Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій icon

Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій


НазваниеХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Размер68 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
2a7690f7.gif" ALIGN=LEFT>Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій


Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ
^

з дисципліни НОТАРІАТ УКРАЇНИГалузь знань 0301 Право____________________


Напрям підготовки 6.030401 Правознавство !


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр__________________________


Форма навчання денна форма навчання_____________ і


Харків 2011 рік
^ Рекомендовано до друку

Методичною радою

Харківського Національного університету внутрішніх справ

від „ ” 2011 р.

Протокол №
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011.


Розробники:

кандидат юридичних наук Книш Валентин Іванович,

кандидат юридичних наук, професор Безсмертний Олександр Костянтинович,

кандидат юридичних наук, доцент Панов Ігор Олексійович,

кандидат юридичних наук, доцент Гуменюк Володимир Анатолійович,

кандидат юридичних наук, доцент Андрєєва Ольга Борисівна,

викладач Шишленко Віктор Григорович.


Рецензенти:.Ухвалено

на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

„ ” 2011 р.

Протокол №

Ухвалено

на засіданні кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

“29” серпня 2011 р.

Протокол № 4
 Книш В.І., Безсмертний О.К., Панов І.О., Гуменюк В.А., Андрєєва О.Б., Шишленко В.Г.

 Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011


ПЕРЕДМОВА


Учбовий курс Нотаріат України запроваджений для викладання студентам Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського Національного університету внутрішніх справ.

Нотаріат, є інститутом, що забезпечує охорону й захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом вчинення нотаріальних дій від імені держави. Він є інститутом позасудового превентивного захисту, своєю діяльністю має сприяти досягненню завдань правосуддя, запобігаючи виникненню судових спорів шляхом попередження порушення цивільних прав та інтересів, забезпечення їх належної реалізації.

Професійна діяльність нотаріуса забезпечує превентивний правовий захист та унеможливлює порушення в майбутньому різноманітних прав та інтересів суб’єктів права та виникнення спорів в судах.

Тому надзвичайно важливим сьогодні є завдання підготовки висококваліфікованих спеціалістів з високими моральними якостями, відчуттям особистої відповідальності за свою діяльність, що сприятиме підвищенню престижності і значущості усієї професії юриста.

Метою даного курсу є допомога студентам в оволодінні необхідним понятійним апаратом, який дозволяє мати уявлення про особливості діяльності Нотаріату України, тому вони повинні вивчити і знати: Конституцію України, Закони і постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази та інструкції Міністерства юстиції України, накази та інструкції інших міністерств і відомств, нормативні акти місцевих органів влади та управління які регламентують принципи організації та діяльності нотаріату, характер нотаріальних процесуальних правовідносин, права та обов’язки нотаріусів, систему і структуру нотаріальних органів, організацію та діяльність державних та приватних нотаріусів, їх повноваження, роль органів юстиції в регулюванні організації та діяльності нотаріату тощо.


Дисципліна:

Нотаріат України

^ Напрям, спеціальність, спеціалізація, ОКР

Характеристика

навчальної дисципліни

Нормативна дисципліна

Вивчається на 4

курсі.

залік на

4 курсі

Форма навчання - денна

Кількість кредитів

ECTS – 1

Залікових кредитів –1,5 Модулів – 1

Загальна кількість

годин – 54

Загальна кількість аудиторних годин –24

Тижневих годин –

З них аудиторних –

0304 Право


6.030402 Правознавство


Господарсько-правова


Бакалавр

Курс - четвертий. Семестрів – 1


Кількість кредитів ECTS – 1,5

Залікових кредитів –1

Модулів – 1

Загальна кількість годин – 54

Лекції – 14 годин.

Практичні та семінарські заняття – 10

Самостійна робота -30

Індивідуальна робота:

реферати, наукові роботи.

Види контролю:

проміжний модульний контроль ;

підсумковий модульний контроль

( залік).


2. Тематичний план навчальної дисципліни

2.1. Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни

^ Номер семестру

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Наявність курсових робіт

Кількість модулів

^ Кількість змістових модулів

Вид контролю

Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS

з них:

аудиторні

самостійна робота

всього

з них:

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

лабораторні заняття
7

54/1

24

14
10
30
1
ПМК

Всього

54


24

14
10
30
1
ПМК


^ 2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, та темами

^ Номер модулю

Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

^ Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр 7

Модуль 1

Модуль №1

Тема №1. Виникнення і розвиток нотаріату як правового інституту


6


24Тема № 2. Організаційні основи діяльності Нотаріату України.


12


2

2

4Тема № 3. Державна та приватна нотаріальна діяльність.


8


2

2


4Тема №4. Компетенція нотаріальних органів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій.


6


26Тема № 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій..


6


2

2

4Тема № 6. Нотаріальний процес.

6

2
2
4Тема №7. Нотаріальне провадження.

10


2

2

4
Всього

54

14
10
30
МК

Всього

54

14
10
30
ПМК


Лекція 7

Т. 7
Лекція 1

Т.1

Лекція 2

Т.2

Семінар 1

Т.2

Лекція 3

Т.3

Модуль 1.Семінар 3

Т. 5

Лекція 5 Т. 5

Лекція 4

Т 4.

Т.4Семінар 2 Т. 3

т 3.

т

Т.3
Семінар 5

Т. 7

Семінар 4

Т. 6

Лекція 6

Т. 6
П М К

М К
^ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Заняття 1


Тема 2. . Організаційні основи діяльності нотаріату.


Навчальні питання:

 1. Поняття нотаріату, структура, завдання нотаріальних органів. Вимоги до нотаріуса.

 2. Порядок проходження стажування особами які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.

 3. Порядок здачі кваліфікаційного іспиту.

 4. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

 5. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи.Підготуйте реферат з однією з тем:

 1. Історія нотаріату

 2. Функції нотаріуса за латинським правом

 3. Латинський тип нотаріату.Завдання на самостійну роботу.

Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про організацію державної та приватної нотаріальної діяльності.


Навчальні питання:

 1. Стажист нотаріуса, його правовий статус.

 2. Права та обов'язки нотаріуса.

 3. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій

 4. Нотаріальна таємниця

 5. Гарантії нотаріальної діяльності

 6. Нотаріальне діловодство і звітність.


Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів

1. Конституція України, - К., 1996.

2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.93 р. // ВВР України. - 1993. - № 39.( в редакції Закону України від 1.10.2008.)

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Сімейний кодекс України.

5. Цивільно-процесуальний кодекс України.

6. Закон України « Про звернення громадян-1996р.»

7. Закон України «Про Судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

8. Закон України «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 р.

9. Закон України «Про Прокуратуру» від 05.11.1991 р.

10. Закон України «Про Міліцію» від 20.12.1990 р.

11. Закон України «Про державну податкову службу України» від 04.12.1990 р.

12. Закон України «Про Адвокатуру» від 19.12.1992 р.

13.Закон України Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 2011 року N 3668

14.Положення «Про Міністерство юстиції України» Указ Президента України від 6.04.2011 р. №395

15.Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України. Наказ Мінюсту від 23.06.2011р. №1707

16. Правила ведення нотаріального діловодства. Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 р. № 3253/5.

17. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату. Постанова Кабінету Міністрів України № 923 від 31 серпня 2011р. р.

18. Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату. наказ Мінюсту від 28.07.2011 N 1905/5

19. Положення про Державний нотаріальний архів: Наказ Міністерства юстиції України № 870/5 від 18 травня 2009 р.

21. Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю: Наказ Міністерства юстиції України № 1107/5 від 22 червня 2009 р.

22.Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю: Постанова Кабінету Міністрів України № 102 від 22 лютого 1994 р.

22. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса. Наказ Міністерства юстиції України 22.03.2011. N871/5

23. Наказ Міністерства юстиції України № 1812/5 від 7.07.2011 р.. «Програма стажування громадян України у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса».

24. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України. Указ Президента України від 6 квітня 2011 року N 395.

25. Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України № 940 від 6 липня 2006 року.

26. Про затвердження Порядку внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату. Наказ від 28.07.2011 N 1904/5

28. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Міністерства юстиції України від 20/5 від 03.03 2004 р..

29. Концепція реформування органів Нотаріату України. Наказ Міністерства юстиції України №3290/5 від 24.12.2010р.

30. Положення про Спадковий реєстр. Наказ Міністерства юстиції України № 1810/15 від 7.07.2011 р.

31. Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Наказ Міністерства юстиції України №31/5 від 09.06.99 р.

32. Положення про Єдиний реєстр доручень, Наказ Міністерства юстиції України №29/5 від 29.05.99 р.

33. Примірна номенклатура справ державного нотаріального архіву, затверджена наказом Міністерства юстиції України №2513 від 21 грудня 2009 р.

34. Нотаріат і Нотаріальний процес за редакцією Комарова, В.В. Барокова В.В.. Харків. Консул. 2000 р.-232 с.4

35. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат України. Навчальний посібник. – К., 2000

36. Нотаріат в Україні. Навчальний посібник під редакцією Фурса С.Я.., Фурса Є.І.. Київ. 2001 р.

37. Нотаріат в Україні. Навчальний посібник під редакцією. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Київ. 2001 р.

38. Нотаріат України. підручник за редакцією Комарова В.В. К. 2006

39. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат: курс лекций. – М., 2001. с. 197

40.Сміян Л. С., Нікітін Ю. В., Хоменко П. Г. Нотаріат в Україні: Навч. посібн. (2-е вид., стереотип.) / За ред. Ю. В. Нікітіна. – К.: КНТ, 2008. – 680 с.


Заняття 2


Тема 3. Державна та приватна нотаріальна діяльність.

Навчальні питання:

1. Реформування нотаріальних органів

2. Керівництво державними нотаріальними конторами і архівами.

3. Вимоги до робочого місця приватного нотаріуса.

4. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності .

5. Порядок зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса

6. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.


Підготуйте реферат з однією з тем:

1. Роль органів юстиції в організації та діяльності нотаріата.

2. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.


^ Завдання на самостійну роботу.

Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про компетенцію органів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій.


Навчальні питання: 1. Контроль за діяльністю приватного нотаріуса.

 2. Реєстраційне посвідчення приватного нотаріуса.

 3. Наслідки зміни приватним нотаріусом робочого місця.

 4. Печатка приватного нотаріуса.

 5. Нотаріальне діловодство і звітність

 6. Адміністративне діловодство в органах нотаріату.

 7. Повноваження конференції Української нотаріальної палати.Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів

1. Конституція України.

2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.93 р. // ВВР України. - 1993. - № 39.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Сімейний кодекс України.

5. Цивільно - процесуальний кодекс України.

6. Закон України « Про звернення громадян-1996р.»

7. Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України .Наказ Мінюсту від 23.06.2011 N 1707/5

8. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Міністерства юстиції України від 20/5від 03.03 2004 р..

9. Правила ведення нотаріального діловодства. Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 р. № 3253/5.

10. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату: Постанова Кабінету Міністрів України № 923 від 31 серпня 2011 р.

11. Положення про Державний нотаріальний архів: Наказ Міністерства юстиції України № 870/5 від 18 травня 2009 р.

12.Примірна номінклатура справ державного нотаріального архіву. Наказ Міністерства юстиції України №2513 від 21.12.2009 р.

13. Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю: Постанова Кабінету Міністрів України № 102 від 22 лютого 1994 р.

14.Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса. Наказ Міністерства юстиції України 22.03.2011. N871/5

15. Наказ Міністерства юстиції України № 1812/5 від 28.07.2011р.«Програма стажуванняграмодян України у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса».

16. Статут Української нотаріальної палати від 22 квітня 1993 р.

17. Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України № 940 від 6 липня 2006 року.

18.Положення про Спадковий реєстр. Наказ Міністерства юстиції України № 1810/15 від 07.07.2011 р.

19.Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Наказ Міністерства юстиції України №31/5 від 09.06.99 р.

20. Положення про Єдиний реєстр доручень, Наказ Міністерства юстиції України №29/5 від 29.05.99 р.

21. Примірна номенклатура справ державного нотаріального архіву, затверджена наказом Міністерства юстиції України №2513 від 21 грудня 2009 р.

22. Нотаріат і Нотаріальний процес за редакцією Комарова, В.В. Барокова В.В.. Харків. Консул. 2000 р.-232 с.4

23. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат України. Навчальний посібник. – К., 2000

24. Нотаріат в Україні. Навчальний посібник під редакцією Фурса С.Я., Фурса Є.І.. Київ. 2001 р.

25. Нотаріат в Україні. Навч. посібник під редакцією. Фурса С.Я., Фурса .Є.І. Київ. 2006 р.

26. Нотаріат України. підручник за редакцією Комарова В.В. К. 2006

27. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат: курс лекций. – М., 2001. с. 197

28. Гражданское право Украины Ч.-.2 Учебник. под редакцией Слипченко С.А., Кройтер В.А. Х. Эспада.


Заняття 3


Тема № 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.


Навчальні питання:

1. Місце вчинення нотаріальних проваджень.

2. Порядок встановлення особи. Перевірка дієздатності громадян та правоздатності юридичних осіб.

3. Підписання нотаріально посвідчуваних документів.

4. Вимоги до документів, які мають прийматися нотаріусом для вчинення нотаріальних дій та які нотаріусом вчиняються.

5. Відмова у вчиненні нотаріального провадження та порядок її процесуального оформлення.

6. Порядок обчислення та справляння державного мита.


Підготуйте реферат з однією з тем:

1. Порядок процесуального оформлення відмови у вчиненні нотаріальної дії.

2. Система засобів оформлення нотаріального діловодства.


Завдання на самостійну роботу.

Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про загальні правила вчинення нотаріальних дій нотаріусами та іншими посадовими особами.


Навчальні питання:

1. Підписання нотаріально посвідчувальних документів.

2. Відмова у вчиненні нотаріальних дій та порядок її процесуального оформлення.

3. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

4. Заходи, що вживаються нотаріусами та іншими посадовими особами які вчиняють нотаріальні дії, при виявленні порушень закону.

5. Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій


Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України, - К., 1996.

2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.93 р. // ВВР України. - 1993. - № 39.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Сімейний кодекс України.

5. Цивільно - процесуальний кодекс України.

6. Закон України « Про звернення громадян-1996р.»

7. Законодавство України про нотаріат / Бюлетень законодавства і юридичної практики України –1994.- № 6.

8. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Міністерства юстиції України від 20/5від 03.03 2004 р..

9. Правила ведення нотаріального діловодства. Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 р. № 3253/5.

10. Положення про Державний нотаріальний архів: Наказ Міністерства юстиції України № 870/5 від 18 травня 2009 р.

11.Примірна номінклатура справ державного нотаріального архіву. Наказ Міністерства юстиції України №2513 выд 21.12.2009 р.

12. Наказ Міністерства юстиції України № 1094/5 від 27.06.2008 р. із змінами Наказ № 2115 від 08.12.2008 р. «Порядок проходження стажування у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса».

13. Статут Української нотаріальної палати від 22 квітня 1993 р.

14.Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України № 940 від 6 липня 2006 р.

15.Положення про Спадковий реєстр, Наказом Міністерства юстиції України № 1810/15 від 17.10.2000 р.

16.Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Наказ Міністерства юстиції України №31/5 від 09.06.99 р.

17.Положення про Єдиний реєстр доручень, Наказ Міністерства юстиції України №29/5 від 29.05.99 р.

18. Примірна номенклатура справ державного нотаріального архіву, затверджена наказом Міністерства юстиції України №2513 від 21 грудня 2009 р.

19. Нотаріат і Нотаріальний процес за редакцією Комарова, В.В. Барокова В.В.. Харків. Консул. 2000 р.-232 с.4

20. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат України. Навчальний посібник. – К., 2000

21. Нотаріат в Україні. Навч. посібник під редакцією Фурса С.Я., Фурса Є.І.. Київ. 2001 р.

22. Нотаріат України. підручник за редакцією Комарова В.В. К. 2006

23. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат: курс лекций. – М., 2001. с. 197

24. Гражданское право Украины Ч.-2 Учебник под редакцией Слипченко С.А., Кройтер В.А. Х.


Заняття 4.


Тема № 6. Нотаріальний процес


Навчальні питання:

1. Поняття та принципи нотаріального процесу.

2. Класифікація суб’єктів нотаріальних процесуальних правовідносин

3. Поняття нотаріального процесу

4. Стадії нотаріального процесу

Підготуйте реферат з однією з тем:

1. Застосування законодавства іноземних держав в нотаріальному процесі.

2. Оформлення нотаріального процесуального діловодства.


Завдання на самостійну роботу.

Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про нотаріальну процесуальну діяльність нотаріусів та інших посадових осіб


Навчальні питання:

 1. Порядок встановлення нотаріальних процесуальних правовідносин.

 2. Поняття нотаріальної дії.

 3. Поняття нотаріального провадження.

 4. Нотаріальні провадження. Їх класифікація

 5. Законодавства іноземних держав в нотаріальному праві.


Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України, - К., 1996.

2. Закон України Про нотаріат: від 02.09.93 р. // ВВР України. - 1993. - № 39.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Сімейний кодекс України.

5. Цивільно-процесуальний кодекс України.

6. Закон України « Про звернення громадян-1996р.»

7. Податковий кодекс України

8. Закон України Про судовий збір від 8 липня 2011 року N 3674-VI

9. Правила ведення нотаріального діловодства. Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 р. № 3253/5.

10. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Міністерства юстиції України від 20/5від 03.03 2004 р.

11. Закон України Про судовий збір від 8 липня 2011 року N 3674-VI

12. Положення про Державний нотаріальний архів: Наказ Міністерства юстиції України № 870/5 від 18 травня 2009 р.

13. Примірна номінклатура справ державного нотаріального архіву. Наказ Міністерства юстиції України №2513 від 21.12.2009 р.

14. Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України № 940 від 6 липня 2006 року.

15. Положення про Спадковий реєстр, Наказом Міністерства юстиції України № 1810/15 від 17.10.2000 р.

16. Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Наказ Міністерства юстиції України №31/5 від 09.06.99 р.

17. Положення про Єдиний реєстр доручень, Наказ Міністерства юстиції України №29/5 від 29.05.99 р.

18. Примірна номенклатура справ державного нотаріального архіву, затверджена наказом Міністерства юстиції України №2513 від 21 грудня 2009 р.

19. Нотаріат і Нотаріальний процес за редакцією Комарова, В.В. Барокова В.В.. Харків. Консул. 2000 р.-232 с.4

20. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат України. Навчальний посібник. – К., 2000

21. Нотаріат в Україні. Навч. посібник під редакцією Фурса С.Я.., Фурса Є.І.. Київ. 2001 р.

22. Нотаріат в Україні. Навч. посібник під редакцією. Фурса С.Я.., Фурса .Є.І. Київ. 2006 р.

23. Нотаріат України. підручник за редакцією Комарова В.В. К. 2006

24. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат: курс лекций. – М., 2001. с. 197

25. Гражданское право Украины Ч.-.2 Учебник. под редакцией Слипченко С.А., Кройтер В.А. Х. Эспада. 1999г


Заняття 5


Тема №7 Нотаріальне провадження.


Навчальні питання:

1. Поняття, зміст нотаріального провадження

2. Класіфікація нотаріальних проваджень:

а). Посвідчення безспірних фактів;

б). Посвідчення безспірних прав;

в). Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна та документів;

г). Нотаріальні дії з надання документам виконавчої сили.


Підготуйте реферат з однією з тем:

1. Ускладнення в нотаріальному процесі та нотаріальні процесуальні строки.

2. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна.

3. Умови об єднання декількох проваджень в один нотаріальний процес або їх роз’єднання.

4. Охорона спадкового майна.


Завдання на самостійну роботу.

Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про нотаріальну процесуальну діяльність нотаріусів та інших посадових осіб .


Навчальні питання:

1. Посвідчення договорів довічного утримання.

2. Посвідчення угод про відчуження частки майна у спільній власності.

3. Посвідчення договорів відчуження земельних ділянок.

4. Нотаріальне діловодство..


Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України, - К., 1996.

2. Закон України Про нотаріат: від 02.09.93 р. // ВВР України. - 1993. - № 39.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Сімейний кодекс України.

5. Цивільно - процесуальний кодекс України.

6. Закон України « Про звернення громадян-1996р.»

7. Податковий кодекс України

8.Закон України Про Державний земельний кадастр від 7 липня 2011 р. N 3613-VI

9. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Міністерства юстиції України від 20/5 від 03.03 2004 р..

10. Правила ведення нотаріального діловодства. Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 р. № 3253/5.

11.Закон України Про судовий збір від 8 липня 2011 року N 3674-VI

12. Положення про Державний нотаріальний архів: Наказ Міністерства юстиції України № 870/5 від 18 травня 2009 р.

13.Примірна номінклатура справ державного нотаріального архіву. Наказ Міністерства юстиції України №2513 від 21.12.2009 р.

14.Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України № 940 від 6 липня 2006 року.

15.Положення про Спадковий реєстр, Наказом Міністерства юстиції України № 1810/15 від 7.07..2011 р.

16.Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Наказ Міністерства юстиції України №31/5 від 09.06.99 р.

17.Положення про Єдиний реєстр доручень, Наказ Міністерства юстиції України №29/5 від 29.05.99 р.

18. Примірна номенклатура справ державного нотаріального архіву, затверджена наказом Міністерства юстиції України №2513 від 21 грудня 2009 р.

19. Нотаріат і Нотаріальний процес за редакцією Комарова, В.В. Барокова В.В.. Харків. Консул. 2000 р.-232 с.4

20. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат України. Навчальний посібник. – К., 2000

21. Нотаріат в Україні. Навч. посібник під редакцією Фурса С.Я.., Фурса Є.І.. Київ. 2001 р.

22. Нотаріат в Україні. Навч. посібник під редакцією. Фурса С.Я.., Фурса .Є.І. Київ. 2006 р.

23. Нотаріат України. підручник за редакцією Комарова В.В. К. 2006

24. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат: курс лекций. – М., 2001. с. 197

25. Гражданское право Украины Ч.-.2 Учебник. под редакцией Слипченко С.А., Кройтер В.А. Х. Эспада. 1999г


Контрольні питання, що виносяться на

підсумковий модульний контроль

для студентів денної форми навчання.


1. Поняття та завдання нотаріату.

2. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя.

3. Професійна етика нотаріуса.

4. Порядок проходження стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.

5. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.

6. Вимоги до нотаріуса.

7. Таємниця вчинення нотаріальних дій.

8. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій.

9.Організація роботи державних нотаріальних контор. Порядок фінансування державних нотаріальних контор.

10.Повноваження Головних управлінь юстиції щодо нотаріальних органів.

11.Державні нотаріальні архіви.

12.Порядок видачі свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

13.Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Нотаріальний округ.

14.Вимоги до робочого місця приватного нотаріуса.

15.Службове страхування приватної нотаріальної діяльності.

16.Порядок заміщення приватного нотаріуса.

17.Підстави та порядок припинення приватної нотаріальної діяльності.

18. Підстави та порядок зупинення приватної нотаріальної діяльності.

19. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальної діяльності.

20.Контроль за законністю діяльності приватного нотаріуса.

21.Правовий статус об’єднань нотаріусів.

22.Поняття та принципи нотаріального процесу.

23.Класіфікація суб’єктів нотаріальних процесуальних правовідносин.

24. Стадії нотаріального процесу.

25.Нотарільне провадження.

26.Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

27.Нотаріальні дії що вчиняють державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах.

28. Нотаріальні дії що вчиняють нотаріуси.

29.Нотаріальні дії що вчиняють посадові особи органів місцевого самоврядування.

30.Нотаріальні дії що вчиняють консульські установами та дипломатичні представництва.

31.Заповіти (крім секретних) і довіреності прирівняні до нотаріально посвідчених.

32.Місце вчинення нотаріальних дій.

33.Строки вчинення нотаріальних дій.

34.Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

35.Встановлення дієздатності та правоздатності фізичних та юридичних осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

36.Підписання нотаріально посвідчених угод, заяв та інших документів.

37.Витребування нотаріусами відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій.

38.Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.

39.Відмава у вчиненні нотаріальної дії.

40.Оскарження нотаріальної дії або відмова у її вчиненні.

41.Заходи, що вживаються нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, при виявлені порушення закону.

42.Видача дубліката нотаріально оформленого документа.

43.Привочини, щодо яких законодавством установлено нотаріальне посвідчення.

44.Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме.

45.Правочини, які вчиняють з дозволу органу опіки та піклування.

46. Поділ майна, що є у спільній частковій власності

47.Договір дарування та його форма.

48.Договір довічного утримання (догляду) та його форма.

49.Заповіт подружжя.

50.Посвідчення заповіту нотаріусом.

51.Посвідчення нотаріусом секретного заповіту.

52.Посвідчення заповіту при свідках.

53.Зміна черговості одержання права на спадкування.

54.Охорона спадкового майна.

55.Поняття, значення і умови засвідчення справжності підпису на документах.

56.Посвідчення часу пред’явлення документа.

57.Передача нотаріусом заяв громадян, підприємств, установ та організацій.

58.Порядок вчинення виконавчих написів.

59.Порядок прийняття документів на зберігання.

60.Вчинення морських протестів. Порядок подання заяви про морський протест. Акт про морський протест.

61.Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

62.Застосування законодавства іноземних держав.

63.Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій.

64.Система засобів оформлення нотаріального діловодства.

65.Діловодство щодо постачання, зберігання, обліку та звітності витрачених спеціальних бланків нотаріальних документів.

66.Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

67. Права та обов’язки нотаріуса.

Похожие:

Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та цивільного процесу Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій
Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та цивільного процесу
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Харківський\nнаціональний\nуніверситет\nвнутрішніх\nсправ\nНавчально-науковий\nінститут права\nі масових комунікацій iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы