Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ icon

Харківський національний університет внутрішніх справ


Скачать 79.46 Kb.
НазваниеХарківський національний університет внутрішніх справ
Размер79.46 Kb.
ТипПротокол
2a7690f7.gif" ALIGN=LEFT>^ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Харківський національний університет внутрішніх справ


Факультет права та масових комунікацій


Кафедра загальноправових дисциплін


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з дисципліни «Нотаріат України»


Галузь знань 0304 ПРАВО


Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО)


Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР


^ Форма навчання: денна та заочна


м. Харків

2013


Передмова


Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Нотаріат України» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) «правознавство» на 19 арк.
СХВАЛЕНО

Методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій 

________________________Протокол № _______ПОГОДЖЕНО

Секцією методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри загальноправових дисциплін

Протокол № _______

_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)
Рецензенти:


Сергієнко В.В. завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету, кандидат юридичних наук, професор;


^ Гетманець О.П. завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності ННІПМК ХНУВС, доктор юридичних наук, професор


Розробники: к.ю.н., доц. Книш В.І., к.ю.н., доц. Андрєєва О.Б., к.ю.н., проф. Безсмертний О.К., к.ю.н., доц. Гуменюк В.А., к.ю.н. Кікінчук В.Ю., к.ю.н., доц. Панов І.О. к.ю.н., Семіног О.О., Шишленко В.Г. – Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013 рік


© Книш В.І., Андрєєва О.Б., Безсмертний О.К., Гуменюк В.А., Панов І.О., Кікінчук В.Ю., Шишленко В.Г. /2013 рік

© Факультет права та масових комунікацій.

© Харківський національних університет внутрішніх справ

Вирішення завдань, що стоять сьогодні перед країною в політичній, соціальній і економічній сферах, багато в чому залежить від здійснення нотаріальної діяльності, що забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів громадян, інтересів суспільства і держави.

Нотаріат, є інститутом, що забезпечує охорону й захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом вчинення нотаріальних дій від імені держави. Він є інститутом позасудового превентивного захисту, своєю діяльністю має сприяти досягненню завдань правосуддя, запобігаючи виникненню судових спорів шляхом попередження порушення цивільних прав та інтересів, забезпечення їх належної реалізації.

Професійна діяльність нотаріуса забезпечує превентивний правовий захист та унеможливлює порушення в майбутньому різноманітних прав та інтересів суб’єктів права та виникнення спорів в судах.

Тому надзвичайно важливим сьогодні є завдання підготовки висококваліфікованих спеціалістів з високими моральними якостями, відчуттям особистої відповідальності за свою діяльність, що сприятиме підвищенню престижності і значущості усієї професії юриста.

Мета видання – надати допомогу студентам у самостійній роботі над вивченням тем курсу шляхом відзначення найбільш істотних для розуміння тем положень Нотаріату України, а також отримання практичних навичок у розв’язанні завдань, що виносяться на практичні заняття.

Підготовку до занять слід розпочинати відповідно до рекомендацій, що надані до кожної теми курсу й орієнтуються на засвоєння мінімально достатнього для розуміння теми обсягу інформації. Після опрацювання положень відповідного розділу навчального посібника та лекційного матеріалу, слід ознайомитися з нормативними актами й рекомендованою літературою.

Під час вирішення завдань необхідно ретельно вивчити їх зміст і чітко визначити: які спірні правовідносини в нотаріальної діяльності потребують з’ясування, якою правовою нормою вони регулюються, який порядок застосування відповідної норми. Всі завдання мають бути вирішені обов’язково письмово. Процесуальні документи укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.^ 1. Загальні методичні вказівки

Оволодіння знаннями даного предмета забезпечується поєднанням таких різних форм і методів навчання, як лекції й семінарські та індивідуальні заняття. Ґрунтовнішому вивченню окремих тем сприяють написання рефератів, участь у роботі наукових гуртків, науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад.

^ Семінарське заняття - це одна з форм аудиторних занять, що містить у собі різноманітні варіанти прояву студентами рівня засвоєння лекційного матеріалу, інформації, яка була здобута при опрацюванні наукової літератури, нормативних матеріалів та інших джерел.

Метою цих занять є, з одного боку, перевірка рівня засвоєння програмного матеріалу студентами – мета викладача, а з іншого – це форма активної участі студентів у процесі отримання знань та навичок у сфері професійної підготовки.

Формою проведення цих занять можуть бути письмові та усні опитування, тестування, ділових (рольових) ігор, диспутів за темою семінарського заняття, виконання підсумкових контрольних письмових робіт, що виконуються протягом заняття. Водночас ця форма аудиторного заняття використовується викладачем для більш детального розгляду окремих тем та категорій курсу. Це дає можливість, також, перевірити повноту засвоєння матеріалу, виявити прогалини у знаннях студентів, усувати їх та сприяти формуванню знань на проблемному рівні.

Перед тим як організовувати та проводити семінарські заняття з навчального курсу „Нотаріат України” викладач повинен усвідомити повний спектр можливостей кожної форми роботи в процесі прищеплення навчальній аудиторії знань, навичок та умінь, а також всі позитивні сторони цих методів і форм. При цьому не слід забувати про те, що неправильне їх застосування може призвести до негативного результату, тобто недостатнього рівня засвоєння навчального матеріалу.

^ ПИСЬМОВЕ ОПИТУВАННЯ

Письмове опитування є одним із видів індивідуальних завдань, котре виконує функцію оперативного контролю з боку викладача за процесом засвоєння студентами знань з відповідних тем навчального курсу. На виконання опитування викладач відводить 10-20 хвилин заняття. Темою цього контрольного заходу, як правило, є загальна тема заняття або одне з ключових, актуальніших питань даного семінарського заняття, яке має, насамперед, прикладне значення.

^ ПІДГОТОВКА ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Підготовка до семінарського заняття відображається студентом у „робочому зошиті”. У цитатній, тезовій, схематичній та інших формах фіксується результат роботи з рекомендованою літературою по темі заняття. Такі матеріали використовуються для відповіді на аудиторних заняттях, а також для усної доповіді по окремій тематиці і обов'язково при відпрацюванні пропущених занять.

У обов'язковому порядку студенти опираються у підготовці на рекомендовану методичними посібниками і настановами викладачів літературу: підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті у періодичних виданнях. Особливо важливі нормативно-правові акти, що стосуються питань теми семінарського заняття.

У випадку пропуску студентами семінарських занять, необхідно відпрацювати їх у двотижневий термін під час індивідуальних консультацій.

Оцінка знань здійснюється за бальною системою, а також за рейтинговою системою (підсумовуються всі оцінки, окрім „незадовільно”, що виставлялися протягом вивчення даного курсу, або його розділів за усну відповідь, письмові роботи (контрольні роботи, реферати, схеми та ін.), виступи-доповіді, систематичність та повноту ведення робочих зошитів, індивідуальне відпрацювання тем курсу). Рейтингова форма дає можливість визначити рівень та якість систематичності засвоєння матеріалу курсу.

Опанування курсу дасть можливість студентам якомога глибше дізнатися про специфіку правовідносин у сфері діяльності Нотаріату України.

Мета курсу полягає:

- у вивченні студентами передових форм і методів нотаріальної діяльності.

- оволодінні навичками роботи з нормативними матеріалами та умінні використовувати їх на практиці;

- умінні складати необхідні матеріали та документи;

- у підготовці висококваліфікованих фахівців-юристів, які вміють спілкуватися з громадянами, захищати їх права та свободи, здатні орієнтуватися у складних обставинах і здібних виконувати поставлені перед ними завдання.

Курс „Нотаріат України” складається з положень, правових інститутів, що регулюють конкретні складові діяльності нотаріату..

Курс „Нотаріат України ” пов’язаний з рядом інших дисциплін, які вивчають студенти протягом всього періоду навчання в ХНУВС. Це такі юридичні дисципліни як: конституційне,адміністративне, трудове, фінансове, цивільне, кримінальне право, адміністративний, цивільний, кримінальний та господарський процес, інформаційне право та Адвокатура України.

Зміст дисципліни розкривають 2 блоки: теоретичний, який реалізується у формі лекцій, і практичний, який здійснюється у формі семінарських занять. Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал навчальної дисципліни. Метою семінарського заняття є розкриття основних положень теми, досягнення науки з питань, що розглядаються, з’ясування невирішених і дискусійних проблем, узагальнення досвіду роботи, подання рекомендацій щодо використання основних висновків.

Після вивчення дисципліни слухачі повинні

вміти:

застосувати прийоми стратегії та тактики у різних видах нотаріальної діяльності, використовувати правові норми, що регулюють його діяльність в конкретних ситуаціях, надати правову допомогу при зверненні громадян до нотаріуса.

знати:

предмет, мету, завдання й значення курсу; особливості регулювання Нотаріату Україні; принципи його діяльності; функції та завдання Нотаріату України; форми та методи організації роботи нотаріуса.


2.1. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять по денній формі навчання

^ Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид контролю

Модуль № 1

54

МК

Тема № 1. Лекція №1 Виникнення і розвиток нотаріату як правового інституту

2


Самостійна робота

4
Тема № 2. Лекція № 2. Організаційні основи діяльності Нотаріату України.

2Семінарське заняття № 1

2

опитуванняСамостійна робота

6^

Тема № 3. Лекція № 3. Державна та приватна нотаріальна діяльність.


2Семінарське заняття № 2

2

опитуванняСамостійна робота

6
Тема № 4. Лекція № 4. Компетенція нотаріальних органів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій.

2Самостійна робота

2
Тема № 5. Лекція № 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

2Семінарське заняття № 3

2

опитуванняСамостійна робота

4
Тема № 6. Лекція № 6. Нотаріальний процес.

2Семінарське заняття № 4

2

опитуванняСамостійна робота

4
Тема № 7 Лекція № 7 Нотаріальне провадження.

2Семінарське заняття № 5

2

опитуванняСамостійна робота

4
^ Всього за заліковим кредитом:

54

ПМК2.2.Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліниЛекція 1.

Т.1

Лекція 2

Т.2

Семінар 1.

Т.2

Лекція 3.

Т.3

Модуль 1.Лекція 4

Т 4.

Т.4Семінар 2. Т. 3

т 3.

т

Т.3


Семінар 3

Т. 6Лекція 5 Т. 4 6.


Т.5

Семінар 4.

Т.6Лекція 6.

Т.5
П М К

Семінар 5

Т.7Лекція 7.

Т.7.


^ 3.Методичні вказівки до семінарських занять


Модуль № 1


Змістовий модуль № 1:


Тема 2. Організаційні основи діяльності нотаріату.


Семінарське заняття № 1: Навчальна мета заняття: сформулювати поняття Нотаріату України; його завдання, система, гарантії нотаріальної діяльності.

Час проведення: 2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття нотаріату. Завдання, система нотаріальних органів.

2.Вимоги до нотаріуса.

3.Помічник нотаріуса його права та обов’язки.

4.Вища кваліфікаційна комісія нотаріату її завдання, склад та порядок її роботи.

5.Порядок здачі кваліфікаційного іспиту.

6.Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Додаткові питання:

 1. Помічник нотаріуса, його правовий статус.

 2. Права та обов'язки нотаріуса.

 3. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій

 4. Нотаріальна таємниця

 5. Гарантії нотаріальної діяльності

 6. Нотаріальне діловодство і звітність


Підготуйте реферат з однією з тем:

 1. Історія нотаріату

 2. Функції нотаріуса, за латинським правом

 3. Латинський тип нотаріату.


Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів

  1. Конституція України.

  2. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.12.1948г.

  3. Закон України «Про Судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

  4. Закон України «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 р.

  5. Закон України «Про Прокуратуру» від 05.11.1991 р.

  6. Закон України «Про Міліцію» від 20.12.1990 р.

  7. Закон України «Про державну податкову службу України» від 04.12.1990 .

  8. Закон України «Про Адвокатуру і адвокатську діяльність» від 5.07.2012 р.

  9. Закон України «Про Нотаріат України» від 02.09.1993 р., зі змінами та доп. від 01.10.2008р.

  10. Закон України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» від 23.12.1993 р.

  11. Закон України Про Вищу Раду юстиції України. Від 15.01.1998р.

12.Закон України «Про Державну службу» від 17.10.2011 р.

13.Закон України Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 2011 року N 3668-VI

14.Закон України Про міжнародні договори України 29 червня 2004 року N 1906-IV

15.Закон Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. від 1.07. 2004 року N 1952-IV

16.Закон України Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 року N 2939-V

17.Земельний кодекс України

18.Сімейний кодекс України

19.Податковий кодекс України

20.Цивільний кодекс України

21.Цивільно-процесуальний кодекс України

22.Кодекс адміністративного судочинства

23.Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 467

24.Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993. р.

25.Положення «Про Міністерство юстиції України» Указ Президента України від 6.04.2011 р. №395

26.Положення Про Міністерство Внутрішніх справ. Указ Президента України від 6.04.2011р. №383

27.Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 401. 

28.Постанова Кабінету Міністрів України № 923 від 31.08.2011 р. Положення «Про Вищу кваліфікаційну комісію Нотаріата України».

29.Перелік документів, за якими стягнення провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172.

30.Правила ведення нотаріального діловодства. Наказ Мінюсту від 22.12.2010 N 3253/5

31.Порядок доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Наказ Мінюсту від 02.08.2011 N 1936/5

32.Порядок внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополя подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату. Наказ Мінюсту від 28.07.2011 N 1904/5

33.Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України. Наказ Мінюсту від 23.06.2011р. №1707/5.

34.Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Мінюсту України від 22.02.2012.№296/5.

35.Про затвердження складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України. Наказ Мінюсту України від 20.01.2012.№50/5

36. Наказ Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2013 року затверджено Правила професійної етики нотаріусів

37.Положення «Про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю», Наказ Мінюсту України № 1043/5 від 11.07.2012 38.Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату. Наказ Мінюсту від 28.07.2011 N 1905/5.

39.Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса. Наказ Міністерства юстиції України 22.03.2011. N871/5

40.Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних архівів, помічників нотаріусів». Наказ Мінюсту України №3256/5 від 22.12.2010 р.

41.Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності. Наказ Мінюсту від 23.03.2011 N888/5.

42.Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса. Наказ Мінюсту від 22.03.2011 N 871/5

43.«Порядок обліку, створення та ведення реєстру підприємств, організацій, установ, та інших суб'єктів господарювання, які займаються торгівлею транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» затверджений наказом Міністерства Внутрішніх Справ від 05.08.2010 № 361.

44.Положення про Спадковий реєстр. Наказ Мінюсту від 07.07.2011 N 1810/5

45.Особливості проставлення апостиля на документах, що видані нотаріусами та судами України. Лист Міністерства юстиції від 23.06.2011 46.Постанова пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30.05.2008 року.

47.Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування. Наказ міністерства юстиції від 11.11.2011 N 3306/5

48.Статут Нотаріальної палати України: Затв. Установчим З їздом нотаріусів України від 29.03.2913р.

49.Маляренко В.Г. Судові та правоохоронні органи України. К. 2007

50.Юзіков Н.С. Судові та правоохоронні органи України. К. 2007

51.Горелов М. «Правовий статус слідчих підрозділів ОВС» /Право України.-2005., 310.,- с 67-70

52.Васильев А.С. «Судебные и правоохранительные органы Украины» учебное пособие.-Х.2003.

53.«Судебные и правоохранительные органы Украины» Учебное пособие под редакцией А.С. Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание пятое.-Харьков, «Одиссей»,2006.-304

54.«Організація судових та правоохоронних органів» Підручник за редакцією д.ю.н.,професора Марочкіна - Харків., Одісей,2007.


Тема 3. Державна та приватна нотаріальна діяльність.


Семінарське заняття № 1: Навчальна мета заняття: сформувати цілісне уявлення про організацію державної та приватної нотаріальної діяльності.

Час проведення: 2 години.

Навчальні питання:

1. Реформування нотаріальних органів

2.Керівництво державними нотаріальними конторами і архівами.

3.Вимоги до робочого місця приватного нотаріуса.

4.Реєстрація приватної нотаріальної діяльності .

5. Порядок зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса

6.Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.


Додаткові питання:

 1. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

 2. Контроль за діяльністю приватного нотаріуса.

 3. Реєстраційне посвідчення приватного нотаріуса.

 4. Наслідки зміни приватним нотаріусом робочого місця.

 5. Печатка приватного нотаріуса.

 6. Нотаріальне діловодство і звітність

 7. Адміністративне діловодство в органах нотаріату.


Підготуйте реферат з однією з тем:

1. Роль органів юстиції в організації та діяльності Нотаріату України.

2. Проблеми організації та діяльності нотаріату.

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1.Конституція України.

2.Всеобщая деклараци я прав человека от 10.12.12.1948г.

3.Закон України «Про Нотаріат України» від 02.09.1993 р., зі змінами та доп. від 01.10.2008р.

4.Закон України «Про Державну службу» від 17.10.2011 р.

5.Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 467

6.Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993.

7.Положення «Про Міністерство юстиції України» Указ Президента України від 6.04.2011 р. №395

8.Постанова Кабінету Міністрів України № 923 від 31.08.2011 р. Положення «Про Вищу кваліфікаційну комісію Нотаріата України».

9.Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України. Наказ Мінюсту від 23.06.2011р. № 1707/5.

10.Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Мінюсту України від 22.02.2012.№296/5.

11.Про затвердження складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України. Наказ Мінюсту України від 20.01.2012.№50/5

12.Програма стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів. Наказ Мінюсту від 07.07.2011 N 1812/5

13.Положення «Про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю», Наказ Мінюсту України № 1043/5 від 11.07.2012 14.Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату. Наказ Мінюсту від 28.07.2011 N 1905/5.

15.Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса. Наказ Міністерства юстиції України 22.03.2011. N871/5

16.Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних архівів, помічників нотаріусів». Наказ Мінюсту України №3256/5 від 22.12.2010 р.

17.Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності. Наказ Мінюсту від 23.03.2011 N888/5.

18.Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса. Наказ Мінюсту від 22.03.2011 N 871/5

19. Наказ Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2013 року Правила професійної етики нотаріусів України

20.Маляренко В.Г. Судові та правоохоронні органи України. К. 2007

21.Юзіков Н.С. Судові та правоохоронні органи України. К. 2007

22.Васильев А.С. «Судебные и правоохранительные органы Украины» учебное пособие.-Х.2003.

23.«Судебные и правоохранительные органы Украины» Учебное пособие под редакцией А.С. Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание пятое.-Харьков, «Одиссей»,2006.-304


Тема № 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.


Семінарське заняття № 3: Навчальна мета заняття: на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про загальні правила вчинення нотаріальних дій нотаріусами та іншими посадовими особами.

Час проведення: 2 години

Навчальні питання:

1. Місце та строки вчинення нотаріальних проваджень.

2. Порядок встановлення особи. Перевірка дієздатності громадян та правоздатності юридичних осіб.

3. Підписання нотаріально посвідчуваних документів.

4. Вимоги до документів, які мають прийматися нотаріусом для вчинення нотаріальних дій та які нотаріусом вчиняються.

5. Відмова у вчиненні нотаріального провадження та порядок її процесуального оформлення.

6. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.


Додаткові питання:

1. Підписання нотаріально посвідчувальних документів.

2. Відмова у вчиненні нотаріальних дій та порядок її процесуального оформлення.

3. Обчислення та справляння державного мита.

4. Заходи, що вживаються нотаріусами та іншими посадовими особами які вчиняють нотаріальні дії, при виявленні порушень закону.

5. Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій


Підготуйте реферат з однією з тем:

1. Проблемні питання визначення загальних правил вчинення нотаріального процесу.

2. Система засобів оформлення нотаріального діловодства.


Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України, - К., 1996.

2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.93 р. // ВВР України. - 1993. - № 39.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Сімейний кодекс України.

5. Цивільно - процесуальний кодекс України.

6. Закон України « Про звернення громадян-1996р.»

7. Положення «Про Міністерство юстиції України» Указ Президента України від 6.04.2011 р. №395

8 Положення про Спадковий реєстр. Наказ Мінюсту від 07.07.2011 N 1810/5

9.Особливості проставлення апостиля на документах, що видані нотаріусами та судами України. Лист Міністерства юстиції від 23.06.2011 44.

10.Постанова пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30.05.2008 року.

10.Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування. Наказ міністерства юстиції від 11.11.2011 N 3306/5

11.Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України. Наказ Мінюсту від 23.06.2011р. №1707/5.

12.Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Мінюсту України від 22.02.2012.№296/5.

13. Правила ведення нотаріального діловодства. Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 р. № 3253/5.

14.Положення про Державний нотаріальний архів: Наказ Міністерства юстиції України № 870/5 від 18 травня 2009 р.

15.Примірна номінклатура справ державного нотаріального архіву. Наказ Міністерства юстиції України №2513 выд 21.12.2009 р.

16.Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України № 940 від 6 липня 2006 року.

17.Примірна номенклатура справ державного нотаріального архіву, затверджена наказом Міністерства юстиції України №2513 від 21 грудня 2009 р.

18. Наказ Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2013 року затверджено Правила професійної етики нотаріусів.

19. Нотаріат і Нотаріальний процес за редакцією Комарова, В.В. Барокова В.В.. Харків. Консул. 2000 р.-232 с.4

20. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат України. Навчальний посібник. – К., 2000

21.Нотаріат в Україні. Навчальний посібник під редакцією Фурса С.Я.., Фурса Є.І.. Київ. 2001 р.

22.Нотаріат в Україні. Навчальний посібник під редакцією. Фурса С.Я.., Фурса .Є.І. Київ. 2001 р.

23. Нотаріат України. підручник за редакцією Комарова В.В. К. 2006

24. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат: курс лекций. – М., 2001. с. 197

25.Гражданское право Украины Ч.-.2 Учебник. под редакцией Слипченко С.А., Кройтер В.А. Х.


Тема № 6. Нотаріальний процес .


Семінарське заняття № 4: Навчальна мета заняття: на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про нотаріальну процесуальну діяльність нотаріусів та інших посадових осіб

Час проведення: 2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття та принципи нотаріального процесу.

2. Класифікація суб’єктів нотаріальних процесуальних правовідносин

3. Поняття нотаріального процесу

4. Стадії нотаріального процесу


Додаткові питання:

 1. Порядок встановлення нотаріальних процесуальних правовідносин.

 2. Поняття нотаріальної дії та нотаріального провадження.

 3. Нотаріальні провадження. Їх класифікація

 4. Застосування законодавства іноземних держав.

 5. Нотаріальна адміністративна справа


Підготуйте реферат з однією з тем:

1. Проблемні питання визначення загальних правил вчинення нотаріального процесу.

2. Система засобів оформлення нотаріального діловодства.


Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України, - К., 1996.

2. Закон України Про нотаріат: від 02.09.93 р. // ВВР України. - 1993. - № 39.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Сімейний кодекс України.

5. Цивільно-процесуальний кодекс України.

6. Закон України « Про звернення громадян-1996р.»

7. Податковий кодекс України

8. Закон України Про судовий збір від 8 липня 2011 року N 3674-VI

9.Правила ведення нотаріального діловодства. Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 р. № 3253/5.

10.Порядок витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 812 

11.Положення «Про Міністерство юстиції України» Указ Президента України від 6.04.2011 р. №395

12.Положення про Спадковий реєстр. Наказ Мінюсту України від 07.07.2011 N 1810/5.

13.Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання. Наказ Мінюсту України від 4.11.2009 №2053/5

14.Особливості проставлення апостиля на документах, що видані нотаріусами та судами України. Лист Міністерства юстиції від 23.06.2011 15.Постанова пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30.05.2008 року.

16.Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування. Наказ міністерства юстиції від 11.11.2011 N 3306/5

17.Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України. Наказ Мінюсту від 23.06.2011р. №1707/5.

18.Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Мінюсту України від 22.02.2012.№296/5.

19.Положення про Державний нотаріальний архів: Наказ Міністерства юстиції України № 870/5 від 18 травня 2009 р.

20.Примірна номенклатура справ державного нотаріального архіву. Наказ Міністерства юстиції України №2513 від 21.12.2009 р.

21.Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України № 940 від 6 липня 2006 року.

22.Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Наказ Міністерства юстиції України №31/5 від 09.06.99 р.

23.Положення про Єдиний реєстр доручень, Наказ Міністерства юстиції України №111/5 від 28.12.2006 р.

24.Примірна номенклатура справ державного нотаріального архіву, затверджена наказом Міністерства юстиції України №2513 від 21 грудня 2009 р.

25.Нотаріат і Нотаріальний процес за редакцією Комарова, В.В. Барокова В.В.. Харків. Консул. 2000 р.-232 с.4

26. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат України. Навчальний посібник. – К., 2000

27.Нотаріат в Україні. Навчальний посібник під редакцією Фурса С.Я.., Фурса Є.І.. Київ. 2001 р.

28. Нотаріат в Україні. Навчальний посібник під редакцією. Фурса С.Я.., Фурса .Є.І. Київ. 2001 р.

29. Нотаріат України. підручник за редакцією Комарова В.В. К. 2006

30. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат: курс лекций. – М., 2001. с. 197

31. Гражданское право Украины Ч.-.2 Учебник. под редакцией Слипченко С.А., Кройтер В.А. Х. Эспада. 1999г


Тема № 7. Нотаріальні провадження.


Семінарське заняття № 5: Навчальна мета заняття: на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про нотаріальні провадження, їх види.

Час проведення: 2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття, зміст нотаріального провадження

2. Класіфікація нотаріальних проваджень:

а. Посвідчення безспірних фактів

б. Посвідчення безспірних прав

в. Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна та документів

г. Нотаріальні дії з надання документам виконавчої сили.

Додаткові питання:

1. Посвідчення договорів довічного утримання.

2. Посвідчення угод про відчуження частки майна у спільній власності.

3. Посвідчення договорів відчуження земельних ділянок.

4. Застосування законодавства іноземних держав.

5. Нотаріальне діловодство..


Підготуйте реферат з однією з тем:

1. Ускладнення в нотаріальному процесі та нотаріальні процесуальні строки.

2. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна.

3. Умови об єднання декількох проваджень в один нотаріальний процес або їх роз єднання.

4. Охорона спадкового майна.


Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України, - К., 1996.

2. Закон України Про нотаріат: від 02.09.93 р. // ВВР України. - 1993. - № 39.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Сімейний кодекс України.

5. Цивільно-процесуальний кодекс України.

6. Закон України « Про звернення громадян-1996р.»

7. Податковий кодекс України

8. Закон України Про судовий збір від 8 липня 2011 року N 3674-VI

9.Правила ведення нотаріального діловодства. Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 р. № 3253/5.

10.Порядок витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 812 

11.Положення «Про Міністерство юстиції України» Указ Президента України від 6.04.2011 р. №395

12.Положення про Спадковий реєстр. Наказ Мінюсту України від 07.07.2011 N 1810/5.

13. Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання. Наказ Мінюсту України від 4.11.2009 №2053/5

14.Особливості проставлення апостиля на документах, що видані нотаріусами та судами України. Лист Міністерства юстиції від 23.06.2011 15.Постанова пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30.05.2008 року.

16.Про затвердження «Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування». Наказ міністерства юстиції від 11.11.2011 N 3306/5

17.Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України. Наказ Мінюсту від 23.06.2011р. №1707/5.

18.Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Мінюсту України від 22.02.2012.№296/5.

19.Положення про Державний нотаріальний архів: Наказ Міністерства юстиції України № 870/5 від 18 травня 2009 р.

20.Примірна номінклатура справ державного нотаріального архіву. Наказ Міністерства юстиції України №2513 від 21.12.2009 р.

21.Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України № 940 від 6 липня 2006 року.

22.Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Наказ Міністерства юстиції України №31/5 від 09.06.99 р.

23.Положення про Єдиний реєстр доручень, Наказ Міністерства юстиції України №111/5 від 28.12.2006 р.

24. Примірна номенклатура справ державного нотаріального архіву, затверджена наказом Міністерства юстиції України №2513 від 21 грудня 2009 р.

25. Нотаріат і Нотаріальний процес за редакцією Комарова, В.В. Барокова В.В.. Харків. Консул. 2000 р.-232 с.4

26. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат України. Навчальний посібник. – К., 2000

27.Нотаріат в Україні. Навчальний посібник під редакцією Фурса С.Я.., Фурса Є.І.. Київ. 2001 р.

28. Нотаріат в Україні. Навчальний посібник під редакцією. Фурса С.Я.., Фурса .Є.І. Київ. 2001 р.

29. Нотаріат України. підручник за редакцією Комарова В.В. К. 2006

30. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат: курс лекций. – М., 2001. с. 197

31. Гражданское право Украины Ч.-.2 Учебник. под редакцией Слипченко С.А., Кройтер В.А. Х. Эспада. 1999г


^ 4.Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль

для студентів денної форми навчання.


1. Поняття та завдання нотаріату.

2. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя.

3. Професійна етика нотаріуса.

4.Помічник нотаріуса його правовий статус.

5. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.

6. Вимоги до нотаріуса.

7. Таємниця вчинення нотаріальних дій.

8. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій.

9.Організація роботи державних нотаріальних контор. Порядок фінансування державних нотаріальних контор.

10.Повноваження Головних управлінь юстиції щодо нотаріальних органів.

11.Державні нотаріальні архіви.

12.Порядок видачі свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

13.Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Нотаріальний округ.

14.Вимоги до робочого місця приватного нотаріуса.

15.Службове страхування приватної нотаріальної діяльності.

16.Порядок заміщення приватного нотаріуса.

17.Підстави та порядок припинення приватної нотаріальної діяльності.

18. Підстави та порядок зупинення приватної нотаріальної діяльності.

19. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальної діяльності.

20.Контроль за законністю діяльності приватного нотаріуса.

21.Нотаріальна палата України.

22.Поняття та принципи нотаріального процесу.

23.Класіфікація суб’єктів нотаріальних процесуальних правовідносин.

24. Стадії нотаріального процесу.

25.Нотарільне провадження.

26.Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

27.Нотаріальні дії що вчиняють державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах.

28. Нотаріальні дії що вчиняють нотаріуси.

29.Нотаріальні дії що вчиняють посадові особи органів місцевого самоврядування.

30.Нотаріальні дії що вчиняють консульські установами та дипломатичні представництва.

31.Заповіти (крім секретних) і довіреності прирівняні до нотаріально посвідчених.

32.Місце вчинення нотаріальних дій.

33.Строки вчинення нотаріальних дій.

34.Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

35.Встановлення дієздатності та правоздатності фізичних та юридичних осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

36.Підписання нотаріально посвідчених угод, заяв та інших документів.

37.Витребування нотаріусами відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій.

38.Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.

39.Відмава у вчиненні нотаріальної дії.

40.Оскарження нотаріальної дії або відмова у її вчиненні.

41.Заходи, що вживаються нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, при виявлені порушення закону.

42.Видача дубліката нотаріально оформленого документа.

43.Привочини, щодо яких законодавством установлено нотаріальне посвідчення.

44.Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме.

45.Правочини, які вчиняють з дозволу органу опіки та піклування.

46. Поділ майна, що є у спільній частковій власності

47.Договір дарування та його форма.

48.Договір довічного утримання (догляду) та його форма.

49.Заповіт подружжя.

50.Посвідчення заповіту нотаріусом.

51.Посвідчення нотаріусом секретного заповіту.

52.Посвідчення заповіту при свідках.

53.Зміна черговості одержання права на спадкування.

54.Охорона спадкового майна.

55.Поняття, значення і умови засвідчення справжності підпису на документах.

56.Посвідчення часу пред’явлення документа.

57.Передача нотаріусом заяв громадян, підприємств, установ та організацій.

58.Порядок вчинення виконавчих написів.

59.Порядок прийняття документів на зберігання.

60.Вчинення морських протестів. Порядок подання заяви про морський протест. Акт про морський протест.

61.Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

62.Застосування законодавства іноземних держав.

63.Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій.

64.Система засобів оформлення нотаріального діловодства.

65.Діловодство щодо постачання, зберігання, обліку та звітності витрачених спеціальних бланків нотаріальних документів.

66.Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

67. Права та обов’язки нотаріуса.

Похожие:

Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Розробники: к ю н. Книш В.І., к ю н., доц. Андрєєва О. Б., к ю н., к ю н., проф. Безсмертний О. К., к ю н., доц Гуменюк В. А., к...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы