Харківський національний університет внутрішніх справ icon

Харківський національний університет внутрішніх справ


Скачать 232.75 Kb.
НазваниеХарківський національний університет внутрішніх справ
страница1/7
Размер232.75 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ


Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій

Кафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО


Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ДЕННА, ЗАОЧНА (на базі повної загальної середньої освіти)


м. Харків

2012


Передмова^ Рекомендовано до використання в навчальному процесі

Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ


„____” ________2012 року

Протокол №______Ухвалено

Вченою радою Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій


„____” _________ 2012 року

Протокол №______Рецензенти:

Степанюк А.Х. – декан факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор.

Заяць Д.Д. – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики ННІПМК ХНУВС кандидат юридичних наук, доцент.


^ Кримінально-виконавче право: робоча навчальна програма / Укладач доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, кандидат юридичних наук, доцент Севостьянов В.П. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 57 с.


Ухвалено

на засіданні кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології ННІПМК ХНУВС

«12» січня 2012 року

Протокол № 1© Севостьянов В.П. , 2012

©Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012

^ 1. Анотація навчальної дисципліни


Навчальна дисципліна “Кримінально-виконавче право” є складовою частиною циклу професійної та практичної фахової підготовки бакалаврів, які отримують освіту у галузі права.

Вивчення означеної навчальної дисципліни передбачає надання студентам системи теоретичних знань про основні поняття та інститути кримінально-виконавчого права України, про систему державних органів і установ виконання кримінальних покарань, законодавчого регулювання порядку і умов їх виконання і відбування та застосування основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених, їх правового статусу, а також міжнародно-правових стандартів у сфері поводження із засудженими.

Кримінально-виконавче право вивчається в єдності з кримінологією, кримінальним і кримінально-процесуальним правом. Знання, отримані при вивченні цих дисциплін є вихідними для вірного розуміння соціального призначення, сутності і змісту кримінально-виконавчого права та його інститутів.

Предметом навчальної дисципліни “Кримінально-виконавче право” є галузь юридичної науки, що висвітлює проблеми правового регулювання виконання і відбування кримінальних покарань.

Система навчальної дисципліни “Кримінально-виконавче право” поділяється на дві частини – Загальну та Особливу, що відповідає структурній побудові чинного Кримінально-виконавчого кодексу України (2003 р.).

У Загальній частині містяться питання теорії кримінально-виконавчого права і законодавства України, предмет, метод, система норм і принципів кримінально-виконавчого права і законодавства, система органів і установ виконання кримінальних покарань, правовий статус засуджених осіб, які відбувають покарання, проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої системи України до сучасної Державної пенітенціарної системи Європейського зразку, історії пенітенціарного законодавства України, виконання кримінальних покарань у зарубіжних країнах а також міжнародно-правових стандартів щодо поводження із засудженими.

В Особливій частині розглядаються питання порядку і умов виконання кримінальних покарань, класифікація і розподіл засуджених, законодавче регулювання застосування до них основних засобів виправлення і ресоціалізації, режим, суспільно-корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив, матеріально-побутове і медико-санітарне забезпечення засуджених, комплекс правових та організаційних питань щодо звільнення від відбування покарань, соціальної адаптації та правових наслідків відбування кримінальних покарань.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Кримінально-виконавче право” є засвоєння студентами теоретичних знань та вироблення практичних навичок застосування норм чинного кримінального законодавства України.

Робоча навчальна програма розроблена на основі Типової навчальної програми навчальної дисципліни “Кримінально-виконавче право”, що схвалена Науковою радою МВС України 27.03.2009 р., з урахуванням особливостей організації навчально-наукового процесу в Навчально-науковому інституті права та масових комунікацій ХНУВС і нормативних вимог кредитно-модульної системи.

Робоча навчальна програма “Кримінально-виконавче право” визначає загальний обсяг, структуру і зміст викладання та вивчення навчальної дисципліни студентами денної та заочної форми навчання, які отримають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти.


^ 2. Тематичний план навчальної дисципліни

2.1.1 Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни за денною формою навчання

^ Номер семестру

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Наявність курсових робіт

Кількість модулів

^ Кількість змістових модулів

Вид контролю

Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS

з них:

аудиторні

самостійна робота

всього

з них:

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

лабораторні заняття

7

54/1,5

54

18

10


26
1

1

ПМК

Всього

54/1,5

54

18

10


26
1

1

Залік


^ 2.1.2 Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни за заочною формою навчання


^ Номер семестру

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Наявність курсових робіт

Кількість модулів

^ Кількість змістових модулів

Вид контролю

Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS

з них:

аудиторні

самостійна робота

всього

з них:

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

лабораторні заняття

8

54/1,5

54

4

4


46
1

1

ПМК

Всього

54/1,5

54

4

4


46
1

1

Залік


^ 2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами

2.2.1 Розподіл часу навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання

^ Номер модулю

Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

^ Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота


Семестр № 7

Модуль 1

Змістовий модуль № 1

Загальна частина

Тема № 1. Поняття кримінально-виконавчого права Украіни


6


2


2

2Тема № 2. Кримінально-виконавче законодавство Украіни


4


22Тема № 3. Органи і установи кримінально-виконавчої системи Украіни


4

2
2Тема № 4. Правовий статус засуджених


6


2


2
2

^ Особлива частина

Тема № 5. Класифікація і розподіл засуджених по видам установ, виконуючих покарання

4

2

2Тема № 6. Поняття і правове регулювання режиму в місцях позбавлення волі


6


2


2
2Тема № 7. Правове регулювання праці, матеріально-побутового і медико-санітарного забезпечення засуджених


4


4Тема № 8. Організація соціально-виховної роботи з засудженими


4


22Тема № 9. Порядок і умови виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі


4


22Тема № 10. Порядок і умови виконання покарань, пов’язаних з позбавленням волі


4


2


2Тема № 11. Звільнення засуджених від відбування покарання та їх соціальна адаптація


2
2Тема № 12. Міжнародні стандарти поводження із засудженими і виконання кримінальних покарань у закордонних країнах


6


2


2
2

^ Всього за семестр № 7

54

18

10


26
ПМК

^ ВСЬОГО ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

54

18

10


26
Залік
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Харківський національний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Харківський національний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Харківський національний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Харківський національний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Розробники: к ю н. Книш В.І., к ю н., доц. Андрєєва О. Б., к ю н., к ю н., проф. Безсмертний О. К., к ю н., доц Гуменюк В. А., к...
Харківський національний університет внутрішніх справ iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Харківський національний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Харківський національний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Харківський національний університет внутрішніх справ iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Харківський національний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Харківський національний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Харківський національний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы