Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) icon

Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.)


Скачать 15.22 Kb.
НазваниеКоло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.)
Размер15.22 Kb.
ТипДокументы

Теорія з української літератури


 1. Науки про літературу

 • Літературознавство – наука про художню літературу, її теорію та історію.

 • Теорія літератури –

 • Історія літератури –

 • Літературна критика –

 • Художній образ –

 • Словесний образ –
 1. Композиція твору

 • Композиція – побудова художнього або наукового твору, зумовлена його змістом, характером і призначенням.

 • Сюжет – подія або ряд зв’язаних між собою подій у літературному творі, через які письменник розкриває характери персонажів і зміст твору ; тема, предмет зображення на картині, в музичному творі і т. ін.

 • Елементи сюжету – експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка

 • Позасюженті елементи – пролог, епілог

 • Обрамлення – історія в історії.

 • Тема – коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін. або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.)

 • Ідея – основна, головна думка, що визначає зміст чого-небудь.

 • Групування персонажів –

 • Типові образи –

 • Сатира – художній прийом у творах літератури або мистецтва, заснований на різкому, дошкульному висміюванні пороків, хиб, негативних явищ дійсності.

 • Іронія – тонка насмішка, прихована зовні доброзичливою формою виразу.
 1. Художні засоби (мова твору)

 • Епітет – художнє означення, яке додається до назви предмета, виділяючи в нього якусь характерну ознаку та викликаючи певне ставлення до нього, наприклад, стоголоса ніч.

 • Порівняння – літературний поетичний образ, що базується на наданні одному об’єктові ознак іншого з метою його глибшого пояснення, художньої передачі.

 • Метафора – художній засіб – уживання слова або виразу в непрямому, переносному значенні.

 • Уособлення – вираження явищ природи, предметів в образах живих істот.

 • Персоніфікація – надання явищам природи, предметам, поняттям властивостей тварин або людини ; уособлення.

 • Метонімія – художній засіб – перенесення назви одного поняття на інше, що перебуває з ним у певному зв’язку.

 • Синекдоха – один із засобів підсилення виразності художньої мови, для якого характерне вживання назви частини замість цілого, видового поняття замість родового, однини в значенні множини або навпаки.

 • Оксиморон – поєднання протилежних за змістом, контрастних понять, що спільно дають нове уявлення.

 • Перефраз –

 • Гіпербола – стилістичній засіб навмисного перебільшення з метою посилення виразності.

 • Антитеза – зіставлення протилежних явищ, образів для посилення враження.

 • Контраст – різко виявлена протилежність у чомусь.

 • Алегорія – вираження абстрактного поняття або ідеї в конкретному художньому образі.

 • Звуконаслідування –

 • Анафора – стилістична фігура, що створюється повторенням одних і тих самих елементів мови на початку кожного паралельного ряду: рядка, строфи, абзаца та ін.

 • Епіфора – стилістична фігура, протилежна анафорі, полягає у повторенні одних і тих же елементів у кінці кожного паралельного рядка.

 • Алітерація – стилістичний прийом повторення однакових або близьких за акустико-артикуляторними ознаками приголосних звуків з метою створення звукового образу або фону.

 • Асонанс – прийом фоностилістики, який полягає у співзвуччі або повторенні однакових або акустично близьких голосних звуків.

 • Паралелізм – стилістична фігура поетичної мови, змістом якої є зображення паралельних явищ із різних сфер життя (природа і людина)

 • Інверсія – стилістична фігура, яка створюється зворотним порядком слів у реченні, щоб підкреслити значення інверсованих одиниць і посилити виразність мовлення.

 • Тавтологія – стилістична фігура, що твориться повторенням подібних за змістом і звучанням слів.
 1. Роди літератури:

 1. Епос

 • Епос – жанр літературних творів, написаних у формі розповіді, на відміну від драми, лірики ; героїчні народні пісні, думи, оповіді та інші твори цього жанру, в яких зображуються важливі соціальні події.

 • Казка – розповідний твір про вигаданих осіб і події, переважно з участю фантастичних сил.

 • Оповідання – прозовий художній твір невеликого розміру.

 • Повість – літературний художній розповідний твір, що займає проміжне місце між оповіданням і романом.

 • Роман – жанр художньої літератури ; великий, складний за будовою, епічний прозовій (рідше віршований) твір, в якому широко охоплені життєві події певної епохи, багатогранно у розвитку змальовані персонажі.

 • Притча – алегоричне оповідання з повчальним висновком ; алегоричний вислів.

 • Новела – невеликий розповідний художній твір про незвичайну життєву подію с несподіваним фіналом.

 • Фейлетон – невеликий літературно-публіцистичний твір, у якому висміюються та засуджуються недоліки, потворні явища суспільного життя.

 • Гумореска – невеликий віршований або прозовий жартівливо-гумористичний твір.
 1. Лірика

 • Лірика:

 • Громадянська –

 • Філософська –

 • Інтимна –

 • Пейзажна –

 • Гімн – урочиста пісня, прийнята як символ державної або класової єдності. / Хвалебна пісня, музичний твір на честь кого- або чого-небудь. Гімн коханню.

 • Вірш – одиниця ритмізованої мови, що складається з певної кількості стоп. / Невеликий поетичний твір, написаний ритмізованою мовою.

 • Пісня – словесно-музичний твір, що виконується однією особою або хором. / Поетичний твір, здебільшого ліричний ; частина великого віршованого твору, звичайно епічної форми.

 • Романс –

 • Сонет –

 • Епіграма – короткий сатиричний вірш, здебільшого на адресу якої-небудь персони.
 1. Пісні

 • Календарно-обрядові –

 • Солдатські –

 • Козацькі –

 • Гайдамацькі –

 • Чумацькі –
 1. Ліро-епос

 • Балада – віршований ліро-епічний твір із казковим, легендарним чи героїчним змістом та напруженим драматичним сюжетом.

 • Легенда – поетичне оповідання або народне сказання про якісь історичні події чи життя людей.

 • Співомовка – гумористичний вірш, в основу якого покладені анекдот, прислів’я та ін.

 • Поема – лipо-епiчний вipшований твip, у якому зобpаженi значнi подiї та яскpавi хаpактеpи на фонi пеpеживань i pоздумiв автоpа

 • Байка – коротке алегоричне повчальне оповідання в прозовій або віршованій формі.
 1. Драма

 • Репліка – коротке висловлювання, зауваження одного співрозмовника на слова іншого. / Елемент сценічного діалогу ; відповідь дійової особи на слова партнера, а також останні слова одного персонажа за якими наступає мова іншого.

 • Ремарка – авторська примітка в тексті п’єси, що містить стислу характеристику обставин дії, зовнішності та поведінки дійових осіб.

 • Драма як жанр, рід – жанр літературних творів, написаних у діалогічній формі і призначених для сценічного виконання ; літературний твір такого жанру з серйозним, але не героїчним змістом.

 • Комедія – драматичний твір з веселим, смішним сюжетом.

 • Трагікомедія - драматичний твір, в якому поєднано риси трагедії й комедії.
 1. Віршування

 • Ритм – рівномірне чергування яких-небудь елементів (звукових, рукових та ін.)

 • Стопа – ритмічна одиниця у силабічному віршуванні, що складається зі сполучення наголошених і ненаголошених складів.

 • Хорей –

 • Ямб –

 • Спондей –

 • Пірихій –

 • Дактиль –

 • Амфібрахій –

 • Анапест –

 • Заміна стоп –

 • Пауза – коротка перерва в мові, у звучанні музичного твору. / прийом для привертання уваги слухача до мовленого, для актуалізації ідеї чи образу, для створення відповідного стилістичного ефекту.

 • Рима – знака віршованої мови, яка полягає в ритмічному розташуванні однакових або дуже близьких звуків у кінці слів.

 • Римування –

 • Строфа – повторюване у вірші поєднання кількох віршових рядків, зв’язаних між собою певною системою рим та інтонацією.

 • Білий вірш – вірш, який не має рими.


Похожие:

Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) iconКоло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.)
Композиція – побудова художнього або наукового твору, зумовлена його змістом, характером і призначенням
Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) icon2012/2013 н р. Питання до самоконтролю з тем Модулю 2
Російські формалісти починали наукову діяльність як мовознавці. Чи вплинуло це на створення засад їхнього наукового аналізу літературного...
Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) iconТема 2 Методи дослідження держави і права
Окрім предмету дослідження важливого значення для характеристики науки як самостійної має метод дослідження. Він являє собою сукупність...
Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) iconТеми і зміст семінарських (практичних) занять
Джерела розвитку методики української літератури. Методи наукового дослідження. Стан сучасної методичної науки
Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) iconМетодологія виконує такі функції
У вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як учення про науковий метод пізнання або як систему наукових принципів,...
Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) iconПоліт або Шлях до реінкарнації Собер
Ця історія не про порядних хлопчиків та дівчаток. Тому, якщо Ви хтіли почитати якийсь черговий порядний бред, про попсових діток...
Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) icon1.Історія та історична наука. Предмет вивчення історії
Тому на одну й ту саму історичну подію може існувати декілька різних точок зору, кожна з яких є по-своєму цінною. Все ж, найціннішими...
Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) icon1.Історія та історична наука. Предмет вивчення історії
Тому на одну й ту саму історичну подію може існувати декілька різних точок зору, кожна з яких є по-своєму цінною. Все ж, найціннішими...
Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) iconНавчання в Інтернет Вправа Пошук в Інтернеті навчальних матеріалів. Завдання. Знайти, переглянути та зберегти на своєму комп’ютері короткий зміст твору Лесі Українки «Лісова пісня»
Завдання. Знайти, переглянути та зберегти на своєму комп’ютері короткий зміст твору Лесі Українки «Лісова пісня», що зберігається...
Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) icon2. специфіка вивчення ліричних творів у школі
Під час аналізу ліричного твору, треба враховувати єдність художнього змісту і форми. Зміст ліричного твору – це почуття, роздуми,...
Коло подій, явищ життя, що складають зміст літературного твору, картини та ін або лягли в основу наукового дослідження, доповіді та ін. (те, про що йдеться у творі.) iconІнформації про міжнародні події. Описові та аналітичні методи дослідження міжнародних подій. Історичний розвиток теорії змі. Чотири теорії преси. Лібертаріанська теорія преси. Теорії соціальної відповідальності
Теорії телекомунікаційного впливу: матеріалістичні, медіа-центричні, культуролістичні, суспільно-центричні
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы