ТипДокументы

Евристичні питання з курсу «Політологія»

на 2010/2011 рр.


1. Охарактеризуйте рівень політичної конфліктності українського соціуму. Які саме політичні конфлікти – конфлікти інтересів, конфлікти цінностей чи конфлікти ідентифікації – є найбільш руйнівними для стабільності суспільства?

2. Охарактеризуйте основні етапи еволюції соціалістичної ідеології. Який вплив зробила соціал-демократія на соціальні і політичні процеси в сучасному світі?

3. Для яких суспільств федеративна форма державного устрою є доцільною? Чи завжди федералізація країни пов’язана із сецесією? Дайте характеристику сучасної української держави за формами державного устрою і правління

4. У західній політології теорія світової політики ґрунтується на понятті “національні інтереси”. “Ґрунтом для усіх видів національного інтересу, – пише Ч. Осгуд, – є виживання”. Спробуйте сформулювати національні інтереси сучасної України.

5. Визначте спільні риси і відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичних режимів. Чи можливе повернення в Україні режимів диктаторського типу? Обгрунтуйте відповідь.

6. Проаналізуйте поняття «політичної стабільності» і «політичного ризику».

Які чинники додають стабільності політичній системі України і які можуть вважатися щодо неї «факторами ризику»?

7. Зовнішня політика держави: цілі, принципи, засоби. Пріоритети зовнішньої політики української держави.

8. Політична участь, політичне функціонування, політична взаємодія, характер взаємин політичних сил сучасного українського суспільства.

9. Що на вашу думку входить в поняття „економічні ресурси влади”? Обґрунтуйте їх вплив на політичну систему суспільства.

10. Яким чином держава здійснює регулювання економічних процесів? Чи можливий феномен гальмуючого впливу політики на економіку? Обґрунтуйте свою думку.

11. Що відбувається з економікою в тому разі, коли держава повністю відсторонюється від вирішення економічних задач? А які дії з боку держави вказують на очевидне перевищення почуття міри в питаннях управління економікою? Обґрунтуйте свою думку.

12 . Які конкретно економічні показники та процеси безпосередньо впливають на політику? Чому це відбувається? Обгрунтуйте свою думку на прикладі України.

13. Чи згодні ви з тим, що різне матеріально-економічне становище людей породжує неоднакову політичну свідомість, політичну волю? Обґрунтуйте свою думку.

14. Чи устаріла концепція легітимності М. Вебера? (обгрунтуйте).

15. Тоталітаризм – феномен ХХ ст. Чи можливе його виникнення в ХХІ ст.? (зробіть аналіз, наведіть приклади країн де це можливо).

16. Яку роль відіграє Н. Макіавеллі в розвитку сучасної політичної науки?

17. Визначте рівень політичної стабільності для України. Для цього проаналізуйте: рівень легітимності влади; рівень ефективності влади.

18. Охарактеризуйте рівень політичної конфліктності українського соціуму.

19. Чи погоджуєтесь ви з традицією економічного детермінізму, для якого «політика – це концентроване вираження економіки»? Проаналізуйте характер взаємовідносин політики і економіки в сучасній Україні.

20. Дайте рівняльну характеристику «лівого», та «правого» тоталітаризму (які загальні признаки, які відміни)».

21. Чи підходить, на Ваш погляд, федеративний устрій сучасній Україні? Зробіть аналіз з урахуванням поглядів українських мислителів.

22. Деякі дослідники стверджували, що тоталітаризм – феномен XX ст. Діктатури Античності, Середньовіччя та Нового часу не мали тоталітарного характеру. Чи можно погодитися с цим висловлюванням?

23. О. Шпенглер стверджував, що цивілізація несе загибель культури. Чи підтверджується ця теза німецького філософа, якщо взяти до уваги вплив «масової культури» на політичні уподобання громадян?

24. Визначите можливі межі застосування таких моделей демократичних режимів як поліархія і електрона демократія.

25. У якійсь країні Х проводяться вибори і існує парламент. Чи можна на підставі цих ознак стверджувати про існування демократії в даній країні? Відповідь обґрунтуйте!

26. У чому полягає значення категорії межа (кордон) для геополітичного аналізу? Покажіть на прикладах з історії України, як мінялася конфігурація її меж (кордонів) і який вплив цей надавало розвиткові нашої країни.

27. Як помічає В. Ебенстайн “якщо уподібнити економіку кошику з яйцями, то комунізм спалює кошик і робить яєчню зі всіх яєць відразу, соціал-демократія зберігає кошик і смажить яйця помалу, пам'ятаючи раду Аристотеля: “Про пригощання краще судити гостю, а не кухареві”.

^ Порівняєте соціально – політичні переконання комуністів і соціал-демократів.

28. Чи може розглядатися демократія як універсальна цінність? Чи є можливим повернення режимів диктаторського типу? Обґрунтуйте відповідь.

29. Визначте спільні риси і відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичних режимів. Чи можливе повернення в Україні режимів диктаторського типу? Обґрунтуйте відповідь.

30. В чому полягає оригінальність Марксової концепції «матеріалістичного розуміння історії»?

31. Як в умовах глобалізації трансформується суверенітет держави? Можливо пророцтво К. Маркса про “відмирання держави” збувається? Обґрунтуйте відповідь.

32. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що глибинним джерелом влади є соціальна нерівність? Які концепції соціальної стратифікації Вам відомі? Що таке система соціальної стратифікації?

33. При двопартійній системі в боротьбі за владу зазвичай беруть участь гомогенні партії. Чому? Що могло б статися, будь ці партії гетерогенні . Відповідь обґрунтуйте!

34. Соціальна маса неоднорідна у багатьох відношеннях, але в одних країнах вона розпадається на структурно оформлені групи, а в інших не розпадається. Чи зв'язано дане явище з політикою?

35. Українське національне відродження та розвиток політичної думки в ХІХ- початку ХХ ст. М. Костомаров і М. Драгоманов як фундатори політичної думки в Україні.

36. Проаналізуйте політичну модернізацію як форму цивілізаційного процесу. З якими проблеми стикається політична модернізація українського суспільства.

37. Соціал-демократичний рух у світі та Україні: історія, програмні цілі, досягнення.

38. Охарактеризуйте відомі Вам теорії та моделі демократії. Яка з них найбільш вичерино відображує реальні політичні процеси в Україні?

39. Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних режимів.

40. Що таке «політична нація?» Які чинники впливають на формування української політичної нації? Чи сформована вона?

41. Охарактеризуйте політичну культуру українського народу: традиції, сучасний стан, тенденції розвитку.

42. Відтворіть історичні етапи формування концепції «громадянського суспільства». Чи сформовано в Україні громадське суспільство? Обгрунтуйте свою думку.


Похожие:

Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconЕвристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр
Охарактеризуйте рівень політичної конфліктності українського соціуму. Які саме політичні конфлікти – конфлікти інтересів, конфлікти...
Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconПитання до іспиту з предмету “Політологія”
Дати визначення поняття “політична система”. Місце та роль політичної системи у життєдіяльності суспільства
Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconЗакон україни про відпустки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1997, n 2, ст. 4 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 505/96-вр
Ввр, 2009, n 39, ст. 550 N 1724-vi ( 1724-17 ) від 17. 11. 2009, ввр, 2010, n 7, ст. 50 N 1959-vi ( 1959-17 ) від 10. 03. 2010, ввр,...
Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconИтоги программы уфосети в 2012 году
Уфосети (для сравнения: 2001 = 52, 2002 = 73, 2003 = 50, 2004 = 72, 2005 = 77, 2006 = 57, 2007 = 69, 2008 = 56, 2009 = 60, 2010 =...
Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconПостановление От 7 октября 2011 г. N 323 о долгосрочной целевой программе "чистая вода ленинградской области" на 2011-2017 годы правительство Ленинградской области постановляет
Принять к сведению информацию о реализации в 2010 году долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения Ленинградской области...
Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconЕкзаменаційні питання з дисципліни „Адміністративне право” для студентів 3 курсу заочного відділення інституту права

Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconЗакон України «Про рекламу та рекламну діяльність» Питання Неналежна реклама Питання Засоби реклами Питання Елементи засобів реклами Питання Теле- та радіореклама Питання Реклама в пресі
Питання Закон України «Про рекламу та рекламну діяльність» Питання Неналежна реклама
Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconКонтрольні питання по курсу “Історія міжнародних відносин”
Паризька (1919 р.) мирна конференція та її рішення. Суперечності Версальської системи
Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconО Международном студенческом добровольческом лагере
«Молодежь Свердловской области» на период 2011-2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11....
Евристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр iconПитання для заліку з курсу «інтелектуальна власність»
Становлення та розвиток організацій колективного управління правами авторів. Принципи діяльності
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы