Форма № н 04 донецький національний університет icon

Форма № н 04 донецький національний університет


Скачать 262.43 Kb.
НазваниеФорма № н 04 донецький національний університет
страница1/8
Размер262.43 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) англійської мови для природничих і гуманітарних спеціальностей


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Практичний курс іноземної мови» (1-3 курси)»

«Іноземна мова» (1 курс)__

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0203 «Філологія»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6.020303 «Прикладна лінгвістика»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація___________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення___________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


2012– 2013


Робоча програма ____________________________________________для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. „___” ________, 20__ року- __ с.


________________________________________________________

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол від. “____”________________20__ року № ___


Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік
 1. ^

  Опис навчальної дисципліни


1 курс

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

5 (лабораторні)

3 (практичні)

Галузь знань

Іноземна мова

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

_0203 «Філологія»

(шифр і назва)

Модулів –

4 (лабораторні)

1 (практичні)

Спеціальність (професійне

спрямування):


6.020303 «Прикладна лінгвістика»


^ Рік підготовки:

Змістових модулів –

4 (лабораторні)

3 (практичні)

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин –

180 (лабораторні)

108 (практичні)1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

^ 1 сем. – 2 (лабор.)

2 (практ.)

2 сем. – 3 (лабор.)

1 (практ.)

самостійної роботи студента –

2,58 (лабораторні)

1,55 (практичні)


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


^ Практичні, семінарські

36

17

Лабораторні

36

52

Самостійна робота

36,95 (лаб)

36,96 (пр.)

53,36 (лаб.)

17,39 (пр.)

Індивідуальні завдання:


Вид контролю:

^ 1 сем. – МК (практ.)

1 сем. – МК1/МК2, залік (лаб.)

2 сем. – залік (практ.)

2 сем. – МК1/МК2, іспит (лаб.)


2 курс


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

4

Галузь знань

Іноземна мова

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

_0203 «Філологія»

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.020303 «Прикладна лінгвістика»


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 144

3-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

1 сем. – 2

2 сем. – 3

самостійної роботи студента – 54,96

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


^ Практичні, семінарські

36

52

Лабораторні


^ Самостійна робота

22,48

32,48

Індивідуальні завдання:


Вид контролю:

3 сем. – МК

4 сем. – МК, залік

3 курс


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

Іноземна мова

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

_0203 «Філологія»

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.020303 «Прикладна лінгвістика»


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 198

5-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

1 сем. – 3

2 сем. – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


^ Практичні, семінарські

54

68

Лабораторні^ Самостійна робота

32,85

41,36

Індивідуальні завдання:


Вид контролю:

5 сем. – МК

6 сем. – МК1/МК2, іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2, 1/3 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Програма спрямована на надання студентам спеціальності «Прикладна лінгвістика» можливості розвивати мовну компетенцію і стратегію, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися на рівні В1+ - В2 (3 курс) в термінах CEFR.


Завдання: для академічного і професійного спілкування на рівні В1-В1+ студентам потрібно навчитися:


 • обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співбесідником;

 • готувати публічні виступи з широкої низки галузевих питань та з застосуванням відповідних засобів вербальної комунікації і адекватних форм ведення дискусій і дебатів;

 • відшуковувати нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься у англомовних галузевих матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами та термінологією;

 • аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

 • писати професійні тексти і документи англійською мовою з низки галузевих питань;

 • писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті;

 • перекладати англомовні професійні тексті на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування.


У результаті вивчення навчальної дисципліни на рівні В1 студент повинен вміти:


^ Language Skills

By the end of the ESP course students will be able to:

Listening

Speaking

Reading

Writing

Spoken Interaction

Spoken Production

 • understand the gist and/or relevant details of clear standard speech, in discussions, formal talks and lectures, conversations, etc. on familiar topics regularly encountered in an academic or professional environment

 • understand the main points and/or relevant details of what is said in non-routine telephone conversations provided the speech is clear and standard

 • understand the gist and/or relevant details of recorded or broadcast radio and TV programmes on familiar academic or professional topics specifically directed to non-native audience (e.g. BBC World Service, Discovery Channel, etc.)

 • understand simple announcements, messages and instructions in an academic or professional environment

 • interact effectively in common situations in immediate academic or professional environment (e.g. clarification from an English-speaking lecturer, etc.)

 • pass on and discuss factual study- and specialism-related information

 • participate effectively in simple non-routine telephone conversations

 • ask for and respond to detailed instructions in an academic or professional area

 • participate effectively in a formal interview (e.g. job interview, etc.)

 • recognise distinctions between formal and informal registers

 • perform and respond to a wide range of language functions, using most common exponents, in neutral register

 • use basic politeness conventions and act appropriately
 • participate in a prepared presentation on a familiar topic within an academic or professional field with:

 • a clear linear sequence of points

 • clearly stated reasons and explanations for opinions, plans and actions

 • ability to deal with follow-up questions

 • clear articulation and appropriate stress and intonation patterns

 • adequate voice projection, body language, etc.

 • flexibly and reasonably fluently link a series of discrete simple elements into a connected, linear sequence of points to express much of what they want in speech
 • understand straightforward factual texts related to study or specialism areas from textbooks, newspapers, magazines, specialist journals or Web-based sources

 • understand simple instructions and specifications (e.g. for the operation of devices, equipment, or in advertising materials)

 • understand non-routine academic and professional correspondence (e.g. letters, faxes, e-mails, etc.)

 • read and understand simple forms, questionnaires, checklists, etc.

 • employ strategies for reading for gist and information effectively (e.g. skimming, scanning, etc)

 • recognise distinctions between formal and informal registers

 • write straightforward connected texts (e.g. brief reports) on immediate study and specialism–related topics

 • write simple summaries (e.g. minutes of meetings, etc.)

 • draft and produce simple non-routine business and professional correspondence (e.g. letters and e-mails re-arranging a visit, complaining about service, etc.)

 • take simple messages from telephone and word of mouth sources with accuracy

 • fill in forms correctly for academic or professional purposes

 • flexibly and reasonably fluently link a series of discrete simple elements into a connected, linear sequence of points to express much of what they want in writing^ Study Skills

By the end of the ESP course students will be able to:

Information Location

Academic Speaking

Academic Writing

Organisation and self-awareness

Assessment

 • locate specific study or subject-related information using a library catalogue, Contents and Index page, reference books and dictionaries, the Internet

 • ask questions to obtain relevant information for study and specialism-related purposes

 • use appropriate strategies (interrupting, clarifying, questioning, turn taking, etc.) to participate in discussions and seminars

 • make a simple presentation on a study-related topic, and

 • consider the audience and purpose

 • make an outline and order ideas logically

 • use appropriate presentation conventions

 • describe/explain simple tables, charts and diagrams

 • deal appropriately with presentation-related questions

 • make/take simple notes effectively from reading and in lectures

 • use commonly accepted abbreviations

 • proof-read, correct and revise work

 • write up a simple report or project

 • consider the audience and purpose

 • make an outline and order ideas logically

 • organise paragraphs

 • select sub-headings

 • use logical connectors for linking paragraphs

 • quote correctly avoiding plagiarism in a piece of academic writing

 • construct a bibliography

 • define needs in terms of study skills and set targets for studying (e.g. the relationship between content to be covered and the time available )

 • organise study resources effectively (e.g. dictionaries, reference books, Internet resources)

 • follow individual study plans

 • identify own learning/thinking styles

 • keep a learning/reflection diary

 • keep a record of reading, and of important references, quotations, etc.

 • understand assessment requirements, including continuous assessment

 • understand marking criteria used for examinations, tests, assignments

 • prepare effectively for tests and examinations e.g. by using a variety of memory aids

 • manage time effectively in tests and examinations

 • understand need for self-assessment and employ simple self-assessment strategies


Знати


Language knowledge

Socio-linguistic and Pragmatic Competence

By the end of the ESP course students will have a working knowledge of:

By the end of the ESP course students will be able to:

 • basic grammatical structures needed to express appropriate functions and notions and to understand and produce basic texts in academic and professional areas

 • basic rules of English syntax (relating to simple, compound and complex sentences) to enable them to recognize and produce basic texts in academic and professional areas

 • what constitutes appropriate language in immediate academic and professional contexts

 • language forms appropriate to basic academic and professional registers

 • basic terminology (including abbreviations) needed in academic and professional areas

 • word building patterns which enable students to understand relevant study and specialism-related lexis

 • rules of pronunciation including IPA (International Phonetic Alphabet) and relationship with spelling

 • and sufficient relevant vocabulary to understand study and specialism-related resource materials

 • understand significant differences between customs, behaviour, attitudes, values and beliefs in Ukrainian culture and those in other cultures

 • understand social conventions which apply to basic academic and professional situations in learning context

 • recognise gestures, facial expressions, and words common in above situations

 • understand how people typically act and interact in immediate academic or professional environmentУ результаті вивчення навчальної дисципліни на рівні В2 студент повинен вміти:


^ Language Skills

By the end of the ESP course students will be able to:

Listening

Speaking

Reading

Writing

Spoken Interaction

Spoken Production

 • understand main ideas and

identify relevant information

in extended discussions, debates, formal talks, lectures, conversations etc., on study- or specialism-related topics

 • understand in detail non-

routine telephone conversations, understand gist and much of relevant detail in authentic radio and TV programmes related to

academic or professional area

 • understand fairly complex

messages and instructions in

academic or professional

environment

 • identify speaker’s purpose and

appreciate impact (e.g. telling off, etc.)

 • identify speakers’ attitude

and point of view

 • comprehend different

registers: how people talk

and write to friends, strangers, colleagues, employers, and people of different ages and social status for different purposes

 • respond to main ideas and

identify relevant information in extended discussions, debates, talks, conversations etc., on study- or specialism-related topics

 • participate in clear argument

on topical issue in academic and

professional areas (e.g. seminars,

discussions, debates, etc.)

 • participate appropriately in

common social, academic and professional settings (e.g. meeting, coffee break, party, etc. )

 • react to non-routine telephone

conversations

 • make telephone calls for

specific purpose related to academic or professional area

 • offer opinions on content of

authentic radio and TV programmes related to academic or professional area

 • react to announcements, fairly

complex messages and instructions in academic or professional environment

 • respond appropriately to

speaker’s attitude / point of view

y adjust to changes of direction, style and emphasis normally found in conversation

 • perform and respond to a wide

range of language functions, using their exponents flexibly


 • give clear prepared individual

presentation on wide range of topics within academic or professional field

 • produce clear, detailed

monologue on wide range of study- and specialism-related

topics

 • use basic cohesive devices to

link utterances into clear, coherent discourse

 • understand authentic texts

related to study or specialism

areas from textbooks, newspapers, magazines, specialist journals or Web- based sources

 • identify writer’s attitudes and

viewpoints in authentic texts

related to academic or professional area

 • identify writer’s purpose and

appreciate the impact of writing

(e.g. memos, letters, reports,

etc.)

 • understand details in fairly

complex instructions; specifica-tions (e.g. for operation of

devices/ equipment); advertising materials

 • understand authentic academic

and professional correspondence

(e.g. letters, faxes, e-mails, etc.)

 • comprehend different registers:

how people talk and write to

friends, strangers, colleagues,

employers, and people of

different ages and social status

for different purposes

 • write clear, detailed texts for

variety of purposes related to

personal and professional areas (e.g. letter of application, etc.)

 • write detailed study- and

specialism-related assignments

and reports in standard format

 • draft and produce business and

professional correspondence

 • take messages from telephone

and word of mouth accurately

 • write summaries, minutes, etc.

with high degree of accuracy

 • fill in forms for academic or

professional purposes with high

degree of accuracy

 • use basic cohesive devices to

link their utterances into clear,

coherent discourse

 • perform and respond to a wide

range of language functions,

using exponents flexibly
^ Study Skills

By the end of the ESP course students will be able to:

Information Location

Academic Speaking

Academic Writing

Organisation and self-awareness

Assessment

 • ask questions seeking

information

 • locate specific study or

subject-related information using library catalogue, Contents and Index page, reference books and dictionaries, Internet

 • ask questions to obtain

relevant information for

study- and specialism-

related purposes

 • predict information

(using clues, such as

headings, sub-heading,

by-lines, etc.)

 • make a presentation or give a

talk on study-related topic

 • consider audience and purpose

 • make outline and order ideas

logically

 • use appropriate presentation

conventions, body language, etc.

 • describe tables, charts and

diagrams

 • use appropriate strategies to

participate in discussions and

seminars, tutorials

 • use ‘signposts’ when speaking

 • stick to point

 • take account of different points

of view

 • focus, expand, develop idea

 • start, summarise, chair discussion

 • interpret, compare and contrast

tables, charts and diagrams, etc.

 • summarise, paraphrase, synthesise

ideas from different types of texts (e.g. articles, research projects, etc.)

 • record and present research findings

(e.g. surveys)

 • make adequate, usable notes from

variety of information sources

 • write up report (e.g. project)

 • consider audience and purpose

 • make outline and order ideas

logically

 • write introduction/conclusion

 • organise paragraphs, making

headings and subheadings

 • use logical connectors for linking

paragraphs

 • quote correctly

 • construct bibliography

 • proof-read and revise work

 • develop individual study plans

 • organise study resources

effectively (e.g. dictionaries, reference books, Internet resources)

 • identify individual

learning/thinking styles

 • keep learning/reflection diary

 • keep careful record of reading,

and of important references,

quotations, etc.

 • understand assessment

requirements, including

continuous assessment

 • understand marking criteria

used for examinations, tests,

assignments

 • read and understand rubrics

for exams, etc.

 • prepare effectively for tests

and examinations (e.g. revision via intensive reading, by using a variety of memory aids)

 • manage time effectively in

tests and examinations· self-assess appropriately


Знати


Language knowledge

Socio-linguistic and Pragmatic Competence

By the end of the ESP course students will have a working knowledge of:

By the end of the ESP course students will be able to:

 • grammatical structures needed to express appropriate functions and notions

flexibly and to understand and produce wide range of texts in academic and professional areas

 • rules of English syntax to enable to recognize and produce wide range of texts in

academic and professional areas

 • language forms appropriate to formal and colloquial academic and professional

registers

 • and good range of relevant vocabulary (including terminology) needed in

academic and professional areas

 • understand how core values, beliefs and behaviour in Ukrainian academic or professional

environment differ from culture to culture (international, national, institutional)

 • understand different corporate cultures within specific professional contexts and how

they relate to each other

 • apply intercultural insights while interacting orally or in writing to immediate academic

and professional situations

 • behave and react appropriately in common social, academic and professional situations

in everyday life, and know rules of how people should interact in these situations (recognise

appropriate gestures, eye contact, personal space, and body language in each situation)
 1. Програма навчальної дисципліни

1 курс (лабораторні)

Змістовий модуль 1. Socialising/Communicating in writing

Тема 1 Personal portfolio/Personal identification

Introduce yourself (formal, informal)

Speaking about your family/friends (photos, family trees, descriptions)

^ Тема 2 Gеtting to know each other better

Speaking about likes/dislikes (music, literature, films)

Informal writing. Writing informal letters, e-mail letters to a friend

Тема 3 Use of the Present Simple and Present Continuous when describing

sth./sb (e.g. giving personal information., etc.)

Adjectives: evaluation, description


Змістовий модуль 2. Working with info from audio/video sources

Тема 1 Students’ environment/Daily life

Students home and abroad/Living in a hostel

Shopping

^ Тема 2 Leisure time/A day off

Creative activities

Speaking about health problems

Тема 3 Quantifiers: Much/many, a lot of; little/a little; few/a few

Present Simple and Present Continuous (talking about daily routing,

describing a day off, etc.)


Змістовий модуль 3. Working with info from written sources

^ Тема1 General academic/professional routine

On-line education

Тема 2 Higher education abroad/ in Ukraine

Texts about universities abroad (from the Internet), higher education

abroad and in Ukraine

Presenting Info about international examinations/Info about international

programs and projects

Тема 3 Present perfect vs. Past simple

Past Tenses (Past simple, Past continuous, Past perfect) in narrations

Змістовий модуль 4. Giving presentations

Тема 1 Considering basic components of presentations

Structure, link words, contact with audience

Тема 2 Introduction to applied linguistics

History and development

Outstanding researchers in applied linguistics, his/her achievements and

his/her contribution to science

^ Тема 3 Language of science

Formal language

Linguistic terminology


1 курс (практичні)

Змістовий модуль 1. Academic listening and speaking

Тема 1Participation in discussions and debates

Cliches (reaching agreement, expressing opinions, asking for explanation

and clarification,drawing conclusions, etc.)

Pre-discussion strategies (considering issues from different perspectives,

anticipating arguments, organizing your argument, etc.)

Discussing issues (types of discussion and debates; presenting opinions and

counter-arguments, etc.)

Summarizing the outcome of a discussion (in oral/writing)

^ Тема 2 Delivering a presentation

Oral presentation skills (structure, contact with audience, etc.)

The language of presentations (clichés, link words, etc.)

Giving a mini-presentation (presenting a passage, an article, the news, etc.)

Oral presentation feedback

^ Тема 3 Developing listening skills

Listening for gist (main ideas)

Listening for detail/Note-taking

Levels of formality in listening (listening to lectures, interviews, informal

dialogue, instructions, etc.)

Effective communication through listening (dialogic communication)


Змістовий модуль 2. Academic reading

Тема 1 Reading for gist (skimming)

Тема 2 Scanning for specific information

Тема 3 Extensive/ Intensive reading

Тема 4 Reading comprehension and vocabulary development

Тема 5 Reading for developing grammatical accuracy

Тема 6 Critical reading

Змістовий модуль 3. Academic writing

Тема 1 Introduction to academic writing

English as the world language of science; cultural differences in writing

Strategies of writing in English; genres

^ Тема 2 Academic vocabulary

Formal/informal style

Peculiarities of word choice (collocations, Latin expressions, logical

connectors etc.)

Тема 3 Grammar and punctuation

Word order (direct word order/inversion)

Relative clauses; non-finite constructions

Comma and quotation mark

^ Тема 4 Features and elements of academic texts

Paragraphs and paragraph division; titles

Citations; footnotes and lists of references

Тема 5 Writing a Summary

Steps in summarizing

Useful phrases/Clichés

^ Тема 6 Research projects

Overall structure

Тема 7 Writing a formal letter

Formal letters (requests, submissions, letter of recommendation, etc.)

2 курс (практичні)

Змістовий модуль 1. Working with info from audio/video sources

Тема 1 Traveling abroad

At the airport/railway station (checking-in, passport control, etc.)

In a hotel, filling in various forms

^ Тема 2 Places to visit

Types of holidays

Customs and traditions (national cuisine, ways of greeting, etc.)

Тема 3 Review of tenses

Comparatives and Superlatives


Змістовий модуль 2. Working with info from written sources/ Participating in Discussions

Тема 1 Language and culture

English-speaking countries (history, culture, etc.)

British vs. North American vs. Ukrainian national identity (national symbols, holidays, etc.)

^ Тема 2 Speaking English

Lingua franca of the modern world

Kinds of English (dialects, American English)

Тема 3Active/Passive voice

Reported speech


Змістовий модуль 3. Communicating in oral/writing

Тема 1 Communication

Forms of the media (the print media, TV, the Internet, etc.)

Making a formal/informal phone call

^ Тема 2 Modern technologies and language change

Modern ways of written communication (sending messages, e-mailing, online communication)

The language change (writing a text message, an e-mail; Weblish)

Тема 3 Word building (prefixes and affixes, compounds)

Phrasal verbs

Змістовий модуль 4. Working with info from the Internet sources/Giving presentations

Тема 1 Basic English for computing

The history of computers; types of computers

Computer components; Input/Output/Storage devices

^ Тема 2 The problems in computing and using the Internet

Computer hacking; computer viruses

The netiquette rules and Internet plagiarism

Тема 3 Articles

Prepositions


^ 3 курс (практичні)

Змістовий модуль 1. Communicating in oral/writing

Тема 1 Jobs and professions

Post-education employment/Unemployment

Job requirements/Working conditions

Тема 2 Applying for a job

Job interview

Writing a formal letter/letter of application; making a formal call

Тема 3 Future forms

Modals of possibility and probability


Змістовий модуль 2. Participating in discussions and debates

Тема 1 Types of lifestyle

Rural vs. urban living (advantages/disadvantages)

Traditional vs. alternative lifestyle (national stereotypes, subcultures, risk taking, etc.)

Тема 2 Living in society
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Форма № н 04 донецький національний університет iconФорма № н 04 донецький національний університет
Кафедра (циклова комісія) англійської мови для природничих і гуманітарних спеціальностей
Форма № н 04 донецький національний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі

Форма № н 04 донецький національний університет iconЗапорізький національний технічний університет Форма № у 09

Форма № н 04 донецький національний університет iconМіністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Програму розглянуто і обговорено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної справи ( протокол від " " 2009р. )
Форма № н 04 донецький національний університет iconДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО КАФЕДРА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Починаючи вивчення першого питання “Роль і значення управління персоналом як науки і навчального модуля” студент повинен зрозуміти,...
Форма № н 04 донецький національний університет iconМіністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров ׳ я України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Догляд за хірургічними хворими (навчальний посібник)
Колектив авторів: В. В.Іващенко, Є. Р. Балацький, В. С. Ковальчук, О.І. Ніколаєв, Ю.І. Журавльова, А. В.Іващенко, М. А. Койко
Форма № н 04 донецький національний університет iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Форма № н 04 донецький національний університет iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Форма № н 04 донецький національний університет iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Розробники: к ю н. Книш В.І., к ю н., доц. Андрєєва О. Б., к ю н., к ю н., проф. Безсмертний О. К., к ю н., доц Гуменюк В. А., к...
Форма № н 04 донецький національний університет iconД е. н., проф. О. С. Поважний донецький державний університет управління

Форма № н 04 донецький національний університет iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы