Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 icon

Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1


Скачать 30.01 Kb.
НазваниеКласифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1
Размер30.01 Kb.
ТипДокументы

Чисельність завдань, що виконує реклама породжує велике розмаїття видів реклами, кожен з яких має сильні та слабкі сторони. Тому розробляючи рекламну кампанію підприємство повинно чітко визна­читися з використанням тих чи інших видів реклами.

Теорія і практика реклами напрацювала велику кількість підходів для її класифікації. Кожний з них має як свою специфіку, так і засоби розповсюдження, варіанти створення, рекламну аудиторію тощо.

Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З.1.

За джерелом рекламної інформації або рекламодавцем розрізняють політичну рекламу - замовник - та чи інша партія, рух, кандидат і т.ін.; комерційна - комерційні організації або приватні підприємства, ви­робники і розповсюджувачі різних товарів і послуг; соціальну - неко-мерційні організації (доброчинні фонди, лікарні, заклади культури і мистецтва, церкви), асоціації, державні структури (уряд і муніци­пальна влада).

За критерієм відповідності правилам етики і моралі розрізняють: соціально-відповідальну (тобто таку, що відповідає загальнолюдським правилам етики і моралі) та неетичну рекламу. Питання про неетичність реклами містяться в Законі України "Про рекламу" (ст. 8. р. II. Загальні вимоги до реклами).

За географією розповсюдження виділяють наступні види реклами: локальна (від конкретного місця продажу до території окремого пунк­ту); регіональна (охоплює певну частину країни); загальнонаціональна (у масштабах країни) та міжнародна.

За цільовою аудиторією реклама може бути спрямована на спожи­вачів промислового ринку, які купують рекламовані товари для подальшого використання в процесі виробництва або перепродажу, і індивідуальних споживачів, які купують товари для власного споживання.

В якості предмету рекламування може виступати як безпосередньо товар (послуга, ідея), так і товарна марка, підприємство. У випадку, якщо мова йде про рекламу підприємства її називають ще іміджевою або корпоративною рекламою.

За шириною товарного охоплення реклама може містити якусь одну або кілька товарних позицій (певні сорти, наприклад), у цьому ви­падку мова йде про селективну рекламу, або ж бути присвячена безпо­середньо товару - такий вид реклами називають первинною рекламою.

Таблиця 3.1.

Класифікація реклами^ Класифікаційна ознака

Види реклами

/

2

Джерело рекламної інформації для виробництва, розміщення і розповсюдження реклами

політична; комерційна; соціальна.

Відповідність правилам етики і моралі

соціально відповідальна; неетична.

Географія розповсюдження

- локальна;

- регіональна;

- загальнонаціональна;

-міжнародна.

Цільова аудиторія,

на яку спрямована реклама

- на сферу бізнесу;

- на індивідуального споживача.

Предмет рекламування

- товару; - товарної марки; - фірми-продуцента;

- торгового підприємства.

Ширина товарного охоплення

- первинна; -селективна.

Призначення

- інформаційна; -переконуюча; -нагадувальна.

Засоби впливу

зорова; слухова; зорово-нюхова;

зорово-слухова.

Характер впливу

м'яка; жорстка.

Канали розподілу

- реклама у пресі;

- друкована реклама;

- реклама засобами мовлення;

- поштова реклама;

- зовнішня реклама;

-кіно (відео-) реклама;

- реклама на транспорті;

- реклама на місці продажу;

- Інтернет-реклама.

Залежно від призначення той чи інший вид реклами застосовується на різних етапах життєвого циклу товару. В зв'язку з цим розрізняють:

- інформаційну рекламу (етап виводу товару на ринок) для фор­мування первинного попиту;

- переконуюча (етап росту) для формування вибіркового попиту;

- нагадувальну (етап зрілості або насичення) для підтвердження раніше прийнятого вибору.

За засобами впливу розрізняють:

- зорову (вітринна, світлова, друкована);

- слухову (радіо-реклама, реклама по телефону);

- зорово-нюхова (ароматизована листівка);

- зорово-слухова (теле-, відео- і кінореклама).

За характером впливу на цільову аудиторію розрізняють жорстку та м'яку рекламу. Жорстка (агресивна), як правило, застосовуються у комплексі із засобами стимулювання збуту, носить агресивний характер. її мета - спонукати покупця до здійснення покупки. Інший вид- м'яка реклама, розрахована на більш тривалий період, що намагається не лише повідомити про товар, а й створити навколо нього сприятливу атмосферу.

На сьогодні існує широкий спектр засобів, за допомогою яких реклама доноситься до кінцевих споживачів. Залежно від каналів передачі інформації розрізняють наступні види реклами:

- реклама у пресі. Основними джерелами передачі інформації через пресу є:

 • газети (міжнародного, національного, регіонального, місцевого розповсюдження - популярні, ділові, спеціалізовані);

 • журнали (місцевого, регіонального, національного, міжнародного розповсюдження - популярні, ділові, спеціалізовані);

 • рекламні додатки або вкладиші видань.

Преса, як один із видів рекламоносіїв стає все більш привабливою для рекламодавців. За даними компанії Media-Box, темпи приросту рекламних надходжень в пресу України, за результатами 2003 p., склали 82% і зросли до 134,6 млн. доларів [7].

Щодо засобу поширення реклами періодичні видання характери­зуються наступними характеристиками:

 • особливості аудиторії видання, його спеціалізація;

 • тираж (наклад);

 • регіон поширення;

 • періодичність видання.

Специфіка реклами в пресі диктує й особливі вимоги до створення і розміщення. Серед основних правил визначають такі:

 • заголовок повинен приваблювати, давати нову інформацію, містити основну аргументацію;

 • не потрібно боятися великої кількості слів;

 • краще обійтись без негативних оборотів. Не потрібно писати про те, що відсутність рекламованого товару може призвести до небажаних наслідків;

 • використовувати прості, але такі, що діють позитивно слова ("безоплатно", "новинка");

 • в ілюстраціях дуже цінною є інтрига, що залучає увагу;

 • фотографії працюють краще, ніж малюнок, особливо, коли вони порівнюють стан до і після;

 • завжди бажано використовувати підписи під малюнками. Віро­гідність, що їх прочитають у два рази вища, порівняно з редак­ційними матеріалами;

 • не потрібно боятися довгих текстів;

 • текст повинен бути легким для сприйняття, представляти факти;

 • довіра підвищується, якщо фото і текст відображають картину реального життя, свідоцтва авторитетних спеціалістів;

 • реклама повинна бути логічним сусідом редакційного матеріалу.

+ друкована (поліграфічна) реклама поєднує наступні носії:

 • листівка;

 • плакат;

 • буклет;

 • каталог;

 • проспект;

 • календар;

 • інші види.

Листівка - одностороннє або двостороннє зображення (текст), роз­міщене на листі невеликого формату. Практика показує доцільність їх випуску серіями, що полегшує впізнання товарів рекламодавця.

Буклет - зігнутий в один або кілька разів лист паперу з текстом або ілюстраціями. Фальцювання (надання форми) може бути найрізноманітніше - від гармошки-ширми до буклетів-пакетів.

Плакат - видання, надруковане на відносно великих форматах. Особливість - лаконічний текст (образ, назва фірми, зображення товару, фірмове гасло).

Проспект - багато сторінкове видання, подібне до брошури, аркуші якого скріплено. Доцільне використання - для докладної розповіді про фірму, продукцію, співробітників.

Каталог - за формою виконання нагадує проспект. Містить опис товарів, як правило, із зазначенням ціни. Широко використовується у прямому маркетингу - продаж товарів за каталогами.

Особливості друкованої реклами:

 • відносна дешевизна;

 • оперативність виготовлення;

 • забезпечує тривалий рекламний контакт зі споживачем (блокноти, настінні календарі);

 • відсутність інформації про конкурентів на конкретному носії.

- реклама засобами мовлення:

- радіо-реклама.

Радіо-реклама - на даний час є одним з найбільш швидко прогресу­ючих напрямів рекламної діяльності в Україні. Цьому сприяє збіль­шення числа радіостанцій і розширення мережі мовлення. Так само, як і інші засоби масової інформації, радіостанції починають диференцію­вати аудиторію. Серед інших факторів, що сприяють росту популяр­ності радіо - зростання кількості автомобілів, що мають, як правило, радіоприймачі в салонах [10].

До сильних сторін радіо-реклами належать:

 • широке охоплення аудиторії і частота звернень;

 • живий характер звернення;

 • оперативність;

 • відносно невисокий рівень рекламних тарифів. Вилка цін на виготовлення радіо-ролика від 50 до 500$. В деяких випадках радіостанції погоджуються виготовити ролик безоплатно в якості бонусу за його розміщення. Ціни на розміщення також суттєво різняться. Великі мережеві радіостанції беруть по 50-100 доларів за один прокат 30-секундного ролика [9, с.52].

Серед слабких сторін можна назвати:

- ' швидкоплинність;

 • обмеження, пов'язані тільки з слуховим представленням;

 • рідко є центром уваги слухачів.

- реклама на телебаченні.

Телебачення є одним з найбільш поширених засобів передачі рек­ламних звернень.До його переваг відносять :

 • одночасний візуальний і звуковий вплив. Явище розглядається в русі, що забезпечує високий ступінь залучення телеглядача до того, що відбувається на екрані;

 • миттєвість передачі, що дозволяє контролювати момент одер­жання звернення;

 • можливість обирати конкретну цільову аудиторію в різнома­нітних тематичних програмах;

 • особистісний характер звернення, що робить цей засіб близьким за ефективністю до особистого продажу;

 • велика аудиторія.

Серед недоліків даного засобу рекламоносія слід зазначити:

 • високу вартість;

 • швидкоплинність.

- поштова реклама включає у себе:

 • пряму поштову розсилку друкованих рекламних матеріалів;

 • пряму поштову розсилку відеокасет та відеодисків.

Особливості даного виду реклами будуть розглянуті в наступному розділі: "Комунікації з використанням прямого маркетингу".

-зовнішня реклама. До основних носіїв зовнішньої реклами належать:

 • "брандмаузери" - рекламна площа до 200 м і більше;

 • "біг-борди" або "баннери" - щити різних розмірів (3x4 м; Зх6 м; 4x10 м);

 • "сіті-лайти" - двобічні щити з внутрішнім освітленням та скляними поверхнями (1,2x1,8 м);

 • "лайт-бокси" - двобічні щити з внутрішнім освітленням (1,2x1,8 м; 1x1 м);

 • "сіті-лайти", "призматрони" - щити форматом 1,5x2 м; 3x4 м; 3x6 м, що з певною періодичністю змінюють зображення;

 • троли - щити над дорогою (0,7x4 м);

 • рекламні годинники, спеціально оформлені кіоски тощо.

Зовнішня реклама має певні особливості, тому важливим є ви­значення її плюсів та мінусів.

До переваг зовнішньої реклами можна віднести:

 • здатність емоційно впливати за рахунок великого розміру;

 • шрифт щита, ілюстрація привертають, як правило, яскравістю, новизною, оригінальністю виконання;

- висока частота контактів. Кожний "біг-борд" у центральній час­
тині міста з населенням понад 1 млн. жителів має фантастичну
результативність - 80 тис. контактів щодня.

До основних недоліків зовнішньої реклами відносяться:

 • відсутність вибірковості аудиторії;

 • неможливість чіткого сегментування споживачів;

 • обмеженість передачею інформації лише невербального характеру.

- кіно (відео) реклама. Основними носіями такої реклами виступають: відео- і кіноролики, слайди й т.ін. Рекламні ролики можуть згодом транслюватися каналами телебачення.

Кіно- й відеоролики мають велику подібність у жанровому вико­нанні. З позицій технології виробництва рекламні ролики поділяють на:

 • ігрові - з участю акторів (в тому числі - тварин);

 • анімаційні - мультиплікації, в т.ч. лялькові та намальовані;

 • комп'ютерні - виготовлені цілком засобами комп'ютерної графіки;

 • комбіновані - з використанням різних технологій.

За типом сюжетів рекламні ролики можна поділити на:

 • описові (інформаційні) - містять в основному визначену інфор­мацію без використання емоційних прийомів;

 • благополучно-сентиментальні - створюють атмосферу благопо­луччя, запорукою якого є придбання рекламованого товару;

 • парадоксальний і шокуючий - протиставляють у сюжеті незруч­ності і негаразди в випадку відсутності рекламованого товару і переваги, що ним можуть бути надані.

Крім вищезгаданих роликів, орієнтованих на телевізійну демонстра­цію існують рекламно-демонстраційні ролики. їх призначення - показ відвідувачам офісу та виставок. Час демонстрації таких роликів досить значний, в зв'язку з чим їх можна використовувати для де­монстрації технології, представлення історії фірми тощо.

Виробництво роликів є досить дорогим, складним і потребує, як правило, участі професіоналів продакшн-студій, сітьових рекламних агенцій.

Ролик, знятий "на кіно" коштує, за самими скромними підрахунка­ми, не менше 6 тис. доларів. Середня вартість знятих в Києві ігрових роликів коливається у межах 25-30 тис. дол.

Відеоролик буде дещо дешевший, його можна зняти і за 500 дол. -все залежить від ідеї, яка реалізується в ролику .

-реклама на транспорті включає в себе:

 • написи і наклейки на зовнішніх поверхнях транспорту;

 • плакати і наклейки, що розміщені в салоні.

Одна з останніх новинок реклами на транспорті - "мультиплікація" в метро, яка поки що знайшла розповсюдження тільки в метро Нью-Йорка. На стінках тунелю метро встановлюються встик коробки розмі­ром метр на метр на рівні вікон поїзду. На короб наноситься малюнок по принципу створення мультфільмів: малюнок на наступному коробі трошки відрізняється від малюнку на попередньому. Всього ж для 15-20 секундного ролика необхідно 200-300 кадрів, відповідно, стільки ж і коробів. Реклама "оживає", коли поїзд їде зі швидкістю 8 км/год. Однак, дана технологія є досить дорогою - створення її розробникам обійшлося у кілька мільйонів доларів. І тепер один місяць "мультяш-ної" реклами обходиться рекламодавцю приблизно в 100 тис. доларів [9, с.54].

По великому рахунку даний вид реклами може бути віднесений до зовнішньої реклами, оскільки йому притаманні особливості вказаного виду реклами.

- реклама на місцях продажу передбачає використання рекламних матеріалів безпосередньо у місцях продажу товарів. їх характеристика буде наведена в розділі 5 "Основи мерчандайзингу".

Крім традиційних засобів та носіїв реклами важливою є роль рек­лами у всесвітній мережі Інтернет. її використання зумовлено тим, що така реклама має ряд важливих переваг перед традиційною [9, с.50]:

 • відміна часових і географічних обмежень. Доступ до ресурсів відкритий 24 години на добу і не залежить від географічного місцезнаходження;

 • оперативність обміну інформацією;

 • висока ступінь інтерактивності. Не зважаючи на те, що в арсеналі телевізійної реклами є можливість використовувати візуальні й акустичні ефекти, недоступні для друкованої й сіткової реклами, телеглядачі - пасивна аудиторія. Користувачі ж Internet, навпаки, активні в пошуку і сприйнятті інформації, тому ймовірність дії реклами тут вища: біля 30% опитаних (з 19357 респондентів) пам'ятають побачену рекламу через 7 днів. Кожен наступний показ збільшує цю цифру в 1,5 рази [9, с.53];

 • порівняно низька вартість як розміщення самої реклами, так і проведення маркетингових досліджень по визначенню її ефек­тивності.

Похожие:

Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 iconКласифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1
Чисельність завдань, що виконує реклама породжує велике розмаїття видів реклами, кожен з яких має сильні та слабкі сторони. Тому...
Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 iconТема 2 Методика комплексного економічного аналізу
Усі об’єкти економічного аналізу, економічні процеси виробництва відображають за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників....
Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 icon1. Визначення чистої теперішньої вартості
Це найвідоміший критерій, що використовується найчастіше. У літературі зустрічаються й інші його назви: чиста наведена вартість,...
Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 iconТа нематеріальних активів визнання, оцінка, класифікація основних засобів та їх інвентарний облік
Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і органі­зацій, затвердженим...
Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 iconТема різновиди макетів (форматів) друкованої реклами
Суть дизайну реклами в оформленні рекламних повідомлень. Основна мета — створити таке рекламне звернення, яке б максимально задовольняло...
Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 iconПросто прочитайте до кінця!!!
Саме відображення контенту відбувається в «фоновому режимі» в процесі звичайного користування відповідного пристрою. Тобто, немає...
Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 iconПросто прочитайте до кінця!!!
Саме відображення контенту відбувається в «фоновому режимі» в процесі звичайного користування відповідного пристрою. Тобто, немає...
Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 icon9. Комплекс маркетингових комунікацій
Водночас дуже не просто знайти визначення, яке б розкривало суть того, що в теорії І практиці називають рекламою. Як І щодо маркетингу...
Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 iconМетоды изучения объема внимания методика 1 Объем динамического внимания Цель
Оснащение опыта. Таблицы Горбова – четыре таблицы размером 35 х 35 см, где в каждой клетке в случайном порядке разбросаны числа от...
Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 icon7. 2 Інфектологія
До вас звернулася хвора з ознаками зневоднення. Як рекомендується вживати рідину на
Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. З. 1 iconЗадача № На розтині: нирки з ознаками набухання, капсула їх напружена, тканина на розрізі тьмяна, з сіруватим відтінком, а про який патологічний процес йде мова?
Задача № На розтині: нирки з ознаками набухання, капсула їх напружена, тканина на розрізі тьмяна, з сіруватим відтінком, а про який...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы