Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року icon

Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року


Скачать 19.07 Kb.
НазваниеГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Размер19.07 Kb.
ТипПротокол

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


Зав.кафедри маркетингового менеджменту

д.е.н., професор, академік АЕН України, засл. діяч науки і техніки України

_________________ Л.В.Балабанова

протокол № 1 від 28 .08.12 р.

Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг”

студентами ІІІ курсу ІЕУ денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”

на V семестр 2012-2013 навчального року

Теми

Кількість навчальних годин, термін виконання (тижні)

Зміст СРС

Кількість навчальних годин, термін виконання

(тижні)

Зміст ІНДЗ

Засоби

діагностики

1

2

3

4

5

6

^ Змістовий модуль 1 Теоретичні основи маркетингу

Тема 1 Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни "Маркетинг"

4 / 2

1. Вивчити взаємозв'язок дисципліни "Маркетинг" з дисциплінами, що вивчені у 1-4 семестрах, а також з тими, що вивчаються у 5 семестрі студентами напряму підготовки 6.030601.

2. Законспектувати із джерел спеціальних та масових періодичних видань, Інтернет інформацію щодо використання підприємствами України маркетингу і навести конкретні приклади.

2 / 2

1. Розробити досьє віртуального підприємства, в якому зазначити його назву, форму власності, місце знаходження, галузь (сферу) діяльності, місію, цілі підприємства, предмет діяльності.

2. Скласти таблицю динаміки показників фінансово-господарської діяльності підприємства за останні 2 роки.

Опитування на семінарському занятті

Перевірка ІНДЗ

та його захист

Тема 2 Сутність маркетингу та розвиток його концепцій

7 / 4

1. Використовуючи рекомендовані джерела інформації, законспектувати визначення маркетингу і розподілити їх на класичні та сучасні. Побудувати таблицю класифікації визначень маркетингу з посиланням на джерела інформації.

2. Розкрити сутність товарної, збутової, ринкової концепцій, концепцій соціально-етичного маркетингу та маркетингових відносин. Розробити порівняльну таблицю зазначених концепцій маркетингу і сформулювати висновки. Навести приклади використання цих концепцій у практиці роботи вітчизняних підприємств.

3. Побудувати таблиці визначень принципів і функцій маркетингу, які висвітлені у вітчизняній та зарубіжній літературі з маркетингу.

4. Законспектувати Закон України «Про захист прав споживачів» (остання редакція)

4 / 4

1. Визначити яку концепцію маркетингу використовує віртуальне підприємство, її переваги, недоліки. Розробити рекомендації щодо її удосконалення.

2. Розробити окрему систему маркетингової діяльності віртуального підприємства.

3. Побудувати таблицю бальної оцінки маркетингової активності віртуального підприємства.

Опитування на семінарському занятті, перевірка конспектів

Перевірка ІНДЗ

та його захист

Тема 3 Маркетинг як відкрита мобільна система

7 / 6

1. Скласти перелік джерел вторинної інформації, що видаються в Україні, в яких висвітлюються питання маркетингу.

2. Використовуючи статистичний щорічник «Економіка України», розробити таблицю динаміки показників економічних, соціальних, демографічних, культурних, техніко-технологічних чинників.

3. Скласти таблицю законів України, які регулюють діяльність підприємств за останні 2 роки.

2 / 6

1. Провести дослідження впливу чинників маркетингового середовища на діяльність віртуального підприємства, побудувавши профіль маркетингового середовища, сформулювати висновки щодо можливостей та погроз для підприємства на ринку, його сильні та слабкі сторони.

Опитування на семінарському занятті, перевірка конспектів

Перевірка ІНДЗ

та його захист

^ Разом змістовий модуль 1

18
8^ Змістовий модуль 2 Методологічні та інформаційні основи маркетингу
Тема 4 Формування маркетингової інформаційної системи (МІС) на основі проведення маркетингових досліджень

7 / 8

1. Розробити таблицю класифікації маркетингової інформації за різними ознаками на основі рекомендованої літератури.

2. Побудувати таблицю класифікації маркетингових досліджень за різними ознаками, використовуючи рекомендовані джерела.

3. Розробити таблицю класифікації методів маркетингових досліджень.

4. Ознайомитись з "Директивами та керівництвами ESOMAR" (журнал "Маркетинг в Україні", №6, 2003 р.)

4 / 8

1. Побудувати МІС для віртуального підприємства.

2. Розробити рекомендації щодо проведення маркетингових досліджень у віртуальному підприємстві.

3. Розробити анкету для опитування покупців з метою оцінки їх попиту та характеристики поведінки.

Перевірка конспектів та зібраних даних

Перевірка ІНДЗ

та його захист

Тема 5 Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів

7 / 10

1. Провести класифікацію потреб, попиту і розробити відповідні таблиці.

2. Охарактеризувати методи вивчення реалізованого, нереалізованого попиту та попиту, що формується.

3. Використовуючи статистичний щорічник "Економіка України", зібрати інформацію про показники – ознаки сегментації ринку (географічні, демографічні, економічні, соціальні) у розрізі областей.

4. Провести сегментацію ринку України за вибраною ознакою.

4 / 10

1. Визначити методи оцінки поточного попиту на товари, що реалізуються у віртуальному підприємстві, і розробити пропозиції щодо удосконалення методів.

2. Вибрати стратегію сегментації ринку для віртуального підприємства та обґрунтувати її.

Заслуховування

та обговорення повідомлень, перевірка конспектів, опитування

Перевірка ІНДЗ

та його захист

^ Разом змістовий модуль 2

14
8^ Змістовий модуль 3 Комплекс маркетингу: сутність та зміст

Тема 6 Товар у комплексі маркетингу

7 / 12

1. За рекомендованою літературою законспектувати питання «Товарна марка, упаковка, сервіс у маркетингу» з наведенням конкретних прикладів.


4 / 12

1. Охарактеризувати товарний асортимент віртуального підприємства.

2. Оцінити конкурентоспроможність конкретного товару віртуального підприємства.

3. Охарактеризувати стадії ЖЦТ, що реалізуються у віртуальному підприємстві.

Заслуховування повідомлень на занятті

Перевірка ІНДЗ

та його захист

Тема 7 Ціна у комплексі маркетингу

7 / 14

1. Законспектувати питання «Цінові стратегії на нові, модернізовані, традиційні товари», «Методи ціноутворення у маркетингу», використовуючи різні джерела інформації з маркетингу.

4 / 14

1. Визначити, які цінові стратегії використовуються у віртуальному підприємстві для нових, удосконалених, традиційних товарів, і розробити рекомендації щодо їх удосконалення.

2. Провести дослідження методів розрахунку рівня цін, що використовуються у віртуальному підприємстві, виявити їх переваги і недоліки, розробити рекомендації щодо їх удосконалення.

Перевірка конспектів, опитування на занятті

Перевірка ІНДЗ

та його захист

Тема 8 Розподіл у комплексі маркетингу

7 / 16

1. Розробити таблицю визначень мерчандайзингу, використовуючи різні джерела інформації.

2. На основі вивчення рекомендованої літератури законспектувати питання «Маркетинговий логістичний підхід при організації розподілу товарів».

4 / 16

1. Розробити таблицю характеристики типів та рівнів каналів розподілу товарів у віртуальному підприємстві.

2. Визначити та охарактеризувати функції віртуального підприємства у розподілі товарів.

3. Розробити заходи мерчандайзингу у віртуальному підприємства.

Перевірка конспектів, заслуховування повідомлень на занятті

Перевірка ІНДЗ

та його захист

Тема 9 Просування у комплексі маркетингу

7 / 17

1. Законспектувати Закон України "Про рекламу" (остання редакція).

2. Скласти таблицю переваг та недоліків елементів комплексу просування.

3. Провести дослідження традиційних та сучасних засобів реклами у м. Донецьку та в Україні.

6 / 17

1. Охарактеризувати елементи комплексу просування, що використовуються у віртуальному підприємстві, і розробити пропозиції щодо впровадження ефективних елементів.

Перевірка конспектів, заслуховування повідомлень на занятті

Перевірка ІНДЗ

та його захист

Разом змістовий модуль 3

28
18Разом:

60
34Керівник потоку: к.е.н., доцент С.І. Коломицева

Похожие:

Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconЗмістовий модуль 1 Система організаційної поведінки
Графік самостійної роботи студентів інституту економіки і управління з дисципліни «Організаційна поведінка» напряму підготовки 030601...
Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconПротокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни "Маркетинг" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання
Тема 4 Формування маркетингової інформаційної системи (міс) на основі проведення маркетингових досліджень
Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconМетодичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» для студентів денної форми навчання за
«Організація виробництва та маркетинг» для студентів деннної форми навчання за спеціальностями 090602 – «Електричні системи та мережі»...
Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Графік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року iconЗаліковаробот а з дисципліни “Вступ до спеціальності”
Студенти денної форми навчання напряму підготовки 0305 “Економіка і підприємництво” спеціальності 03050901 “Бухгалтерський облік”...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы