Карта та інші геозображення icon

Карта та інші геозображення


Скачать 25.62 Kb.
НазваниеКарта та інші геозображення
Размер25.62 Kb.
ТипДокументы

Карта та інші геозображення 
План
1. Карта, ії визначення 
2. Елементи карти 
3. Підписи на картах. Картографічні шрифти
4. Властивості карти як моделі дійсності 
4. Класифікація карт та інших геозображень 

1] Термін "карта" від лат. charta - лист, папір , що походить від грецького аркуш папірусу, зьявився в епоху відродження і замінив своїх попередників - "табула" та зображення. 
Поширеним є термін маппа За традиційними уявленнями карта - зменшене узагальнене зображення поверхні Землі, інших небесних тіл або небесної сфери, побудоване за математичним законом на площині, яке за допомогою умовних знаків відображає розміщення і властивості об’єктів, пов’язане з цими поверхнями. 
Карта (за держ.стандартом України) - це математично визначене зменшене, генералізоване зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла або космічного простору що показує розташовані або спроектовані на низ об’єкти у прийнятій системі умовних знаків. 
Із сучасних загальнонаукових позицій, карта- пласка просторова математично визначена генералізована образно-знакова модель реального світу. 
2] Елементи карти- це ії складові частини що включають: географічне зображення, легенду, математичну основу, допоміжне оснащення і додаткові данні 
Картографічне зображення- це сукупність відомостей про природні чи соціально-економічні об’єкти та явища, їх розміщення, властивості, зв’язки, розвиток. 
На тематичних картах картографічне зображення поділяють на географічну основу і тематичний зміст(основний зміст).
Географічна основа має сприяти не лише розумінню розміщення об’єктів(основного змісту) а й причини його розміщення, тому на картах зображають такі елементи географічної основи, як річкова мережа, основні населені пункти, шляхи сполучення. 
Оснащення карти- це графічні елементи і пояснення, які розміщують на карті, для полегшення користування нею. До оснащення карти відносять: 
- координатна сітка 
- легенда
- масштаб
- заголовок карти 
- вихідні данні (видавець, тираж)
Легенда- це зведення використаних на карті умовних знаків і текстових пояснень до них, що розкривають її зміст. Легенда відображає застосовані показники об’єктів, ступінь узагальнення поданих на карті відомостей. Легенди загально географічних карт мають вигляд зброшурованих таблиць які розміщують на окремих аркушах; на тематичних картах, легенду розміщують переважно на аркушах цих карт. 
Додаткові дані- це елементи тематично пов’язані зі змістом карти і доповнюють або пояснюють його(збагачують), до них відносять: додаткові карти, профілі, розрізи

10.09.2012
3] Підписи на карті- це усі назви терміни,пояснення,буквені і цифрові позначення що розміщені на карті.
Розрізняють такі види підписів: географічні назви(топоніми), терміни та пояснювальні підписи. 
Топоніми- найменування географічних об’єктів які включать гідроніми(назви водних об) і орогніми(назви ланд), власні імена.
Терміни- підписи на карті які позначають географічні,геологічні,соціально-економічні й інші поняття. 
Пояснювальні підписи - це різноманітні якісні,кількісні,хронологічні,геодезичні й інші підписи на карті, які не відображають умовними знаками. 
Підписи на картах подають різними картографічними шрифтами. Шрифти різняться за характером написання літер і цифр, розміром(висотою), накресленням(курсивом), нахилом, зміною ширини проміжку між літерами, кольором(колір шрифта передає якісні відмінності). 
4] властивості карти: 
Математичний закон побудови- застосування спеціальних картографічних проекцій що дає змогу перейти від сферичної поверхні землі до площини карти.
Знаковість зображення- використання особливої мови картографічних символів. 
Генералізованість карти- це відбір і узагальнення зображуваних об’єктів. 
Системність відображення дійстності- передавання елементів і зв’язків між ними, відображення ієрархії геосистем. 
Існують певні недоліки карт: карта погано відбиває динамічні зміни об’єктів,процесів чи явищ. 
5] Карти є одним з різновидів геозображень, які складають велику систему моделей. 
Геозображення- це просторово-часова масштабна генералізована модель земних або планетних об’єктів чи процесів, подана в графічній формі. 
Виділяють зображення: 
• двовимірні пласкі- картографічні(карти,плани), фотографічні(аерознімки,космічні знімки), телевізійні, сканерні, локаційні, машино графічні, дисплейні(електронні карти); 
• обьємні(тривимірні)- глобуси, стерео моделі, анагліфи, блок-діаграми, картографічні голограми;
• динамічні- анімації, картографічні фільми, мультимедійні карти й атласи. 
Двовимірні геозображення.
Карти як моделі геосистем класифікують за багатьма ознаками:
• територіальним охопленням;
• масштабом;
• змістом;
• призначенням;
За територіальним охопленням карти виділяють: сонячної системи, планет, планети Земля, півкуль, материків і океанів, країн, областей, міст, сільських населених пунктів. 
За масштабом: плани(1:50 000), великомасштабні(1:10 000 - 1:100 000), середньомасштабні (1:200 000- 1:1000 000), дрібномасштабні ( дрібніші за 1:1000 000). 
Зміст: загальногеогрфічні, тематичні. 
За призначенням: інвентаризаційні(показують наявність і локалізацію об’єктів), оцінювальні(характеризують об’єкти за їх придатністю для певних видів діяльності), рекомендаційні(відображають розміщення територій пропонованих для охорони природи, оптимального використання ресурсів), прогнозні( містять наукове передбачення явищ, процесів які невідомі на цей час). 
План- це великомасштабне знакове зображення невеликої ділянки землі, або іншого небесного тіла побудоване без урахування їх кривизни, яке зберігає незмінний масштаб і усіх точках та усіх напрямках. За змістом і призначенням: топографічний, морський, план міста, кадастровий. 
План від карти відрізняється кривизною, масштабом. 
___________________________________________________________________11.09.2012
Атлас- систематичне зібрання карт виконаних за єдиною програмою, і видане у вигляді карт, або набір аркушів. Забезпечує доповнюваність
Глобус- куляста модель Землі, іншої планети, або небесної сфери з нанесеним на неї картографічним зображенням. Глобус має масштаб, систему меридіанів та паралелів, умовні позначення, але не має спотворень що містять карти. Глобуси за тематикою можуть бути як загальногеографічними, так і тематичними, і за призначенням. 
Фотографічні геозображення отримують в результаті аерофотознімання і використовують переважно для укладання і поновлення топографічних карт у військовій розвідці. 
  Аерофотознімок- це двовимірне зображення земної поверхні отримане з повітряних літальних апаратів і призначене для дослідження видимих і прихованих об'єктів,явищ,процесів за допомогою дешифрування і вимірювання. 
Космічні знімки отримують за допомогою штучних супутників Землі, а також пілотованих космічних кораблів та станцій, ці знімки здійснюють у різних спектральних діапазонах, що дає змогу виділити деталі геозображення що непомітні неозброєним оком. 
Ні аерофотознімок,ні космічний знімок не є картою. 
Існують фототеодолітні знімки,з їх допомогою визначають просторові параметри гірського рельєфу. 
Телевізійні геозображення- телевізійні знімки, телефільми, телепанормаи. Отримують з борту літака за допомогою спеціальних камер. Головна перевага- оперативність. 
Сканерні геозображення отримують за допомогою сканувальних пристроїв, які послідовно передають зображення елементарних елементарних елементів місцевосці. 
Локаційні геозображення поділяються на: радіолокаційні та гідролокаційні. 
Машинографічні та дисплейні геозображення- це карти, або знімки які конструюють за допомогою автоматичних графопобудовувачів(принтери,плоттери). Дисплеї дають можливість отримувати картографічне зображення яке не відрізняється від карт виготовлених звичайним способом. 
Електронна карта- це зображення на дисплеї моніторів комп’ютера на основі даних цифрових карт; картографічний твір в електронній(без паперовій) формі що складається з цифрових даних переважно у записах на цифрових дисках; векторна або растрова карта з використанням програмних і технічних засобів у прийнятій проекції,системі координат, умовних знаках, призначена для відображення аналізу і моделювання, також вирішення інформаційних і розрахункових завдань за даними щодо місцевості. 
Електронний атлас- система візуалізацій у формі електронних карт; електронний картографічний твір функціонально подібний до електронної карти. 
Є атласи лише для візуального перегляду(в'юерні). Інтерактивні атласи передбачена зміна
Аналітичні атласи дають змогу комбінувати і порівнювати карти. 
Інтернет атласи розміщені в комп'ютерних інтерактивних +пошук нової інформації у мережі. 
Анаморфована карта- це типологічно перетворена не просторово подібна карта(картеїд), урівняння проекції якої крім географічних координат входить і сам показник картографування. 
Об'ємні геозображення включають: стереомоделі(рельєфні карти), анагліфи, блок-діаграми, картографічні голограми. 
Блок-діаграма- тривимірний картографічний малюнок що поєднує перспективне зображення поверхні з поперечними вертикальними розрізами,один з видів тривимірного геозображення. За тематикою: геологічні, грунтові, океанічні, атмосферні. За способом побудови: профільні та ізолінійні. 
Анагліфічна карта- це ката видрукувана двома взаємодоповнювальними кольорами(синьо-зеленим і червоним) з паралактичним друком так, що два зображення утворюють стереопару. За бінокулярного розглядання анагліфічної карти через спеціальні вічка світофільтри з червоним і синьо-зеленими скельцями спостерігач бачить чорно-біле стереоскопічне (об'ємне) зображення. 
Динамічні геозображення- це новий вид зображень Землі або її частин(анімації, картографічні фільми, мультимедійні карти та атласи) - пласкі або тривимірні геозображення що відображають динаміку, еволюцію об'єктів чи явищ, траєкторію їх переміщень. 
^  МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА КАРТИ
План
1. Масштаб
2. Картографічні проекції та їх класифікація
3. Особливості спотворення та властивості основних картографічних проекцій
4. Проекції карт світу 
Правила побудови картографічного зображення картографічного зображення сферичної поверхні Землі зумовлює математична основа карти. Від неї залежать особливості геометричних ознак об'єктів, якими є: довжина, ширина, площа, форма окремих об'єктів, а також відстань між об'єктами, напрямки, кути. Саме математична основа забезпечує однозначність і безперервність зображення, а головне, його вимірність. Таким чином при проектуванні земної поверхні на площину потрібно дотримуватись таких правил: 
• кожній точні земної поверхні повинна відповідати тільки одна точка на карті;
• картографічне зображення не повинне мати розривів;
Щоб виконати ці правила потрібно використовувати математичну основу карти. 
Важливою складовою математичної основи є масштаб. 
Масштаб- це відношення довжини нескінченно малого відрізка на карті до довжини горизонтальних проекцій відповідного нескінченно малого відрізка на поверхні земного еліпсоїда(кулі). 
Масштаб показує у скільки земна поверхня зменшена на папері. 
Види масштабу:
• числовий - дріб, чисельник якого дорівнює одиниці, а знаменник ступеню зменшення довжини на карті;
• іменований- напис що зазначає довжину лінії на місцевості яка відповідає одному см на карті;
• лінійний або графічний- це шкала з поділками для яких підписані відповідні довжини на місцевості(в м або км);
На дрібномасштабних картах виникають спотворення масштабів довжин. На планах, аркушах топографічних карт, великомасштабних картах розходження масштабів майже непомітне. 
Щоб визначити відстань за лінійним масштабом, розхил циркуля що відповідає довжині відрізка на карті прикладають до лінійки масштабу і встановлюють її дійсну величину. 
Особливості математичної основи карти виявляються через зображення координатної сітки за якою визначають положення об'єктів. 
2] Картографічні проекції- це математичні способи перенесення меридіанів і паралелей градусної сітки з поверхні глобуса на площину(на карту) і є точною передачею будь-якої точки земної поверхні. 
Види картографічних проекцій: 
• характер спотворень зображення;
• виглядом допоміжної поверхні на яку проектують земну кулю;
За видом меридіанів та паралелей:
• циліндричні - меридіани та паралелі зображені рівно віддаленими прямими 
• конічні - прямі меридіани виходять з однієї точки, а паралелі зображені дугами паралельних кіл 
• азимутальні - паралелі зображені концентричними колами, меридіани - радіусами проведеними із загального центра цих кіл
• псевдоциліндричні - меридіани представлені кривими що збільшують кривизну з віддаленням центрального прямого меридіану, паралелі представлені рівнобіжними прямими що збільшують кривизну
• псевдоконічні - 
• поліконічні- паралелі зображені ексцентричними колами, центри яких лежать на прямому меридіані, а інші меридіани кривими лініями. 

Похожие:

Карта та інші геозображення iconКарта та інші геозображення
Термін "карта" від лат charta лист, папір, що походить від грецького аркуш папірусу, зьявився в епоху відродження і замінив своїх...
Карта та інші геозображення iconМячи футбольные-10шт, волейбольные -5шт,тенисные наборы(шары, ракетки) 5 шт
Плакаты карта политическая мира1шт, физическая карта Евразии 1шт, карта полушарий 1 шт
Карта та інші геозображення iconРазмеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта», применяемые с 15 января 2013 года
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта»...
Карта та інші геозображення iconРазмеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта», применяемые с 15 апреля 2013 года
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта»...
Карта та інші геозображення iconПо довгих же часах сіли слов'яни по Дунаєві, де єсть нині Угорська земля і Болгарська. Од тих слов'ян розійшлися вони по Землі і прозвалися іменами своїми [од того], де сіли, на котрому місці
Коли ж волохи найшли на слов'ян на дунайських, І осіли між них, І чинили їм насильство, то слов'яни ті, прийшовши, сіли на Віслі...
Карта та інші геозображення iconСтрахование "Зеленая карта"
Вы хотите посетить на своем автомобиле государства, входящие в систему "Зеленая карта" (вся Европа, а также ряд стран Африки и Азии)....
Карта та інші геозображення iconПриложение к распоряжению от 26. 03. 2012 №71/q размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Все страны системы «Зеленая карта» (рублей)
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта»...
Карта та інші геозображення iconМетодичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю. н. Полтавський О. В. та інші. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. с
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Карта та інші геозображення iconПравила участия в Бонусной Программе Бонусная Карта действует во всех ресторанах subway города Первоуральска
Бонусную Карту можно приобрести в любом ресторане subway г. Первоуральска. Стоимость Бонусной Карты – 50 (пятьдесят) рублей. Держателям...
Карта та інші геозображення icon1. Як здійснити прив’язку об’єкта?
Розміри, положення та інші параметри виділеного кадра можна змінити, використовуючи команду Формат/Кадр
Карта та інші геозображення iconКарта №

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы