Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” icon

Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови”


Скачать 16.99 Kb.
НазваниеХерсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови”
Размер16.99 Kb.
ТипДокументы

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра мовної освітиСАМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


З КУРСУ


КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ МОВИ”


Курс ІІІ

Спеціальності

  6.010106. Соціальна педагогіка (денна, заочна, екстернатна)

 6.130102. Соціальна робота (денна)

 6.030102. Психологія (денна, заочна, екстернатна)  


Форма навчання заочна


М о д у л ь ІХ


Херсон – 2012

1. Складіть бібліографічний опис галузевих термінологічних словників за Вашим фахом (не менше 4 позицій), виданих українською чи російською мовою. Яким типом бібліотечного каталогу Ви скористалися?

Вимоги до складання бібліографічного опису див. у посібнику:

Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації для студентів ІІ курсу нефілологічних спеціальностей / В. Грицина, Н. Місяк, Т. Левакіна, С. Омельчук. – Херсон: Айлант, 2011. – 56 с.


2. Доберіть наукову статтю за Вашим фахом зі збірника наукових праць (зробіть ксерокопію її). Письмово схарактеризуйте за схемою:

  • за змістом (власне наукова, науково-популярна, науково-навчальна, науково-методична, науково-публіцистична);

  • за кількістю авторів (одноосібна, колективна);

  • за галузевим призначенням (педагогічна, психологічна, філософська та ін.);

  • за науковим завданням (теоретична, прикладна);

  • за функцією (дослідницька, презентаційна, оцінна, комунікативна);

  • за способом розкриття теми (оглядова, проблемна, методологічна).^ 3. Складіть бібліографічний опис дібраної статті.


4. До дібраної статті складіть наукову рецензію за поданим планом:

1. Означення предмета аналізу, актуальності дослідження (у рецензованій статті; стаття присвячена актуальній темі...)

2. Характеристика змісту статті (дослідження складається з ...; на початку дослідження автор ...).

3. Оцінювання наукової праці (стаття характеризується ...; заслугою дослідника є ...; автор аргументовано обґрунтовує ...; детально аналізує ...; чітко визначає ...).

4. Висловлення окремих зауважень (автору не вдалося ...; автор залишає без відповіді ...; викликає сумнів теза втора ...; серед недоліків дослідження ...).

5. Висновки рецензії (отже, аналізована стаття має важливе значення для ...; заслугою автора слід уважати ...).

6. Призначення наукової статті.


^ 5. Складіть електронну презентацію за матеріалами дібраної наукової статті (8-10 слайдів). Роздрукуйте її або надішліть за адресою omegas1975@gmail.com.

Методичні рекомендації щодо складання електронної презентації

Електронна презентація (лат. ргаезепіо передаю) наукового тексту спосіб подання наукової інформації за допомогою мультимедіа-можливостей (зображення, звуку, відео), які відпові­дають за зорове, слухове, кінестетичне сприйняття інформації.

Потреба в електронних презентаціях зумовлена можливістю ознайомити з унікальними інформаційними матеріалами (картинами, відеофрагментами), необхідні­стю систематизації і структурного поділу, візуалізацією досліджуваних явищ, процесів, взаємозв'язків між об'єктами.

Використання електронних презентацій дає змогу підвищити інформативність і ефективність повідомлен­ня, адже одночасно задіяні зоровий і слуховий канали сприйняття. Результати досліджень (за В. Єфремовим) показують, що ефективність слухового сприйняття інформації становить 15% , зорового — 25% , а їх одно­часне включення підвищує ефективність сприйняття до 65%. До того ж наявність тексту наукової доповіді у вигляді електронної презентації уможливлює організу­вання самостійної роботи з подібним ресурсом.

Головне завдання презентації — поглиблення сприй­няття інформації учасниками наукового заходу.

В електронній презентації повинні бути чітко сфор­мульована мета, продумана структура і порядок подан­ня інформації, розроблена концепція.

Підготовка презентації охоплює такі етапи:

1) концептуальне проектування (формування кон­цепції, образу продукту, визначення його структури, змістової спрямованості, мети; результатом цього етапу є виникнення ескізу продукту);

2) безпосереднє проектування (створення шаблонів, заготовок слайдів й основних інформаційних компонен­тів (текстових фрагментів, графічних об'єктів) і напов­нення їх відповідним змістом);

3) реалізація й аналіз результатів.

Основною одиницею електронної презентації в се­редовищі Power Point є слайд, або кадр інформа­ції (кольорове або чорно-біле фотографічне зображення, що проектується на екран), створений з урахуванням ергономічних (допустимі фізичні, нервові, психічні) вимог візуального сприйняття інформації.

Найважливішими принципами розроблення елек­тронних презентацій дослідники вважають:

— оптимальний обсяг (значна кількість слайдів викликає втому і відволікає від суті дослідження; слай­ди мають виконувати функцію доповнення, уточнення інформації; не повинно бути некоментованих слайдів);

— урахування вікових особливостей і рівня підго­товки глядачів (потрібно забезпечити розуміння смислу кожного слова, речення, поняття, схеми, графіка);

— науковість і достовірність ('яскраві картинки, інформація не мають суперечити реальним фактам);

— урахування особливостей сприйняття інформації з екрана (коли глядач читає текст з екрана комп'ютера — мозок працює в уповільненому режимі; якщо інформа­ція подана у графічному вигляді — мозок працює швид­ше). Бажано текстову інформацію звести до мінімуму, скористатися схемами, діаграмами, рисунками, фотографіями, анімацією, фрагментами фільмів. До того ж поняття й абстрактні положення сприймаються легше, якщо супроводжуються конкретними фактами, цитата­ми, відеофрагментами.

Важливим є співвідношення кількості різних еле­ментів презентації та їх послідовності. Можливе засто­сування ефекту раптовості і розмаїття анімаційних при­йомів з допомогою Power Point ХР;

— естетичність (кольорове поєднання, витриманість стилю в оформленні слайдів; не бажано, щоб тон відво­лікав увагу від розташованого на ньому тексту; слід враховувати і розміри залу, де відбудеться науковий захід). Теплі кольори (червоний, помаранчевий, жов­тий) стимулюють; холодні (синій, фіолетовий, голубий, зелений) — заспокоюють; нейтральними є світло-роже­вий, сіро-голубий, жовто-зелений, коричневий; поєд­нання двох кольорів істотно впливає на зоровий ком­форт, а деякі (зелені букви на червоному фоні) можуть призвести навіть до стресу. Краще сприймається поєд­нання білого шрифту на темно-синьому фоні, лимонно-жовтого на червоному, чорного на білому, жовтого на синьому. Білий колір уважають найсильнішим засобом виразності.

Кольорова схема має бути однаковою на всіх слай­дах, це створює відчуття зв'язності, наступності, стиль­ності, комфортності. Фон є елементом другого плану і повинен виділяти, відтіняти інформацію на слайді, але не заступати її.

Обираючи шрифт для вербальної інформації, слід ураховувати, що прописні букви сприймаються важче, ніж рядкові. Відношення товщини основних шрифтів до висоти становить 1:5.

Варто пам'ятати, що вплив мультиплікації тим сильніший, чим коротший її показ. Будь-який анімаційний об'єкт знижує сприйняття матеріалу, відволікає від суті, порушує динаміку уваги.

Оптимальна кількість тексту на екрані — не більше 6 слів у 6 рядках. Використовуючи рисунки, графіки, теж слід зберігати відчуття міри.

Застосовуючи відеофрагмент (для 10-хвилинної доповіді — орієнтовно 1 хвилина), доцільно спочатку пояснити, з якою метою його подано, відтак прокомен­тувати побачене як ілюстрацію основної ідеї доповіді. Від слайдів краще розташуватися зліва (так іде погляд слухачів — зліва направо) і користуватися пре-зентером, щоб керувати презентацією дистанційно.

Тексти у презентації повинні бути компактними. Усі положення, визначення, висновки слід побудувати на науковій основі (див. Додатки): логічно (щоб легко про­стежувалися логічні зв'язки між викладеними поняття­ми), доступно (текст має бути зрозумілим, нові терміни вимагають пояснення), однозначно (єдине тлумачення тексту), лаконічно (максимально короткий текст), завершено (логічно завершений зміст кожної частини текстової інформації).

Критеріями оцінювання електронної презентації є логічність у викладі матеріалу, якість оформлення роботи, відповідність форми і змісту, ступінь емоційного впливу. Інформатики оцінюють, зокрема, наявність діалого­вого режиму спілкування, підтримку браузерами, функціональність, простоту навігації, швидкість заван­таження, відповідність рівню комп'ютерної техніки.


Модуль самостійної роботи подавати на перевірку у файловій папці:

Файл 1. Титульний аркуш.

Файл 2. Бібліографічний опис галузевих термінологічних словників.

Файл 3. Ксерокопія дібраної наукової статті.

Файл 4. Характеристика наукової статті та її бібліографічний опис.

Файл 5. Наукова рецензія на статтю.

Файл 6. Електронна презентація за матеріалами дібраної наукової статті (8-10 слайдів)

Роботу виконувати власноруч (крім ксерокопії наукової статті й електронної презентації!

Похожие:

Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconХерсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови”
Складіть бібліографічний опис галузевих термінологічних словників за Вашим фахом (не менше 4 позицій), виданих українською чи російською...
Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconПитання до заліку з курсу „Культура наукової мови”
Універсальний характер наукової мови. Наукове мовлення. Предметна (фахова) мова
Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconХерсонський державний університет на 2012 – 2013 навчальний рік
Міжнародні зв’язки, договірна робота та виставкова діяльність, інформаційні технології 15
Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconМетодичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІІ курсу спеціальності
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії
Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconПрограма для студентів спеціальності 07010103 Українська мова та література
Міністерство освіти і науки України Глухівський державний педагогічний університет
Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Загальна хімічна технологія»
Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльності мнс україни Кафедра фундаментальних дисциплін Стасюк М. Ф., Карабин О. О.
Стасюк М. Ф., Карабин О. О., Меньшикова О. В., Трусевич О. М. Методичні вказівки та завдання до розрахункової роботи з вищої математики....
Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconСумський національний аграрний університет Кафедра менеджменту зед та євроінтеграції Дисципліна «Державне та регіональне управління», Екзаменаційна робота для студентів 2 курсу,
А. вид діяльності держави, що полягає у здійсненні нею управлінського, тобто організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного...
Херсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови” iconРобоча програма із "Загального мовознавства" для студентів V курсу Для спеціальності: пмсо."Українська мова І література"
Важливе місце займають філософські проблеми мови, а також співвідношення мови та свідомості, мови та мислення, мовий мовлення
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы