Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» icon

Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»


Скачать 33.23 Kb.
НазваниеКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Размер33.23 Kb.
ТипДокументы

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Харківський національний університет внутрішніх справ


Факультет права та масових комунікацій

)


Кафедра загальноправових дисциплін


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з дисципліни

«Адміністративний процес»


Галузь знань 0304 право

Напрям підготовки 6.030401 правознавство

Спеціалізація Всі спеціалізації

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Форма навчання денна, заочна


м. Харків

2013

Передмова


Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) «правознавство» на 7 арк.


СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_____________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій

_____________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ В.І. Московець

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Секцією з юридичних дисциплін Науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_____________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_____________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри загальноправових дисциплін

_____________Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_____________ Ю.А. Холод

(підпис) (П.І.Б.)РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ


Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.


Рецензенти:

Харченко В.Б. - завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій, доктор юридичних наук, доцент

Сергієнко В. В.- завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету, кандидат юридичних наук, професор


© О.Г. Юшкевич, 2013

© Факультет права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ


^ 1. Загальні методичні вказівки.


При вивченні дисципліни «Адміністративний процес» значну увагу студенти мають приділяти самостійній роботі над навчальним матеріалом. Дисципліна «Адміністративний процес» складається з одного модулю, який об'єднує вісім тем, для кожної теми визначено певний обсяг самостійної роботи в залежності від змістовної та законодавчої завантаженості теми.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом студентом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Самостійна робота студента складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до семінарських занять, самостійного освоєння навчального матеріалу за окремими темами, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне виконання індивідуальних завдань, передбачених програмою.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручник, навчальні та навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, а також і в домашніх умовах.

Зміст самостійної роботи студента над дисципліною визначається у Навчально-методичних матеріалах до семінарських занять, іншими методичними матеріалами, затвердженими на кафедрі, а також завданнями та вказівками викладача, що проводить заняття у групі.

Під час самостійної роботи з підготовки до семінарських занять студенти обов'язково самостійно готують рішення завдань, що задаються викладачем на передодні. Рішення кожного завдання повинне бути викладене у письмовій формі у робочому зошиті студента, із мотивуванням та докладною аргументацією, з посиланням на відповідні норми законодавства. Відсутність у студента під час семінарського заняття робочого зошиту із вирішеними завданнями інших вказаних матеріалів, обґрунтованого рішення або неготовність студента до роботи на занятті тягне за собою незадовільну оцінку для студента за виконання самостійної роботи.

^ 2. Структура залікового кредиту та тематика лекційних та семінарських занять, самостійної роботи


^ Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин (денна форма навчання)

Кількість годин (заочна форма навчання)

Модуль 1.


Тема № 1. Загальна характеристика адміністративного процесуЛекція № 1. Загальна характеристика адміністративного процесу

2

2

^ Практичне заняття №1. Загальна характеристика адміністративного процесу

2

2

Самостійна робота

8

50

Тема № 2. Адміністративний судЛекція № 1. Адміністративний суд

2
Практичне заняття № 1. Адміністративний суд

2
Самостійна робота

8
Тема № 3. Адміністративно-процесуальний статус учасників в адміністративному судочинствіЛекція № 1. Адміністративно-процесуальний статус учасників в адміністративному судочинстві.

2
^ Практичне заняття № 1. Адміністративно-процесуальний статус учасників в адміністративному судочинстві

2
Самостійна робота

8
Тема №4. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу. Судові витрати. СтрокиЛекція № 1. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу. Судові витрати. Строки

2
^ Практичне заняття № 1. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу. Судові витрати. Строки

2
Самостійна робота

8Тема № 5. Докази та доказування. Судові рішення. Заходи адміністративного примусуЛекція № 1. Докази та доказування. Судові рішення. Заходи адміністративного примусу

2
^ Практичне заняття № 1. І Докази та доказування. Судові рішення. Заходи адміністративного примусу

2
Самостійна робота

8
Тема № 6. Адміністративний позовЛекція № 1. Адміністративний позов

2
Практичне заняття № 1. Адміністративний позов

2
Самостійна робота

8
Тема № 7. Провадження в суді першої інстанціїЛекція № 1. Провадження в суді першої інстанції

3

2

^ Практичне заняття № 1. Провадження в суді першої інстанції

2

2

Самостійна робота

12

50

Тема № 8. Апеляційне та касаційне провадженняЛекція № 1. Апеляційне та касаційне провадження

4
^ Практичне заняття №1. Апеляційне та касаційне провадження

2
Самостійна робота

12
Всього за заліковим кредитом:

108

108


^ 3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
^ Завдання що виносяться на самостійну роботу студента

Література:

Модуль № 1.Тема № 1. Загальна характеристика адміністративного процесу.Завдання для самостійної роботи:

1. Співвідношення термінів «адміністративна юстиція», «адміністративне правосуддя», «адміністративне судочинство» та «адміністративний процес».

2. Завдання адміністративного судочинства.

3. Визначення понять.

4. Право на судовий захист.

Нормативно-правові акти:

1-5.

Навчально-методична література:

1, 2.

Тема № 2. Адміністративний судЗавдання для самостійної роботи:

1. Поняття «підсудність» та «підвідомчість» адміністративних справ.

2. Склад суду.

3. Відводи.

Нормативно-правові акти:

1-3.

Навчально-методична література:

1, 2.

Тема № 3. Адміністративно-процесуальний статус учасників в адміністративному судочинстві.Завдання для самостійної роботи:

1. Поняття адміністративно-процесуального статусу учасників в адміністративному судочинстві.

2. Види учасників в адміністративному судочинстві.

3. Адміністративно-процесуальний статус учасників в адміністративному судочинстві.

Нормативно-правові акти:

2,3, 6-10.

Навчально-методична література:

1, 2.

Тема № 4. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу. Судові витрати. Строки.Завдання для самостійної роботи:

1. Поняття та види повісток в адміністративному судочинстві.

2. Особливості фіксування адміністративного процесу в адміністративному судочинстві.

3. Види та особливості судових витрат в адміністративному судочинстві.

4. Особливості строків в адміністративному судочинстві.

Нормативно-правові акти:

2,3, 11-14.

Навчально-методична література:

1, 2.Тема № 5. Докази та доказування. Судові рішення. Заходи адміністративного примусу.Завдання для самостійної роботи:

1. Поняття та види доказів.

2. Поняття, особливості та структура доказування.

3. Поняття, особливості та види судових рішень.

4. Поняття, особливості та види заходів адміністративного примусу.

Нормативно-правові акти:

2.

Навчально-методична література:

1, 2.

Тема № 6. Адміністративний позов.Завдання для самостійної роботи:

1. Вимоги, що ставляться до складання позовної заяви.

2. Реквізити позовної заяви.


Нормативно-правові акти:

2.

Навчально-методична література:

1, 2.

Тема №7. Провадження в суді першої інстанції.Завдання для самостійної роботи:

1. Поняття та особливості провадження в суді першої інстанції.

2. Стадії та етапи провадження в суді першої інстанції.

Нормативно-правові акти:

2.

Навчально-методична література:

1, 2.

Тема № 8. Апеляційне та касаційне провадження.Завдання для самостійної роботи:

1. Поняття та особливості апеляційного провадження.

2. Поняття та особливості касаційного провадження.


Нормативно-правові акти:

2.

Навчально-методична література:

1, 2.
4. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

^ 3.1. Методичне забезпечення

 1. Адміністративний процес: навч.-метод. матеріали до семінарських занять для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (4-х років навчання) за напрямом підготовки «правознавство» для всіх форм навчання / О.Г. Юшкевич. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2012. – с.


^ 3.2. Рекомендована література


Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 35-36, 37. – Ст. 446.

 3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №№ 41-42, 43, 44-45. – Ст. 529.

 4. Цивільно-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

 5. Господарсько-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

 6. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України вiд 01.07.2010 № 2398-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – Ст. 509.

 7. Про документи про освіту та вчені звання: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 12.11.1997 № 1260 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 46. – С. 84.

 8. Про державне мито: декрет Кабінету Міністрів України вiд 21.01.1993 № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993 – № 13. – Ст. 113.

 9. Про затвердження Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.04.2004 № 39 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1139.

 10. Правила реєстрації актів цивільного стану України: наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – Ст. 1803.

 11. Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах: Наказ Державної судової адміністрації № 134 від 15.12.2008 // Офіційний вісник України – 2006 р. – № 52. – Ст. 3548.

 12. Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави: Постанова Кабінет Міністрів України вiд 27.04.2006 № 590 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 18. – Ст. 1336.

 13. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України вiд 28.12.2007 № 107-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 5-6, № 7-8. – Ст. 78.

 14. Про затвердження Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами: наказ Державної судової адміністрації України від 21.07.2005 № 84 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1974.^ 3.2. Навчально-методична література


 1. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України: Навчальний посібник / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – Київ: Прецедент, 2007. – 613 с.

 2. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права /Навч. посібник/ За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 526 с.


3.3. Інформаційні ресурси


www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України.

www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України.

www.nbuv.gov.ua – електронний каталог Національної бібліотеки України ім. Вернадського.

www.library.ukma.kiev.ua – електронний каталог наукової бібліотеки НаУКМА.Похожие:

Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни адміністративний процес галузь знань 0304 Право Напрям підготовки (спеціальність) 030401 Правознавство
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки...
Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства 2011
Плани перевидання методичних розробок, підготовки навчальних посібників, видання конспектів лекцій, замовлення літератури у видавництвах...
Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Нотаріат України» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» iconМетодичні вказівки з виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний процес»
Робота має бути виконана І оформлена охайно. Будь-який процесуальний документ є обличчям його
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы